ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100001108712566-11-2131800.006312271018นางสาวกนกวรรณ เย็นฉ่ำวิทยาศาสตร์ศึกษา
100002108722566-11-2131800.006312271020นางสาวนรินทร์ทิพย์ เชื้อวงศ์วิทยาศาสตร์ศึกษา
100003108732566-11-2131800.006312271021นางสาวรุ่งฤดี ประสิทธิ์วิทยาศาสตร์ศึกษา
100004108752566-11-2131800.006312271022นางสาวศิริวรรณ อินทร์อยู่วิทยาศาสตร์ศึกษา
100005108642566-11-21127200.006312620003นางสาวธัญพิชชา พลอยเพชรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100006097592566-11-2130.006312111036นายสุริยา จิตรเจริญพลศึกษา
100007097622566-11-2130.006312111041นางสาวบุปผมาส วระบุตรพลศึกษา
100008097722566-11-2130.006312111069นายอภิสิทธิ์ บุญใหญ่พลศึกษา
100009097642566-11-2130.006312111065นายวรภัทร สุขม่วงพลศึกษา
100010097582566-11-2130.006312111055นายกันตพัฒน์ ปะละสีพลศึกษา
100011101892566-11-2130.006312113019นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ผ่องภาษาอังกฤษ
100012105632566-11-2130.006412208052นางสาวพิมลวรรณ เพชรไทยคหกรรมศาสตร์
100013105482566-11-2131300.006412254043นางสาวเจนจิรา แจ่มแก้วสาธารณสุขศาสตร์
100014105562566-11-2131300.006412254058นางสาวมานิตา มงคลล้ำสาธารณสุขศาสตร์
100015105492566-11-2131300.006412254061นางสาววรรณภรณ์ ทองแพงสาธารณสุขศาสตร์
100016105422566-11-2131300.006412208013นางสาวปณิดา กองจันทร์คหกรรมศาสตร์
100017105412566-11-2131300.006412208011นางสาวนันทวัน โสขำคหกรรมศาสตร์
100018105392566-11-2131300.006412208012นางสาวนิศารัตน์ ทำประเสริฐคหกรรมศาสตร์
100019101732566-11-2131000.006412419082นายธนิตานนท์ วงค์โคคุ้มภาษาอังกฤษ
100020105832566-11-2131200.006412411003นางสาวบุญฑริการ์ ลี้พงษ์อนันต์ดนตรีสากล
100021098302566-11-2131000.006412419037นายธนธรณ์ ชามั่งภาษาอังกฤษ
100022100392566-11-2130.006412602049นางสาววันวิสาข์ เอี่ยมราชวงค์การจัดการ
100023100382566-11-2130.006412602053นางสาวสุประวีณ์ เทศกุลการจัดการ
100024100662566-11-2130.006412602037นางสาวดลฤทัย ยวนแห่วการจัดการ
100025100622566-11-2130.006412602034นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชรบูรณ์ปี้การจัดการ
100026100552566-11-2130.006412602055นางสาวสุภิญญา มีผลการจัดการ
100027100502566-11-2130.006412602036นางสาวณิชกุลณพิมภ์ ไชยเพียรการจัดการ
100028100462566-11-2130.006412602057นางสาวอรปรียา คำมิ่งการจัดการ
100029101972566-11-2130.006412238008นางสาวกนิษฐา สิงห์ลอวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100030099742566-11-2130.006412426140นายเจษฎา บานแย้มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100031105092566-11-2130.006412426145นายธนโชติ ยืนยันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100032100082566-11-2131000.006412405004นางสาวฐานิดา ธูปคุ้มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100033098762566-11-2130.006412426147นายธิรวัฒน์ อัตกุลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100034098832566-11-2130.006412426154นายศรายุทธ มอญดีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100035098352566-11-2130.006412426155นายศุภกร ขำดีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100036098422566-11-2130.006412426148นายธีรสิทธิ สิมพามารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100037098402566-11-2130.006412426144นายทวีชัย ขันแก้วรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100038100532566-11-211810400.006512254149นางสาววราภรณ์ รัตนเพชรสาธารณสุขศาสตร์
100039105802566-11-2161000.006512428031นางสาวนรีกานต์ อยู่เย็นสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100040105842566-11-2161000.006512428030นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญหนูสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100041104962566-11-21188000.006512405106นายพงศธร บุญเหลือรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100042100112566-11-2131000.006512614065นายอติธัช มังมตินิเทศศาสตร์
100043100372566-11-2131000.006512614038นางสาวพลอยชมพู ศรีสวัสดิ์นิเทศศาสตร์
100044108652566-11-2166700.006312234007นายสิทธิพร พูนหมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100045101902566-11-2131000.006512614039นางสาวพัชราภรณ์ อู๋เจริญนิเทศศาสตร์
100046100102566-11-2131000.006512614037นางสาวปุณยนุช มั่งแดงนิเทศศาสตร์
100047100342566-11-2131000.006512614041นางสาวเพชรลดา ทองยังนิเทศศาสตร์
100048101742566-11-2131000.006512614049นางสาวอทิตยา ทองเทานิเทศศาสตร์
100050102072566-11-2131000.006512614056นายธนรัฐ บอกบุญนิเทศศาสตร์
100051104982566-11-21188200.006612625017นายจิรวัฒน์ ทรัพย์เมฆธุรกิจการค้าสมัยใหม่
100052103782566-11-2130.006612274005นางสาวพรปวีณ์ ชนะบดีสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100053103772566-11-2130.006612274006นางสาวพรมลดา ศิริอ่อนสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100054105902566-11-2160.006612428024นายธนวัต เพ็ชรภูมิสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100055100312566-11-21188000.006612431085นายณัฐิวุฒิ ดีโตรัฐศาสตร์
100056100132566-11-21188000.006612431102นายสุทธิภัทร สุกระวรรณรัฐศาสตร์
100057100152566-11-21188000.006612431089นายธนวรรธน์ เทพภักดีรัฐศาสตร์
100058103052566-11-2196300.006112622053นายชัยวิวัฒน์ ขันตีมิตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100059102472566-11-2135300.006212426120นายธนา ผิวบางรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100060097932566-11-2136200.006312429040นางสาวพรชิตา ปั้นตาดีการท่องเที่ยวและบริการ
100061104272566-11-21188000.006312420035นางสาวเมธาพร เฟื่องมณีภาษาอังกฤษธุรกิจ
100062104782566-11-2197000.006312416063นางสาววราลักษณ์ ชุ่มมาภาษาจีน
100064106532566-11-2166000.006312416051นางสาวพรนภัส ชังคะนากภาษาจีน
100065106762566-11-2166000.006312416047นางสาวปรียาภรณ์ วังคีรีภาษาจีน
100067097912566-11-2131300.006412208048นางสาวณัฐกานต์ ปานรักษ์คหกรรมศาสตร์
100068105812566-11-2161300.006412208049นางสาวจตุพรณ์ ไชยวรรณคหกรรมศาสตร์
100069102792566-11-2161300.006412208051นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสยเพชรคหกรรมศาสตร์
100070109732566-11-2130.006412418030นางสาวพัฒน์นรี มั่งจิ๋วภาษาไทย
100071109712566-11-2130.006412418003นางสาวกนกพร นาคอังภาษาไทย
100072109802566-11-2130.006412418015นางสาวทิตญดา โสประดิษฐภาษาไทย
100073110202566-11-2131200.006412411019นายอภิชัย วีระเดชประไพดนตรีสากล
100074099512566-11-2131000.006412622038นายณัฐชัย ปั้นนกเขียวการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100075099522566-11-2131000.006412622031นางสาวศุภานัน แก่นโงนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100076099102566-11-2130.006412614026นายนเรศ เจริญศิลป์นิเทศศาสตร์
100077100192566-11-2130.006512606046นางสาวพรนภา สุริยะการตลาด
100078097332566-11-2130.006412273006นางสาวจิตตา บางยิ้มพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100079098022566-11-2138700.006415247004นางสาวนภชล จารุรัตนพงศ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100080105722566-11-2130.006415272045นายเอกภพ มันพร้าววิศวกรรมเครื่องกล
