มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 21/03
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035250006
นายนรากร ไทยตรง 
2
6035250016
นายสรนันท์ วังสุนทร 
3
6035250020
นายเมธัส วิจิตรพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................