ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100002105172563-11-2865300.005812415004นางสาวกิตติยาภรณ์ จันอินทร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100004104472563-11-2830.005912224036นายก้องไพศาล ยะสุกิมเทคโนโลยีสารสนเทศ
100006098232563-11-2855300.005912417001นางสาวกนกวรรณ พรเจริญภาษาญี่ปุ่น
100007102962563-11-2865300.005912607026นายศักดิ์ชัย สังข์ทองการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100009101962563-11-2855300.005912417026นางสาวรักษิณา ภูท้วมภาษาญี่ปุ่น
100014083762563-11-2855300.005912417013นางสาวธนวรรณ ศรีลำภาษาญี่ปุ่น
100015100632563-11-2855300.005912417011นางสาวณัฐนรี สุขใยภาษาญี่ปุ่น
100016100322563-11-2855300.005912417028นางสาววนิดา แสงรัตน์ภาษาญี่ปุ่น
100017095522563-11-2866000.005912224051นายสหรัฐ ทับทองเทคโนโลยีสารสนเทศ
100018105182563-11-2851000.006012417025นายพสธร โพธิ์คำภาษาญี่ปุ่น
100020082662563-11-2831000.006012407013นางสาวศรินทิพย์ บุญเกิดการพัฒนาชุมชน
100021082552563-11-2831000.006012407003นางสาวจินดาภา ยังเจริญการพัฒนาชุมชน
100022082632563-11-2831000.006012407001นางสาวกิตติมา กลิ่นสุคนธ์การพัฒนาชุมชน
100023103512563-11-28126300.006012426101นายภูวนัย เอี่ยมมารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100024085342563-11-28177300.006012412091นางสาวมณฑา ชินนะมานิติศาสตร์
100025090202563-11-2886300.006012412082นางสาวจิราภา แก้วนิ่มนิติศาสตร์
100026096882563-11-2835300.006012417025นายพสธร โพธิ์คำภาษาญี่ปุ่น
100027095512563-11-28208000.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100028058162563-11-2886300.006012412017นางสาวเบญจรัตน์ อินทร์คล้ายนิติศาสตร์
100029098572563-11-282110000.006012247047นายธนัญชัย จันทร์ส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100030052752563-11-2830.006112615053นางสาวอาทิตยา ทองโกมุทการบัญชีบัณฑิต
100031047462563-11-2830.006112615040นางสาววัชรี เวฬุมาสการบัญชีบัณฑิต
100032065282563-11-2830.006112615020นางสาวดวงรัตน์ ผุยรอดการบัญชีบัณฑิต
100033049842563-11-2830.006112615022นางสาวธนพร สุขวัฒน์การบัญชีบัณฑิต
100034064322563-11-2830.006112615011นางสาวกานดา จันทะราชการบัญชีบัณฑิต
100035058532563-11-2830.006112614031นายสหัสวรรษ เกตุคำนิเทศศาสตร์
100036058852563-11-2830.006112614064นายสหัสวรรษ มอยบุตรนิเทศศาสตร์
100037064262563-11-2830.006112615033นางสาวพรชิตา มั่นอีนังการบัญชีบัณฑิต
100038094692563-11-2831000.006112229008นางสาวอิสรา คุณสมบัติเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100039095322563-11-2831000.006112622044นางสาวศศิกานต์ ศรีสุริยวงศ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100040095362563-11-2831000.006112622038นางสาวเกตุวดี คมขำการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100042000022563-11-2855300.006112426084นางสาวศุภลักษณ์ คำสอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100043092832563-11-28152000.006112405030นายนนทภูมิ มะโนนึกรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100045099702563-11-2830.006112411030นายสุขเกษม จันทร์คูณดนตรีสากล
100046097992563-11-2830.006112411031นายอดิเทพ อ่อนเมืองดนตรีสากล
100047105292563-11-2831000.006112247015นายณรงค์ บุญประเสริฐวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100048105312563-11-2831000.006112247028นายศรัณย์ ไวยธัญญกิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100049105322563-11-2831000.006112247012นายกฤษฎา วงศ์ไชยาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100050105332563-11-2831000.006112247020นายนภัส มาทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100051050302563-11-2830.006112615031นางสาวปวีณา พรมมินทร์การบัญชีบัณฑิต
100054098522563-11-2831000.006212405077นางสาวนัฐภา เนียมคล้ายรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100056099992563-11-2831000.006212207023นายธนารัตน์ ลาพึงคณิตศาสตร์
100057101062563-11-2861000.006212606058นายธีรภัทร ทานาการตลาด
100058096022563-11-28218000.006212242036นายเดโช คุณพระรักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100059095172563-11-28187300.006212606057นายณัฐพสิษฐ์ สุริยนต์การตลาด
100060101072563-11-2830.006212606057นายณัฐพสิษฐ์ สุริยนต์การตลาด
100062095252563-11-2830.006212606032นายศตวรรษ นาคศรีการตลาด
100065096002563-11-2831000.006212416063นายธันยบูรณ์ แซ่ย่างภาษาจีน
100066096482563-11-2831000.006212416050นางสาวปณิวรินทร์ คล้ายพร้อมภาษาจีน
100067095132563-11-2830.006212622028นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ วสันต์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100068104492563-11-2831000.006312272001นางสาวธนภรณ์ อินชูใจวิศวกรรมเครื่องกล
100069104482563-11-2830.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100071097752563-11-28132000.006312412068นางสาวปนัดดา มังสานิติศาสตร์
100072101182563-11-2830.006312412068นางสาวปนัดดา มังสานิติศาสตร์
100073105192563-11-2840.006212239031นางสาวธิติยา ปานาวิศวกรรมโลจิสติกส์
100074100112563-11-2830.006312405071นายมงคล เจริญสุขรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100076107492563-11-2931000.005912614087นายนัทธพงศ์ หลิมประเสริฐนิเทศศาสตร์
100077099272563-11-29156300.005912419015นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญาภาษาอังกฤษ
100078087572563-11-2911000.006012201001นางสาวณัฐชยา สิงห์โตการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100079104632563-11-2955300.006012412025นางสาววรรณนิภา มาสีนิติศาสตร์
100080090162563-11-29126300.006012412043นางสาวณิชานันท์ เฉลยสารนิติศาสตร์
100081107382563-11-2951000.006012412043นางสาวณิชานันท์ เฉลยสารนิติศาสตร์
100082090252563-11-29126300.006012412054นางสาวมัลลิกา สอนสิงห์นิติศาสตร์
100083107392563-11-2920.006012412054นางสาวมัลลิกา สอนสิงห์นิติศาสตร์
100086090262563-11-29146300.006012412058นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุลนิติศาสตร์
100087107412563-11-2921000.006012412058นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุลนิติศาสตร์
100088088362563-11-29126300.006012412064นางสาวสุภาภรณ์ สุภาษินิติศาสตร์
100089107422563-11-2920.006012412064นางสาวสุภาภรณ์ สุภาษินิติศาสตร์
100090100392563-11-29136300.006012412066นางสาวอรสา จันทร์เล็กนิติศาสตร์
100091107432563-11-2920.006012412066นางสาวอรสา จันทร์เล็กนิติศาสตร์
100092100382563-11-29136300.006012412069นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์นิติศาสตร์
100093107442563-11-2920.006012412069นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์นิติศาสตร์
100094107452563-11-2920.006012412082นางสาวจิราภา แก้วนิ่มนิติศาสตร์
100095103142563-11-2955300.006012412113นายศรัณย์ จิตรสินีนิติศาสตร์
100096107462563-11-2951000.006012412113นายศรัณย์ จิตรสินีนิติศาสตร์
100097107512563-11-29112000.006012239016นางสาวอริสา ศรีทาศักดิ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100098105282563-11-2930.006013112046นางสาวเพ็ญนภา อวนศรีภาษาไทย
100099056122563-11-2930.006112615018นางสาวชลิดา ศรีสุขการบัญชีบัณฑิต
100100058822563-11-2930.006112615024นางสาวธัญญารัตน์ คำโคตรสุนการบัญชีบัณฑิต
100101088982563-11-2930.006112207023นายนพเก้า ราชขวัญคณิตศาสตร์
100102079752563-11-2930.006112207012นางสาวเบญจภรณ์ ธิป๋าคณิตศาสตร์
100103100202563-11-2930.006112207017นางสาวสุจิตรา จาดย่านขาดคณิตศาสตร์
100104100182563-11-2930.006112207010นางสาวนันทิญา พุฒดีคณิตศาสตร์
100105100222563-11-2930.006112207006นางสาวชลนิชา อินสิทธิ์คณิตศาสตร์
100106077572563-11-2930.006112207016นางสาวศรัณยา ทาสีธงคณิตศาสตร์
100107073252563-11-2930.006112207015นางสาวมัสยา นวลใยคณิตศาสตร์
100108055822563-11-2930.006112602107นายภานุวัฒน์ นวลเกตุการจัดการ