100081102642566-11-2130.006412426020นางสาวอนรรฆวี หย่ำวิลัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100082102612566-11-2130.006412426010นางสาวพิราพร เชื้อดีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100083109962566-11-2131000.006412404037นายซารีฟ หะยีมะมิงรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100084102622566-11-2130.006412426016นางสาววัชรีย์ คุ้มเถื่อนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100085102652566-11-2130.006412426011นางสาวแพรพร รุ่งแสงยศรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100086102732566-11-2130.006412426028นายฐิติโชติ ซ่อนกลิ่นรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100087102672566-11-2130.006412426022นางสาวอริศรา แบบอย่างรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100089102462566-11-211810400.006512254108นางสาวพิมกมล พูลศรีสาธารณสุขศาสตร์
100090101922566-11-2110.006512420015นางสาวชัญญานุช จันทราบุตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100091101912566-11-2110.006512420017นางสาวฐิตาภา โพธิ์แก้วภาษาอังกฤษธุรกิจ
100092104302566-11-2130.006512273020นางสาววรรณฐินี ฟองชัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100093104562566-11-2130.006512273003นางสาวกานต์พิตตินันท์ จงรักษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100094104582566-11-2130.006512273010นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100095099232566-11-2161000.006512273052นางสาวณัฐริตา ไชยาพงศ์พิพัฒน์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100096103992566-11-2130.006512273052นางสาวณัฐริตา ไชยาพงศ์พิพัฒน์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100097099262566-11-2161000.006512273054นางสาวธัญวรัตน์ ม่วงย้อยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100098100472566-11-2130.006512273054นางสาวธัญวรัตน์ ม่วงย้อยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100099100812566-11-2191000.006512273055นางสาวนพรัตน์ ทบอุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100100100882566-11-2191000.006512273053นางสาวกนกพร พุกมากพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100101109882566-11-2131000.006515253029นายสหรัฐ ทองใบเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100102109872566-11-2131000.006515253023นายธนากร บุญเต็มเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100103100292566-11-21182000.006512239090นางสาวจุไรรัตน์ ทองอนันต์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100104114352566-11-2330.006612213001นางสาวชลธิชา ชื่นชมชีววิทยา
100105114362566-11-2330.006612213002นางสาวธนัชพร ทรัพย์ทวีชีววิทยา
100106114382566-11-2330.006612213004นางสาววณิชดา อนุเคราะห์ชีววิทยา
100107114392566-11-2330.006612213005นางสาววันวิสา แซวหิวชีววิทยา
100108114402566-11-2330.006612213006นางสาววัลลภา นิยมญาติชีววิทยา
100110111202566-11-2331000.006512614029นายวุฒิชัย สนองคุณนิเทศศาสตร์
100111114672566-11-2331000.006512614036นางสาวเบญจมาพร ค้ำชูนิเทศศาสตร์
100112114812566-11-2330.006512224017นายชวลิต แสงเขียวเทคโนโลยีสารสนเทศ
100113114802566-11-2330.006512224023นายธนภัทร โสภณเทคโนโลยีสารสนเทศ
100114105442566-11-2361000.006412428022นางสาวศุภนิดา มั่นปานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100115114452566-11-2330.006412428022นางสาวศุภนิดา มั่นปานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100116105462566-11-2361000.006412428023นางสาวพสชนัน แจ่มจำรัสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100117114462566-11-2330.006412428023นางสาวพสชนัน แจ่มจำรัสสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100118105372566-11-2330.006412212002นางสาวโชตินันท์ รักป้อมจุลชีววิทยา
100119105352566-11-2330.006412212011นางสาวสุภาดา อยู่เส็งจุลชีววิทยา
100120105552566-11-2330.006412212001นางสาวขัตติยา เยาวะภาว์จุลชีววิทยา
100121105472566-11-2330.006412212009นางสาววิสสุตา คงทองจุลชีววิทยา
100122105342566-11-2360.006412212010นางสาวศศิ บุญธานีจุลชีววิทยา
100123106822566-11-2330.006412120038นางสาววริษา ชูชาวนาสังคมศึกษา
100124106832566-11-2330.006412120034นางสาวธนพร ทิพย์มาลาสังคมศึกษา
100125105382566-11-2330.006412212007นางสาวมุธิตา นาคทองจุลชีววิทยา
100126105362566-11-2330.006412212006นางสาวพิจิตตรา สงัดจุลชีววิทยา
100127112652566-11-2366000.006312412037นางสาวณัฐประภา กลัดแก้วนิติศาสตร์
100128107962566-11-2366000.006312412046นางสาวศุจิกา จินดากลางนิติศาสตร์
100129109382566-11-2336000.006312412044นางสาววรินธร คำใจงามนิติศาสตร์
100130113712566-11-2366000.006312412060นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์นิติศาสตร์
100131113802566-11-2366000.006312412047นางสาวสริดา บุญสอาดนิติศาสตร์
100132113692566-11-2397000.006312412034นางสาวกัญญารัตน์ โสภานิติศาสตร์
100133106272566-11-2336000.006312412008นางสาวพิยาดา สร้อยมีนิติศาสตร์
100134114622566-11-2366000.006312417004นางสาวเกษราภรณ์ ขุมทองภาษาญี่ปุ่น
100135114892566-11-2331000.006312417004นางสาวเกษราภรณ์ ขุมทองภาษาญี่ปุ่น
100136114442566-11-2335300.006212407020นายคีรีศักดิ์ บำรุงคีรีการพัฒนาชุมชน
100137112932566-11-2355300.006112405083นายสหัสวรรษ เทพจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100139097272566-11-2355300.006212418039นางสาวกฤติญาณี เพชรสุขภาษาไทย
100140102742566-11-2331100.006312118025นางสาวกัลย์สุดา สีวงษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100141106542566-11-2397000.006312416012นางสาวณัฐวดี หว่างเชื้อภาษาจีน
100142112822566-11-2330.006412207007นายวงสกร สุคนธ์คณิตศาสตร์
100143100352566-11-23101300.006412207006นายภัคพล เฝ้าหนองคู่คณิตศาสตร์
100144112632566-11-2330.006412207005นายชาญชัย เพชรสอาดคณิตศาสตร์
100145098152566-11-2330.006412231016นายธนโชติ นรพงษ์วิทยาการคอมพิวเตอร์
100146101962566-11-2331300.006412231001นางสาวณัฐชยา สุดดีวิทยาการคอมพิวเตอร์
100147102632566-11-2331000.006412420003นางสาวกัญญาภัค เมฆเจริญภาษาอังกฤษธุรกิจ
100148113742566-11-2331000.006412419086นายบดินทร์ชัย คงทรัพย์ภาษาอังกฤษ
100149098582566-11-2331000.006412416045นางสาววัชรีภรณ์ เทียมศรภาษาจีน
100150098572566-11-2331000.006412416019นางสาวเพชรดา ชาอุ่นภาษาจีน
100151111212566-11-2331200.006412411022นายเอกภาพ สระทองอิ้งดนตรีสากล
100152097502566-11-2361000.006412416044นางสาววรรวี ศรีวะโรภาษาจีน
100153111242566-11-2331200.006412411016นายภูวสิษฏ์ แก้วกำพลดนตรีสากล
100154112402566-11-2330.006412602052นางสาวศิริพร แสงศรีการจัดการ
100155112422566-11-2330.006412602050นางสาววีรยา หงษ์ทองการจัดการ
100156112412566-11-2330.006412602045นางสาวรติกร ลามีการจัดการ
100157112372566-11-2330.006412602040นางสาวปวรรัตน์ นราการจัดการ
100158112382566-11-2330.006412602041นางสาวปิยรัตน์ รวงสวาทการจัดการ
100159100542566-11-2330.006412602056นางสาวสุรัสวดี สุวรรณพุฒการจัดการ
100160100202566-11-2330.006412602073นางสาวนันท์นภัส ชาบางการจัดการ
100161100482566-11-2330.006412602035นางสาวขวัญชนก จูด้วงการจัดการ
100162100632566-11-2330.006412602038นางสาวบัณฑิตา เลี้ยงไล้การจัดการ
100163106452566-11-2331000.006412429016นางสาวนิตินัดดา แย้มสังกูลการท่องเที่ยวและบริการ
100164109902566-11-2331000.006412239054นางสาวศิริประภา สุริยะวิศวกรรมโลจิสติกส์
100165109952566-11-2331000.006412239041นางสาวณัฐชยา คลังระหัดวิศวกรรมโลจิสติกส์
100166105912566-11-2371000.006412272012นายนพเกล้า มากด่านวิศวกรรมเครื่องกล
