เข้าสู่ระบบ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (ภาคกศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) และ บัณฑิตศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รหัสบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน (ใส่วันเดือนปีเกิด) :
ตัวอย่าง เกิดวันที่ 10 มกราคม 2547 รหัสผ่านเป็น 10012547

Copy Right © กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม All Rights Reserved.
พบปัญหาในการใช้งาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ :  055-267050   Line :  @reg.psru