มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 3/2565
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (เรียนร่วม) 3/2565
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 3/2565
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. (เรียนร่วม) 3/2565
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปป. 3/2565
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค โครงการพิเศษ 3/2565
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 3/2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267101 และ 055-267050