100167114182566-11-2331000.006412239019นางสาวศศิวรรณ ศรีเขื่อนแก้ววิศวกรรมโลจิสติกส์
100168099032566-11-2330.006412412058นางสาวบุณยาพร พรมมีนิติศาสตร์
100169103232566-11-2330.006412427037นายวสิน ฤทธิ์ศลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100170103222566-11-2330.006412427040นายสายธาร หนูหอมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100171103212566-11-2330.006412427041นายสิทธิวัฒน์ จีนภักดีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100172106572566-11-2331300.006512211020นางสาวนภิสา โพธิ์สีดีเคมี
100174102532566-11-2330.006512211021นางสาวดวงฤทัย แปสันเทียะเคมี
100175102682566-11-2330.006512211022นางสาวกวิณณา สุพรเคมี
100176113012566-11-2330.006512429003นางสาวจันทกานต์ ช่วยคิดการท่องเที่ยวและบริการ
100177104342566-11-2330.006512273013นางสาวนิตินัดดา ชูเชิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100178097262566-11-2330.006512275010นายนิรนธร วรรณกุลเทคโนโลยีระบบเกษตร
100179111432566-11-2331000.006512244020นายธนกร พันสดออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100180111362566-11-2331000.006515253001นางสาวกนกวรรณ ศรีรานันท์เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100182102212566-11-2331000.006515250006นายจาฏุพัธน์ เผ่าผางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100183102332566-11-2331000.006515250038นายสรวิศ ม่วงเพชรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100184102232566-11-2331000.006515250034นายวีรภัทร ปานแก้วเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100185102242566-11-2331000.006515250007นายเจษฎา วันดีเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100186102762566-11-2331000.006515250003นางสาวอภิญญา นันทเกิดเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100187102202566-11-2331000.006515250005นายกิตติภัทร เรืองสังข์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100188097532566-11-23188200.006612615012นางสาวณัชชา มีชำนาญการบัญชีบัณฑิต
100190115522566-11-2430.006312111026นายนนทวัฒน์ อุดอินทร์พลศึกษา
100191115552566-11-2430.006312111056นายกิติศักดิ์ หนูนาคพลศึกษา
100192115542566-11-2430.006312111058นายณัฐนัย ปัสสาพลศึกษา
100193115592566-11-2430.006312111070นายอิสยาห์ วันศรีพลศึกษา
100194115562566-11-2430.006312111032นายวชิรพงษ์ จิตตุนังพลศึกษา
100195115672566-11-2436000.006312416011นางสาวณัฐธินี ภู่งามชื่นภาษาจีน
100196107322566-11-24209700.006312244037นายเจษฎาพร เข็มแก้วออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100197109262566-11-24101000.006312272010นายสมศักดิ์ วงษ์สังข์วิศวกรรมเครื่องกล
100198100232566-11-2440.006312272001นางสาวธนภรณ์ อินชูใจวิศวกรรมเครื่องกล
100199103352566-11-2431300.006412230004นางสาวน้ำพลอย จูสิงห์ฟิสิกส์
100200103122566-11-2431300.006412230007นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรพงษ์ฟิสิกส์
100201103162566-11-2431300.006412230006นายฐิติพงศ์ ขาวกลางดอนฟิสิกส์
100202104772566-11-2431300.006412230001นางสาวกนกวรรณ จูหว้าฟิสิกส์
100203103112566-11-2431300.006412230008นายพิจักษณ์ ศรีสุระฟิสิกส์
100204115812566-11-2431300.006412230005นางสาวพิมพ์พิริยา ปานคำฟิสิกส์
100205111452566-11-2461000.006412416026นายจิรกิตติ์ อ่วมปิ่นภาษาจีน
100206099362566-11-2430.006412625040นางสาวศิริลักษณ์ สายทองทวีธุรกิจการค้าสมัยใหม่
100207114492566-11-2430.006412426152นายวงศกร มิ่งทองคำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100208106602566-11-2430.006412426053นายสุริยา ศักดีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100209097612566-11-2461000.006412412047นางสาวณัฐกาล คลังบุตรนิติศาสตร์
100210097442566-11-2461000.006412412059นางสาวปรายฝน เมืองคุ้มนิติศาสตร์
100211097872566-11-2431000.006412412049นางสาวณัฐธยาน์ อินยังนิติศาสตร์
100212097732566-11-2431000.006412412040นางสาวจิราพร คู่ควรนิติศาสตร์
100213097422566-11-2431000.006412412068นางสาวศิริวรรณ รอดเครือทองนิติศาสตร์
100214110902566-11-2430.006515224008นายชยากร คงศิริเทคโนโลยีสารสนเทศ
100215111592566-11-2430.006515224010นายปรมี พึ่งสุขเทคโนโลยีสารสนเทศ
100216111482566-11-2431000.006515253028นายราเชนทร์ ทองกรณ์เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100217115852566-11-2430.006512224047นายธนพนธ์ ประเสริฐสุขเทคโนโลยีสารสนเทศ
100218115872566-11-2430.006512224032นายภควัต อิ่มอินทร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100219099612566-11-2430.006512418089นางสาวสวรส ตาลเสี้ยนภาษาไทย
100220099622566-11-2430.006512418090นางสาวธัญญาลักษ์ ชูขวัญภาษาไทย
100221099652566-11-2430.006512418095นางสาวนันทชพร กลิ่นประทุมภาษาไทย
100222101332566-11-2430.006512606054นางสาวศิวพร หารสูงเนินการตลาด
100223102282566-11-2430.006512606051นางสาววิชชุดา ภิญโญภาพการตลาด
100224102102566-11-2430.006512606050นางสาววลัยลักษณ์ อยู่อ้นการตลาด
100225102572566-11-2430.006512606047นางสาวพิชยา เฉลิมสถานการตลาด
100226102362566-11-2430.006512606045นางสาวประกายดาว แซ่ลีการตลาด
100227106632566-11-2430.006512606044นางสาวนันทัชพร พลขันธ์การตลาด
100228102522566-11-2430.006512606042นางสาวธันยธรณ์ พรมจักร์การตลาด
100229102982566-11-2430.006512606038นางสาวจันทิมา แข็งเขตกิจการตลาด
100230107142566-11-2430.006512606036นางสาวกนกอร เดชจุ้ยการตลาด
100231101452566-11-2430.006512606055นางสาวสุธิดา มั่นพรมการตลาด
100232101312566-11-2430.006512606058นางสาวสุภาเพ็น อินสุธาการตลาด
100233102222566-11-2431000.006515250008นายชัยวัฒน์ นวลงามเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100234111512566-11-2431000.006515253010นางสาวพิมธิดา พรมมาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100235111502566-11-2431000.006515253032นางสาวพันพัสสา เวิงแห่วเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100236112162566-11-2431000.006515253022นายธนวัตน์ โพธิ์สะวังเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100237111802566-11-2431000.006515253007นางสาวนิตยสัภย์ แสนโฮมเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100238114142566-11-24188700.006612234029นายนิธิพัฒน์ มะโนน้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100240104522566-11-2465300.006212411019นายอริย์ธัช ขลังดนตรีสากล
100241116482566-11-2421000.006212411019นายอริย์ธัช ขลังดนตรีสากล
100242104502566-11-2435300.006212411011นายนฤดล ชุ่มชื่นทรัพย์ดนตรีสากล
100243116472566-11-2430.006212411011นายนฤดล ชุ่มชื่นทรัพย์ดนตรีสากล
100244099922566-11-24127200.006312429015นางสาวไพลิน เล็กทับการท่องเที่ยวและบริการ
100247106472566-11-2466100.006312614075นางสาวฐิตารีย์ ธรรมโชตินิเทศศาสตร์
100248116582566-11-2431100.006312614075นางสาวฐิตารีย์ ธรรมโชตินิเทศศาสตร์
100249109942566-11-2436000.006312416066นางสาวศุภิสรา ทองอินทร์ภาษาจีน
100250116492566-11-2430.006312416066นางสาวศุภิสรา ทองอินทร์ภาษาจีน
100251116452566-11-2431000.006312416051นางสาวพรนภัส ชังคะนากภาษาจีน
100254104482566-11-2466000.006312416065นางสาวศุภาลัย จูนิยมภาษาจีน
100255116442566-11-2431000.006312416065นางสาวศุภาลัย จูนิยมภาษาจีน
100256116432566-11-2430.006312416063นางสาววราลักษณ์ ชุ่มมาภาษาจีน
100257104492566-11-2466000.006312416050นางสาวพรธิภา มงคลพันธ์ภาษาจีน
