ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100001122932565-07-21157000.005912224048นายวัยวุฒิ งามชื่นเทคโนโลยีสารสนเทศ
100002124092565-07-2165300.006013103078นางสาวสิริโสภา เสือแก้วการศึกษาปฐมวัย
100003126662565-07-2165300.006012416054นายปิยะภัทร วังคีรีภาษาจีน
100004126102565-07-2135300.006012606058นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอมการตลาด
100006125242565-07-2199000.006012247047นายธนัญชัย จันทร์ส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100007129062565-07-21126300.006112208024นายแทนธรรม สมโภชพิสุทธิ์คหกรรมศาสตร์
100008125412565-07-2135300.006112419086นางสาวอมรรัตน์ จันทรสุขาภาษาอังกฤษ
100010127102565-07-2196300.006112614061นายวโรดม ประทิศนิเทศศาสตร์
100012120782565-07-21126300.006112602093นางสาวศิโรรัตน์ ไพรสิงห์การจัดการ
100013120142565-07-21126300.006112602099นางสาวอาฐิติยา แพงน้อยการจัดการ
100014123812565-07-2135300.006112602118นางสาวณัฏฐณิชา ลาพึงการจัดการ
100018120562565-07-2135300.006112426097นายมังคเลศ ลีปารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100019125502565-07-2125300.006112412043นายสุรกิจ อยู่คำนิติศาสตร์
100020129002565-07-21126300.006112412083นายอนุพงษ์ น้อยเขียวนิติศาสตร์
100021129252565-07-2120.006112412083นายอนุพงษ์ น้อยเขียวนิติศาสตร์
100031120872565-07-2191000.006212208061นางสาวมนัสวี อร่ามศรีคหกรรมศาสตร์
100032120862565-07-2191000.006212208062นางสาวสายฝน สินเช้าคหกรรมศาสตร์
100033120952565-07-2191000.006212208063นางสาวอมรภัค กลิ่นแขคหกรรมศาสตร์
100042119632565-07-2131000.006212419077นางสาวสุชานันท์ ปัญญารัมย์ภาษาอังกฤษ
100043119622565-07-2131000.006212419079นางสาวสุภาภรณ์ รุจิอาจภาษาอังกฤษ
100053126772565-07-2131000.006212602108นายปรเมศร์ ถุงเงินการจัดการ
100054123102565-07-2131000.006312404003นางสาวเกตุสุดา จันปานรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100056122362565-07-2131000.006212606036นางสาวกันธิชา ศิริสวัสดิ์การตลาด
100057119822565-07-2131000.006212606043นางสาวนภัสวรรณ สนติการตลาด
100061122342565-07-21132000.006212606056นายเจษฎาภรณ์ ประชันการตลาด
100062122352565-07-21132000.006212606057นายณัฐพสิษฐ์ สุริยนต์การตลาด
100063128582565-07-2131000.006212622010นายกฤษฎา ศรีสว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100064128752565-07-2131000.006212622017นายธีระพงษ์ กองแก้วการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100068123922565-07-2130.006212247008นายธนวัฒน์ ศรีนารางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100070123932565-07-2130.006212247015นายวรเมธ วงษ์มะณีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100073129122565-07-2131000.006212405017นางสาวพีราวรรณ ทองใบรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100076121282565-07-2131000.006212428003นางสาวจารุวรรณ ยอดบุตรดีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100077125862565-07-2130.006212426001นางสาวกนกวรรณ ทองทุมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100079124922565-07-2130.006212426026นางสาวสุนิสา รัตนวิชัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100085125932565-07-2191000.006212426083นายศุภกิจ รอดมีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100086125922565-07-2160.006212426086นายสุรวัชย์ พึ่งบุญญาติรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100090125982565-07-2160.006212426123นายพีรพัฒน์ จันทร์ทิมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100093123022565-07-2130.006312208017นายคฑาทอง แสงราชคหกรรมศาสตร์
100094123072565-07-2130.006312208021นายณัฐรัตน์ ทองอินศรีคหกรรมศาสตร์
100100130082565-07-2130.006312120027นายณัฐวุฒิ ปั้นคล้ายสังคมศึกษา
100101121872565-07-2131100.006312113004นางสาวขวัญนภา วงษ์ปัจฉิมภาษาอังกฤษ
100104128172565-07-2131100.006312113024นายณณณวัชญ์ ดีมากภาษาอังกฤษ
100107122742565-07-2131100.006312109012นายณัฐพล หนุนหนองถ้ำดนตรีศึกษา
100108122982565-07-2161100.006312109015นายธนภัทร หอมยิ่งดนตรีศึกษา
100110128042565-07-2130.006312109021นายประกาศิต ปิ่นม่วงดนตรีศึกษา
100112122682565-07-2131100.006312109026นายภคินัย ธิพงษ์สันต์ดนตรีศึกษา
100113122612565-07-2131100.006312109027นายวิชญ์ภาส งามเพียงตากุลดนตรีศึกษา
100115121852565-07-2131100.006312109036นางสาวปิยะมินทร์ พูลประสาทดนตรีศึกษา
100118130152565-07-2130.006312111043นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุลพลศึกษา
100122119382565-07-2130.006312420036นางสาวรวิวรรณ เพิ่มทรัพย์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100129124072565-07-2131000.006312614001นางสาวกัณฐิกา โพธิ์ปลัดนิเทศศาสตร์
100131124062565-07-2131000.006312614069นายอัครวิทย์ โคกทองนิเทศศาสตร์
100134123272565-07-2130.006312622011นายจิรวัฒน์ ทองคำการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100135125312565-07-2130.006312622015นายธีรพัฒน์ พรหมมาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100136125302565-07-2130.006312622032นางสาวสุพัตตรา เทพนรินทร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100138130162565-07-21219700.006312244037นายเจษฎาพร เข็มแก้วออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100139119862565-07-2167700.006315253009นางสาวปิยวรรณ ชูกลิ่นเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100143120302565-07-2131000.006312268009นายอภิวัฒน์ ทองงามวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
