มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212615036
นางสาวกรรณิการ์ บุญกอง 
2
6212615049
นางสาวปภาวรินทร์ ลินตะละ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................