มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2564
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (เรียนร่วม) 1/2564
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 1/2564
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. (เรียนร่วม) 1/2564
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปป. 1/2564
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค โครงการพิเศษ 1/2564
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 1/2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267101 และ 055-267050