มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 17/43
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632606002
นางสาวกนกวรรณ คำฤทธิ์ 
2
5632606003
นางสาวกนิษฐา บุญรุนโพธิ์ 
3
5632606004
นางสาวกาญจนาพร หมื่นอภัย 
4
5632606011
นางสาวณัฐกานต์ สวัสดิ์มิ่ง 
5
5632606014
นางสาวปรัชวณา บุญสุภา 
6
5632606018
นางสาวภณิตา เรียนศรี 
7
5632606020
นางสาวรวิวรรณ สุขสบาย 
8
5632606022
นางสาวสุกัญญา ก่อมขุนทด 
9
5632606026
นายจอม จิตรเจริญ 
10
5632606027
นายจีรศักดิ์ สังข์มีน้อย 
11
5632606028
นายฐากูร รักษ์รตนากร 
12
5632606032
นายณัฐวุฒิ อุ่นสมัย 
13
5632606036
นายบริพัทธ์ แก้วกำพล 
14
5632606039
นายสุวินัย ขวัญปัง 
15
5632606041
นางสาวอัญชลี มุ่นเชย 
16
5632606044
นางสาวณัฐพร อินชาวนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................