ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100003021662565-12-1065300.006013103078นางสาวสิริโสภา เสือแก้วการศึกษาปฐมวัย
100005108672565-12-1035300.006012412005นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนครนิติศาสตร์
100009083532565-12-1035300.006112411027นายศุภกิจ พ้นภัยดนตรีสากล
100011099372565-12-1096300.006112602118นางสาวณัฏฐณิชา ลาพึงการจัดการ
100012021462565-12-1035300.006112602119นางสาวรติญา ยุดรัมย์การจัดการ
100013104132565-12-1096300.006112606041นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์การตลาด
100017095182565-12-10156300.006212208063นางสาวอมรภัค กลิ่นแขคหกรรมศาสตร์
100019093912565-12-1031000.006212112008นางสาวคมรวี กองศรีภาษาไทย
100021103352565-12-1031000.006212113033นายอัครวัฒน์ ประทุมทองภาษาอังกฤษ
100022103442565-12-1031000.006212113036นางสาวกนกพร เหมือนศรีชัยภาษาอังกฤษ
100023102942565-12-1031000.006212113053นางสาววริศรา รำพึงกิจภาษาอังกฤษ
100024103402565-12-1031000.006212113054นางสาวศิริลักษณ์ วิจิตรศิริภาษาอังกฤษ
100026102792565-12-1031000.006212113061นางสาวอลิสา ปู่บุตรชาภาษาอังกฤษ
100030108702565-12-1030.006212614061นางสาวธัญญาภรณ์ ธัญญผลนิเทศศาสตร์
100031108712565-12-1030.006212614063นางสาวภิญญดา จันทร์ช้างนิเทศศาสตร์
100032105972565-12-10156300.006212602044นางสาวกาญจนา คงหิรัญการจัดการ
100033095382565-12-1031000.006212201007นายติณณภพ ตรงต่อกิจการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100037098372565-12-1031300.006312208017นายคฑาทอง แสงราชคหกรรมศาสตร์
100038098362565-12-1031300.006312208021นายณัฐรัตน์ ทองอินศรีคหกรรมศาสตร์
100040108242565-12-1092600.006312208035นางสาวณัฐชา ธูปบูชาคหกรรมศาสตร์
100041108252565-12-1092600.006312208036นางสาวนลินทิพย์ คงคาแสนคหกรรมศาสตร์
100042108222565-12-1030.006312242008นางสาวณัฐธิดา เพ็งยาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100045107912565-12-1030.006312242049นางสาวรัตนากร คันธจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100050108652565-12-1031100.006312113004นางสาวขวัญนภา วงษ์ปัจฉิมภาษาอังกฤษ
100051108632565-12-1031100.006312113009นางสาวชัชรินทร์ สินธุวารินทร์ภาษาอังกฤษ
100052108262565-12-1031100.006312113010นางสาวณิชกานต์ ตันติกุลภาษาอังกฤษ
100053108642565-12-1031100.006312113014นางสาวธันยพร ยิ้มดีภาษาอังกฤษ
100054108622565-12-1031100.006312113029นายศุภกร จิตกล้าภาษาอังกฤษ
100058091642565-12-1061000.006312417046นางสาวจิรภิญญา บัณฑิตภาษาญี่ปุ่น
100059096342565-12-1031000.006312416003นางสาวกิติมา แทนรินทร์ภาษาจีน
100069094322565-12-1061000.006312419016นางสาวนันทกานต์ อบเชยภาษาอังกฤษ
100070100792565-12-1031000.006312419019นางสาวเบญจพร เกษรจรุงภาษาอังกฤษ
100072100762565-12-1031000.006312419024นางสาวพัชราภรณ์ สิบผุดภาษาอังกฤษ
100075095532565-12-1061000.006312419051นายสหรัฐ สีชาติภาษาอังกฤษ
100080097312565-12-1031000.006312419082นางสาววรรณญาภรณ์ ดอกจันทร์ภาษาอังกฤษ
100082101152565-12-1031000.006312419089นางสาวสุภัสสรา บุญเจียงภาษาอังกฤษ
100083097292565-12-1031000.006312419093นางสาวอารยา หมวกโตนดภาษาอังกฤษ
100085099612565-12-1031000.006312419103นายวัชระชัย ใจภักดีภาษาอังกฤษ
100086100482565-12-1030.006312419103นายวัชระชัย ใจภักดีภาษาอังกฤษ
100089099602565-12-1031000.006312229003นายนราธิป ยืนยาวเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100090107892565-12-1031000.006312265005นางสาวอัณทิมา บรรณะทีสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100091103562565-12-10219700.006312244037นายเจษฎาพร เข็มแก้วออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100094094922565-12-1031000.006312426066นางสาวอภิชญา ศรีสวรรค์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100095094812565-12-1031000.006312426074นายโชคชัย คงเหลารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100096094822565-12-1031000.006312426077นายธันยบูรณ์ จูชาวนารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100097094892565-12-1031000.006312426080นายบุริศร์ เจริญยิ่งรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100098095642565-12-1031000.006312426083นายพีรพัฒน์ เพ็ญงามรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100100097972565-12-1031000.006312404080นางสาวชลธิชา เพชรเดชรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100103100332565-12-1030.006412208050นางสาวธนภรณ์ สิงห์เพ็ชรคหกรรมศาสตร์
100105095132565-12-1030.006412208049นางสาวจตุพรณ์ ไชยวรรณคหกรรมศาสตร์
100106099262565-12-1030.006412208051นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสยเพชรคหกรรมศาสตร์
100110010592565-12-1031000.006415622066นายวุฒิพงศ์ ทองเทศการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100115108282565-12-1031000.006415252018นายปัชชญา ธนัชกรองกุลเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
100116108292565-12-1031000.006415252047นายพีรพัฒน์ เครือขัดเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
100118103952565-12-1030.006512208005นางสาวขวัญใจ พ่วงรอดคหกรรมศาสตร์
