มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512267007
นางสาวพรหมพร วานิ่ม 
2
6512267008
นางสาวอพัชชา นาคสมพงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................