100109093032563-11-2931000.006112212011นางสาวสุณัฐดา น้ำจันทร์จุลชีววิทยา
100110104652563-11-2931000.006112405052นางสาวธิดารัตน์ แผลงไพรีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100111104642563-11-2931000.006112405053นางสาวนัชชา ภูอองทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100112106702563-11-2930.006212265008นายนิรุจ มีบุญสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100113106762563-11-2930.006212266003นายเริงชัย อินสิงห์สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100114106672563-11-2930.006212265009นายปฏิภาณ มีแสงสินสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100116105802563-11-2940.006215239015นายธีรพงค์ น้อยท่าทองวิศวกรรมโลจิสติกส์
100117104002563-11-2940.006215239003นายคมกริช พรมณรงค์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100118103892563-11-2930.006215239021นายพีรภัทร ราชนิยมวิศวกรรมโลจิสติกส์
100119103902563-11-2940.006215239011นายทัตเทพ โตจริงวิศวกรรมโลจิสติกส์
100120105792563-11-2940.006215239023นายศรายุธ หอมเย็นวิศวกรรมโลจิสติกส์
100121106612563-11-2930.006212266002นายมธุรส เพ็งทีสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100122106622563-11-2930.006212266001นายนภดล ปักดำสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100123107502563-11-2931000.006212109014นายกฤษฎา ศรสุรินทร์ดนตรีศึกษา
100127073622563-11-2991000.006112426108นางสาวปิยรัตน์ อินทะศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100128107482563-11-2931000.006112426108นางสาวปิยรัตน์ อินทะศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100130111552563-12-0597000.005812230001นางสาวกฤษศิกาญจ์ กลิ่นหอมฟิสิกส์
100133108502563-12-0555300.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100134099052563-12-0555300.005812417039นางสาวอภิษวนันท์ คำยอดภาษาญี่ปุ่น
100135110542563-12-0535300.005812419091นางสาววรัมพร บรรทัดทองภาษาอังกฤษ
100136079992563-12-0536000.005812201020นายพิทักษ์ เข็มครุธการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100138110952563-12-0565300.005812419097นางสาวสุกานดา สีหล้าภาษาอังกฤษ
100139107252563-12-0535300.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
100140104852563-12-0565300.005912412040นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตรนิติศาสตร์
100141111132563-12-0531000.005912412040นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตรนิติศาสตร์
100142098012563-12-0555300.005912417031นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมาภาษาญี่ปุ่น
100143111142563-12-0561000.005912614076นางสาวอารัญญา แก่นพรมนิเทศศาสตร์
100144111152563-12-0535300.005912614034นายชัยวัฒน์ ราชวัตรนิเทศศาสตร์
100145111162563-12-0535300.005912614148นายสุรเชษฐ์ พิมพ์หอมนิเทศศาสตร์
100147111632563-12-05126300.005912407155นายนิมิต ขุนพิลึกการพัฒนาชุมชน
100148110522563-12-0535300.005912607028นายสัณหภาพ ดวงอาทิตย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100149110562563-12-05217300.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100150099262563-12-0565300.005912419036นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึกภาษาอังกฤษ
100151110572563-12-0531000.005912419036นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึกภาษาอังกฤษ
100152110602563-12-0565300.005913113054นางสาวสุภาพร ยินดีชนะภาษาอังกฤษ
100153109812563-12-0535300.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
100155107832563-12-0535300.005912412121นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจูนิติศาสตร์
100156099232563-12-0531000.006012238013นายณัฐวุฒิ ดีหลีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100157110632563-12-0531000.006012238013นายณัฐวุฒิ ดีหลีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100158104362563-12-0531000.006012238009นางสาวมาลินี เบ้าชารีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100160097772563-12-0596300.006012416018นางสาวธัญสิริ เพชรหาญภาษาจีน
100161064892563-12-0596300.006012405071นายวีรพล ประทุมดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100162065072563-12-0596300.006012405072นายอนุรักษ์ สุขคงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100163100932563-12-05156300.006012612019นายจิรพนธ์ บุญเกิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100165093512563-12-0535300.006012416049นางสาวอาภากร แซ่วื่อภาษาจีน
100166097252563-12-0596300.006012416026นางสาวพรรณกร ประกิตธรรังษีภาษาจีน
100167095022563-12-05156300.006012416054นายปิยะภัทร วังคีรีภาษาจีน
100168098272563-12-05187300.006012417014นางสาวสาวิตรี ทัศวงศ์ภาษาญี่ปุ่น
100169080882563-12-05187300.006012417020นางสาวอริสรา จงทองภาษาญี่ปุ่น
100170100702563-12-0596300.006012416048นางสาวอัมพร นสินกรภาษาจีน
100171094872563-12-05126300.006012416022นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์ภาษาจีน
100172095072563-12-0596300.006012416006นางสาวจารุวรรณ คำโภภาษาจีน
100173111092563-12-0531000.006012417011นางสาวรสพร เกษกาญจนานุชภาษาญี่ปุ่น
100174111102563-12-0591000.006012405025นายจตุรภุช โพธิ์ใหญ่รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100175110902563-12-05217300.006112602004นางสาวชนิตา ไชยยาการจัดการ
100176110162563-12-05159000.006012247033นายชญานนท์ สุกันทาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100177097742563-12-0535300.006012416013นางสาวดรุณี ร่มกลางภาษาจีน
100178082842563-12-0531000.006012407016นางสาวสาวิตรี ผิวขาวการพัฒนาชุมชน
100179083022563-12-0531000.006012407028นายธนวัฒน์ คำจำปาการพัฒนาชุมชน
100180082992563-12-0531000.006012407073นายปิยะณัฐ ปู่ซึ้งการพัฒนาชุมชน
100181082872563-12-0531000.006012407018นางสาวสุกัญญา ทับอินการพัฒนาชุมชน
100183034692563-12-0531000.006012407050นางสาวนภัสวรรณ นวนเกิดการพัฒนาชุมชน
100184001252563-12-0531000.006012407061นางสาวสุนิสา พรมเดชการพัฒนาชุมชน
100185088562563-12-05187300.006012417034นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูลภาษาญี่ปุ่น
100186111622563-12-0531000.006012612019นายจิรพนธ์ บุญเกิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100187057092563-12-0531000.006012407115นายวรพล โล่ห์แจ่มการพัฒนาชุมชน
100188108832563-12-0530.006012407115นายวรพล โล่ห์แจ่มการพัฒนาชุมชน
100189057322563-12-0531000.006012407107นายทินกร นากงามการพัฒนาชุมชน
100190108842563-12-0530.006012407107นายทินกร นากงามการพัฒนาชุมชน
100191082702563-12-0531000.006012407011นางสาวพิมลรัตน์ สุวรรณศรีการพัฒนาชุมชน
100192108852563-12-0530.006012407011นางสาวพิมลรัตน์ สุวรรณศรีการพัฒนาชุมชน
100194108892563-12-0530.006012407113นายพีรภาส เจือจานการพัฒนาชุมชน
100195099112563-12-0531000.006012238002นางสาวชลดา ปิ่นทองวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100196057942563-12-0531000.006012407111นายธีระวัฒน์ สงทองการพัฒนาชุมชน
100197058832563-12-0531000.006012407084นางสาวทัตพิชา ม่วงมันการพัฒนาชุมชน
100199106462563-12-05217300.006012602184นางสาวมีนา มาลัยการจัดการ
100200108772563-12-0531000.006012417026นายรณฤทธิ์ สอนมณีภาษาญี่ปุ่น
100201082682563-12-0531000.006012407036นายภาณุพงศ์ ชาวใต้การพัฒนาชุมชน
100202108782563-12-0530.006012407036นายภาณุพงศ์ ชาวใต้การพัฒนาชุมชน
100203096502563-12-0531000.006012407027นายธนภัทร วงษ์อาษาการพัฒนาชุมชน
100204108752563-12-0530.006012407027นายธนภัทร วงษ์อาษาการพัฒนาชุมชน
100205101992563-12-0531000.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100206110622563-12-0560.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100207089032563-12-0530.006112207022นายทวีโชค มากรักชาติคณิตศาสตร์