100145128002565-07-2151000.006315239003นายอรงค์กรณ์ เพ็งประสงค์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100146128012565-07-2151000.006315239004นางสาวศิริวรรณ เหล็กสุวรรณ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100153128902565-07-21218000.006312412079นายอนุสรณ์ เสือสีนาคนิติศาสตร์
100154129242565-07-2121000.006312412079นายอนุสรณ์ เสือสีนาคนิติศาสตร์
100156126602565-07-2131000.006312427033นายปัตทวี วันต๊ะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100159123062565-07-2131000.006312404002นางสาวเกตุวริน น้อยรอดรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100160121372565-07-2131000.006312404016นางสาวพจนา เอี่ยมโฉมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100161121382565-07-2131000.006312404022นางสาวอริภาภัสร์ คำลือรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100162121392565-07-2131000.006312404023นางสาวลูกน้ำ อยู่เมฆรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100164124422565-07-2131000.006312404049นางสาวพิมสิริ ปันเงินรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100166128202565-07-2131000.006312426010นางสาวปาจรีย์ เพชรพันธุ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100167128262565-07-2131000.006312426049นางสาวจารุวรรณ เรี่ยศรีจันทร์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100169120902565-07-2131000.006312426074นายโชคชัย คงเหลารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100170120882565-07-2131000.006312426075นายทักษิณ อินสุวรรณ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100171120932565-07-2131000.006312426076นายธัญพิสิษฐ์ สุทธิแพทย์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100172121082565-07-2131000.006312426087นายรชต มีชัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100178121702565-07-2130.006412416033นางสาวจิดตา สง่าสำราญภาษาจีน
100183129272565-07-2131000.006415252046นายปรเมศ พัดศรีเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
100187125722565-07-2131000.006412412006นางสาวฐิตาจรีย์ ชุมปานนิติศาสตร์
100192125442565-07-2131000.006412412057นางสาวบัณฑิตา รัตนวงษ์นิติศาสตร์
100193120322565-07-2131000.006412412073นายณัฐวุฒิ พยาบาลนิติศาสตร์
100195122582565-07-2131000.006412412086นางสาวนิศารัตน์ คำขุรีนิติศาสตร์
100197132552565-07-2225300.005713109022นายมนต์มนัส อัจฉริยากุลดนตรีศึกษา
100200132022565-07-22167300.006112411010นายจักรกฤษ ตั้งใจดนตรีสากล
100201130942565-07-22146300.006112411011นายจิรายุ แจ่มผลดนตรีสากล
100202132002565-07-22167300.006112411018นายธนวัฒน์ นรชาญดนตรีสากล
100203129642565-07-2276300.006112411025นายรักษพล แก่นจันทร์ดนตรีสากล
100205128772565-07-2296300.006112411032นายอภินันท์ บุคำดนตรีสากล
100206132532565-07-2230.006112614014นางสาวสายธาร แก้วปักษีนิเทศศาสตร์
100207128072565-07-2235300.006112603029นายนัทธพงศ์ สิงห์สง่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100208125262565-07-2265300.006112614037นางสาวกัลยกร ชาญเชี่ยวนิเทศศาสตร์
100209132542565-07-2237000.006112244003นางสาวพรพรรณ แย้มอ้นออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100210132562565-07-2238000.006112247027นายวัชรพงษ์ เนียมพาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100212132262565-07-2230.006212231008นายพลวัต ไม้กร่างวิทยาการคอมพิวเตอร์
100213128282565-07-2230.006212264001นางสาวกนกอร จันทร์ศรีวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
100216132222565-07-2236000.006212242013นางสาวพิมนภัทร์ เทียนสถิตย์กลสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100217132362565-07-2230.006212242013นางสาวพิมนภัทร์ เทียนสถิตย์กลสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100227132392565-07-2230.006212242056นางสาวภาวิดา แช่มช้อยสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100228132372565-07-2230.006212242060นางสาวศิริพร สอนดีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100229132382565-07-2230.006212242070นางสาวสุมลฑา ถึงเนียมสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100231132402565-07-2230.006212242072นายจักรพันธ์ อุ่นสีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100232119552565-07-2261000.006212419014นางสาวนัฐพร อินทร์วงศ์ภาษาอังกฤษ
100234130802565-07-2231000.006212615029นางสาวสุจิตรา จูหว้าการบัญชีบัณฑิต
100235129432565-07-2231000.006212606021นางสาวอรรยมน สินชัยวุฒิวงศ์การตลาด
100236129442565-07-2231000.006212606063นายรวิชญ์ คงกระพันธ์การตลาด
100240130112565-07-2260.006212602066นางสาวอลิชา เสี่ยงโชคการจัดการ
100242119462565-07-2260.006212602094นางสาวเบญจวรรณ เดชาปกรณ์การจัดการ
100244127862565-07-2231000.006212602107นายนนธการ เม่นมั่นการจัดการ
100251131182565-07-2230.006312208002นางสาวชโลธร นาคพานิชคหกรรมศาสตร์
100252131162565-07-2230.006312208010นางสาวรัฐสุณีย์ บุญสุกคหกรรมศาสตร์
100253131172565-07-2230.006312208024นายนพดล ธงชัยคหกรรมศาสตร์
100258119252565-07-2230.006312420032นางสาวภคพร นงค์นิ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ
100262126232565-07-2231000.006312617007นายกฤตเมธ นาคสุวรรณเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100263132302565-07-2231000.006312617008นายโกวิท นนทะโคตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100264132292565-07-2231000.006312617009นายณัฐพล เสียงไพเราะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100265132412565-07-2230.006312265005นางสาวอัณทิมา บรรณะทีสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100267119132565-07-2267700.006315250030นายวายุพัฒน์ ขันติวงค์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100269130622565-07-2230.006312407060นายศุภกร อาจหาญการพัฒนาชุมชน
100270130612565-07-2230.006312407061นายศุภนิมิต เจตนาการพัฒนาชุมชน
100272131442565-07-2231000.006312426084นายภาธร นันทนพิบูลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100274130662565-07-2231000.006312405006นางสาวจิราภา ศรีทารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100275131322565-07-2231000.006312405009นางสาวณัฐพร แก้วกำเหนิดรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100279125972565-07-2231000.006312405066นายณัฐนนท์ เกตุอรุณรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100287130042565-07-2261000.006412416026นายจิรกิตติ์ อ่วมปิ่นภาษาจีน
100298123142565-07-2230.006412412035นายวัฒนา เทียนวิจิตร์นิติศาสตร์
100303130892565-07-2231000.006412412082นางสาวณิชาภัทร อุดพ้วยนิติศาสตร์
100305132742565-07-23157000.006112231011นายณัฐพล ไถหว่านวิทยาการคอมพิวเตอร์
100307133542565-07-2330.006212416002นางสาวกรพินธ์ แซโซ้งภาษาจีน
100313133502565-07-2330.006212416004นางสาวกฤติยา สุขนิรันดร์ภาษาจีน
100314133382565-07-2330.006212416023นางสาวลาวัณย์ ศรีชัยภาษาจีน
100315133372565-07-2330.006212416001นางสาวกณิกา ศักดิ์เจริญชัยกุลภาษาจีน
100317127822565-07-2331000.006212602090นางสาวธวัลรัตน์ สถานธงการจัดการ
100319127982565-07-2331000.006212602093นางสาวบุษยมาศ โตวัตรการจัดการ
100320127962565-07-2330.006212602093นางสาวบุษยมาศ โตวัตรการจัดการ
100323132622565-07-2360.006212426120นายธนา ผิวบางรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100326133052565-07-2330.006312208006นางสาวธีวรา ฤทธิ์เนติกุลคหกรรมศาสตร์
100331126902565-07-2330.006312417046นางสาวจิรภิญญา บัณฑิตภาษาญี่ปุ่น
100333132892565-07-2330.006312622013นายธนโชติ จันทร์หอมประดิษฐ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100334128112565-07-2330.006312603013นางสาวสุขุมาล เพ็ชรัตน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100336131782565-07-2331000.006312244005นางสาวทิชากร ทิมแย้มออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100341132922565-07-2330.006415250012นายณัฐกิตติ์ เจตบุตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100342132722565-07-2331000.006412412112นางสาวลาวัณย์ ขวัญจรนิติศาสตร์
100343129882565-07-2331000.006412412013นางสาวปวีณ์สุดา ยะสุกิมนิติศาสตร์
100345131352565-07-2330.006412412007นางสาวธนวรรณ เผ่าอินทร์จันทร์นิติศาสตร์
100346129862565-07-2331000.006412412008นางสาวธัญสิริ ตระการกีรตินิติศาสตร์
100347129362565-07-2361100.006312108029นายจารุวิทย์ ปันปวงจิตวิทยาและการแนะแนว
100350124292565-07-3165300.006013103043นางสาวดวงกมล วงศาทองการศึกษาปฐมวัย
100351135212565-07-3165300.006013112038นางสาวฐิตาพร แก่นมีชัยภาษาไทย
100352135572565-07-3135300.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100353131102565-07-31126300.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100354135192565-07-3130.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100355127332565-07-31126300.006112420019นางสาวปาริชาติ เพ็งแจ้งภาษาอังกฤษธุรกิจ
100356135262565-07-3161000.006112420019นางสาวปาริชาติ เพ็งแจ้งภาษาอังกฤษธุรกิจ
100357127312565-07-3165300.006112420031นางสาววิชาพร ไกรแก้วภาษาอังกฤษธุรกิจ
100358135162565-07-3131000.006112420031นางสาววิชาพร ไกรแก้วภาษาอังกฤษธุรกิจ
100359135622565-07-3155300.006112411012นายเจษฎา บามาดนตรีสากล
100360135582565-07-3155300.006112411006นางสาวชนาภา ลาสิงห์ทองดนตรีสากล
100361135592565-07-3155300.006112411001นางสาวกนกวรรณ แสงรูจีดนตรีสากล
100362135602565-07-3155300.006112411003นางสาวปีย์วรา รักษาแสงดนตรีสากล
100363135612565-07-3155300.006112411031นายอดิเทพ อ่อนเมืองดนตรีสากล
100364133272565-07-31127000.006112201022นายสิทธิชาติ เผ่ากลิ่นการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100365135282565-07-3137000.006112263002นายวันเฉลิม วงค์แพทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
100366135272565-07-3137000.006112244042นายเทพประธาน เนตรนิลออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100367135182565-07-3137000.006112244004นางสาวเพ็ญรัศมี บุญเพ็ญออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100369135142565-07-3135300.006112412041นายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายแก้วนิติศาสตร์
100370135152565-07-3130.006112412043นายสุรกิจ อยู่คำนิติศาสตร์
100371123212565-07-3130.006212231015นายวุฒิชัย สารีนาควิทยาการคอมพิวเตอร์