100121080182565-12-1030.006512254045นางสาวกวิณณา สุพรสาธารณสุขศาสตร์
100125097252565-12-1030.006512420032นางสาวพิมวิมล พรมชะนะภาษาอังกฤษธุรกิจ
100126079312565-12-10162100.006515615037นางสาวณัฐพร มหายศการบัญชีบัณฑิต
100130108332565-12-1031000.006512420001นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100131108342565-12-1031000.006512420002นางสาวกรกมล มิ่งประเสริฐภาษาอังกฤษธุรกิจ
100132108352565-12-1031000.006512420003นางสาวกรรณชพร ชาววิวัฒน์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100134108372565-12-1031000.006512420010นางสาวจอมขวัญ จันทรวงษ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100135108382565-12-1030.006512420011นางสาวจุฑามาศ ทองสงค์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100136108392565-12-1031000.006512420016นางสาวญาดา มันตะสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100138108412565-12-1031000.006512420019นางสาวณัฐณิชา สุดลาภาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100139108422565-12-1030.006512420021นางสาวทิฆัมพร สุขขวัญภาษาอังกฤษธุรกิจ
100140108432565-12-1036000.006512420031นางสาวพิมลพรรณ หมื่นท่องภาษาอังกฤษธุรกิจ
100141108442565-12-1031000.006512420032นางสาวพิมวิมล พรมชะนะภาษาอังกฤษธุรกิจ
100142108452565-12-1031000.006512420034นางสาวแพรพลอย มิ่งมณเฑียรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100144108472565-12-1031000.006512420036นางสาวภัทราพร คำภีร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100146108492565-12-1031000.006512420041นางสาววรรณวรัญ ขันท์ไพศาลภาษาอังกฤษธุรกิจ
100149108522565-12-1031000.006512420056นายจารุเดช ยุติธรรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100150108532565-12-1031000.006512420059นายธนบดี มีผดุงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100151108542565-12-1031000.006512420062นายพิพัฒน์ เพ็งไทยภาษาอังกฤษธุรกิจ
100154109782565-12-1465300.005713109022นายมนต์มนัส อัจฉริยากุลดนตรีศึกษา
100155109902565-12-1435300.005812419111นายณัฐวุฒิ จันดาหารภาษาอังกฤษ
100156013742565-12-1465300.006013103043นางสาวดวงกมล วงศาทองการศึกษาปฐมวัย
100158071632565-12-1435300.006112603045นางสาวรัตนมน เนาขุนทดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100159071612565-12-1435300.006112603046นางสาวภัทราพร จุมศักดิ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100160071622565-12-1435300.006112603043นางสาวกัลย์สุดา คำมาวงค์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100161095332565-12-1435300.006112427003นางสาวกรรณชพร พิมพ์ดารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100165094912565-12-1431000.006212229001นางสาวกุลดา แก้วกล้าเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100166095272565-12-1431000.006212229002นางสาวพัทธวรรณ คำชมภูเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100167111472565-12-1431000.006212201009นายพลเชษฐ์ สุขผึ้งการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100168111462565-12-1431000.006212201010นายพศวัต กาทองการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100169111512565-12-1461000.006212229015นายอภิสิทธิ์ เขียวฤทธิ์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100170111452565-12-1461000.006212229008นายปรมินทร์ คงแท้เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100171111482565-12-1461000.006212229010นายพีรพัฒน์ กลิ่นหอมเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100172111492565-12-1431000.006212201015นายเศรษฐพันธ์ เขียวคล้ายการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100173111502565-12-1461000.006212229003นายคริษฐ์ธกรณ์ ทองศรีจันทร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100175111622565-12-1431100.006312111040นางสาวนิธิพร จันทร์พรหมมาพลศึกษา
100176111612565-12-1431100.006312111042นางสาวปนัดดา ช่วงโสดพลศึกษา
100177111602565-12-1431100.006312111043นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุลพลศึกษา
100178111252565-12-1430.006312111043นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุลพลศึกษา
100179111592565-12-1461000.006312420070นายอโนวา เพชรมนัสภาษาอังกฤษธุรกิจ
100180111642565-12-1431100.006312111006นางสาวธีราพร เจนพณิชพงศ์พลศึกษา
100181105852565-12-1430.006312111006นางสาวธีราพร เจนพณิชพงศ์พลศึกษา
100183094072565-12-1461000.006312419040นายกฤติกานต์ พรหมอินทร์ภาษาอังกฤษ
100184096262565-12-1431000.006312416059นางสาวภัทราวดี ยิ้มดีภาษาจีน
100185103612565-12-1431000.006312416060นางสาวมัตติกา ทองคำมาภาษาจีน
100187110242565-12-1431000.006312420038นางสาววชิรญาณ์ เพ็ชรรัตน์ทองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100188110272565-12-1431000.006312420021นางสาวปรารถนา พิมปานภาษาอังกฤษธุรกิจ
100190098102565-12-1431000.006312416047นางสาวปรียาภรณ์ วังคีรีภาษาจีน
100191107242565-12-1431000.006312419073นางสาวนิตยา แจ่มแจ้งภาษาอังกฤษ
100192094572565-12-1431000.006312416063นางสาววราลักษณ์ ชุ่มมาภาษาจีน
