เข้าสู่ระบบ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (รอบที่ 4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รหัสบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน (ใส่วันเดือนปีเกิด) :

Copy Right © กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม All Rights Reserved.
มีคำแนะนำหรือปัญหาในการใช้งานติดต่อ Email: phak_ra@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-5526-7100

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ที่ระบบ TACS ก่อนเข้ารายงานตัว