100372133262565-07-3131000.006212242040นางสาวกฤษณา อยู่ศิลปไชยสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100373133342565-07-3131000.006212242039นางสาวกนกวรรณ บุญกล่ำสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100376123202565-07-3131000.006212419052นางสาวญาดา เขม้นกิจภาษาอังกฤษ
100377125152565-07-3161000.006212420055นายธนภพ จันทรวงศ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100378135332565-07-3131000.006212606004นางสาวจิรวรรณ ลาโภการตลาด
100381135082565-07-3192000.006212614062นายปิติฤกษ์ บุสรานิเทศศาสตร์
100383134182565-07-3131000.006212622008นางสาวสมสิริ ยอดสุวรรณ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100384129742565-07-3191000.006212429053นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอการท่องเที่ยวและบริการ
100385135352565-07-3130.006212602029นายจิรเดช ศรีสุดสะอาดการจัดการ
100386134942565-07-3130.006212602031นายณัชพล โกษาจันทร์การจัดการ
100387135342565-07-3130.006212602033นายนัฐกรานต์ จันทร์ฤทธิ์การจัดการ
100388134952565-07-3131000.006212602069นายทศพล นวมเขียนการจัดการ
100389130652565-07-3131000.006212602114นายภูวิศ ศิริเขียวการจัดการ
100394133922565-07-3130.006212426054นางสาวปฏิมา เทพราชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100400127032565-07-3131000.006212412034นายภูวนาท ภูตะเวชนิติศาสตร์
100401132152565-07-3130.006212412034นายภูวนาท ภูตะเวชนิติศาสตร์
100407126282565-07-3130.006212412061นางสาวสรัลลักษณ์ ศรีสมวงค์นิติศาสตร์
100410119372565-07-3131100.006312109031นายอภิศักดิ์ หนูทองดนตรีศึกษา
100411135102565-07-3131100.006312109013นายทักษิณ อินพรมดนตรีศึกษา
100412135202565-07-3131100.006312108005นางสาวณริพร คำชูจิตวิทยาและการแนะแนว
100415135092565-07-3130.006312263001นายทวีศักดิ์ จิตรกำเหนิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
100419133672565-07-3130.006312404036นายอภิรักษ์ สังข์ทองรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100422130062565-07-31188000.006312412085นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
100428134462565-07-3130.006412405068นายชยุตพงศ์ พุทธนารายณ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100429131832565-07-3131000.006412412099นางสาวสรณ์สิริ สุริยะใหม่นิติศาสตร์
100432137402565-08-0565500.006013118026นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์ชุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100435128602565-08-0565300.006012426044นายนิติ กลิ่นเกตุรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100436128592565-08-0565300.006012426108นายอุมัร ยิ้มนวลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100437137132565-08-05126300.006012412005นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนครนิติศาสตร์
100438131142565-08-0566000.006112224050นายปรีชา ขำรักษ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100439119742565-08-0578000.006112244012นายกิตตินันท์ ดีดน้อยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100440132162565-08-0530.006112244012นายกิตตินันท์ ดีดน้อยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100441132862565-08-05156300.006112417016นายจิราวัฒน์ เงาศรีภาษาญี่ปุ่น
100442131642565-08-05177300.006112417017นายชยรพ แก้วสระแสนภาษาญี่ปุ่น
100444137022565-08-0555300.006112411019นายธัญวรัตม์ วิริยะบัณฑิตดนตรีสากล
100445131632565-08-0596300.006112411022นายพชร ฟักเจริญดนตรีสากล
100446136582565-08-0596300.006112411026นายวุฒิกร ศรีทองดนตรีสากล
100447121952565-08-05156300.006112603043นางสาวกัลย์สุดา คำมาวงค์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100448127832565-08-05187300.006112603044นางสาวพิมพ์ประภา วงศ์หล้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100449122122565-08-05156300.006112603045นางสาวรัตนมน เนาขุนทดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100450122142565-08-05156300.006112603046นางสาวภัทราพร จุมศักดิ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100453137092565-08-0560.006112428030นายรติพงค์ คงถึงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100454119222565-08-0535300.006112412002นางสาวจันจิรา ปานเกิดนิติศาสตร์
100457132642565-08-0535300.006112412049นางสาวณัฐมณ บุญรอดนิติศาสตร์
100458137112565-08-0561000.006112412049นางสาวณัฐมณ บุญรอดนิติศาสตร์
100462125352565-08-0530.006212267002นางสาวเมฆขลา พรมสมบัติบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
100464133662565-08-0531000.006212242066นางสาวสุนิสา พินเขียวสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100465134122565-08-0531000.006212242075นายพสิษฐ์ ด้วงมั่นสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100466137342565-08-0592000.006212420052นางสาวญาณิศา นุ่มด้วงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100467125172565-08-0560.006212417032นายเสกสรร ไชยเลิศภาษาญี่ปุ่น
100468123242565-08-0561000.006212419090นายสุมิตรชัย คล้ายวิเชียรภาษาอังกฤษ
100470122732565-08-0530.006212602100นางสาววีริศา รินระดาการจัดการ
100471123562565-08-0591000.006212602123นางสาวสุทธิดา ถนอมกายการจัดการ
100472123632565-08-0530.006212602123นางสาวสุทธิดา ถนอมกายการจัดการ
100473136342565-08-05126300.006212602050นางสาวนภัสสร มั่นฤทธิ์การจัดการ
100474122172565-08-0531000.006212614061นางสาวธัญญาภรณ์ ธัญญผลนิเทศศาสตร์