100193086802565-12-1431000.006312416040นางสาวกิตติยาภา บัวประทุมภาษาจีน
100196094032565-12-1431000.006312416028นางสาววณิชญา ทองเงินภาษาจีน
100198100932565-12-1430.006312419078นางสาวพิมพ์อัปสร พูลชูภาษาอังกฤษ
100199099912565-12-1430.006312419031นางสาววรรณวิสา คงหนูภาษาอังกฤษ
100206078542565-12-1431000.006312404012นางสาวประนอม บุญธรรมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100207084712565-12-1431000.006312404020นางสาวภัชราภรณ์ ตรัสมารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100208078552565-12-1431000.006312404010นางสาวปรญา ปุยสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100209064192565-12-14152000.006312404073นายอนุชา สุขใสรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100214110372565-12-1430.006412238015นายอภิสิทธิ์ ธรรมศรีชอบวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100216110392565-12-1430.006412238013นายก้องภพ เดชคงคาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100218110332565-12-1430.006412238016นายธวัชชัย พลายพู่วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100224105652565-12-1410.006415239007นายภาณุวัฒน์ ครุธแก้ววิศวกรรมโลจิสติกส์
100227109422565-12-1410.006415239003นายก้องสกุล ยิ้มใยวิศวกรรมโลจิสติกส์
100228077082565-12-1411000.006415239004นายจีรวัฒน์ บ่องเขาย้อยวิศวกรรมโลจิสติกส์
100229103272565-12-1410.006415239006นายปิยะณัฐ ชุ่มชอบวิศวกรรมโลจิสติกส์
100237111112565-12-14188200.006512614016นางสาวอรพินท์ ถาวรนิเทศศาสตร์
100240110582565-12-1430.006515272007นายจิรวัฒน์ แสงปัญญาวิศวกรรมเครื่องกล
100241110572565-12-1430.006515272023นายภัทรพล ครุธวิเศษวิศวกรรมเครื่องกล
100242110562565-12-1431000.006515272052นายฤทธิเดช ทัดเที่ยงวิศวกรรมเครื่องกล
100243110552565-12-1431000.006515272016นายทีปกรณ์ วันหาวิศวกรรมเครื่องกล
100244110542565-12-1431000.006515272049นายยศกร ห้วยตระกูลวิศวกรรมเครื่องกล
100245110532565-12-1430.006515272012นายชยางกูร กันทะวงค์วิศวกรรมเครื่องกล
100246110522565-12-1431000.006512272014นายนันทวัฒน์ ฟักทองวิศวกรรมเครื่องกล
100247110502565-12-1431000.006512272015นายปฐมพร สีสดวิศวกรรมเครื่องกล
100248110492565-12-1430.006512272009นายชราดล เสืออุดมวิศวกรรมเครื่องกล
100249098682565-12-1491000.006512404051นางสาววริศรา สีหาโคตรรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100250098662565-12-1491000.006512404049นางสาวมินทฏา โสดารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100251111662565-12-1428000.006115247006นายกรกช ขำพรักษ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100252111652565-12-1430.005812419111นายณัฐวุฒิ จันดาหารภาษาอังกฤษ
100253112972565-12-1737000.005712244012นางสาวอนัญญา กลีบลำดวนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100254113062565-12-1796300.005912614114นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์นิเทศศาสตร์
100255113042565-12-1796300.005912614034นายชัยวัฒน์ ราชวัตรนิเทศศาสตร์
100257108852565-12-17147000.006012231024นายกันต์พิมุข ทองเกิดวิทยาการคอมพิวเตอร์
100258112822565-12-1731000.006012231024นายกันต์พิมุข ทองเกิดวิทยาการคอมพิวเตอร์
100259113072565-12-1715300.006112411005นางสาววรารัตน์ พรมมาอินทร์ดนตรีสากล
100260113052565-12-1761000.006112420007นางสาวชลธิชา ดอนดีไพรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100261106502565-12-1735300.006112411022นายพชร ฟักเจริญดนตรีสากล
100262073482565-12-1730.006212106054นางสาวสิรภัทร เที่ยงอยู่คณิตศาสตร์
100263073172565-12-1730.006212106037นางสาวกัลย์สุดา อยู่คงคณิตศาสตร์
100264112712565-12-1796300.006212420042นายธีรพงศ์ ประโคมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100265105962565-12-17187300.006212417014นายกิตติธัช บุญสิงห์ภาษาญี่ปุ่น
100266113082565-12-1761000.006212420052นางสาวญาณิศา นุ่มด้วงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100269107642565-12-1731000.006212238003นางสาววรินทร ยศปัญญาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100272112072565-12-1741000.006212201008นายธีรภัทร บุญสมวลการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100273112032565-12-1741000.006212201014นายศุภโชค แสงรัตน์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100274078752565-12-1735300.006212412073นายณัฏฐพล มีชินนิติศาสตร์
100275100992565-12-1730.006212412073นายณัฏฐพล มีชินนิติศาสตร์
100277097772565-12-17187300.006212407043นางสาวฤทัยรัตน์ รัชดานนท์การพัฒนาชุมชน
100278112962565-12-1730.006312242010นางสาวณิชากร ชิดทิดสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100284112952565-12-1761100.006312111022นายณัฐวุฒิ สำเรียงพลศึกษา
100285112872565-12-1731100.006312113044นางสาวนันทิชากร ทุมมาภาษาอังกฤษ
100287112892565-12-1731100.006312113043นางสาวนันทวัน บุญเกษมภาษาอังกฤษ
100288112902565-12-1731100.006312113038นางสาวธมลวรรณ บุญวัฒน์ภาษาอังกฤษ
100291108132565-12-1730.006312106030นายฤทธิชัย ขรรค์แก้วคณิตศาสตร์