100258116502566-11-2461000.006312416050นางสาวพรธิภา มงคลพันธ์ภาษาจีน
100259116802566-11-2431000.006412416062นางสาวไผ่งาม เวฬุวนารักษ์ภาษาจีน
100260109502566-11-2430.006412416062นางสาวไผ่งาม เวฬุวนารักษ์ภาษาจีน
100261116792566-11-2431000.006412416063นางสาวอินทิรา ฐานิตเกียรติกุลภาษาจีน
100262109542566-11-2430.006412416063นางสาวอินทิรา ฐานิตเกียรติกุลภาษาจีน
100263116782566-11-2431000.006412416064นางสาวเบญจมาศ วงศ์วิชยาภรณ์ภาษาจีน
100264109522566-11-2430.006412416064นางสาวเบญจมาศ วงศ์วิชยาภรณ์ภาษาจีน
100265116772566-11-2431000.006412416057นางสาวจารุณี แซ่เถาภาษาจีน
100266104422566-11-2430.006412416057นางสาวจารุณี แซ่เถาภาษาจีน
100267116762566-11-2431000.006412416065นางสาวขวัญจีรา แซ่หว้าภาษาจีน
100268111912566-11-2430.006412416065นางสาวขวัญจีรา แซ่หว้าภาษาจีน
100269116812566-11-2431000.006412416058นางสาวชฎาพร เกยเมืองภาษาจีน
100270104312566-11-2430.006412416058นางสาวชฎาพร เกยเมืองภาษาจีน
100271111232566-11-2431000.006412606014นางสาวพิมพ์ชนก พฤกษะวันการตลาด
100272105652566-11-2438700.006415247015นายเดชา บางยิ้มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100273105312566-11-2431000.006412412042นางสาวชนาพร กรปรีชานิติศาสตร์
100275102892566-11-2430.006512271016นางสาวพิกัญญา แดงดีวิทยาศาสตร์ศึกษา
100276103422566-11-2430.006512271010นางสาววิมาดา อังศุเกษตรวิทยาศาสตร์ศึกษา
100277106062566-11-2430.006512271012นางสาวศันสนีย์ สุธรรมาวิทยาศาสตร์ศึกษา
100278102902566-11-2430.006512271006นางสาวชลิตวรรณ ศรีเพชรวิทยาศาสตร์ศึกษา
100279105642566-11-2430.006512273022นางสาวศุภรัตน์ รัตนผลพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100280109772566-11-2431000.006412426048นายวชรพล พิมพ์สราญรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100281109722566-11-2430.006412426048นายวชรพล พิมพ์สราญรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100282107892566-11-2465300.006212208060นางสาวชนิสรา ใจแข็งคหกรรมศาสตร์
100283115352566-11-2430.006312118025นางสาวกัลย์สุดา สีวงษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100284098262566-11-2430.006412412003นางสาวชาลิสา พุทธจันทร์นิติศาสตร์
100285111532566-11-2430.006412412098นางสาวศิริวรรณ อินทชัยนิติศาสตร์
100286113922566-11-2430.006412412090นางสาวพรรณวดี วีรเดชกล้าหาญนิติศาสตร์
100287116972566-11-2430.006412412082นางสาวณิชาภัทร อุดพ้วยนิติศาสตร์
100288109192566-11-2430.006412412096นางสาววิมลสิริ สุทธิผุยนิติศาสตร์
100289113432566-11-2430.006412426002นางสาวชุติมา แสงทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100290113782566-11-2461000.006412412076นายสุทิวัส แก้วเหลี่ยมนิติศาสตร์
100291113832566-11-2461000.006412412039นางสาวจิรชยา เล่าเขตกิจนิติศาสตร์
100292113872566-11-2461000.006412412041นางสาวจุฬาลักษณ์ เขียวสะอาดนิติศาสตร์
100293113812566-11-2461000.006412412070นางสาวอรอุมา มั่นเมืองนิติศาสตร์
100294109682566-11-2430.006412426045นายพีรภัทร มั่นปานรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100295106092566-11-2465300.006212208061นางสาวมนัสวี อร่ามศรีคหกรรมศาสตร์
100296102692566-11-2430.006512606040นางสาวชลลดา ต๊ะขันการตลาด
100297116892566-11-2431000.006512614008นางสาวมัลลิกา สุวรรณนิเทศศาสตร์
100300116882566-11-2431000.006512614001นางสาวขวัญสิริ ต่ายจันทร์นิเทศศาสตร์
100302104572566-11-24127000.006312416059นางสาวภัทราวดี ยิ้มดีภาษาจีน
100303105222566-11-2497000.006312416048นางสาวปัณณพร ไกรศรภาษาจีน
100304117822566-11-2430.006312416048นางสาวปัณณพร ไกรศรภาษาจีน
100305117812566-11-2461000.006412416007นางสาวฐิติรัตน์ ลีชานนท์ภาษาจีน
100306117802566-11-2431000.006412416059นางสาวชุติกาญจน์ แก้วพงษ์ภาษาจีน
100307104352566-11-2430.006412416059นางสาวชุติกาญจน์ แก้วพงษ์ภาษาจีน
100308117792566-11-2431000.006412416060นางสาวบัวชมพู สีบุภาษาจีน
100309104472566-11-2430.006412416060นางสาวบัวชมพู สีบุภาษาจีน
100310117772566-11-2431000.006412412045นางสาวชลกร บุญสอาดนิติศาสตร์
100311114082566-11-2461000.006412412045นางสาวชลกร บุญสอาดนิติศาสตร์
100312117782566-11-2431000.006412416061นางสาวสุภาพร สนมศรีภาษาจีน
100313104542566-11-2430.006412416061นางสาวสุภาพร สนมศรีภาษาจีน
100317120162566-11-2997000.006312404081นางสาวลลิตา สุวรรณศรรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100318101772566-11-29131000.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100319109122566-11-2931000.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100321116822566-11-2931000.006312234007นายสิทธิพร พูนหมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100322119752566-11-2931000.006412273030นางสาวอริสรา จำศิลพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100323119762566-11-2931000.006312201016นางสาววิไลลักษณ์ สระทองลีการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100324119772566-11-2931000.006312201017นายเด่นพงษ์ กล้าหาญการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100325115192566-11-2966100.006312622035นายธนกฤต สืบสายอ่อนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100326120302566-11-2930.006312416011นางสาวณัฐธินี ภู่งามชื่นภาษาจีน
100327120292566-11-2930.006312416078นายนัฐวุฒ เมฆเจริญภาษาจีน
100329119562566-11-2965300.006212208062นางสาวการัณยวีร์ สินเช้าคหกรรมศาสตร์
100330120172566-11-2965500.006013118001นางสาวกันตนา โพธิทนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100331115772566-11-2955300.006212407043นางสาวฤทัยรัตน์ รัชดานนท์การพัฒนาชุมชน
100332119552566-11-2965300.006212208063นางสาวอมรภัค กลิ่นแขคหกรรมศาสตร์
100335100592566-11-2931000.006412426097นายวรกิจ บุญรอดรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100336097142566-11-29188000.006412412051นางสาวธนัชชา จันหอมนิติศาสตร์
100338119062566-11-2931000.006415272015นายธนายุทธ นามกรณ์วิศวกรรมเครื่องกล
100339119572566-11-2931000.006412273001นางสาวกนกวรรณ ฟูเตปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100340119582566-11-2931000.006412273002นางสาวกนกวรรณ สาระจันทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100342119612566-11-2931000.006412273005นางสาวจันจิรา อินทร์แตงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100344119632566-11-2931000.006412273008นางสาวณัฐชา ใสสะรังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100346119672566-11-2931000.006412273014นางสาวปิยวรรณ ปิ่นอินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100348119692566-11-2931000.006412273022นางสาววันวิสา คำพาอินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100349119702566-11-2931000.006412273023นางสาวสิรีธร ก่อวงษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100351119722566-11-2931000.006412273025นางสาวสุนิตา อ่อมฤทธิ์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100353119742566-11-2931000.006412273029นางสาวอรนุช ใจกรุณาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100354117202566-11-29121000.006412274025นางสาวจิราภา ผิวพิมพ์ดีสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100355119392566-11-2961000.006412273025นางสาวสุนิตา อ่อมฤทธิ์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100356114592566-12-0731000.006412420049นายณัฏฐกิตติ์ ศิลปีสกุลภาษาอังกฤษธุรกิจ