100477134762565-08-0531000.006212261005นางสาวพิชชาพร พร้อมสกุลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
100478134962565-08-0541000.006212266004นายวีระพงษ์ นาครักสุดสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100483136432565-08-0561000.006212407037นายจิรายุ ธรรมมะการพัฒนาชุมชน
100484136392565-08-0561000.006212407038นายกฤษณะ ทองนุ่มการพัฒนาชุมชน
100485136402565-08-0561000.006212407039นายนพนัส ใจดุการพัฒนาชุมชน
100486136412565-08-0561000.006212407040นายประชา จี้เพ็ชรการพัฒนาชุมชน
100490135762565-08-0531000.006212412031นายธนากร ม่วงแก้วนิติศาสตร์
100491136302565-08-0530.006212412073นายณัฏฐพล มีชินนิติศาสตร์
100492130522565-08-0520.006212412084นายดิเรก เกิดขวัญนิติศาสตร์
100493134472565-08-0530.006212426029นางสาวอุภาพร สูนตันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100501137352565-08-0560.006212426119นายณัฐกร กัลปนาทรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100503136262565-08-0531300.006312207005นางสาววาลิณีย์ แสงพระจันทร์คณิตศาสตร์
100504136292565-08-0530.006312109026นายภคินัย ธิพงษ์สันต์ดนตรีศึกษา
100505136272565-08-0530.006312109031นายอภิศักดิ์ หนูทองดนตรีศึกษา
100506124132565-08-0531100.006312109048นายฐาปกรณ์ บุญอ่ำดนตรีศึกษา
100507133282565-08-0531100.006312109055นายพัฒนชัย บุญธูปดนตรีศึกษา
100508122152565-08-0530.006312106030นายฤทธิชัย ขรรค์แก้วคณิตศาสตร์
100513123802565-08-0530.006312106049นางสาววทันยา แก้วมีคณิตศาสตร์
100519136212565-08-0530.006312606020นายพลวัต เมืองงิ้วรายการตลาด
100520135942565-08-0530.006312606045นายปัญจพล พิมพาเพ็ชรการตลาด
100522126312565-08-0530.006312620013นายพิษณุ คำห้อยการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100523135952565-08-0531000.006312614009นางสาวรสนันท์ มากพันธ์นิเทศศาสตร์
100529136972565-08-0530.006312263002นายวรยศ มังสาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
100530119562565-08-05152000.006312404073นายอนุชา สุขใสรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100531136682565-08-0531000.006312426038นายยนตพัฒน์ ลีลาศรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100532137062565-08-0531000.006312405064นายชาญชล รุ่งฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100533136492565-08-05142000.006312405071นายมงคล เจริญสุขรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100535132072565-08-0531300.006412208049นางสาวจตุพรณ์ ไชยวรรณคหกรรมศาสตร์
100537136962565-08-0531100.006412108006นางสาวณิชนันท์ รุนกระโทกจิตวิทยาและการแนะแนว
100539121832565-08-0561000.006412603011นางสาวชนาภรณ์ สิริไทยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100540136722565-08-0530.006412238015นายอภิสิทธิ์ ธรรมศรีชอบวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100541137252565-08-0530.006412238016นายธวัชชัย พลายพู่วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100551137472565-08-05159000.006112239061นายชวัลวิทย์ ศรีพินิจตระกูลวิศวกรรมโลจิสติกส์
100552137512565-08-0531000.006212419037นายชาญธนพัฒน์ เกตุแก้วภาษาอังกฤษ
100553137482565-08-0531000.006212419047นายอานนท์ คำสามัคคีภาษาอังกฤษ
100554136752565-08-0561000.006212411009นายธนกร ก้อนจะราดนตรีสากล
100555136522565-08-0531000.006212606016นางสาววิภาวดี พลายวงษ์การตลาด
100556137382565-08-0591000.006212606061นายศิริประภัสสร แก้วทองการตลาด
100557137492565-08-0531000.006212606061นายศิริประภัสสร แก้วทองการตลาด
100558136882565-08-0531000.006212229012นายภัทรพัฒน์ โกศัยเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100559136872565-08-0530.006212229012นายภัทรพัฒน์ โกศัยเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100560137002565-08-0531000.006212201012นายวิศิษฏ์สิริ เลี่ยมวัฒนสุธาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100561136942565-08-0531000.006212201007นายติณณภพ ตรงต่อกิจการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100562132952565-08-0531000.006212426005นางสาวกัลยารัตน์ ทองศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100563131622565-08-0560.006212426005นางสาวกัลยารัตน์ ทองศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100564123622565-08-0560.006212426013นางสาวนริศรา ไผ่เรืองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100565134872565-08-0530.006212426037นายภัทรภูมิ พุทธโป้รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100566133182565-08-0530.006212426037นายภัทรภูมิ พุทธโป้รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100568137502565-08-0531000.006415252018นายปัชชญา ธนัชกรองกุลเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
100569130732565-08-0530.006212407025นายนัทธพงศ์ ดีบ้านใหม่การพัฒนาชุมชน
100570130742565-08-0530.006212407030นายรุ่งนิรันดร์ จันทร์เล็กการพัฒนาชุมชน
100571128192565-08-0530.006212407022นายธนากร บุญมากการพัฒนาชุมชน
100574136242565-08-0531000.006312426127นายภมรเทพ แดงชาวนารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100576124372565-08-0535300.006112614008นางสาวพชรวรรณ อ่อนจิตรนิเทศศาสตร์