100208103722563-12-0561000.006112418003นางสาวกชกร กิจเจริญชยกุลภาษาไทย
100209000012563-12-0555300.006112426001นางสาวกนกพร พุดลารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100211103782563-12-0530.006112418021นางสาวเรวดี คงมั่นภาษาไทย
100212103502563-12-0531000.006112418062นางสาววิยะดา แหยมโอ๊กภาษาไทย
100213103442563-12-0531000.006112418054นางสาวพรรณกร ช่างปรีชาภาษาไทย
100214092152563-12-0555300.006112426089นายขวัญชัย เผือกนาครัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100215092162563-12-0555300.006112426088นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100216075992563-12-0596300.006112417017นายชยรพ แก้วสระแสนภาษาญี่ปุ่น
100217108092563-12-0530.006112428029นายธนพล โมหะกิจสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100218109132563-12-0530.006112606033นางสาวสาวิตรี สายใจการตลาด
100219109662563-12-0561000.006112404090นางสาวพิชญา อ่ำเนินกุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100220104372563-12-0530.006112602020นางสาวสุธีมา พรมแดงการจัดการ
100221104382563-12-0530.006112602022นางสาวสุภาวดีรัตน์ แพงย้อยการจัดการ
100222104402563-12-0530.006112602036นายศรราม ปิ่นประยูรการจัดการ
100223104392563-12-0530.006112602008นางสาวนัตวรรณ ศรศิลป์การจัดการ
100224104422563-12-0530.006112602005นางสาวณัฐพร พรมแดงการจัดการ
100225104412563-12-0530.006112602010นางสาวน้ำฝน แสงทองการจัดการ
100226109102563-12-0530.006112606006นายธนวัฒน์ จูเผื่อนการตลาด
100227102462563-12-0530.006112602116นายจตุรงค์ เงินคำการจัดการ
100228098082563-12-05187300.006112602080นางสาวเกวลิน พันมากการจัดการ
100229102372563-12-05187300.006112602102นายณัฐกานต์ นิ่มนวลการจัดการ
100230102432563-12-0530.006112602102นายณัฐกานต์ นิ่มนวลการจัดการ
100231103742563-12-0530.006112418001นางสาวกรดา กันเอี้ยงภาษาไทย
100232096182563-12-0531000.006112427005นางสาวจันทารัตน์ สิงห์ลอรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100233103762563-12-0530.006112418023นางสาววราภรณ์ พลายอินทร์ภาษาไทย
100234087262563-12-0531000.006112427010นางสาวฐิติรัตน์ ออมสินรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100235068272563-12-0531000.006112426048นายวัชรพงศ์ ทาสีเพชรรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100236066672563-12-0531000.006112426039นายณัฐพงศ์ เอี่ยมต่อรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100237066552563-12-0531000.006112426038นายณัฐพงศ์ ฉิมพลีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100239109932563-12-0510.006112247027นายวัชรพงษ์ เนียมพาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100240105062563-12-0531000.006112239038นางสาวกนกวรรรณ อินตะมะวิศวกรรมโลจิสติกส์
100241105052563-12-0531000.006112239049นางสาวเบญญทิพย์ โพธิ์พรมวิศวกรรมโลจิสติกส์
100242105072563-12-0531000.006112239057นางสาวหฤทัย พานเงินวิศวกรรมโลจิสติกส์
100243092322563-12-0531000.006112427027นายกิตติธรา อินทะชัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100245069582563-12-0531000.006112426024นางสาวสโรชา สอนสังข์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100246111612563-12-0531000.006112606069นางสาววาทินี สิงห์พรามการตลาด
100247111012563-12-0530.006112606069นางสาววาทินี สิงห์พรามการตลาด
100249096772563-12-0530.006112416042นายฉิงหลง แซ่เหยาภาษาจีน
100250104582563-12-0531000.006112208042นางสาวสิรินยา เสริมใหม่คหกรรมศาสตร์
100251107992563-12-0531000.006112426097นายมังคเลศ ลีปารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100252087242563-12-0531000.006112427003นางสาวกรรณชพร พิมพ์ดารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100253110912563-12-05217300.006112602032นายวรัชญ์ ทองสุขการจัดการ
100255110832563-12-0530.006112426074นางสาวปุณยภา จันทรมณีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100256110822563-12-0530.006112426076นางสาวเพ็ญนภา เสือกระจ่างรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100257111002563-12-0561000.006112606074นางสาวรัชนก น่วมนุ้ยการตลาด
100258105502563-12-0531000.006112426067นางสาวนภัสกร ธรรมราชรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100259111122563-12-0530.006112201022นายสิทธิชาติ เผ่ากลิ่นการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100261108792563-12-0531000.006112231013นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์ดีวิทยาการคอมพิวเตอร์
100262106092563-12-0531000.006112231017นายภูธร ดาสาวิทยาการคอมพิวเตอร์
100263106042563-12-0531000.006112231018นายมงคล แสงสุขวิทยาการคอมพิวเตอร์
100264106052563-12-0531000.006112231010นายณัฐพงษ์ พราวแจ้งวิทยาการคอมพิวเตอร์
100265108822563-12-0531000.006112231021นายฤชัย โมงขุนทดวิทยาการคอมพิวเตอร์
100266111042563-12-0530.006112426106นางสาวกุลสตรี กรรณิการัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100267111062563-12-0531000.006112426106นางสาวกุลสตรี กรรณิการัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100268110992563-12-0531000.006112426057นางสาวกัลยรัตน์ รอดงามรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100269109842563-12-0530.006112231026นางสาวจุฑาลักษณ์ มีโภควิทยาการคอมพิวเตอร์
100270088902563-12-0530.006112207009นางสาวนรารัตน์ ทักท้วงคณิตศาสตร์
100271106202563-12-0531000.006112231022นายวชิราวุธ ชุ่มบุญวิทยาการคอมพิวเตอร์
100273106132563-12-0531000.006112231006นางสาวพราวพิสุทธิ์ ลิ้มเจริญดีวิทยาการคอมพิวเตอร์
100274106152563-12-0531000.006112231004นางสาวนัฐธิดา ทาใจวิทยาการคอมพิวเตอร์
100276058332563-12-0530.006112614061นายวโรดม ประทิศนิเทศศาสตร์
100277063592563-12-0530.006112614047นางสาววรรณิดา เสืออ่ำนิเทศศาสตร์
100278063232563-12-0530.006112614037นางสาวกัลยกร ชาญเชี่ยวนิเทศศาสตร์
100279059452563-12-0530.006112614025นายธีรินทร์ เมืองทองนิเทศศาสตร์
100280083572563-12-0530.006112614059นายภูมิรพี เริงธรรมนิเทศศาสตร์
100281108672563-12-0520.006112411007นายกิตติภัทร์ กฐินสมมิตร์ดนตรีสากล
100282108152563-12-0520.006112411029นายสถาพร ยศปัญญาดนตรีสากล
100283099732563-12-0520.006112411030นายสุขเกษม จันทร์คูณดนตรีสากล
100284062862563-12-0530.006112614062นายวศิน ภู่พงษ์นิเทศศาสตร์
100285109872563-12-0530.006112411001นางสาวกนกวรรณ แสงรูจีดนตรีสากล
100286111462563-12-0530.006112602037นายศราวุธ ทองสุขการจัดการ
100287111472563-12-0530.006112602039นายสุธีรศักดิ์ อ่อนเเก้วการจัดการ
100288111452563-12-0530.006112602033นายวรินทร์ อยู่คำการจัดการ
100290067342563-12-0531000.006212614040นายจาฏุพัจน์ แจ้งสว่างนิเทศศาสตร์
100291094822563-12-05217300.006212208012นางสาวปริชญา คำเฝ้าคหกรรมศาสตร์
100292090902563-12-05156300.006215622056นางสาวพิมพ์พิไล สีโอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100293108802563-12-0530.006212412042นางสาวกัญญารัตน์ จันจวงนิติศาสตร์
100294110612563-12-0530.006215250004นายกฤษฎา โนจิตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100295110642563-12-0530.006215250041นายสามารถ คล้ายผูกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100296101542563-12-0530.006212426134นางสาวปรีญารัตน์ ปิ่นดอกไม้รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100297107202563-12-0530.006215606021นายยศกร มิตรเจริญการตลาด
100298107562563-12-0530.006215606011นางสาวนัทธมน ป้านภูมิการตลาด
100299107132563-12-0530.006215606003นางสาวกาญจนา พิมพ์ลำพาการตลาด
100300107182563-12-0530.006215606006นางสาวณิชกานต์ กันหาคำการตลาด
100301107212563-12-0530.006212602118นายสุรศักดิ์ ภักดีการจัดการ
100302109002563-12-0530.006212602112นายภัทรพงศ์ เกษาคมการจัดการ
100303103862563-12-0540.006215239004นายคมสัน คำลือวิศวกรรมโลจิสติกส์
100304109792563-12-0530.006212615050นางสาวประภัสรา ลีรักษ์การบัญชีบัณฑิต