100357111742566-11-2931000.006412416030นางสาวกัญญามาศ ด้วงฉิมภาษาจีน
100358120402566-11-2931200.006412411012นายธีรภัทร ปู่เกิดดนตรีสากล
100359120182566-11-2931000.006412416033นางสาวจิดตา สง่าสำราญภาษาจีน
100360100792566-11-2930.006412106008นางสาวณิชกุล เจริญดีคณิตศาสตร์
100361101142566-11-2930.006412106027นายณัฐวุฒิ ชมส่านคณิตศาสตร์
100362120332566-11-2960.006412224022นายรัศมิ์วัต มีเพชรเทคโนโลยีสารสนเทศ
100363120202566-11-2960.006412224011นายเขษมศักดิ์ เสวิสิทธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
100364103392566-11-2931300.006412230002นางสาวกาญจนา ภุมมาฟิสิกส์
100365119302566-11-2991300.006412207010นางสาวธีรนันท์ แย้มทัศน์คณิตศาสตร์
100366118982566-11-29121000.006612272029นายรณพัชร บุญญาวัฒนฤกษ์วิศวกรรมเครื่องกล
100367110242566-11-2931000.006612278008นางสาวเทพศิรินทร์ บางหลวงศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์
100368097772566-11-2997000.006612430036นางสาวปุณยนุช กล่อมแก้วภาษาจีนธุรกิจ
100369120382566-11-2930.006612430036นางสาวปุณยนุช กล่อมแก้วภาษาจีนธุรกิจ
100370107922566-11-2960.006612208026นายอรรถพล อิ่มใจกล้าคหกรรมศาสตร์
100371107582566-11-2931000.006515250012นายณัฐพล บุญศรีเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100372111412566-12-0731000.006515253016นางสาวสุดารัตน์ เกตุเมฆเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100373120232566-11-2930.006515253016นางสาวสุดารัตน์ เกตุเมฆเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100374120192566-11-2931000.006515253017นางสาวสุพิณโญ บุญมีเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100375100512566-11-2931000.006512614095นายสุธาภัทร ชาตินุชนิเทศศาสตร์
100376111952566-11-2931000.006512606073นางสาวศิริลักษณ์ ดอนจันทร์ไพรการตลาด
100377113372566-11-2930.006512606073นางสาวศิริลักษณ์ ดอนจันทร์ไพรการตลาด
100378118882566-11-2930.006512602118นายอดิศร ชูประสิทธิ์การจัดการ
100379110212566-11-2930.006512606064นายปัณณทัต จันทราวโรดมการตลาด
100380110032566-11-2930.006512606052นางสาวศศิธร เม็งเกตุการตลาด
100381111962566-11-2931000.006512606072นางสาวธนาภรณ์ เจริญยิ่งการตลาด
100382113362566-11-2930.006512606072นางสาวธนาภรณ์ เจริญยิ่งการตลาด
100383118872566-11-2930.006512602032นายภาราดร แพงสีการจัดการ
100384110282566-11-2930.006512418012นางสาวนุจรินทร์ อุ่นไพรภาษาไทย
100385110292566-11-2930.006512418019นางสาวรัตนาพร พุดโมกภาษาไทย
100386110262566-11-2930.006512418001นางสาวกรวรรณ จันคีลีภาษาไทย
100387110252566-11-2930.006512418029นางสาวสิตานันท์ ป้อมจันทร์ภาษาไทย
100388110232566-11-2930.006512418026นางสาวเวธกา นันทะพรมภาษาไทย
100389120262566-11-2930.006512420071นางสาวธันยมัย วาสนาวณิชภาษาอังกฤษธุรกิจ
100390120242566-11-2930.006512420044นางสาวศิริรัตน์ กวยคำภาษาอังกฤษธุรกิจ
100391120272566-11-2930.006512420040นางสาววณิชดา แสงสุวรรณภาษาอังกฤษธุรกิจ
100392113522566-11-2930.006512224027นายธานิน เล็บสิงห์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100393113592566-11-2930.006512224007นางสาวสุชานันท์ บุตรสุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
100394113682566-11-2930.006512224006นางสาวสุชัญญา บุตรสุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
100395113582566-11-2930.006512224035นายภูวเดช ลอยลอมเทคโนโลยีสารสนเทศ
100396118862566-11-2930.006512224029นายนิติภูมิ ส้มจีนเทคโนโลยีสารสนเทศ
100397118832566-11-2930.006512224040นายศราวุธ ผ่านผิวเทคโนโลยีสารสนเทศ
100398118842566-11-2930.006512224038นายวรพล สารผลเทคโนโลยีสารสนเทศ
100399118852566-11-2930.006512224046นายอาสา มานารักษ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100400113602566-11-2930.006512224003นางสาวนภัสวรรณ ปิ่นสุขเทคโนโลยีสารสนเทศ
100401117922566-11-2930.006512224002นางสาวจิรนันท์ คงปันนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
100402117932566-11-2930.006512224015นายจักรภัทร ปิ่นทองเทคโนโลยีสารสนเทศ
100403117912566-11-2930.006512224004นางสาวปาริฉัตร เปลื้องศรีรัมย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100404103702566-11-3060.006515272047นายภีรพัฒน์ เขียวเมืองวิศวกรรมเครื่องกล
100405114282566-11-3031000.006512614072นางสาวบัญจรัตน์ บุญชูนิเทศศาสตร์
100406114292566-11-3031000.006512614023นายธัญพัฒน์ เอี่ยมรักษานิเทศศาสตร์
100407117302566-11-3031000.006512614097นายณัฐพล ดวงสุวรรณนิเทศศาสตร์
100408120752566-11-3031000.006512614002นางสาวจรรยาภรณ์ กมลศุภไมตรีนิเทศศาสตร์
100409120742566-11-3031000.006512614012นางสาววนิดา แซ่หยางนิเทศศาสตร์
100410119362566-11-3061000.006512606074นางสาวสุภาวี หาญชัยภาการตลาด
100411121382566-11-3030.006512420009นางสาวจรรญารัตน์ อุ่นนุชภาษาอังกฤษธุรกิจ
100412121362566-11-3030.006512420001นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100413116662566-11-3031300.006412231039นายนันทวัฒน์ มาศทองวิทยาการคอมพิวเตอร์
100414110932566-11-3030.006515224006นางสาวอัญชิษฐา มาลาอุบลเทคโนโลยีสารสนเทศ
100415116212566-11-3030.006512224030นายนิพพาน เชิดฉายเทคโนโลยีสารสนเทศ
100416120342566-11-3030.006412426151นายมนูศักดิ์ ทับพิมลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100417113952566-11-3030.006412426095นายรัฐชานนท์ มานารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100419115042566-11-3030.006412603004นางสาวแพรว สีสดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100420116272566-11-3030.006412603008นายสัตญา คุ้มสาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100421121412566-11-3031000.006412420061นางสาวสุพรรษา แซ่คำภาษาอังกฤษธุรกิจ
100422113332566-11-3030.006412254140นายยุทธศาสตร์ เดชเเพสาธารณสุขศาสตร์
100423114512566-11-30127200.006312622013นายธนโชติ จันทร์หอมประดิษฐ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100424121352566-11-3031100.006312614057นายธนพล บัวยิ้มนิเทศศาสตร์
100425121392566-11-3031000.006312429003นางสาวขนิษฐา มั่นลาการท่องเที่ยวและบริการ
100426120502566-11-3036100.006312614002นางสาวณัฐมน ทองสว่างนิเทศศาสตร์
100427121402566-11-3061100.006312614002นางสาวณัฐมน ทองสว่างนิเทศศาสตร์
100430121342566-11-30218000.006312420070นายอโนวา เพชรมนัสภาษาอังกฤษธุรกิจ
100431116982566-12-0336000.006312412059นายเริงณรงค์ แจ้งสว่างนิติศาสตร์
100432113982566-12-0397000.006312412066นายอดิเทพ รินถานิติศาสตร์
100433105872566-12-0366000.006312412033นายอดิสร กุนากุลนิติศาสตร์
100434104682566-12-0336000.006312412058นายภูมิพิพัฒน์ มากบำรุงนิติศาสตร์
100435104692566-12-0366000.006312412067นายอรรถชาติ ทิพยกมลพันธ์นิติศาสตร์
100436105992566-12-0397000.006312412024นายปรินทร โพธิ์ศรีนิติศาสตร์
100437109202566-12-03127000.006312412019นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เทวีนิติศาสตร์
100438104372566-12-0397000.006312412053นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณนิติศาสตร์
100439104392566-12-0397000.006312412054นายธนพล วงษานิติศาสตร์
100440105162566-12-0331000.006312412006นางสาวปาริฉัตร เพชรเกิดนิติศาสตร์
100442120372566-12-0366100.006312606020นายพลวัต เมืองงิ้วรายการตลาด
100443122832566-12-0331100.006312606020นายพลวัต เมืองงิ้วรายการตลาด
100444122072566-12-0336100.006312614041นางสาวปัทมพร อ่อนทานิเทศศาสตร์