100577127202565-08-05156300.006212404037นายวรชาติ ลือเฟื่องรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100578137422565-08-0592000.006212420054นายธนกฤต สระทองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100579137462565-08-0560.006212606026นายทรงพล แผลงศรการตลาด
100580137172565-08-0599000.006112238009นายณัฐชนน เพ็งนิ่มวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100584137812565-08-14218000.005912224019นายพิพรรธน์ ทองดีเทคโนโลยีสารสนเทศ
100585135502565-08-14116300.006012420058นายวัชรพงศ์ บุญธรรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100586137902565-08-1431000.006012426044นายนิติ กลิ่นเกตุรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100587128402565-08-1496500.006013118001นางสาวกันตนา โพธิทนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100588137832565-08-1460.006013118001นางสาวกันตนา โพธิทนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100589137862565-08-1461000.006112614008นางสาวพชรวรรณ อ่อนจิตรนิเทศศาสตร์
100590135792565-08-1465300.006112603033นายภานุวิทย์ ผ่องคณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100591130492565-08-1435300.006112407010นางสาวนาถชิดา เสือคุ่ยการพัฒนาชุมชน
100593130332565-08-1461000.006212208059นางสาวขวัญใจ ชอบธรรมคหกรรมศาสตร์
100595137822565-08-1465300.006212417014นายกิตติธัช บุญสิงห์ภาษาญี่ปุ่น
100596137702565-08-1430.006212211004นางสาวพิมพ์นิภา ป้องท้าวเคมี
100597137692565-08-1430.006212211003นางสาวทิพย์กมล เทียมเต็งเคมี
100598137792565-08-1431000.006212606033นายศักรินทร์ คำเบิกการตลาด
100599136422565-08-1410.006212265010นายพีรดล นันตวงษ์สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100600136912565-08-1430.006212265010นายพีรดล นันตวงษ์สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100601136152565-08-1410.006212265008นายนิรุจ มีบุญสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100602136162565-08-1410.006212265001นางสาวกุลณัฐ สุขแพทย์สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100606137782565-08-1430.006412614060นายหาญณรงค์ ทาขุนนิเทศศาสตร์
100608137452565-08-1430.006212426035นายนิติพงษ์ ติกาพันธ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100609137432565-08-1430.006212426031นายกิตติภพ พุทธารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100611134652565-08-1430.006312407070นายพิษณุ สีบุตราการพัฒนาชุมชน
100612137842565-08-1430.006012420058นายวัชรพงศ์ บุญธรรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100625138162565-08-1530.006312419089นางสาวสุภัสสรา บุญเจียงภาษาอังกฤษ
100630138112565-08-1530.006312419046นายพหัส ปัญญาภรณีภาษาอังกฤษ
100636138312565-08-1531100.006312111043นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุลพลศึกษา
100637138302565-08-1530.006312111006นางสาวธีราพร เจนพณิชพงศ์พลศึกษา
100639138472565-08-1831000.006112603043นางสาวกัลย์สุดา คำมาวงค์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100640138442565-08-1831000.006112603046นางสาวภัทราพร จุมศักดิ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100641138452565-08-1831000.006112603045นางสาวรัตนมน เนาขุนทดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100642138462565-08-1830.006112603044นางสาวพิมพ์ประภา วงศ์หล้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100646138562565-08-2137000.006012244057นายวรัญญู สาสนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100647138552565-08-2137000.006012244052นายปฏิคม นาพุกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100648138622565-08-23121000.006415272026นายพาฌะ ธิราชเกื้อกูลวิศวกรรมเครื่องกล
100651123892565-08-2631000.006312426037นายพงษ์พันธ์ วงศ์พนาเวศรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100652138972565-09-0531300.006312224023นายภัทรพล เดชประพฤติเทคโนโลยีสารสนเทศ
100654133632565-09-0731000.006312404036นายอภิรักษ์ สังข์ทองรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100655139112565-09-1531000.006012426108นายอุมัร ยิ้มนวลรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100656139152565-09-1765300.006013113036นางสาวธัญวรัตน์ ชูสงฆ์ภาษาอังกฤษ
100657139172565-09-1857000.006012244021นายถิรวุฒิ ชุมภูมิ่งออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
300001024662565-08-31129000.005912224053นายอภิสิทธิ์ พิมหนูเทคโนโลยีสารสนเทศ
300010024212565-08-313900.006212419052นางสาวญาดา เขม้นกิจภาษาอังกฤษ
300012017562565-08-313900.006212412070นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นิติศาสตร์
300014023882565-08-313900.006312103033นางสาวกุลภรณ์ สุวิเชียรการศึกษาปฐมวัย
300015023962565-08-313900.006312103035นางสาวชลธิชา ไชยะโสดาการศึกษาปฐมวัย
300017023982565-08-313900.006312103039นางสาวณัฐพร แก้วเฟื่องการศึกษาปฐมวัย
300018023892565-08-313900.006312103044นางสาวลลินพร ร่มสบายการศึกษาปฐมวัย
300019023972565-08-313900.006312103052นางสาวลักษณ์ศิกานต์ หลำภักดีการศึกษาปฐมวัย
300021023452565-08-313900.006312103059นางสาวศิริประภา มีสอนการศึกษาปฐมวัย
300025023992565-08-313900.006312103065นางสาวอลงกรณ์ ถาวรการศึกษาปฐมวัย
300028023722565-08-313900.006312412008นางสาวพิยาดา สร้อยมีนิติศาสตร์
300029024392565-08-313900.006312412009นางสาววรรณสุณี จีนไข่นิติศาสตร์
300036021802565-08-3137300.006312412074นายศุภณัฐ แตงเกษมนิติศาสตร์