100305109772563-12-0530.006212615048นางสาวปภาวดี เสาเกลียวการบัญชีบัณฑิต
100306109732563-12-0530.006212615055นางสาวปิยธิดา โพธิ์นาคการบัญชีบัณฑิต
100307109802563-12-0530.006212615062นางสาวศกุนิชญ์ มะลิวัลย์การบัญชีบัณฑิต
100308109742563-12-0530.006212615046นางสาวธมลวรรณ เม้าทุ่งการบัญชีบัณฑิต
100309100492563-12-0530.006212262002นางสาววันวิสา คำบูชาการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
100310101472563-12-05156300.006215622021นางสาวเสาวลักษณ์ หอมหวานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100311103022563-12-0566000.006212230011นายพรรณณา วังคีรีฟิสิกส์
100312078682563-12-05188000.006312416080นางสาวจตุพร นามโคตรภาษาจีน
100313109592563-12-05137000.006312412075นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ทีนิติศาสตร์
100314109582563-12-05137000.006312412073นางสาวพรทิพา ยังเพ็งนิติศาสตร์
100315108052563-12-05117000.006312412081นายศรัณย์ ด้วงฉิมนิติศาสตร์
100316106732563-12-05117000.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
100317107912563-12-0520.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
100318109992563-12-05208000.006312412087นายกิตติธัช เพชรอ่อนนิติศาสตร์
100319109082563-12-05228000.006312412085นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
100320109062563-12-05228000.006312412084นายไชยวัฒน์ แสนเสนานิติศาสตร์
100321109032563-12-05228000.006312412083นายพันธวัช กิมากรณ์นิติศาสตร์
100322109052563-12-05228000.006312412082นางสาวพรรัตน์ พารีตานิติศาสตร์
100323109372563-12-05147000.006312412088นางสาวศิริวัฒนา กันภัยนิติศาสตร์
100324109072563-12-05198000.006312412079นายอนุสรณ์ เสือสีนาคนิติศาสตร์
100325107322563-12-0546000.005912213053นางสาวอังขณา ปานเกิดผลชีววิทยา
100326093492563-12-0535300.006012416045นางสาวสุปรียา เล้งคำภาษาจีน
100327095062563-12-0565300.006012416029นางสาวภัทราวดี นิ่งนึกภาษาจีน
100328095082563-12-0535300.006012416042นางสาวสวรินทร์ อุ่นแก้วภาษาจีน
100329099302563-12-0565300.006012416004นางสาวเกวลิน ประชันภาษาจีน
100330109622563-12-0565300.006012416033นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึกภาษาจีน
100331111032563-12-0530.006212602069นายทศพล นวมเขียนการจัดการ
100332091832563-12-05156300.006012404032นายธีรภัทร ลาภบำรุงรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100333102602563-12-0535300.006012614041นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทยนิเทศศาสตร์
100334095952563-12-05102000.006012229010นายพัชรพล ตงเท่งเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100335111522563-12-0531000.006012407067นายณัฐศรัณย์ ดีจริงการพัฒนาชุมชน
100336111532563-12-0531000.006012407076นายภควัฒน์ สุวรรณชัยชนะการพัฒนาชุมชน
100337109642563-12-0565300.006012416020นางสาวนภาพร สุขหร่องภาษาจีน
100338109212563-12-0520.006013111036นางสาวนฤมล ผลสันต์พลศึกษา
100339111492563-12-0531000.006012407042นางสาวชนาธินาถ บัวผันการพัฒนาชุมชน
100340109222563-12-0520.006013111042นางสาวอรณิชา ดวงเต็มใจพลศึกษา
100341111512563-12-0531000.006012407041นางสาวจิราภา อุ่นเกตุการพัฒนาชุมชน
100343061412563-12-0531000.006012212006นางสาวเบญจรัตน์ นันทะชัยจุลชีววิทยา
100344106682563-12-0530.006012405071นายวีรพล ประทุมดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100345106662563-12-0530.006012405072นายอนุรักษ์ สุขคงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100346098502563-12-0531000.006012407072นายปฏิพล แก่นมากการพัฒนาชุมชน
100347101432563-12-05207300.006115615066นางสาวชนัญญา บันสุดรการบัญชีบัณฑิต
100348072272563-12-0530.006112419055นางสาวธัญญาลักษณ์ โนทะนะภาษาอังกฤษ
100349044902563-12-0530.006112419071นางสาวศดานันท์ แสงกฤษณพงษ์ภาษาอังกฤษ
100350063692563-12-0530.006112419062นางสาวปิยธิดา กรุณามิตร์ภาษาอังกฤษ
100351002432563-12-0530.006112419078นายกรกช ทองชมพูนุชภาษาอังกฤษ
100352092422563-12-0530.006112417016นายจิราวัฒน์ เงาศรีภาษาญี่ปุ่น
100354081272563-12-0561000.006112419086นางสาวอมรรัตน์ จันทรสุขาภาษาอังกฤษ
100355087012563-12-05152000.006212405016นางสาวพวงเพชร ส้มทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100356078442563-12-0561000.006212407011นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นแตงการพัฒนาชุมชน
100357109012563-12-0530.006212602101นางสาวศุจินธร ม่านเขียวการจัดการ
100358105202563-12-0531000.006212614017นายไตรภพ จงจิตรนิเทศศาสตร์
100359105212563-12-0531000.006212614027นายภูมิภัทร ภุมรินทร์นิเทศศาสตร์
100360104922563-12-0540.006215239005นายชตินนท์ สวนดอกไม้วิศวกรรมโลจิสติกส์
100361111772563-12-0555300.005612407012นางสาวมินตรา ธูปเมฆการพัฒนาชุมชน
100362089922563-12-05187300.006012405024นายไกรวิชญ์ ฉิมนาครัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100363089912563-12-0565300.006012405025นายจตุรภุช โพธิ์ใหญ่รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100364111282563-12-0599000.006012247043นายสุรพศ นาทามวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100365111682563-12-05159000.006012247009นายกษิดิ์เดช สุกากิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100366087942563-12-0536000.006012201020นายศุกร์ชัย ชัยภูมิการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100367091532563-12-0566000.006012201010นายจตุรพงศ์ สมัยสมบัติการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100368096592563-12-0541000.006012206004นายวิภู วิทยาภรณ์เกษตรอินทรีย์
100369096462563-12-05172000.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
100370102912563-12-0531000.006112426004นางสาวจิรัชญา พรมบึงลำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100371102172563-12-0530.006112426004นางสาวจิรัชญา พรมบึงลำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100372111762563-12-0525300.006212412005นางสาวชัชฎาภรณ์ ดารากุลนิติศาสตร์
100373111812563-12-0531000.005812419097นางสาวสุกานดา สีหล้าภาษาอังกฤษ
100374111832563-12-0565300.005912416006นางสาวณัฐวิภา บุญเกิดภาษาจีน
100375111782563-12-05126300.005912416038นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผาภาษาจีน
100376111792563-12-0561000.006012614024นายจิรพงศ์ จุลจันทร์นิเทศศาสตร์
100377094112563-12-05126300.006012417053นายสยามรัฐ ปานบุญภาษาญี่ปุ่น
100378109232563-12-0530.006112419052นางสาวณิชกานต์ อวนทองภาษาอังกฤษ
100379095882563-12-0531000.006112405049นางสาวชนาพร เมืองมูลรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100380095922563-12-0531000.006112405057นางสาวสวรรยา ย่อยสกุลรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100381100502563-12-0530.006212412048นางสาวธนารีย์ แย้มเลี้ยงนิติศาสตร์
100382104742563-12-0530.006212244018นายเจริญโชค ปะกะตังออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100383104732563-12-0530.006212244017นางสาวอมรรัตน์ อุบลบานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100384104722563-12-0530.006212244015นางสาวสมวรรณ เข็มทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100385104762563-12-0530.006212244002นางสาวกรรณิกา มากพาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100386104772563-12-0530.006212244019นายนเรศ เพชรคงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100387104712563-12-0530.006212244016นางสาวอฐิติยา ทองคำมูลออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100388104752563-12-0530.006212244008นางสาวณฐนน กลัดจำนงค์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100389111582563-12-0530.006012407055นางสาววรรณภรณ์ จันทร์ศรีการพัฒนาชุมชน
100390112282563-12-05126300.005812407132นายอภิรักษ์ นาคเอมการพัฒนาชุมชน
