มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 26/37
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6532602001
นางสาวกัลย์สุดา จันทร์จอม 
2
6532602002
นางสาวคณาทิพย์ สีหาสุทธิ 
3
6532602003
นางสาวจินต์พัทธกานต์ กระจิวผา 
4
6532602004
นางสาวจิราพร จาดศรี 
5
6532602006
นางสาวนภาพร จินพละ 
6
6532602008
นางสาวเบญจมาส นงค์ลักษ์ 
7
6532602009
นางสาวภัทรวดี แย้มนุช 
8
6532602010
นางสาวมัทนา ทองนาค 
9
6532602011
นางสาวมัลลิกา บุญรอด 
10
6532602013
นางสาววิชุดา แป้นจันทร์ 
11
6532602014
นางสาวสุภัสสร ศรีประเสริฐ 
12
6532602015
นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดี 
13
6532602016
นางสาวอรอุมา จันทร์ทิพย์ 
14
6532602017
นายกวิณชภัศ พ่วงดี 
15
6532602018
นายกิตติรัฐ ทิมเครือจีน 
16
6532602020
นายเฉลิมพล คมขำ 
17
6532602021
นายฐิติศักดิ์ สิงห์ลักษณ์ 
18
6532602024
นายพุฒิพงษ์ ทับอินทร์ 
19
6532602025
นายภานุพงษ์ สุมาลา 
20
6532602026
นายศตพัฒน์ ตันรัตนวงศ์ 
21
6532602027
นายสถาพร เที่ยงอยู่ 
22
6532602028
นายสหรัฐ ทองสวน 
23
6532602029
นายสุรพงษ์ กลิ่นธูป 
24
6532602031
นางสาวจิรารัตน์ ก่ำหิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................