300038024152565-08-31128000.006132405035นางสาวปริชาติ ฉายศรีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300041024692565-08-3136400.006132412007สิบตำรวจตรีกิตติขจร รุ่งธิติธรรมนิติศาสตร์
300042018162565-08-3156400.006132412008นายไกรวิชญ์ บ้านสระนิติศาสตร์
300043024682565-08-3151600.006132412008นายไกรวิชญ์ บ้านสระนิติศาสตร์
300045024142565-08-3198000.006232422041นางสาวมัตติกา ล่วงลือรัฐประศาสนศาสตร์
300046019552565-08-3136400.006232412016นายกิตติกร บูรณกูลนิติศาสตร์
300047022752565-08-3198000.006232412041นายสุกฤษฏิ์ เพิ่มพูลทรัพย์นิติศาสตร์
300048023352565-08-3137100.006335622018นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
300049021892565-08-3151600.006332418002นางสาวดลญา พุดทองภาษาไทย
300050021912565-08-3151600.006332418008นางสาววาสิณี หมื่นจิตรภาษาไทย
300051021862565-08-3151600.006332418010นางสาวสุกัญญา น้อยลาภาษาไทย
300052021842565-08-3151600.006332418018ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาวภาษาไทย
300054016292565-08-3130.006332602001นางสาวรณพร ภู่ยิ้มการจัดการ
300055019782565-08-3161600.006432418001นางกรรณิกา อยู่คงภาษาไทย
300056019812565-08-3161600.006432418002นางสาวกวินทรา คุณยศยิ่งภาษาไทย
300057019822565-08-3161600.006432418003นางสาวณัฐปภัสร์ ถานีภาษาไทย
300058019872565-08-3161600.006432418005นางสาวธิชาภัทร หล่องตากล้าภาษาไทย
300059020422565-08-3161600.006432418006นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะภาษาไทย
300060023212565-08-3161600.006432418008นายนราวิชญ์ นรถีภาษาไทย
300061020282565-08-3161600.006432418009นายประเสริฐ จันทะคุณภาษาไทย
300062020392565-08-3161600.006432418012นายภาคภูมิ ศรีอ๊อดภาษาไทย
300064025432565-09-023900.006212426132นายพีรพัฒน์ จันทร์แดงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300065024972565-09-023900.006212412030นายกฤษณะ อินทร์ทับนิติศาสตร์
300066023762565-09-0266400.006232412014พันตำรวจโทกฤติกร ปานผลนิติศาสตร์
300067025422565-09-023900.006212426103นางสาวพิมพิกุล วิฐานรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300068025392565-09-023900.006212426102นางสาวพิมพกานต์ พรมเมืองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300069025472565-09-023900.006212426108นางสาวสงกรานต์ บุญมีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300070025462565-09-023900.006212426088นางสาวกนกกร สีฟองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300071025452565-09-023900.006212426112นางสาวสุพิชญา มิ่งกุละรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300072025442565-09-023900.006212426114นางสาวอรอุมา เพียดีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300073025322565-09-023900.006212426107นางสาววิภาดา วรรณศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300074024902565-09-023900.006212405029นายภูริวัจน์ อารยะวงศ์ปรีชารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300075024612565-09-0266400.006132405033นายศุภกิจ เครือสุขรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300076025212565-09-023900.006212426037นายภัทรภูมิ พุทธโป้รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300078016852565-09-0230.006435252004นายกิตติพงษ์ ทับทิมเขียวเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
300079024342565-09-0256400.006012427020นายธนวัฒน์ สาดอ่ำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300081023772565-09-023900.006312412029นายศิรสิทธิ์ ถาวรนิติศาสตร์
300082024802565-09-023900.006312412006นางสาวปาริฉัตร เพชรเกิดนิติศาสตร์
300083023752565-09-023900.006312412055นายธนวัฒน์ เจนบ้านผือนิติศาสตร์
300085024442565-09-023900.006312412028นายวิทวัส จันทร์ขำนิติศาสตร์
300086018802565-09-023900.006212412042นางสาวกัญญารัตน์ จันจวงนิติศาสตร์
300088019432565-09-023900.006212412039นายสราวุฒิ ยันเจริญนิติศาสตร์
300089020982565-09-023900.006212412025นางสาวสุนิตรา แจงทองนิติศาสตร์
300090022042565-09-023900.006212412033นายนิยมชัย ท่อศิริโภควัฒน์นิติศาสตร์
300091019252565-09-023900.006212412023นางสาวสุดารัตน์ เกตุเปรมนิติศาสตร์
300092019442565-09-023900.006212412006นางสาวเชษฐ์ธิดา จรัสรัศมีนิติศาสตร์
300094025072565-09-023900.006212426008นางสาวจุฑามาศ อิ่มบู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300096022942565-09-0298700.006432426025นายวิวรรธน์ ขัติวงษ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300097025002565-09-02128900.006435615011นางสาวธัญญารัตน์ บัวสิงห์คำการบัญชีบัณฑิต
300098017292565-09-023900.006212412050นางสาวน้ำฝน เอี่ยมชมนิติศาสตร์
300099023362565-09-023900.006212419007นางสาวชลธิชา อันยงค์ภาษาอังกฤษ
300100023532565-09-023900.006212419014นางสาวนัฐพร อินทร์วงศ์ภาษาอังกฤษ
300102024922565-09-023900.006312412031นายสุชล บุตรนามดีนิติศาสตร์
300103024982565-09-023900.006312412033นายอดิสร กุนากุลนิติศาสตร์
300104024942565-09-023900.006312412024นายปรินทร โพธิ์ศรีนิติศาสตร์
300106018722565-09-0236400.006132426006นางสาววิลาสินี เป้ก้ารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300107018672565-09-0236400.006132426027สิบโทวรนนท์ สินเส็งรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300109019412565-09-023900.006212412057นางสาววรนุช กมลรัตน์นิติศาสตร์