100391112492563-12-0591000.005812407132นายอภิรักษ์ นาคเอมการพัฒนาชุมชน
100392112352563-12-05157000.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100393112842563-12-0592000.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100394112482563-12-0535300.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100395112122563-12-0535300.005912412060นางสาวรัญชนา นนทมาลย์นิติศาสตร์
100396112852563-12-0565300.005912412128นายปิยโชติ อุดธานิติศาสตร์
100397112822563-12-0565300.005913120053นางสาวสิตานนท์ สังสีแก้วสังคมศึกษา
100398112772563-12-0551000.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
100399112782563-12-0530.005912412121นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจูนิติศาสตร์
100400098642563-12-0565300.005912614087นายนัทธพงศ์ หลิมประเสริฐนิเทศศาสตร์
100401111112563-12-05126300.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
100402109832563-12-0531000.006012407064นายไกรสร หัสมินทร์การพัฒนาชุมชน
100403112502563-12-0530.006012407064นายไกรสร หัสมินทร์การพัฒนาชุมชน
100404097592563-12-0596300.006012412005นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนครนิติศาสตร์
100405112692563-12-0520.006012412005นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนครนิติศาสตร์
100406112672563-12-0536000.006012229011นายสุเทพ คำสุขเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100407112682563-12-0530.006012229010นายพัชรพล ตงเท่งเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100408112642563-12-0531000.006012412048นางสาวนันธิชา มาลัยนิติศาสตร์
100409112652563-12-0531000.006012412064นางสาวสุภาภรณ์ สุภาษินิติศาสตร์
100410112662563-12-0530.006012412113นายศรัณย์ จิตรสินีนิติศาสตร์
100411112612563-12-0531000.006012407034นายพงศกร เบญจมรังสรรค์การพัฒนาชุมชน
100412112622563-12-0531000.006012412069นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์นิติศาสตร์
100413112632563-12-0530.006012412046นางสาวนลิน พันวัฒนากาจีนิติศาสตร์
100414112602563-12-0530.006012407067นายณัฐศรัณย์ ดีจริงการพัฒนาชุมชน
100415112592563-12-0530.006012407076นายภควัฒน์ สุวรรณชัยชนะการพัฒนาชุมชน
100416112812563-12-05152000.006012614041นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทยนิเทศศาสตร์
100417111572563-12-0561000.006012407120นางสาวอรจิรา สีสอนการการพัฒนาชุมชน
100418112432563-12-05132000.006012201017นายภควัต โตเอี่ยมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100419112222563-12-05111000.006013106036นางสาวนเรศ ติ๊บตองคณิตศาสตร์
100420094792563-12-0531000.006012407010นางสาวพัชรินธร มากคิดการพัฒนาชุมชน
100421094732563-12-0531000.006012407089นางสาวเปรมฤดี เพ็งโอการพัฒนาชุมชน
100422084812563-12-05156300.006012417031นางสาวกัลยาณี สำรีภาษาญี่ปุ่น
100423112092563-12-0530.006013111032นางสาวจิราพา พรมมูลพลศึกษา
100424112102563-12-0530.006013111040นางสาวศิริพร เส็งสินพลศึกษา
100425112272563-12-05187300.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100426054672563-12-0530.006112615002นางสาวกมลวรรณ มีบุตรการบัญชีบัณฑิต
100427054862563-12-0530.006112615036นางสาวภูมิตา ไทยสันทัดการบัญชีบัณฑิต
100428102282563-12-0531000.006112229003นางสาวปาริชาติ พรมจันทร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100429085632563-12-0561000.006112208059นางสาวอนุสรา ไกรสีกาจคหกรรมศาสตร์
100430085562563-12-0561000.006112208058นางสาวฉัตรกมล กะออมแก้วคหกรรมศาสตร์
100431110482563-12-0531000.006112239075นางสาวณิรัชฌา ศรีปิ่นวิศวกรรมโลจิสติกส์
100432111372563-12-0530.006112426020นางสาวรุ่งธิดา สีวงวาดรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100433111352563-12-0530.006112426016นางสาวเพ็ญประภา โมคศักดิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100434111392563-12-0530.006112426021นางสาววรรณิศา ไหวเรียรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100435111332563-12-0530.006112426015นางสาวพลอยรุ้ง เหมือนมีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100436100052563-12-0540.006112411027นายศุภกิจ พ้นภัยดนตรีสากล
100437102552563-12-0531000.006112405083นายสหัสวรรษ เทพจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100438103542563-12-0531000.006112405069นายณัฐวุฒิ เฉยชมผลรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100440102542563-12-0531000.006112405084นายสามารถ ส่วนบุญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100441067372563-12-0530.006112419075นายณัฐพงษ์ ลาอาภัยภาษาอังกฤษ
100442112562563-12-0530.006215250010นายธนพัฒน์ เขียนประเสริฐเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100443112572563-12-0530.006215250036นายวุฒิชัย นิลขาวเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100444112582563-12-0530.006215250034นายวัตพงษ์ เพ็ญเกตกรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100445112552563-12-0530.006215250006นายเจษฎา กนกสิงห์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100446112542563-12-0530.006215250042นายสิทธิพงศ์ ไก่แก้วเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100447112532563-12-0530.006215250024นายภานุพงศ์ บุญญเขตต์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100448112522563-12-0530.006215250038นายศศิพงษ์ จันทรปลาดเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100449112512563-12-0530.006215250002นางสาววศินี เฉลิมเชื้อเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100450102002563-12-0535300.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจนิติศาสตร์
100451105612563-12-0530.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจนิติศาสตร์
100452112332563-12-0530.006212244022นายภูมิพัชร บุญยะกาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100453111242563-12-0530.006212244001นางสาวกชกร เกษกลางดอนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100454111232563-12-0530.006212244013นางสาวพิชญาภรณ์ ม่วงเฟื่องออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100455111882563-12-0530.006212244021นายภาคภูมิ คำดงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100456112312563-12-0530.006212244011นางสาวเบญญาดา พุทธแผ้วออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100457112302563-12-0530.006212244025นายอาณัฐชัย เสาร์แก้วคำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100458111912563-12-0530.006212244009นางสาวทรรศนีย์ ใจรักษ์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100459111932563-12-0530.006212244005นางสาวจันทนา ชาติบุตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100460112042563-12-0530.006212244006นางสาวจิรัชญา ถนัดค้าออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100461112012563-12-0530.006212244014นางสาวศิริลักษณ์ สายทองทวีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100462081672563-12-0530.006212603033นายพงศธร คำหวานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100463112832563-12-0520.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
100464112792563-12-0520.006312412075นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ทีนิติศาสตร์
100465112802563-12-0520.006312412073นางสาวพรทิพา ยังเพ็งนิติศาสตร์
100466110682563-12-0530.006312106022นายกฤษฏาวุฒิ ม่วงทิมคณิตศาสตร์
100467100582563-12-0531000.006312412076นางสาวปิยะธิดา ทุยคำนิติศาสตร์
100468106552563-12-05107000.006312412077นางสาวปิยพร เพ็งปอภารนิติศาสตร์
100469110032563-12-05157000.006312412074นายศุภณัฐ แตงเกษมนิติศาสตร์
100470106542563-12-05137000.006312412071นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตรนิติศาสตร์
100471088182563-12-05157000.006312412076นางสาวปิยะธิดา ทุยคำนิติศาสตร์