100292112832565-12-1731100.006312111066นายวายุเทพ โคจรานนท์พลศึกษา
100293112842565-12-1731100.006312111052นายกวินภพ กระสังพลศึกษา
100294112852565-12-1731100.006312111063นายมงคล ยงทองพลศึกษา
100295112862565-12-1761000.006312420066นายศุภกร รอดเริญภาษาอังกฤษธุรกิจ
100296093332565-12-1731000.006312415005นางสาววรกมล นาคพันธ์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100297094002565-12-1730.006312417012นางสาวปัญญาพร สามงามยาภาษาญี่ปุ่น
100298099622565-12-1730.006312417025นางสาวสุปรียา สุทธิจินดาญาโนภาษาญี่ปุ่น
100300095562565-12-1730.006312614001นางสาวกัณฐิกา โพธิ์ปลัดนิเทศศาสตร์
100301099682565-12-1731000.006312426047นางสาวกรรณิกา กุลบุตรดีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100302099932565-12-1761000.006312426107นางสาวสุขิตาภา คงบำรุงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100304111382565-12-1730.006312426136นายปัณณธร แสงตาลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100307111402565-12-1730.006312426019นางสาวสุภาวี วงษ์สกุลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100308111362565-12-1730.006312426008นางสาวบัณฑิตา อำไพพัดรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100309112682565-12-1730.006415602043นายสิทธิกร ประเจิดสกุลการจัดการ
100310112802565-12-1730.006412602073นางสาวนันท์นภัส ชาบางการจัดการ
100311112642565-12-1730.006412602086นางสาวสรนันท์ เศรษฐสุขการจัดการ
100314097822565-12-1730.006415606017นางสาววริศรา สนทองการตลาด
100315107362565-12-1710.006415239002นางสาวอัจฉรา พานทองเกล้าวิศวกรรมโลจิสติกส์
100317098692565-12-1730.006512420016นางสาวญาดา มันตะสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100318097442565-12-1730.006512420062นายพิพัฒน์ เพ็งไทยภาษาอังกฤษธุรกิจ
100321109232565-12-1735300.006012407067นายณัฐศรัณย์ ดีจริงการพัฒนาชุมชน
100322108912565-12-1755300.006112417017นายชยรพ แก้วสระแสนภาษาญี่ปุ่น
100323111552565-12-17106300.006112411018นายธนวัฒน์ นรชาญดนตรีสากล
100324111432565-12-1796300.006112411026นายวุฒิกร ศรีทองดนตรีสากล
100325108972565-12-1735300.006112602042นางสาวจินตนา แจ่มจันทร์การจัดการ
100326080772565-12-1731000.006212224028นางสาววิมลสิริ แก้วนอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
100329111832565-12-1796300.006212429053นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอการท่องเที่ยวและบริการ
100330086732565-12-1796300.006212416004นางสาวกฤติยา สุขนิรันดร์ภาษาจีน
100331110812565-12-17126300.006212602050นางสาวนภัสสร มั่นฤทธิ์การจัดการ
100332111842565-12-1730.006212201007นายติณณภพ ตรงต่อกิจการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100333111522565-12-1731000.006212201001นางสาวปิยธิดา ม่วงทิมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100334009112565-12-1735300.006212412006นางสาวเชษฐ์ธิดา จรัสรัศมีนิติศาสตร์
100336087552565-12-1731000.006312416045นางสาวญาณันธร เกิดบึงพร้าวภาษาจีน
100337093822565-12-1731000.006312416014นางสาวธนัญญา เฮงดีภาษาจีน
100343080702565-12-1730.006312417007นางสาวเฉลิมขวัญ สังข์เมืองภาษาญี่ปุ่น
100344102412565-12-1730.006312417010นางสาวนลัทพร อินวิเชียรภาษาญี่ปุ่น
100346084402565-12-1730.006312603018นายณชศพล เขื่อนแก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100347084442565-12-1730.006312603021นายปัณณวิชญ์ เอื้อจิตสันติการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100349111852565-12-1731000.006312429026นายแทนคุณ จันทร์น้ำคบการท่องเที่ยวและบริการ
100350110452565-12-1730.006312602024นายพันธวัชร วัฒนสุขการจัดการ
100351110432565-12-1730.006312602062นางสาวณิชา ทองนาคการจัดการ
100352110472565-12-1730.006312602078นายธนภัทร คุณาพันธ์การจัดการ
100353110412565-12-1761000.006312602092นายธนดล ทองท่าโพธิ์การจัดการ
100354109662565-12-1730.006312606051นายปริภัทร์ ภูมิเลิศการตลาด
100355106572565-12-1730.006312602013นางสาววิชุดา ทองงามดีการจัดการ
100357111412565-12-17121000.006312272010นายสมศักดิ์ วงษ์สังข์วิศวกรรมเครื่องกล
100358107772565-12-1730.006312405069นายนรภัทร จันทะคุณรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100359111152565-12-1731000.006312426118นายธนากร อ่องนาครัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100361061552565-12-1756000.006312412083นายพันธวัช กิมากรณ์นิติศาสตร์
100362055072565-12-1756000.006312412085นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
100363052322565-12-1756000.006312412079นายอนุสรณ์ เสือสีนาคนิติศาสตร์
100366111942565-12-1731300.006412224022นายรัศมิ์วัต มีเพชรเทคโนโลยีสารสนเทศ
100367112402565-12-1730.006412224022นายรัศมิ์วัต มีเพชรเทคโนโลยีสารสนเทศ
100368112172565-12-1731000.006412614020นายจินุพงษ์ รอดโพธิ์นิเทศศาสตร์
100370112222565-12-1731000.006412614017นายกฤษฎา เสือชาวนานิเทศศาสตร์
100371112182565-12-1731000.006412614021นายณัฐพล สุขสวัสดิ์นิเทศศาสตร์
100372112202565-12-1731000.006412614003นางสาวชาลิสา พินิจภาระนิเทศศาสตร์
