มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 23/03
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235239001
นางสาวคุณัญญา ไพจิตร 
2
6235239002
นางสาวพรทิพย์ เชื้อทอง 
3
6235239003
นางสาวพิมลรัตน์ คชพงษ์ 
4
6235239004
นางสาวมณีรัตน์ ชอนหนองบอน 
5
6235239005
นายจำรัส แหลมทองหลาง 
6
6235239006
นายณรรษธจักษ์ น้อยกอ 
7
6235239007
นายทิพย์มณีกร แก้ววิไล 
8
6235239008
นายธนกฤต กอชัยศิริกุล 
9
6235239010
นายรังสรรค์ เนินทรา 
10
6235239011
นายวิลาศ มากเมือง 
11
6235239012
นายศักรินทร์ กุศลวงษ์ 
12
6235239014
สิบโทสุรเดช เมืองจันทร์ 
13
6235239015
นางสาววรัญญา อิ่มม่วง 
14
6235239016
นายธนดล ศศิวิมลกาล 
15
6235239017
นายธีรเดช หยวนแหยม 
16
6235239018
นายจุลพัฒน์ ปานแดง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................