100445098902566-12-0366100.006312614023นายนราวิชญ์ แก้วอารีลักษณ์นิเทศศาสตร์
100446122812566-12-0331000.006312606044นายปฐมชัย เข็มขาวการตลาด
100447091862566-12-0736100.006312614028นายวัชรพล บุตรเมืองนิเทศศาสตร์
100448123262566-12-0366200.006312429027นายปฐมภพ ศรีกลั่นการท่องเที่ยวและบริการ
100449118922566-12-0397000.006312416078นายนัฐวุฒ เมฆเจริญภาษาจีน
100450122472566-12-0330.006312111059นายธีรวีร์ มีสง่าพลศึกษา
100451115692566-12-0330.006312111033นายวสิษฐ์พล สืบเหล่ารบพลศึกษา
100453122992566-12-0330.006312120029นายธีรภัทร ลีลาสังคมศึกษา
100454103152566-12-0330.006312271079นางสาวพัชฎาภรณ์ โสพรมวิทยาศาสตร์ศึกษา
100455120002566-12-03139100.006312207005นางสาววาลิณีย์ แสงพระจันทร์คณิตศาสตร์
100456120562566-12-0396300.006212404040นายศุภฤกษ์ รุจิระพงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100457121652566-12-03126300.006212426060นางสาวภาวดี ฉายแป๊ะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100458117722566-12-03109000.006212239028นายวรรธนัย แซ่กู้วิศวกรรมโลจิสติกส์
100459117732566-12-0335300.006212614027นายภูมิภัทร ภุมรินทร์นิเทศศาสตร์
100460101022566-12-0335300.006212603034นายพีระพัฒน์ สระแพงแก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100461117552566-12-0365300.006212416004นางสาวกฤติยา สุขนิรันดร์ภาษาจีน
100462123212566-12-0361000.006212416004นางสาวกฤติยา สุขนิรันดร์ภาษาจีน
100463123282566-12-0325300.006212411014นายรัฐพงศ์ จั่นรัตน์ดนตรีสากล
100464102562566-12-0355300.006012614002นางสาวกรกช ขุนทองนิเทศศาสตร์
100465123202566-12-0396300.005912614114นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์นิเทศศาสตร์
100466121062566-12-0355300.006212417032นายเสกสรร ไชยเลิศภาษาญี่ปุ่น
100467123272566-12-0336000.006012257015นางสาววรรณิษา สุขเกษมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100468108242566-12-0330.006412407060นางสาวศิริกาญดา รักขันทองการพัฒนาชุมชน
100469112602566-12-0330.006412427045นางสาวศิวพร นนทะโคตรรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100470123302566-12-0330.006412426147นายธิรวัฒน์ อัตกุลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100471110952566-12-0330.006412427046นางสาวน้องนภัส อินทหอมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100472118402566-12-0330.006412412110นายสุรเกียรติ์ มั่งมีนิติศาสตร์
100473118492566-12-0330.006412412107นายภคพล แดงโชตินิติศาสตร์
100474118502566-12-0330.006412412103นายณภัทร เทียมศรีนิติศาสตร์
100475122302566-12-0330.006412426048นายวชรพล พิมพ์สราญรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100476108202566-12-0330.006412407059นายเกียรติศักดิ์ สภักดีการพัฒนาชุมชน
100477105892566-12-0330.006412407061นายวิทวัส วงษ์ศิลาการพัฒนาชุมชน
100478103932566-12-0330.006412407062นางสาวกานต์ธิดา ทิพย์ประโสดการพัฒนาชุมชน
100479103962566-12-0330.006412407063นางสาววิชชุลดา แซ่ผ่านการพัฒนาชุมชน
100480104002566-12-0330.006412407064นางสาวกิตติยา เฉลิมพันธุ์การพัฒนาชุมชน
100481120672566-12-0331000.006412426008นางสาวพรนภัส เขียนรุ่งโรจน์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100482111902566-12-0331000.006412426017นางสาวศศิพร บุญทันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100483122552566-12-0330.006412426009นางสาวพิชญา ถาวรกูลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100484104022566-12-0330.006412426009นางสาวพิชญา ถาวรกูลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100485107712566-12-0330.006412412002นางสาวกัลยณัฐ จันทร์พินิจนิติศาสตร์
100486116422566-12-0330.006412404082นายศุภวิชญ์ มานักฆ้องรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100487122192566-12-0330.006412412087นางสาวนุชจรี สหัสแปงนิติศาสตร์
100488123172566-12-0330.006412426058นางสาวชนกวรรณ หอมนานรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100489123182566-12-0330.006412426079นางสาวอลิตา ปรีวันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100490123312566-12-0330.006412426145นายธนโชติ ยืนยันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100491121152566-12-0330.006412602103นางสาวชลลดา คำประวัติการจัดการ
100492122362566-12-0331000.006412606012นางสาวปานทิพย์ คุ่ยดาการตลาด
100493122292566-12-0361000.006412606005นางสาวณีรนุช นุ่มอิ่มการตลาด
100494121132566-12-0330.006412602104นางสาวกัญญาพัชร ทรงปั่นการจัดการ
100495101052566-12-0330.006412606024นางสาวสุดารัตน์ ด้วงสุววรณการตลาด
100496118712566-12-0330.006412606017นางสาวระพีพรรณ สังข์เงินการตลาด
100497121552566-12-0331000.006412606036นายวรัญญู ขุนหาญการตลาด
100498121572566-12-0330.006412606036นายวรัญญู ขุนหาญการตลาด
100499104892566-12-0330.006412606019นางสาวศรัณย์พร คร้ามอ่อนการตลาด
100500120362566-12-0330.006412606006นางสาวธัญญลักษณ์ หงอนไก่การตลาด
100501123152566-12-0331000.006412602012นางสาวธัญญลักษณ์ษณา แสนสุวรรณการจัดการ
100502107242566-12-0361000.006412416041นางสาวพิมพิศา ยั่งเจริญกุลภาษาจีน
100503123192566-12-0331000.006412416036นางสาวธาริกา บัวผันภาษาจีน
100504123232566-12-0330.006412420034นางสาวภัณฑิรา เครือหงษ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100505123222566-12-0331000.006412416037นางสาวนันทิกานต์ บุญเรืองภาษาจีน
100506117652566-12-0330.006412106005นางสาวจันทร์จิรา หิวคงคณิตศาสตร์
100507122672566-12-0331100.006412113002นางสาวกษิรา จับฟั่นภาษาอังกฤษ
100508122682566-12-0331100.006412113005นางสาวจิณณพัต ซาห์เนอร์ภาษาอังกฤษ
100509122692566-12-0331100.006412113006นางสาวจิดาภา สระทองดีภาษาอังกฤษ
100510122702566-12-0331100.006412113009นางสาวดนิตา พัทนีสุภนิชภาษาอังกฤษ
100511122712566-12-0331100.006412113023นายคเชนท์ มีดาภาษาอังกฤษ
100512122722566-12-0331100.006412113030นางสาวกนิษฐา คณทาภาษาอังกฤษ
100514122742566-12-0331100.006412113032นางสาวจิราพัชร สอนเพ็ชรภาษาอังกฤษ
100515122752566-12-0331100.006412113036นางสาวณิชกานต์ อ่อนศรีภาษาอังกฤษ
100516122762566-12-0331100.006412113038นางสาวธัญชนก สุดโสภาคีรีภาษาอังกฤษ
100517122772566-12-0331100.006412113046นางสาววราลักษณ์ จันทะวงษ์ภาษาอังกฤษ
100518122782566-12-0331100.006412113058นายสมยศ พุฒลบภาษาอังกฤษ
100519107622566-12-0360.006412224024นายสมัชญ์ เทพประมวลเทคโนโลยีสารสนเทศ
100520116922566-12-0331300.006412208050นางสาวธนภรณ์ สิงห์เพ็ชรคหกรรมศาสตร์
100521122062566-12-0330.006612407052นางสาวทิพรัตน์ บานแย้มการพัฒนาชุมชน
100522123162566-12-0330.006612407051นางสาวณัฐพร สุกใสย์การพัฒนาชุมชน
100523123292566-12-032210700.006615277004นางสาวธนพร คุณรูปวิศวกรรมโยธา
100524105202566-12-032210700.006615277010นายณราชัย ขาวสวยวิศวกรรมโยธา
100526123002566-12-0361300.006612213007นางสาวหมอกไพรพนา นามูลเพ็งชีววิทยา
100527111352566-12-0330.006512412033นางสาวอารีรัตน์ ช่วยค้ำชูนิติศาสตร์
100528120832566-12-0331000.006512272017นายพลวัฒน์ รอดเจริญวิศวกรรมเครื่องกล
100529120852566-12-0331000.006512272020นายรังสิมันต์ หวันทาวิศวกรรมเครื่องกล
100530120902566-12-0331000.006512272018นายพลวัตร คาบคำวิศวกรรมเครื่องกล
100531120882566-12-0331000.006512272010นายฐานันดร มาบ้านวิศวกรรมเครื่องกล
100532120872566-12-0331000.006512272022นายศุภกร แนมสมบัติวิศวกรรมเครื่องกล
100533123022566-12-0331000.006515626010นางสาวอมลวรรณ ทองคำการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา)