100373100262565-12-1731000.006412614033นางสาวกัญญารัตน์ นาคเจียมนิเทศศาสตร์
100374100312565-12-1731000.006412614055นายพิชญ์พงศ์ สุ่มนาคนิเทศศาสตร์
100375100112565-12-1731000.006412614038นางสาวปาณิสรา รอดละม้ายปภานิเทศศาสตร์
100376100122565-12-1731000.006412614060นายหาญณรงค์ ทาขุนนิเทศศาสตร์
100380112292565-12-1731000.006412614013นางสาววรรณฑิรา พรหมประพันธ์นิเทศศาสตร์
100381112322565-12-1731000.006412614015นางสาวอัสมา อนันตรไพบูลย์นิเทศศาสตร์
100382077022565-12-172010400.006512254171นางสาวพิชชากร สุวรรณหงษ์สาธารณสุขศาสตร์
100384094832565-12-1765300.006013113002นางสาวกมลพรรณ รักวุ่นภาษาอังกฤษ
100385113122565-12-1735300.006112429036นายบัณฑูล สุวรรณพจน์การท่องเที่ยวและบริการ
100388113132565-12-1796300.006212614062นายปิติฤกษ์ บุสรานิเทศศาสตร์
100389113472565-12-1760.006212614062นายปิติฤกษ์ บุสรานิเทศศาสตร์
100390098012565-12-17187300.006212404037นายวรชาติ ลือเฟื่องรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100391109182565-12-1765300.006212614031นางสาวกนกวรรณ นามบุตรนิเทศศาสตร์
100392113192565-12-1730.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100393113182565-12-1731000.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100394113222565-12-1731000.006312272008นายปณิธาน มีรอดวิศวกรรมเครื่องกล
100395105142565-12-1730.006312272008นายปณิธาน มีรอดวิศวกรรมเครื่องกล
100396113272565-12-1761000.006312407074นางสาวพรปวีณ์ หนองคายการพัฒนาชุมชน
100397113282565-12-1761000.006312407075นางสาวภัทรวดี สรวงศิริการพัฒนาชุมชน
100398113292565-12-1761000.006312407077นายสหรัฐ รัตนแย้มการพัฒนาชุมชน
100399113302565-12-1761000.006312407076นางสาวกานติศา สินเช้าการพัฒนาชุมชน
100400113442565-12-1761000.006312407079นายสธัสชัย การสุทธิการพัฒนาชุมชน
100401113452565-12-1761000.006312407078นางสาวจุฑารัตน์ คงสุจริตการพัฒนาชุมชน
100403070342565-12-1730.006312614026นายพีรณัฐ กลิ่นเมืองนิเทศศาสตร์
100404107962565-12-1730.006312614050นางสาวอภิสรา แจ่มศรีนิเทศศาสตร์
100405078222565-12-1731000.006312404009นางสาวปภาดา ขุนโนนเขวารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100406112512565-12-1730.006312272001นางสาวธนภรณ์ อินชูใจวิศวกรรมเครื่องกล
100407112212565-12-1731000.006412614022นายทศธร ไชยพูนนิเทศศาสตร์
100410112432565-12-1710.006415239008นายรัตนกุล รังเพชรวิศวกรรมโลจิสติกส์
100412113112565-12-1731000.006512420018นางสาวณัฏฐิกา เอมหงษ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100415110932565-12-2930.006312106047นางสาวรัชนีพร วังคีรีคณิตศาสตร์
100416112422565-12-2961000.006212103055นางสาวพรทิพย์ แก้วมั่นการศึกษาปฐมวัย
100417048072565-12-2936000.006212242013นางสาวพิมนภัทร์ เทียนสถิตย์กลสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100419114702565-12-2935300.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100420114712565-12-2955300.006112411004นางสาวภัคจิรา ไสยาดนตรีสากล
100421114722565-12-2965300.006212614052นายวรัญชิต เป้าเพชรนิเทศศาสตร์
100422113092565-12-2986300.006012411014นายพงศกร จีนเขียวดนตรีสากล
100423114732565-12-2930.006012411014นายพงศกร จีนเขียวดนตรีสากล
100428094672566-01-0365300.006212412061นางสาวสรัลลักษณ์ ศรีสมวงค์นิติศาสตร์
100430115142566-01-0461000.006312407081นางสาวญาดา วงษ์จำปาการพัฒนาชุมชน
100431115352566-01-0699000.006012247047นายธนัญชัย จันทร์ส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100432115342566-01-0631000.006212614052นายวรัญชิต เป้าเพชรนิเทศศาสตร์
100434115322566-01-0668000.006012247043นายสุรพศ นาทามวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100435115332566-01-0665300.006112208024นายแทนธรรม สมโภชพิสุทธิ์คหกรรมศาสตร์
100439102632566-01-0630.006412602100นายพรเทพ นาคสู่สุขการจัดการ
100441099662566-01-0631000.006212419014นางสาวนัฐพร อินทร์วงศ์ภาษาอังกฤษ
100445115362566-01-0630.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
100447115902566-01-1231000.006212614021นายนันทกานต์ เอียยะบุตรนิเทศศาสตร์
100448115912566-01-1231100.006312113019นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ผ่องภาษาอังกฤษ
100449115922566-01-1231000.006312405027นายณัฐนัย กองตันรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100450105402566-01-12218000.006412426113นางสาวธัญญลักษณ์ สุทธิรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100451093512566-01-1231100.006312109032นายอภิสิทธิ์ เขียวขำดนตรีศึกษา
100454112362566-01-2031000.006415248027นายชโยดม แย้มศักดิ์เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100455116122566-01-2035300.006112603044นางสาวพิมพ์ประภา วงศ์หล้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100456116182566-01-2030.006412272016นายวีรภัทร อาจบัววิศวกรรมเครื่องกล
100457116172566-01-2031000.006412272011นายธนากร ฟูตุ้ยวิศวกรรมเครื่องกล
100458116152566-01-2031000.006415272015นายธนายุทธ นามกรณ์วิศวกรรมเครื่องกล
100459116142566-01-2031000.006415272014นายธนานนท์ เพชรจรุงพรวิศวกรรมเครื่องกล
