การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษา 1/2566
   
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :  
 รหัสผ่าน :  
   

หมายเหตุ : รหัสผ่านให้ใช้ วัน-เดือน-ปี เกิดของนักศึกษา เช่น 25122515 คือเกิดวันที่ 25 เดือน ธ.ค. ปี 2515
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267101
[แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนต้ว |  กลับไปหน้าหลัก]
เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วครับ