มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312260001
นางสาวใกล้รุ่ง ภิรมกิจ 
2
6312260002
นางสาวทักษพร เกตุอิ้ม 
3
6312260003
นางสาวทักษิณี เตทุ่ง 
4
6312260004
นางสาวทัดดาว พุทธรักษา 
5
6312260005
นางสาวนันท์นภัส หวลระลึก 
6
6312260006
นางสาวนิลาวรรณ บุญทะปัญญา 
7
6312260007
นางสาวลดามณี เพชรป้อ 
8
6312260008
นางสาวหยกณิกา ทองดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................