100472112242563-12-1220.006112411004นางสาวภัคจิรา ไสยาดนตรีสากล
100473113382563-12-1230.006112411004นางสาวภัคจิรา ไสยาดนตรีสากล
100474113392563-12-1230.006112419065นางสาวพิชญาณี มาจันทร์ภาษาอังกฤษ
100475109612563-12-1235300.005912419030นางสาวมนัสวี เรืองน้อยภาษาอังกฤษ
100476113402563-12-1230.005712419064นางสาวชนาลินธร ขำชุ่มภาษาอังกฤษ
100477108482563-12-1235300.005912614076นางสาวอารัญญา แก่นพรมนิเทศศาสตร์
100480112132563-12-1255300.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
100482114092563-12-1551000.006012412025นางสาววรรณนิภา มาสีนิติศาสตร์
100483114082563-12-1521000.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
100484114072563-12-1530.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
100485114062563-12-1525300.005912412019นางสาวศิรินภา เขียวงามนิติศาสตร์
100486114052563-12-1531000.006012238001นางสาวเกษวิภา ฤดีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100487113882563-12-15156300.006012420058นายวัชรพงศ์ บุญธรรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100488107902563-12-1586300.005912412002นางสาวกัญญารัตน์ บุญมานิติศาสตร์
100489110582563-12-1530.006212412032นายนถสินธุ์ มหาสันต์นิติศาสตร์
100490110512563-12-1530.006212412039นายสราวุฒิ ยันเจริญนิติศาสตร์
100491114182563-12-1536000.006012234001นางสาวกาญจนา ฉิมช้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100492114172563-12-1536000.006012234024นายสิทธิพล อิ่มม่วงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100493114202563-12-1526000.005612230003นางสาวยุพวรรณ เขียวจันทร์ฟิสิกส์
100494114192563-12-1538000.006115247024นายวชิรวิชญ์ อิ่มเกิดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100495108262563-12-15187300.006212602066นางสาวอลิชา เสี่ยงโชคการจัดการ
100496103552563-12-1530.006212603040นางสาวเสาวลักษณ์ นกพึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100497111412563-12-1530.006312272001นางสาวธนภรณ์ อินชูใจวิศวกรรมเครื่องกล
100498111862563-12-1530.006312272001นางสาวธนภรณ์ อินชูใจวิศวกรรมเครื่องกล
100499113702563-12-1531000.006113118002นางสาวกัลย์กมล อุดทาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100500113712563-12-1531000.006113118007นางสาวชลธิชา ทองเชื้อวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100503113912563-12-1531000.006113118012นางสาวปัทมาพร ชูขุนนำวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100504113922563-12-1531000.006113118017นางสาวแว่นทิพย์ ทนงใจวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100505113932563-12-1531000.006113118018นางสาวสกุณา เชื้อนุ่นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100507113952563-12-1531000.006113118022นางสาวสุภาพร เอมสารวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100508113962563-12-1531000.006113118030นายอดิศักดิ์ นันทามิวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100509113972563-12-1531000.006113118034นางสาวกุลจิรา บัวแก้ววิทยาศาสตร์ทั่วไป
100510113982563-12-1531000.006113118039นางสาวทิพยรัตน์ บุญเพชรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100514114032563-12-1531000.006113118053นายณัฐพร ปิ่นทองวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100515113432563-12-16112000.006013109041นางสาวศิริวรรณ์ ริดดนตรีศึกษา
100516113422563-12-1691000.006013109038นางสาววนิชา ชูกลิ่นดนตรีศึกษา
100517102892563-12-1691000.006212407037นายจิรายุ ธรรมมะการพัฒนาชุมชน
100518102902563-12-1691000.006212407039นายนพนัส ใจดุการพัฒนาชุมชน
100519102882563-12-1691000.006212407040นายประชา จี้เพ็ชรการพัฒนาชุมชน
100520102872563-12-1691000.006212407041นายอธิวัฒน์ ฉิมสวัสดิ์การพัฒนาชุมชน
100521102862563-12-1691000.006212407038นายกฤษณะ ทองนุ่มการพัฒนาชุมชน
100522111172563-12-1631000.006112208024นายแทนธรรม สมโภชพิสุทธิ์คหกรรมศาสตร์
100523112372563-12-1638000.006015247001นางสาวชุรีพร บุญโสภาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100524110132563-12-1630.006215603009นางสาวปรารถนา สว่างแจ้งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100525111842563-12-1631000.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100526110122563-12-1630.006215603023นายธวัชชัย ทับทิมทองการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100528114432563-12-1635300.005912419067นางสาวเพ็ญนภา อุราราษฎร์ภาษาอังกฤษ
100530069942563-12-2261000.006112426008นางสาวณัฐกมล ครองระวะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100531069992563-12-2261000.006112426017นางสาวแพรพลอย มาอยู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100532111702563-12-2231000.006112429030นางสาวไอรินลดา พุทธาการท่องเที่ยวและบริการ
100533060782563-12-22156300.006212412012นางสาวนิธินันท์ กุหลาบเทียมนิติศาสตร์
100535077422563-12-2231000.006112429003นางสาวชวมล เลิศรุจิกุลการท่องเที่ยวและบริการ
100536111692563-12-2231000.006112429011นางสาวฐิติกาญจน์ เหลืองวุฒิวงษ์การท่องเที่ยวและบริการ
100537100412563-12-22116300.006012412048นางสาวนันธิชา มาลัยนิติศาสตร์
100538100362563-12-22116300.006012412046นางสาวนลิน พันวัฒนากาจีนิติศาสตร์
100539070562563-12-2231000.006112429020นางสาวระพีพรรณ คำแหงรสการท่องเที่ยวและบริการ
100540110372563-12-2230.006215603027นายภาณุเดช เขียวแก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100541112152563-12-2241000.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100542110922563-12-2235300.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100543110472563-12-2230.006112416026นางสาวพุทธิดา พันธ์หงษ์ภาษาจีน
100544114792563-12-2230.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
100545114802563-12-2238000.006115247027นายสรวิชญ์ แก่นเมืองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100546114822563-12-2238000.006115247004นางสาวอริศรา เล็กชมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100547114922563-12-2230.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100548114932563-12-2231000.006012407020นางสาวแสงเดือน เอี่ยมหุ่นการพัฒนาชุมชน
100549107862563-12-2230.006012412048นางสาวนันธิชา มาลัยนิติศาสตร์
100550115062563-12-2530.006212407001นางสาวเกศริน ตะโกนาการพัฒนาชุมชน
100551115072563-12-2530.006212407004นางสาวดารินทร์ หนูคงการพัฒนาชุมชน
100552115082563-12-2530.006212407005นางสาวธิดารัตน์ อู่ตุ้มการพัฒนาชุมชน
100553115092563-12-2530.006212407009นางสาวเมทิณี เหมือนเพชรการพัฒนาชุมชน
100554115102563-12-2530.006212407014นางสาวสุกัลยา จันทรศิริการพัฒนาชุมชน
100555115112563-12-2530.006212407015นางสาวสุดารัตน์ ฉบับแบบการพัฒนาชุมชน
100556115122563-12-2530.006212407020นายคีรีศักดิ์ บำรุงคีรีการพัฒนาชุมชน
100557115132563-12-2530.006212407022นายธนากร บุญมากการพัฒนาชุมชน
100558115142563-12-2530.006212407025นายนัทธพงศ์ ดีบ้านใหม่การพัฒนาชุมชน
100559115152563-12-2530.006212407027นายพีรดนย์ อินอิ่มการพัฒนาชุมชน
100560115162563-12-2530.006212407030นายรุ่งนิรันดร์ จันทร์เล็กการพัฒนาชุมชน
100561115172563-12-2530.006212407035นายสมบูรณ์ ประพันธมิตรการพัฒนาชุมชน
100562115182563-12-2530.006212407036นายสิทธิศักดิ์ ควรจำการพัฒนาชุมชน
100563055842563-12-2930.006012231018นายวุฒิพงษ์ แสนณรงค์วิทยาการคอมพิวเตอร์
100564100972564-01-06122000.006212602089นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์การจัดการ
100566034822564-01-0630.006212247012นายปารณัท สิงหเดชวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100567115602564-01-0668000.005912239024นายนราวิชญ์ บำรุงดีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100568115812564-01-0915300.005912606077นางสาววราภรณ์ เครือวงค์การตลาด