100460116132566-01-2031000.006415272011นายเทวฤทธิ์ ลีลาวิศวกรรมเครื่องกล
300001011272566-01-1230.006232426048สิบโทชนะชัย มณีทรัพย์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300002011262566-01-1230.006232426089สิบเอกนพรัตน์ รองทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300004013422566-01-1261800.006212419095นางสาวอนันตญา นันตาภาษาอังกฤษ
300005012792566-01-1230.006432407003นางพิมพ์ผกา ยิ้มรอดการพัฒนาชุมชน
300006013172566-01-1230.006432407001นางสาวนนทวดี นวมน้อยการพัฒนาชุมชน
300007012812566-01-1251500.006312412083นายพันธวัช กิมากรณ์นิติศาสตร์
300008012232566-01-1282400.006212412073นายณัฏฐพล มีชินนิติศาสตร์
300009012252566-01-122600.006212412067นางสาวอรไพลิน ดอนพิมพานิติศาสตร์
300010012472566-01-1237100.006335615055นางสาววรกมล โคกทองการบัญชีบัณฑิต
300011010662566-01-12128900.006435615025นางสาววราภรณ์ สิงหเดชการบัญชีบัณฑิต
300012012612566-01-1230.006232606016นายธนาณัติ จันทร์เครือยิ้มการตลาด
300013012642566-01-1230.006232606013สิบโทตระกานต์ พงษ์ตระกูลการตลาด
300014012622566-01-1230.006232606018นายศิวัช อินทะศรการตลาด
300016012532566-01-1292700.006312412079นายอนุสรณ์ เสือสีนาคนิติศาสตร์
300017012292566-01-1231600.006532419002นางสาวกาญจนา จันทรมณีภาษาอังกฤษ
300018010622566-01-1236400.006132412008นายไกรวิชญ์ บ้านสระนิติศาสตร์
300020011412566-01-1261600.006532431013นายธนกฤต โสมมารัฐศาสตร์
300023011812566-01-123900.006112603043นางสาวกัลย์สุดา คำมาวงค์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300024011802566-01-123900.006112603045นางสาวรัตนมน เนาขุนทดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300025011792566-01-123900.006112603046นางสาวภัทราพร จุมศักดิ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300027010922566-01-123900.006212412020นางสาวมินตรา ทองพันธ์นิติศาสตร์
300028011202566-01-123900.006212412061นางสาวสรัลลักษณ์ ศรีสมวงค์นิติศาสตร์
300029010742566-01-123900.006212412059นางสาววันทนีย์ มีอินทร์นิติศาสตร์
300031010932566-01-1230.006232426049สิบโทชนากร ราชเพียแก้วรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300033011392566-01-121010700.006335250015นายพิศลย์ กลิ่นหอมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300034010752566-01-123900.006212419014นางสาวนัฐพร อินทร์วงศ์ภาษาอังกฤษ
300036013682566-01-122600.006212412019นางสาวภิพาพร รอบรู้นิติศาสตร์
300037011632566-01-1281600.006332418010นางสาวสุกัญญา น้อยลาภาษาไทย
300038013712566-01-1262800.006332418010นางสาวสุกัญญา น้อยลาภาษาไทย
300039011602566-01-1281600.006332418018ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาวภาษาไทย
300040013722566-01-1262800.006332418018ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาวภาษาไทย
300041011652566-01-1281600.006332418008นางสาววาสิณี หมื่นจิตรภาษาไทย
300042013732566-01-1262800.006332418008นางสาววาสิณี หมื่นจิตรภาษาไทย
300043011642566-01-1281600.006332418002นางสาวดลญา พุดทองภาษาไทย
300044013742566-01-1262800.006332418002นางสาวดลญา พุดทองภาษาไทย
300046013762566-01-1256400.006212412070นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นิติศาสตร์
300049011962566-01-1656400.006132426077สิบตรีจิรวัฒน์ เกษมรัติรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300050010882566-01-1698000.006032412006นางสาววิรมณ มาผึ้งนิติศาสตร์
300051010862566-01-1698000.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
300052011522566-01-16128700.006432412013สิบตำรวจตรีธนภูมิ วิจิตรพงษานิติศาสตร์
300053014762566-01-1666400.006032412046สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมีนิติศาสตร์
300054014792566-01-1630.006232602048นายวีรวัฒน์ สอนสุภาพการจัดการ
300055014782566-01-1631500.006435272014นายอนุพงศ์ กุดั่นวิศวกรรมเครื่องกล
300056014752566-01-1630.006232602025นางสาวโสภา เพชรน้อยการจัดการ
300057014772566-01-1630.006232602023นางสาวสุภาสินี กลํ่ามอญการจัดการ
300058014722566-01-1630.006232602017นางสาววิมลรัตน์ เพ็ชพริกการจัดการ
300059014732566-01-1630.006232602044สิบโทหญิงพลอยชมภู โสภณการจัดการ
300060014742566-01-1632700.006232602039นายศตวรรฒ อโนดาษการจัดการ
300062014472566-01-1637100.006335603003นางสาวนคศร สุธีภัทรลาวัลย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300063013962566-01-16128000.006232412041นายสุกฤษฏิ์ เพิ่มพูลทรัพย์นิติศาสตร์
300064014602566-01-1666200.006135602044นางสาวปรียาภัทร เครือสารการจัดการ
300065011562566-01-1656400.005932412003นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำนิติศาสตร์
300066012952566-01-1630.006232426018สิบโทพชรพล ประทุมเวียงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300067011762566-01-1661600.006432422013นายเก่ง ศิริวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์
300068011742566-01-1661600.006432422003นางสาวชลธิชา บัวงามรัฐประศาสนศาสตร์
300069011012566-01-1691600.006432418001นางกรรณิกา อยู่คงภาษาไทย
300070011092566-01-1691600.006432418002นางสาวกวินทรา คุณยศยิ่งภาษาไทย
