มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412103036
นางสาวกาญจนา โลหะเวช 
2
6412103062
นางสาวกุลณัฐ ตรงต่อกิจ 
3
6412103063
นางสาวเขมมิกา ยาสมุทร 
4
6412103065
นางสาวชมพูนุท สีนวน 
5
6412103066
นางสาวชลิตา กิติยานุภาพ 
6
6412103067
นางสาวโชติกา จันทร์มีเทศ 
7
6412103068
นางสาวนภัสสร แก้วล้อม 
8
6412103069
นางสาวนันท์นภัส มณีท่าโพธิ์ 
9
6412103070
นางสาวน้ำทิพย์ เพ็ชรจินดา 
10
6412103071
นางสาวนุษบา วงศ์สันติกูล 
11
6412103072
นางสาวบุญนพิน แซ่ท้าว 
12
6412103073
นางสาวเบญจมาศ เก่งกลาง 
13
6412103074
นางสาวปิยธิดา แก้วคุ้ม 
14
6412103075
นางสาวปิยธิดา แก้วแจ่ม 
15
6412103076
นางสาวพรรษนารี สืบทายาท 
16
6412103077
นางสาวพิณฐรัตน์ ใจโพธิ์ 
17
6412103079
นางสาวแพรทองแท้ มนัสตรง 
18
6412103080
นางสาวภัทราพร แก้วใหญ่ 
19
6412103081
นางสาวรินรดา แม่งมา 
20
6412103082
นางสาววรัญญา ตุงคะศิริ 
21
6412103083
นางสาววาสนา กันยาประสิทธิ์ 
22
6412103084
นางสาวศุภนิดา สินเส็ง 
23
6412103085
นางสาวศุภากร ไชยสถาน 
24
6412103086
นางสาวสุภาภรณ์ สอนวันนา 
25
6412103087
นางสาวสุวรรณรัตน์ แสงสุวรรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................