มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512208001
นางสาวกนกวรรณ จันทะคุณ 
2
6512208002
นางสาวกนกวรรณ เสวะนา 
3
6512208003
นางสาวกันยารัตน์ คีรีรัตน์นิติกุล 
4
6512208004
นางสาวกาญจนาภา อออิปก 
5
6512208005
นางสาวขวัญใจ พ่วงรอด 
6
6512208006
นางสาวจินดาหรา คงอิ่ม 
7
6512208007
นางสาวเจนจิรา จำปางาม 
8
6512208008
นางสาวชนกนาถ เดชจุ้ย 
9
6512208009
นางสาวชุติกาญจน์ สงเกิดทอง 
10
6512208010
นางสาวณัฐชา สวัสดี 
11
6512208011
นางสาวณัฐลดา พลอยทอง 
12
6512208012
นางสาวธนาภา คำจริง 
13
6512208013
นางสาวธัญวรัตม์ อุ่นแก้ว 
14
6512208014
นางสาวธิดารัตน์ ศรชัย 
15
6512208015
นางสาวนพมณี สุขพร้อม 
16
6512208016
นางสาวนภัทร จตุรวุฒิชัย 
17
6512208017
นางสาวนภัสกานต์ นิยมประเสริฐผล 
18
6512208018
นางสาวเนตรนภา ขวัญวงค์ 
19
6512208019
นางสาวพรพรรษา สามพิมพ์ 
20
6512208020
นางสาวมัณฑิรา เพ็ญดารา 
21
6512208021
นางสาวแมรี่ จันทร์อินทร์ 
22
6512208022
นางสาวรัตติกาล ดอนไพรพรม 
23
6512208023
นางสาวรุจนี บุญเยีย 
24
6512208024
นางสาวรุจิรา ด้วงอินเกิด 
25
6512208025
นางสาวลักขณา บัวเกตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512208026
นางสาววรกมล ธงชัยนภัทร 
27
6512208027
นางสาววันนิศา เจริญภาพ 
28
6512208028
นางสาววิกานดา วงศ์หอม 
29
6512208029
นางสาวศรัณย์พร ศรัทธา 
30
6512208031
นายคฑาวุธ ภิรมย์ 
31
6512208033
นายทศพล อะริโน 
32
6512208034
นายนิธิ ภูมิค้า 
33
6512208036
นายอุกฤษฏ์ แก้วคูณ 
34
6512208038
นายฐิติภัทร ทองประเสริฐ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................