มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612271010
นางสาวจินต์จุฑา ภาชนะ 
2
6612271011
นางสาวนวพรรษ แสงทอง 
3
6612271013
นางสาวปวีณ์นุช แซ่วี 
4
6612271014
นางสาวปิ่นรพี มาชัยสิทธิ์ 
5
6612271015
นางสาวพัชราภา ทิมเทศ 
6
6612271016
นางสาวศิริรัตน์ จุลพันธ์ 
7
6612271017
นางสาวสุดารัตน์ แดงด้วง 
8
6612271018
นางสาวสุนิสา ชมท่าไม้ 
9
6612271019
นางสาวสุภาพร สุภากุล 
10
6612271020
นายกฤษณะ ทองยอด 
11
6612271021
นายธนกร ประสิทธิ์ไทย 
12
6612271022
นายพงศ์ฤทธิ์ นาดี 
13
6612271023
นายภครพล เหล่าเขตกิจ 
14
6612271024
นายวิวัฒน์ บัวงาม 
15
6612271025
นายเอื้ออังกูร พวงแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................