มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712213003
นางสาวขนิษฐา พลธีระ 
2
5712213004
นางสาวจารุวรรณ ลิปุก 
3
5712213032
นางสาวสุชาวดี วงษ์คำจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................