300071011062566-01-1691600.006432418012นายภาคภูมิ ศรีอ๊อดภาษาไทย
300072011072566-01-1691600.006432418003นางสาวณัฐปภัสร์ ถานีภาษาไทย
300073011052566-01-1691600.006432418005นางสาวธิชาภัทร หล่องตากล้าภาษาไทย
300074011142566-01-1691600.006432418009นายประเสริฐ จันทะคุณภาษาไทย
300075010982566-01-1691600.006432418006นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะภาษาไทย
300077013892566-01-1636400.006132405036นางสาวศิรภัสสร มากดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300079013022566-01-163900.006412412082นางสาวณิชาภัทร อุดพ้วยนิติศาสตร์
300080014322566-01-163900.006412412007นางสาวธนวรรณ เผ่าอินทร์จันทร์นิติศาสตร์
300081011542566-01-1636400.006112419007นางสาวฉนัดดา โสแก้วภาษาอังกฤษ
300082014702566-01-1661800.006212419095นางสาวอนันตญา นันตาภาษาอังกฤษ
300084014172566-01-1661800.006212407038นายกฤษณะ ทองนุ่มการพัฒนาชุมชน
300085014692566-01-163900.006212407038นายกฤษณะ ทองนุ่มการพัฒนาชุมชน
300086014182566-01-1661800.006212407039นายนพนัส ใจดุการพัฒนาชุมชน
300087014682566-01-163900.006212407039นายนพนัส ใจดุการพัฒนาชุมชน
300088014212566-01-1661800.006212407037นายจิรายุ ธรรมมะการพัฒนาชุมชน
300089014672566-01-163900.006212407037นายจิรายุ ธรรมมะการพัฒนาชุมชน
300090014192566-01-1661800.006212407040นายประชา จี้เพ็ชรการพัฒนาชุมชน
300091014662566-01-163900.006212407040นายประชา จี้เพ็ชรการพัฒนาชุมชน
300092014652566-01-1666400.006112426105นายเอกชัย เอี่ยมโอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300093011932566-01-163900.006212426027นางสาวสุวนันท์ โตเร็วรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300095011922566-01-163900.006212426001นางสาวกนกวรรณ ทองทุมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300096013482566-01-163900.006212412034นายภูวนาท ภูตะเวชนิติศาสตร์
300097012732566-01-163900.006212412030นายกฤษณะ อินทร์ทับนิติศาสตร์
300100013912566-01-163900.006412412086นางสาวนิศารัตน์ คำขุรีนิติศาสตร์
300101012932566-01-163900.006412412099นางสาวสรณ์สิริ สุริยะใหม่นิติศาสตร์
300103013062566-01-163900.006412412094นางสาววนิดา แก้วพรมนิติศาสตร์
300105013342566-01-163900.006412412045นางสาวชลกร บุญสอาดนิติศาสตร์
300106013412566-01-163900.006412412058นางสาวบุณยาพร พรมมีนิติศาสตร์
300107012672566-01-163900.006212419085นายพงษ์พัฒน์ บุญร่วมภาษาอังกฤษ
300108010852566-01-1651500.006212412055นางสาวภัทราวดี จันทร์มีนิติศาสตร์
300109013242566-01-163900.006312412052นายณภัทร กลิ่นหอมนิติศาสตร์
300110013212566-01-163900.006312412008นางสาวพิยาดา สร้อยมีนิติศาสตร์
300112013652566-01-163900.006312412063นายศุภกิตติ์ กาวิละบุตรนิติศาสตร์
300113014242566-01-163900.006312412034นางสาวกัญญารัตน์ โสภานิติศาสตร์
300114013192566-01-163900.006312412042นางสาวพรรษสร ศรีบุญเลิศนิติศาสตร์
300115013202566-01-163900.006312412048นางสาวสายฝน เล่ายีนิติศาสตร์
300116013222566-01-163900.006312412037นางสาวณัฐประภา กลัดแก้วนิติศาสตร์
300117013182566-01-163900.006312412044นางสาววรินธร คำใจงามนิติศาสตร์
300118013572566-01-163900.006312412031นายสุชล บุตรนามดีนิติศาสตร์
300119013402566-01-163900.006312412046นางสาวศุจิกา จินดากลางนิติศาสตร์
300120013592566-01-163900.006312412033นายอดิสร กุนากุลนิติศาสตร์
300121013582566-01-163900.006312412024นายปรินทร โพธิ์ศรีนิติศาสตร์
300122013102566-01-163900.006312412014นางสาวสุภัสสรา อ่อนจิ๋วนิติศาสตร์
300123013452566-01-163900.006312412054นายธนพล วงษานิติศาสตร์
300124013162566-01-163900.006312412001นางสาวกชกร คล้ายสานิติศาสตร์
300125013612566-01-163900.006312412053นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณนิติศาสตร์
300126013662566-01-163900.006312412067นายอรรถชาติ ทิพยกมลพันธ์นิติศาสตร์
300127012702566-01-163900.006312412058นายภูมิพิพัฒน์ มากบำรุงนิติศาสตร์
300128014142566-01-163900.006412412095นางสาววันเพ็ญ วงศ์วิริยชาตินิติศาสตร์
300129013942566-01-163900.006312412047นางสาวสริดา บุญสอาดนิติศาสตร์
300130013952566-01-163900.006312412078นางสาวนวพร พาบุตดานิติศาสตร์
300131013112566-01-163900.006312412010นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์นิติศาสตร์
300132013122566-01-163900.006312412006นางสาวปาริฉัตร เพชรเกิดนิติศาสตร์
300133013152566-01-163900.006312412043นางสาวเยาว์ลักษณ์ ยอดเลิศนิติศาสตร์
300134013142566-01-163900.006312412009นางสาววรรณสุณี จีนไข่นิติศาสตร์
300135013632566-01-163900.006412412107นายภคพล แดงโชตินิติศาสตร์
300136013792566-01-163900.006412412112นางสาวลาวัณย์ ขวัญจรนิติศาสตร์
300137013982566-01-163900.006412412092นางสาวพิริยา พนาลิกุลนิติศาสตร์
300138011442566-01-162600.006212412062นางสาวสุรีย์พร ทองแบบนิติศาสตร์
300139013802566-01-163900.006412412087นางสาวนุชจรี สหัสแปงนิติศาสตร์
300140013522566-01-1630.006132412044สิบตรีสมาพันธ์ ทาหลีนิติศาสตร์
300141014312566-01-163900.006412412036นายศักดิ์มงคล อยู่คงนิติศาสตร์
300142012102566-01-163900.006412412024นางสาวสุชานันท์ พวงเงินนิติศาสตร์
