มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112426006
นางสาวชลดา หมอยาดี 
2
6112426011
นางสาวปภาดา ขันทอง 
3
6112426032
นางสาวอาทิตยา ฝั้นถุง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................