มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512271005
นางสาวกัลยรัตน์ สุขสายอ้น 
2
6512271006
นางสาวชลิตวรรณ ศรีเพชร 
3
6512271007
นางสาวณิชาภัทร สุ่มประดิษฐ์ 
4
6512271008
นางสาวภัทราพร กิวัน 
5
6512271009
นางสาววันวิสา เม่นเผือก 
6
6512271010
นางสาววิมาดา อังศุเกษตร 
7
6512271011
นางสาววิสสุตา วิเศษหมื่นไวย 
8
6512271012
นางสาวศันสนีย์ สุธรรมา 
9
6512271013
นางสาวสุพัตรา คงจันทร์ 
10
6512271014
นายจิรวัฒน์ พุ่มไพจิตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................