300143012762566-01-163900.006412412035นายวัฒนา เทียนวิจิตร์นิติศาสตร์
300144013332566-01-163900.006412412012นางสาวประภัสรา เขียวแก้วนิติศาสตร์
300145012142566-01-163900.006412412004นางสาวเชาว์ชิตา โรจน์อรุณนิติศาสตร์
300146012092566-01-163900.006412412003นางสาวชาลิสา พุทธจันทร์นิติศาสตร์
300147013772566-01-163900.006312416050นางสาวพรธิภา มงคลพันธ์ภาษาจีน
300148013782566-01-163900.006312416065นางสาวศุภาลัย จูนิยมภาษาจีน
300149013472566-01-163900.006312416023นางสาวพัชรวดี ภิญโญภาษาจีน
300150011852566-01-1630.006532412033นายอลงกรณ์ อ้นน้อยนิติศาสตร์
300151011182566-01-163900.006212412042นางสาวกัญญารัตน์ จันจวงนิติศาสตร์
300152011322566-01-163900.006212412058นางสาววริษฐา คำปลื้มนิติศาสตร์
300153012892566-01-163900.006312412060นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์นิติศาสตร์
300154012882566-01-1661800.006312412085นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
300155012312566-01-163900.006412412011นางสาวนันทการ ดิษฐีนิติศาสตร์
300156013922566-01-163900.006412412091นางสาวพรรณิภา ฉิมเชิดนิติศาสตร์
300157013252566-01-163900.006412412006นางสาวฐิตาจรีย์ ชุมปานนิติศาสตร์
300158013532566-01-163900.006412412014นางสาวพิกุลทอง แช่มช้างนิติศาสตร์
300159011672566-01-163900.006312405071นายมงคล เจริญสุขรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300160012842566-01-163900.006212266004นายวีระพงษ์ นาครักสุดสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
300161013552566-01-1630.006432426025นายวิวรรธน์ ขัติวงษ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300162011362566-01-163900.006212266001นายนภดล ปักดำสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
300163014112566-01-163900.006312419024นางสาวพัชราภรณ์ สิบผุดภาษาอังกฤษ
300164014102566-01-163900.006312419019นางสาวเบญจพร เกษรจรุงภาษาอังกฤษ
300166011502566-01-163900.006212419091นายอภิวัฒน์ เดื่อคำภาษาอังกฤษ
300167012042566-01-163900.006412412051นางสาวธนัชชา จันหอมนิติศาสตร์
300169012832566-01-163900.006412412028นายกรกวินท์ สุวรรณอภิรักษ์นิติศาสตร์
300170011822566-01-163900.006412412031นายเจริญโชคไชย หมวดไธสงนิติศาสตร์
300171014152566-01-1666400.005912404059นายรุ่งเพชร ตันเจริญรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300172013462566-01-163900.006412412059นางสาวปรายฝน เมืองคุ้มนิติศาสตร์
300173013362566-01-163900.006412412019นางสาววิมลพรรณ บุญเรืองนิติศาสตร์
300174013562566-01-163900.006412412084นางสาวธัญญาลักษณ์ คำบุทองนิติศาสตร์
300175013082566-01-163900.006412412077นางสาวกมลวรรณ ประดับนาคนิติศาสตร์
300176013072566-01-163900.006412412079นางสาวณัฏฐิกา อนุเคราะห์นิติศาสตร์
300177012912566-01-163900.006312412049นางสาวเสาวลักษณ์ กุลมัยนิติศาสตร์
300183012222566-01-163900.006412412041นางสาวจุฬาลักษณ์ เขียวสะอาดนิติศาสตร์
300184012082566-01-163900.006412412070นางสาวอรอุมา มั่นเมืองนิติศาสตร์
300185011232566-01-163900.006412412053นางสาวนรินธร บัวชาบาลนิติศาสตร์
300186012152566-01-163900.006412412064นางสาวภาพิมล คำสุรันนิติศาสตร์
300187014252566-01-163900.006412412067นางสาววรัญญา อ่อนพรหมนิติศาสตร์
300188014232566-01-203900.006212405017นางสาวพีราวรรณ ทองใบรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300189013352566-01-203900.006312412028นายวิทวัส จันทร์ขำนิติศาสตร์
300190013842566-01-203900.006212239006นางสาวฑิตยา มิ้มกระโทกวิศวกรรมโลจิสติกส์
300191014842566-01-2030.006232602018นางสาวศวิตา เผือกอ่อนการจัดการ
300192015042566-01-203900.006212418009นางสาวธนพร มุสิกสุตภาษาไทย
300193015032566-01-2030.006132405036นางสาวศิรภัสสร มากดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300194015022566-01-2030.006132412008นายไกรวิชญ์ บ้านสระนิติศาสตร์
300195015012566-01-2030.006332418014นายจักรกฤษ บุญพญาภาษาไทย
300197014972566-01-2061600.006132405038นางสาวอนุชนา ศรีจันทับรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300198014982566-01-2061800.006135602044นางสาวปรียาภัทร เครือสารการจัดการ
300200015152566-01-2391600.006432418008นายนราวิชญ์ นรถีภาษาไทย
300201011282566-01-23128700.006532412020นายปัญญา กันภัยนิติศาสตร์
300202014052566-01-2356400.006012412091นางสาวณัฐวลัญช์ ชินนะมานิติศาสตร์
300203011532566-01-2366400.006032418001นางสาวจิรายุ จันทะบุตรภาษาไทย
300205015172566-01-2332800.006232422010นางสาววงศ์พรรณ บุญนวลรัฐประศาสนศาสตร์
300206015182566-01-2336400.006012426016นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300207012982566-01-313900.006312412011นางสาววรัญญา เกิดแดงนิติศาสตร์
300208015272566-01-3137100.006335622002นางสาวกรชนก ภมรกุลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
300209015282566-01-3137100.006335622031นายธีรเมธ ชิตพรมราชการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
300210015292566-01-313900.006112603044นางสาวพิมพ์ประภา วงศ์หล้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์
014073900.006312419005นางสาวเขมณัฏฐ์ พรอนันท์ธนกุลภาษาอังกฤษ