100534123012566-12-0331000.006515626007นางสาววรรณวิศา มาชื่นการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา)
100535101602566-12-0330.006512606062นายจิระศักดิ์ ภูมิหมั่นการตลาด
100536118572566-12-03157000.006512416009นางสาวจินดารัตน์ ศรีนารางภาษาจีน
100537122052566-12-0331000.006512416009นางสาวจินดารัตน์ ศรีนารางภาษาจีน
100538118562566-12-0330.006512418042นายศรีเดช สุวรรณโฉมภาษาไทย
100539123142566-12-0330.006512430033นางสาวสาลิตา เขียวทองภาษาจีนธุรกิจ
100540123132566-12-0330.006512420016นางสาวญาดา มันตะสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100541123122566-12-0330.006512420029นางสาวปัญญธิดา ตรุษสาทภาษาอังกฤษธุรกิจ
100542123032566-12-0330.006512420032นางสาวพิมวิมล พรมชะนะภาษาอังกฤษธุรกิจ
100543117702566-12-0330.006512224042นายศุภกิจ บุญชื่นเทคโนโลยีสารสนเทศ
100544117662566-12-0330.006512224009นายกรรชัย สินเอี่ยมเทคโนโลยีสารสนเทศ
100545123112566-12-0330.006512224011นายกิตติภพ นามาใหม่เทคโนโลยีสารสนเทศ
100546113842566-12-0361000.006412412074นายธนกร คำผงนิติศาสตร์
100547112672566-12-0330.006512431200นายอดิศร ใจเพียรรัฐศาสตร์
100548120802566-12-0330.006412622033นายกิจติศักดิ์ ดาวเรืองการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100549120912566-12-0331000.006412622040นายธนภัทร จั่นจีนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100550120922566-12-0330.006412622037นายณัฐการุณ ยงสวาสดิ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100551116002566-12-0330.006412412063นางสาวภานุมาศ สุทธิสนนิติศาสตร์
100552116012566-12-0330.006412412071นางสาวอรัญญา หมู่ดวงนิติศาสตร์
100553099492566-12-0330.006412412038นายเอกสิทธิ์ หางามนิติศาสตร์
100554098432566-12-0330.006412412004นางสาวเชาว์ชิตา โรจน์อรุณนิติศาสตร์
100555098782566-12-0330.006412412001นางสาวคณัญญ์นิชา แสนประสิทธิ์นิติศาสตร์
100556108162566-12-0330.006412412014นางสาวพิกุลทอง แช่มช้างนิติศาสตร์
100557116022566-12-0330.006412412056นางสาวนิดธิดา วังคีรีนิติศาสตร์
100559113972566-12-0330.006412412078นางสาวโชษิตา หม้อทองนิติศาสตร์
100560114162566-12-0330.006412412083นางสาวธัญญรัตน์ ศรีครามนิติศาสตร์
100561113032566-12-0330.006412412095นางสาววันเพ็ญ วงศ์วิริยชาตินิติศาสตร์
100562119032566-12-0330.006412412079นางสาวณัฏฐิกา อนุเคราะห์นิติศาสตร์
100563122122566-12-0330.006412412084นางสาวธัญญาลักษณ์ คำบุทองนิติศาสตร์
100564122132566-12-0330.006412412094นางสาววนิดา แก้วพรมนิติศาสตร์
100565122112566-12-0330.006412412077นางสาวกมลวรรณ ประดับนาคนิติศาสตร์
100566121492566-12-0330.006415272038นายศุภวิชญ์ ไวดาวิศวกรรมเครื่องกล
100567119052566-12-0330.006415272003นายกุลเดช สุขใยวิศวกรรมเครื่องกล
100568121632566-12-0330.006415272045นายเอกภพ มันพร้าววิศวกรรมเครื่องกล
100569120602566-12-0330.006415272046นายทินภัทร เมฆอ่ำวิศวกรรมเครื่องกล
100570111042566-12-0330.006412272019นายสุทธิพจน์ ด่อนแผ้ววิศวกรรมเครื่องกล
100571111282566-12-0361000.006412272008นายทรงกลด อ่ำศรีวิศวกรรมเครื่องกล
100572105402566-12-0330.006412418053นางสาวจินดามณี ทัดเที่ยงภาษาไทย
100573117122566-12-0331000.006412416017นางสาวเนตรนภา ชัยชนะภาษาจีน
100574107372566-12-0330.006412120055นายอภิเดช ภักดีสังคมศึกษา
100575120702566-12-0331100.006412109051นายอนันตชา สุขแก่นดนตรีศึกษา
100576120312566-12-0331100.006412109035นายชนพัฒน์ พัฒนเกษรดนตรีศึกษา
100577119992566-12-0331100.006412109037นายฐิติพงค์ ราชพรมดนตรีศึกษา
100578120042566-12-0331100.006412109041นายธีรพงศ์ พรมเจริญดนตรีศึกษา
100579122372566-12-0330.006412254073นางสาวกรรณิการ์ จันทะคุณสาธารณสุขศาสตร์
100580105702566-12-0330.006412231049นายภัสกร คำพวงวิทยาการคอมพิวเตอร์
100581120992566-12-0330.006412231032นายเกียรติขจร ปานทองวิทยาการคอมพิวเตอร์
100582122382566-12-0330.006412254092นางสาวมณีรัตนา คันธุรัตน์สาธารณสุขศาสตร์
100583100422566-12-0331300.006412208042นายวายุ ยะทาคหกรรมศาสตร์
100584109142566-12-0330.006412224007นางสาวอนันพร แสงปัญญาเทคโนโลยีสารสนเทศ
100585111682566-12-0766000.006312412049นางสาวเสาวลักษณ์ กุลมัยนิติศาสตร์
100586111712566-12-0731000.006312412049นางสาวเสาวลักษณ์ กุลมัยนิติศาสตร์
100587114612566-12-0366000.006312412010นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์นิติศาสตร์
100588107272566-12-0397000.006312412014นางสาวสุภัสสรา อ่อนจิ๋วนิติศาสตร์
100589112332566-12-0397000.006312412003นางสาวณัฐณิชา วาลู้หลังนิติศาสตร์
100590111932566-12-032110700.006312272006นายธนภัทร ดวงแก้ววิศวกรรมเครื่องกล
100591121852566-12-0336200.006312429017นางสาวมนัสชนก เหมันต์การท่องเที่ยวและบริการ
100592102912566-12-0336100.006312614050นางสาวอภิสรา แจ่มศรีนิเทศศาสตร์
100593098492566-12-03188200.006312614060นายนาวิน สุขใหม่นิเทศศาสตร์
100594122282566-12-0366200.006312429003นางสาวขนิษฐา มั่นลาการท่องเที่ยวและบริการ
100595105182566-12-0331000.006312430013นางสาวสุนิสา วงหาริมาตย์ภาษาจีนธุรกิจ
100596110442566-12-0336000.006312419066นางสาวชลธิชา บุญผ่อนภาษาอังกฤษ
100597112182566-12-0330.006312111045นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมสอนพลศึกษา
100598113462566-12-0331100.006312111043นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุลพลศึกษา
100599113452566-12-0330.006312111043นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุลพลศึกษา
100600121072566-12-0365300.006212426041นายวิหาร ทองเชื้อรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100601121082566-12-0396300.006212426083นายศุภกิจ รอดมีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100602118932566-12-0335300.006012417014นางสาวสาวิตรี ทัศวงศ์ภาษาญี่ปุ่น
100603121922566-12-0330.006612407070นางสาวสุวรรณนา ก้อนคำการพัฒนาชุมชน
100604121942566-12-0330.006612407055นางสาวปฐมพร ไพโรจน์การพัฒนาชุมชน
100605119252566-12-03121000.006612272027นายภัคพล ใจสุภาพวิศวกรรมเครื่องกล
100606119242566-12-03121000.006612272028นายภัทรภูมิ อ่อนทองวิศวกรรมเครื่องกล
100607119232566-12-03121000.006612272014นายณัฐดนัย คำราชวิศวกรรมเครื่องกล
100608119222566-12-03121000.006612272024นายพัลลภ พร้าชาวนาวิศวกรรมเครื่องกล
100609120582566-12-03218700.006612201030นายลิขสิทธิ์ รสไทสงการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100610121952566-12-0391000.006512272023นายศุภกฤต จิรบุญญานนท์วิศวกรรมเครื่องกล
100611121962566-12-0361000.006512272025นายสหรัฐ ทองแย้มวิศวกรรมเครื่องกล
100612122252566-12-0361000.006512272011นายธนกร สุขวิสัยพานิชวิศวกรรมเครื่องกล
100613101672566-12-0330.006512247020นายธีรัตน์ เนตรสงครามวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100614101662566-12-0330.006512247030นายภัทรพงษ์ จันอ่อนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100615107032566-12-0331000.006515272004นายเกียรติภูมิ แก้วมีวิศวกรรมเครื่องกล
100616122272566-12-0361000.006512272009นายชราดล เสืออุดมวิศวกรรมเครื่องกล
100617122312566-12-0330.006512272009นายชราดล เสืออุดมวิศวกรรมเครื่องกล
100618122322566-12-0331000.006512272014นายนันทวัฒน์ ฟักทองวิศวกรรมเครื่องกล
100619122262566-12-0330.006512272014นายนันทวัฒน์ ฟักทองวิศวกรรมเครื่องกล
100620122332566-12-0331000.006512272015นายปฐมพร สีสดวิศวกรรมเครื่องกล
