มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แผน ข
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6667121003
นางเกิดสุรีย์ หนูเทศ 
2
6667121004
นางสาวณัฏฐณิชา สิทธิสัตรัศมี 
3
6667121005
นางสาวศิวนาถ สุขอิ่ม 
4
6667121006
นางสาวอริสา โสระฎา 
5
6667121007
นายอำนาจ ชนะใหม่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................