100569115802564-01-0965300.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
100570049332564-01-0931000.006112426029นางสาวอติกร ไชยขันธุ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100571108462564-01-1365300.006012412068นายกฤษณะ ตรีสาตร์นิติศาสตร์
100572115832564-01-1341000.006012412068นายกฤษณะ ตรีสาตร์นิติศาสตร์
100573095232564-01-15187300.006012416034นางสาวลลิตา เนียมหอมภาษาจีน
300001002872564-01-0630.006032426143สิบตำรวจโทณัฏฐชัย เฉลิมธนาภิรมย์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300002002892564-01-0630.006032426142สิบตำรวจโทธนกร พ่อค้าผลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300003012802564-01-0632800.006032419008นางสาวภิญญาพัชญ์ พึ่งนุ่มภาษาอังกฤษ
300004012772564-01-0632800.006032419011นางสาววิจิตรา ศิริไกรวัฒนาวงค์ภาษาอังกฤษ
300005012792564-01-0632800.006032419020นางสาวหนึ่งฤทัย โงมสันเทียะภาษาอังกฤษ
300006012762564-01-0632800.006032419030นายวรรธนัย น้อยนึ่งภาษาอังกฤษ
300007012752564-01-0632800.006032419041นายปฤษฎางค์ จาดศรีภาษาอังกฤษ
300008010632564-01-0630.006032606029นางสาวรัตติกาล เสนานุชการตลาด
300009006402564-01-0636400.006032426108จ่าอากาศเอกภูมิประภัทร พละทรัพย์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300010003552564-01-0651600.006132418001นางกาญจนา เทียมศรภาษาไทย
300011012822564-01-0632800.006132418001นางกาญจนา เทียมศรภาษาไทย
300012003592564-01-0630.006132418002นางสาวกาญจนา พนมวันภาษาไทย
300013003632564-01-0630.006132418004นางสาวณัฐศมล ทรัพย์ถนอมภาษาไทย
300014003472564-01-0651600.006132418007นางสาวพัชนันท์ พิทธยะพงษ์ภาษาไทย
300015003642564-01-0630.006132418008นางสาววิลาวรรณ พลอยครุฑภาษาไทย
300016003622564-01-0630.006132418011นางสาวอารมณ์ บัวมากภาษาไทย
300017003652564-01-0630.006132418012นายกันตภณ พรมดีภาษาไทย
300018003602564-01-0630.006132418014นายธนดล โตมีภาษาไทย
300019003582564-01-0630.006132418016นายสุทธินันท์ สีกะพาภาษาไทย
300020003712564-01-0630.006132418017นายวิรัชชัย สงวนสินภาษาไทย
300021003442564-01-0651600.006132418018นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ภาษาไทย
300022012812564-01-0632800.006132418018นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ภาษาไทย
300023003612564-01-0630.006132418019นางสาวทิพชริน วันดีภาษาไทย
300024002182564-01-0630.006232418009นางสาวปองสุข จันดาหารภาษาไทย
300025002212564-01-0630.006232418010นางสาวเพ็ญนภา นิลบุญเรืองภาษาไทย
300026002242564-01-0630.006232418013นางสุภาภรณ์ ศรีปรางค์ภาษาไทย
300027002132564-01-0630.006232418015นายปรัชชา ราชอ่องภาษาไทย
300028002162564-01-0630.006232418018นางสาวสุวพิชชา แจ้งแล้วภาษาไทย
300029001332564-01-0630.006232418019นางสาวปิยะวรรณ พาพันธ์ภาษาไทย
300030002512564-01-0694500.006235602056ร้อยโทวันชนะ วังคำการจัดการ
300032000222564-01-0691600.006332419021นางสาวชลีกร เครืออรุณรัตน์ภาษาอังกฤษ
300033000262564-01-063900.006112412002นางสาวจันจิรา ปานเกิดนิติศาสตร์
300035001352564-01-06123600.006012602071นางสาวธนัญญา สิงห์รักษ์การจัดการ
300036001962564-01-063900.006112426089นายขวัญชัย เผือกนาครัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300037012842564-01-063900.006112426089นายขวัญชัย เผือกนาครัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300038001972564-01-063900.006112426088นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300039012832564-01-063900.006112426088นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300040015662564-01-093900.005812615098นายธนภัทร รักการค้าการบัญชี
300041014782564-01-0932800.006032419005นางสาวบังอร ส้มอ่ำภาษาอังกฤษ
300042014792564-01-0932800.006032419016นางสาวสุนิสา แสงทองภาษาอังกฤษ
300043014882564-01-0961600.006032614010นายสายเทพ จิตรากูลนิเทศศาสตร์
300044015102564-01-0930.006032603021นางสาวกิ่งกาญจน์ คำมาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300045014972564-01-0931800.006032602031สิบโทฐิติพงศ์ นวลคำการจัดการ
300046014992564-01-0931800.006032602038นายพิชัยยุทธ พูนสินการจัดการ
300047014212564-01-0930.006032606015นายคุณานนต์ ทวาทศปกรณ์การตลาด
300048014432564-01-0930.006132405013นางสาวฟ้าใส มันตวัติรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300049014042564-01-0930.006132405017นางสาวศิรินาถ มินรินทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300050005832564-01-0930.006132405020จ่าอากาศเอกกำชัย บุตกรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300051006342564-01-0961700.006232224015นายภาคินัย ม่วงมันเทคโนโลยีสารสนเทศ
300052013292564-01-0991600.006232426004นางสาวมัสลิน อนันต์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300053013442564-01-0991600.006232426011จ่าอากาศตรีณัฐพงศ์ สานฟองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300054013002564-01-0930.006232614002นางสาวกนกพร สืบไทยนิเทศศาสตร์
300055003912564-01-0931600.006232614009นางสาวสุชาดา เปรมปรีนิเทศศาสตร์
300056012132564-01-0961600.006232614005นางสาวทวีพร คำสุกดีนิเทศศาสตร์
300057012142564-01-0930.006232614007นางสาวปรียาภรณ์ เย็นขันนิเทศศาสตร์
300058012292564-01-0930.006232614021นายศุภิสรา ธัญญผลนิเทศศาสตร์
300059013742564-01-0961600.006332418002นางสาวดลญา พุดทองภาษาไทย
300062015882564-01-0930.006335252005นายเชตะวัน ม่วงสวนเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
300063013782564-01-0936400.005912408100นายณัฐพร แสนสิทธิ์การเมืองการปกครอง
300065005292564-01-0998000.005912615052นายศิริราช ศิริพงษ์การบัญชี
300066009872564-01-093900.006012412054นางสาวมัลลิกา สอนสิงห์นิติศาสตร์
300067009882564-01-093900.006012412058นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุลนิติศาสตร์
300068004932564-01-093900.006012412059นางสาวศิรินภา ฉลองชนนิติศาสตร์
300069009902564-01-093900.006012412068นายกฤษณะ ตรีสาตร์นิติศาสตร์
300070008292564-01-093900.006012412091นางสาวมณฑา ชินนะมานิติศาสตร์
300072004412564-01-093900.006012412094นางสาววันวิสาข์ คนใหญ่นิติศาสตร์
300074004422564-01-093900.006012412097นางสาวศันศนีย์ เทียนอยู่นิติศาสตร์
300075002452564-01-093900.006012412102นางสาวหทัยรัตน์ โกษาจันทร์นิติศาสตร์
300076004402564-01-093900.006012412105นายก้องสกุล วุฒิยากรนิติศาสตร์
300078002522564-01-0951500.006012412107นายณัฐวุฒิ รุ่งเรืองนิติศาสตร์
300079003792564-01-093900.006012412110นายปฏิภาณ เฉยเมล์นิติศาสตร์
300083014512564-01-092600.006112412013นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจรนิติศาสตร์
300084014522564-01-092600.006112412020นางสาวรสริน จันทร์แก้วนิติศาสตร์
300085014502564-01-092600.006112412021นางสาววันวิสาข์ วรามิตรนิติศาสตร์
300086014602564-01-092600.006112412022นางสาววีรนุช จินโจนิติศาสตร์
300087013582564-01-092600.006112412024นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์นิติศาสตร์
300088014132564-01-092600.006112412031นางสาวอิสริยา จันต๊ะยอดนิติศาสตร์
300089014662564-01-092600.006112412033นายเกริกเกียรติ แสงจันทร์ผ่องนิติศาสตร์
300091014162564-01-092600.006112412041นายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายแก้วนิติศาสตร์
300092014762564-01-092600.006112412043นายสุรกิจ อยู่คำนิติศาสตร์
300093014172564-01-092600.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
300097014072564-01-093900.006112426008นางสาวณัฐกมล ครองระวะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300098000082564-01-093900.006212412042นางสาวกัญญารัตน์ จันจวงนิติศาสตร์
300099000092564-01-093900.006212412057นางสาววรนุช กมลรัตน์นิติศาสตร์
300100000102564-01-093900.006212412060นางสาวศิริลักษณ์ กลมพุกนิติศาสตร์
300101014232564-01-093900.006212405077นางสาวนัฐภา เนียมคล้ายรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300102000482564-01-0961800.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