100621122022566-12-0330.006512272015นายปฐมพร สีสดวิศวกรรมเครื่องกล
100622121812566-12-0331000.006515272056นายวีระเทพ คำภีร์วิศวกรรมเครื่องกล
100623121802566-12-0331000.006515272046นายพงศกร รุ่งนิมิตรวิศวกรรมเครื่องกล
100624121792566-12-0331000.006515272043นายนิธินัส ขอนทองวิศวกรรมเครื่องกล
100625121782566-12-0331000.006515272040นายธีระพงษ์ หล้าวงษ์วิศวกรรมเครื่องกล
100626121772566-12-0331000.006515272035นายเจษฎา อนันทสุขวิศวกรรมเครื่องกล
100627121762566-12-0330.006515272048นายเมทนีดล พันธ์ศรีวิศวกรรมเครื่องกล
100628121662566-12-0330.006515272003นายกฤษตภาส รุ่งนิมิตรวิศวกรรมเครื่องกล
100629121672566-12-0330.006515272014นายณัฐพล สาดรุ่งวิศวกรรมเครื่องกล
100630121682566-12-0331000.006515272015นายณัฐวุฒิ ดีแจ่มวิศวกรรมเครื่องกล
100631121692566-12-0330.006515272016นายทีปกรณ์ วันหาวิศวกรรมเครื่องกล
100633121722566-12-0330.006515272023นายภัทรพล ครุธวิเศษวิศวกรรมเครื่องกล
100634121732566-12-0330.006515272025นายวีรภัทร คงอยู่เย็นวิศวกรรมเครื่องกล
100635121742566-12-0330.006515272027นายศรัณญ์ หมอนเมืองวิศวกรรมเครื่องกล
100636121752566-12-0331000.006515272029นายสหรัฐ ราชอ่องวิศวกรรมเครื่องกล
100637112392566-12-0330.006512606057นางสาวสุภาพร ทะสร้อยการตลาด
100638101872566-12-0330.006512606066นายพีรศิลป์ หาญคำการตลาด
100639101342566-12-0330.006512606069นายหัสถพล สิงห์โตการตลาด
100645117682566-12-0330.006512224031นายพิชิตพล อิ่มเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ
100646117672566-12-0330.006512224022นายธนภัทร เจริญสุขเทคโนโลยีสารสนเทศ
100647118332566-12-0330.006512224033นายภูดินันท์ กุณวงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100648118352566-12-0330.006512224026นายธวัลวัฒน์ จันทร์สิงห์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100649117692566-12-0330.006512224019นายณภัทร วงค์มะณีเทคโนโลยีสารสนเทศ
100650100652566-12-0330.006412606022นางสาวสนิฐา คชนิลการตลาด
100651120512566-12-03127200.006312614018นายณัฐพล สิงห์จวงนิเทศศาสตร์
100652123252566-12-0391000.006312614018นายณัฐพล สิงห์จวงนิเทศศาสตร์
100653123652566-12-0730.006012417054นายอลงกรณ์ ฉุยกำเหนิดภาษาญี่ปุ่น
100654117872566-12-0735300.006212418056นางสาวพัชรีพร คำเกิดภาษาไทย
100655124182566-12-0755300.006212614030นายสหภาพ จันทร์สวัสดิ์นิเทศศาสตร์
100656124162566-12-0735300.006212407036นายสิทธิศักดิ์ ควรจำการพัฒนาชุมชน
100657124242566-12-0735300.006212412061นางสาวสรัลลักษณ์ ศรีสมวงค์นิติศาสตร์
100658124232566-12-0730.006312111043นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุลพลศึกษา
100659111622566-12-07218000.006312417042นายศุภวิชญ์ ภูเงินภาษาญี่ปุ่น
100660122462566-12-07157200.006312606044นายปฐมชัย เข็มขาวการตลาด
100661124212566-12-0730.006312606044นายปฐมชัย เข็มขาวการตลาด
100662124222566-12-0727700.006312263003นายพงษ์กิจ คัชมาตย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
100663124142566-12-0731100.006412113017นางสาวศศิพิมพ์ ชื่นโพธิ์ใช้ภาษาอังกฤษ
100664124152566-12-0731100.006412113042นางสาวพิพานันท์ ทองศรีจันทร์ภาษาอังกฤษ
100665109232566-12-0710.006512420054นายจตุรวิทย์ ศรีศุภลักษณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100666124172566-12-0731000.006515622051นายณฐนน อิ่มกระจ่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100667123512566-12-0730.006515615039นางสาวณิชานาฎ จันทร์สีทองการบัญชีบัณฑิต
100668123502566-12-0730.006515615044นางสาวพนิดา ครุฑทุ่งการบัญชีบัณฑิต
100669123522566-12-0730.006515615051นางสาวศรุตา สุขเกษมการบัญชีบัณฑิต
100670123532566-12-0730.006515615060นายพิทยา อินเตรียะการบัญชีบัณฑิต
100671123542566-12-0730.006515615017นางสาววรนุช นุ่มเปรมการบัญชีบัณฑิต
100672123552566-12-0730.006515615064นางสาวจันทิมา หาญไชยภาการบัญชีบัณฑิต
100673123562566-12-0730.006515615074นางสาวปภัสสร พรมกล้าการบัญชีบัณฑิต
100674123572566-12-0730.006515615093นายยอดรัก แก้วคลุ้มการบัญชีบัณฑิต
100675120052566-12-0730.006512614066นางสาวกนกวรรณ อาบสุวรรณ์นิเทศศาสตร์
100676120062566-12-0730.006512614088นายพิทักษ์พล อุ่นไพรนิเทศศาสตร์
100677119122566-12-0730.006512614092นายวันชัย พันคงนิเทศศาสตร์
100678124202566-12-0730.006515272007นายจิรวัฒน์ แสงปัญญาวิศวกรรมเครื่องกล
100679124192566-12-0730.006612125013นางสาวปรวดี สิริคำการประถมศึกษา
100680115632566-12-0730.006412606039นายสิทธิชาติ สายทองการตลาด
100681124262566-12-0768700.006315239002นายสมบูรณ์ ทองทรัพย์มณีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100682124492566-12-0750.006312412003นางสาวณัฐณิชา วาลู้หลังนิติศาสตร์
100683124552566-12-0761000.006312412008นางสาวพิยาดา สร้อยมีนิติศาสตร์
100684124402566-12-0720.006312412008นางสาวพิยาดา สร้อยมีนิติศาสตร์
100685124562566-12-0731000.006312412010นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์นิติศาสตร์
100686124302566-12-0731000.006312412013นางสาวเรนิษรา เกิดแสงนิติศาสตร์
100687124482566-12-0750.006312412014นางสาวสุภัสสรา อ่อนจิ๋วนิติศาสตร์
100688124392566-12-07112000.006312412019นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เทวีนิติศาสตร์
100689124432566-12-0720.006312412020นายคณพศ ชาญวศิลป์นิติศาสตร์
100690124342566-12-0730.006312412024นายปรินทร โพธิ์ศรีนิติศาสตร์
100691124352566-12-0781000.006312412024นายปรินทร โพธิ์ศรีนิติศาสตร์
100692124442566-12-0720.006312412025นายพีรพล มอญเปียนิติศาสตร์
100693124532566-12-0750.006312412034นางสาวกัญญารัตน์ โสภานิติศาสตร์
100694124462566-12-0750.006312412035นางสาวชนิษฐา ขวัญจริงนิติศาสตร์
100695124272566-12-0731000.006312412037นางสาวณัฐประภา กลัดแก้วนิติศาสตร์
100696124502566-12-0750.006312412037นางสาวณัฐประภา กลัดแก้วนิติศาสตร์
100697124312566-12-0731000.006312412038นางสาวทิพวรรณ ทวีทรัพย์นิติศาสตร์
100698124322566-12-0721000.006312412041นางสาวนันทิชา กองแก้วนิติศาสตร์
100699124452566-12-0720.006312412044นางสาววรินธร คำใจงามนิติศาสตร์
100700124522566-12-0751000.006312412046นางสาวศุจิกา จินดากลางนิติศาสตร์
100701124512566-12-0751000.006312412047นางสาวสริดา บุญสอาดนิติศาสตร์
100702124472566-12-0750.006312412049นางสาวเสาวลักษณ์ กุลมัยนิติศาสตร์
100703124282566-12-0726000.006312412052นายณภัทร กลิ่นหอมนิติศาสตร์
100704124382566-12-0781000.006312412053นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณนิติศาสตร์
100705124422566-12-0721000.006312412054นายธนพล วงษานิติศาสตร์
100706124292566-12-0760.006312412054นายธนพล วงษานิติศาสตร์
100707124542566-12-0730.006312412059นายเริงณรงค์ แจ้งสว่างนิติศาสตร์
100708124372566-12-0731000.006312412060นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์นิติศาสตร์
100709124332566-12-07111000.006312412066นายอดิเทพ รินถานิติศาสตร์
100710124362566-12-0781000.006312412067นายอรรถชาติ ทิพยกมลพันธ์นิติศาสตร์
100711124412566-12-0721000.006312412078นางสาวนวพร พาบุตดานิติศาสตร์
100712124682566-12-0731000.006412415006นายพงศกร เลือบแลบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100713111072566-12-0731000.006412272007นายชัชยุทธ ดวงตาวิศวกรรมเครื่องกล
100714111012566-12-0730.006412272007นายชัชยุทธ ดวงตาวิศวกรรมเครื่องกล
100715111022566-12-0730.006412272006นายโกศล บุญช่วยวิศวกรรมเครื่องกล
100716124722566-12-0710.006312271079นางสาวพัชฎาภรณ์ โสพรมวิทยาศาสตร์ศึกษา