มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012213025
นางสาวขวัญเรือน ประกอบดี 
2
6012213029
นางสาวน้ำฝน หลิมผึ้ง 
3
6012213032
นางสาวภิญญาพัชญ์ จันทะคุณ 
4
6012213033
นางสาวฤดี สิงห์รอ 
5
6012213034
นางสาววรรณวิภา พรมแพร 
6
6012213035
นางสาววรรณิษา โวหาร 
7
6012213039
นางสาวอนงค์นาฏ จิตจำนงค์ 
8
6012213040
นางสาวอนันตญา ฆารถวิล 
9
6012213042
นางสาวอมรรัตน์ จีนบางช้าง 
10
6012213045
นายณัฐพงค์ เกตุเม้า 
11
6012213046
นายวรธน เพ็ญสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................