มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 2/2565
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (เรียนร่วม) 2/2565
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 2/2565
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. (เรียนร่วม) 2/2565
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปป. 2/2565
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค โครงการพิเศษ 2/2565
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267101 และ 055-267050