300103013612564-01-0982400.006312412088นางสาวศิริวัฒนา กันภัยนิติศาสตร์
300104015762564-01-0992700.005812420051นายศุภวิชญ์ พูลหน่ายภาษาอังกฤษธุรกิจ
300105015742564-01-093900.006012612019นายจิรพนธ์ บุญเกิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300106015752564-01-093900.006012612036นายวุฒิชัย อินยมณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300107015772564-01-092600.006013111036นางสาวนฤมล ผลสันต์พลศึกษา
300108016602564-01-1336400.006032426093นายบุญฤทธิ์ ยิ้มฤทธิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300109012102564-01-1330.006132614001นางสาวจิตรตรา แสงสว่างนิเทศศาสตร์
300110012002564-01-1330.006132614003นางสาวทัณฑิกา ศรีอ่อนนิเทศศาสตร์
300111011852564-01-1330.006132614004นางสาวมัลลิกา ทาทองนิเทศศาสตร์
300112011862564-01-1330.006132614006นายกิติพงษ์ แก้วนิลนิเทศศาสตร์
300113011962564-01-1330.006132614008สิบเอกเดชาวัต แสนศรีชัยนิเทศศาสตร์
300114011872564-01-1330.006132614010นายนิติศาสตร์ บุญเรืองนิเทศศาสตร์
300115011922564-01-1330.006132614011นายพงศกร ไทยตรงนิเทศศาสตร์
300116011992564-01-1330.006132614013สิบโทวรธน ชื่นกรมรักษ์นิเทศศาสตร์
300117011942564-01-1330.006132614015นายเอกวิทย์ คำคงนิเทศศาสตร์
300118003882564-01-1330.006232426039นางสาวจุฑามาศ อินทร์สุขรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300119010282564-01-1330.006335606015นายธีรธัญ แจ้งเล็กการตลาด
300120010872564-01-1330.006332412040สิบโทวัชระ จินจำนิติศาสตร์
300121012472564-01-13128900.006332602032นายเศรษฐ์สิริ จิรโรจน์การจัดการ
300122013272564-01-13128000.005812409099นายรัฐธรรมนูญ บุญยังการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300123016582564-01-1332800.005812409099นายรัฐธรรมนูญ บุญยังการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300124011172564-01-1382400.006012412003นางสาวขนิษฐา แซ่ฮั่นนิติศาสตร์
300125001022564-01-1382400.006012412005นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนครนิติศาสตร์
300126014102564-01-133900.006012412014นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทยนิติศาสตร์
300127000902564-01-133900.006012412015นางสาวเนตรนภา กะสวยนิติศาสตร์
300128001092564-01-1361800.006012412021นางสาวพรพรรณ แก้วจันทร์นิติศาสตร์
300129001102564-01-132600.006012412035นายดนุพล โกมลนาถสิรินิติศาสตร์
300130001272564-01-133900.006012412037นายนพรัตน์ นกทองนิติศาสตร์
300131002552564-01-1351500.006012412061นางสาวสุจิณณา ใจกว้างนิติศาสตร์
300132012082564-01-133900.006012412063นางสาวสุภัค จงทองนิติศาสตร์
300133014322564-01-133900.006012412064นางสาวสุภาภรณ์ สุภาษินิติศาสตร์
300134000892564-01-1361800.006012412067นายกฤดนัย พรหมเมศนิติศาสตร์
300135002462564-01-1351500.006012412088นางสาวนิรชา พุกกลิ่นนิติศาสตร์
300136002022564-01-132600.006012412104นางสาวอุทุมพร คำวิเศษนิติศาสตร์
300137016252564-01-133900.006012612003นางสาวชนากานต์ กลางวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300138015452564-01-1336400.006212412003นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์นิติศาสตร์
300139014462564-01-1361800.006312412071นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตรนิติศาสตร์
300140016232564-01-133900.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
300141015692564-01-1392700.006312412073นางสาวพรทิพา ยังเพ็งนิติศาสตร์
300142016162564-01-1392700.006312412074นายศุภณัฐ แตงเกษมนิติศาสตร์
300143015982564-01-1361800.006312412075นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ทีนิติศาสตร์
300144016172564-01-133900.006312412076นางสาวปิยะธิดา ทุยคำนิติศาสตร์
300145014452564-01-1361800.006312412077นางสาวปิยพร เพ็งปอภารนิติศาสตร์
300146015992564-01-1361800.006312412081นายศรัณย์ ด้วงฉิมนิติศาสตร์
300147015972564-01-1360.006332418008นางสาววาสิณี หมื่นจิตรภาษาไทย
300149010952564-01-1566400.005932412037นายภาณุพงศ์ จังประเสริฐนิติศาสตร์
300150017062564-01-1531600.005932412037นายภาณุพงศ์ จังประเสริฐนิติศาสตร์
300151017022564-01-1530.005932602051นายธนกร อ่อนเพชรการจัดการ
300152015902564-01-1536400.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300153016762564-01-1530.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300154006662564-01-15118000.006132426024สิบเอกพีระพล ใยนิรัตน์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300155008022564-01-15118000.006132426055สิบโทภัคพัฒน์ พงษ์ภู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300156015912564-01-15118000.006132426065นายอติพร ชะนะภัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300157007532564-01-15118000.006132426063นายสุรเชษฐ์ รักวันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300158008922564-01-1561600.006232422018นายฐานิศร์ ผ่องใสรัฐประศาสนศาสตร์
300159006252564-01-1561700.006232224021นายอุกฤษฏ์ สุรวาศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
300160015702564-01-1561600.006332405013สิบเอกชาณัตถพล ศรีสุวรรณ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300161016432564-01-15118000.006032412018นายชัยธวัช เรืองสังข์นิติศาสตร์
300162017092564-01-1532800.006032412018นายชัยธวัช เรืองสังข์นิติศาสตร์
300163000792564-01-1592700.006012412006นางสาวชุติมา เพ็ชรพลนิติศาสตร์
300164011222564-01-1561800.006012412007นางสาวฐิติมา ยุพานิติศาสตร์
300165003692564-01-1551500.006012412025นางสาววรรณนิภา มาสีนิติศาสตร์
300166000842564-01-153900.006012412033นางสาวอนุเสน ขันบุรีนิติศาสตร์
300167016812564-01-1561800.006012412075นายภุชงค์ แก้วหายเคราะห์นิติศาสตร์
300168016982564-01-152600.006012412081นางสาวกัญญารัตน์ ยอกรนิติศาสตร์
300169016972564-01-152600.006012412091นางสาวมณฑา ชินนะมานิติศาสตร์
300170016942564-01-152600.006012412094นางสาววันวิสาข์ คนใหญ่นิติศาสตร์
300171016962564-01-152600.006012412096นางสาววิไลวรรณ สุวรรณรัตน์นิติศาสตร์
300172016952564-01-152600.006012412097นางสาวศันศนีย์ เทียนอยู่นิติศาสตร์
300173002562564-01-1551500.006012412115นายสุนทร ปิ่นทองนิติศาสตร์
300174016992564-01-152600.006012412115นายสุนทร ปิ่นทองนิติศาสตร์
300175015922564-01-153900.006012615055นางสาวเข็มมิกา ยาวาการบัญชีบัณฑิต
300176015932564-01-153900.006012615097นางสาวดรัลพร ธุรีการบัญชีบัณฑิต
300177017032564-01-1561800.006012617027นายกฤติยกรณ์ อินมีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
300178016922564-01-153900.006012617027นายกฤติยกรณ์ อินมีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
300179017002564-01-1561800.006012418045นางสาวอรพินท์ แบบกันภาษาไทย
300180016512564-01-153900.006012418045นางสาวอรพินท์ แบบกันภาษาไทย
300182017052564-01-153900.006012418056นายศักดิ์พล พรมเนตรภาษาไทย
300183017082564-01-153900.006012427023นายธรรมรัตน์ ใจเที่ยงธรรมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300184011482564-01-153900.006012427023นายธรรมรัตน์ ใจเที่ยงธรรมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300185011492564-01-153900.006012427023นายธรรมรัตน์ ใจเที่ยงธรรมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300186016652564-01-152600.006112412025นางสาวสิรินยา ทับทองนิติศาสตร์
300187016612564-01-153900.006112412057นางสาวพรสุดา สงแจ้งนิติศาสตร์
300188016642564-01-153900.006112412061นางสาวภาฝัน สมใจนิติศาสตร์
300189016662564-01-153900.006112412062นางสาววันวิสา กันเหม็นนิติศาสตร์
300190017012564-01-1537300.005812210014นายภัทรพล คำสกลคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
0023931000.006012407055นางสาววรรณภรณ์ จันทร์ศรีการพัฒนาชุมชน
1092420.006013111041นางสาวอภิญญา คำอ่างพลศึกษา