300114025752565-09-0361800.006212614031นางสาวกนกวรรณ นามบุตรนิเทศศาสตร์
300115025762565-09-0330.006335615040นางณภษร ฉัตรอารักษ์การบัญชีบัณฑิต
300116025782565-09-0388000.006232419012นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เกษมภาษาอังกฤษ
300117025792565-09-0361600.005932412005นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญนิติศาสตร์
300118025802565-09-0327300.006232224015นายภาคินัย ม่วงมันเทคโนโลยีสารสนเทศ
300119025812565-09-0357300.006232224021นายอุกฤษฏ์ สุรวาศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
300120025822565-09-031410800.005932412003นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำนิติศาสตร์
300121025832565-09-0336400.005932404007นางสาวปภาวี กลิ่นหอมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300122017262565-09-033900.006212412084นายดิเรก เกิดขวัญนิติศาสตร์
300123020112565-09-033900.006212412059นางสาววันทนีย์ มีอินทร์นิติศาสตร์
300124020132565-09-033900.006212412061นางสาวสรัลลักษณ์ ศรีสมวงค์นิติศาสตร์
300125020162565-09-033900.006212412055นางสาวภัทราวดี จันทร์มีนิติศาสตร์
300126024222565-09-0330.006332602038นางสาวทิพวัลย์ การัมย์การจัดการ
300127025242565-09-0337300.005812210004นางสาวสุภาพร เดชแฟงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
300128018692565-09-0336400.006132426074สิบโทนภาลัย ไชยจักร์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300129018772565-09-0336400.006132426075นายศุภสัณห์ บัวหอมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300130026242565-09-0736200.005932606011นางสาวสุชาดา บุญประเสริฐการตลาด
300131026232565-09-0761800.006032606016นายชาญณรงค์ สากลบรรเจิดการตลาด
300132020912565-09-0731600.006432422003นางสาวชลธิชา บัวงามรัฐประศาสนศาสตร์
300133020932565-09-0731600.006432422013นายเก่ง ศิริวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์
300134018792565-09-0736400.006132426039นางสาวผกาวดี สนสวัสดิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300135018742565-09-0737100.006332412051นายอิศวร นนทะโคตรนิติศาสตร์
300137024992565-09-0736400.006132412038สิบตรีวิชชากร เพชรกระจ่างนิติศาสตร์
300138024062565-09-0730.006332405012นายคณุตม์ พุทธันดรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300139024092565-09-0730.006332405028นายธนิสร ปรีดาภิรมย์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300140023112565-09-07118000.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
300141023092565-09-07118000.006032412006นางสาววิรมณ มาผึ้งนิติศาสตร์
300142026122565-09-0766400.006132426042นางสาวอุบลรัตน์ เตจ๊ะปุ๊ดรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300143026192565-09-0730.006435602049นางสาวสุภัสสร ขำดีการจัดการ
300144026202565-09-0737300.006132224001นางสาววิยะดา เจิ่งฤทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
300145026182565-09-0758300.005712244012นางสาวอนัญญา กลีบลำดวนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
300147017532565-09-073900.006212412073นายณัฏฐพล มีชินนิติศาสตร์
300148025572565-09-073900.006212427027นายนพรัตน์ แก้วสิงห์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300149025582565-09-073900.006212427029นายปณพน นาคไพจิตรรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300150025592565-09-073900.006212427033นายภูวดล บุญแฟงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300151025552565-09-073900.006212427010นางสาวบงกช ศรีแก้วรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300152025562565-09-073900.006212427030นายพัชรพล หลวงศรีราษฎร์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300153025222565-09-073900.006312412018นายกิตติภูมิ ชนะสงครามนิติศาสตร์
300154026052565-09-0766400.006012412091นางสาวณัฐวลัญช์ ชินนะมานิติศาสตร์
300156017742565-09-07128000.006112602042นางสาวจินตนา แจ่มจันทร์การจัดการ
300157024482565-09-0736400.006112602017นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์การจัดการ
300158025182565-09-0798000.005812409090นายธรณ์ธันย์ สุวรรณเทพการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300159024272565-09-073900.006212419025นางสาวสิรินารินทร์ นุ่มพรมภาษาอังกฤษ
300160022552565-09-0761800.006212201014นายศุภโชค แสงรัตน์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
300161020142565-09-073900.006312412049นางสาวเสาวลักษณ์ กุลมัยนิติศาสตร์
300162025272565-09-073900.006312412053นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณนิติศาสตร์
300163026142565-09-0798000.005832404017นายธีระภัทร์ บุญยงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300164026112565-09-0736400.006012426008นางสาวชุติภา เอี่ยมปานรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300166026302565-09-0736400.006232614009นางสาวสุชาดา เปรมปรีนิเทศศาสตร์
300167026352565-09-0861600.006232412037นายศิวณัฐ ทองม่วงนิติศาสตร์
300168026362565-09-0831600.006012427020นายธนวัฒน์ สาดอ่ำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
300169026502565-09-103900.006212603016นางสาวร่มฉัตร แจ้งดีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300171026482565-09-103900.006212603034นายพีระพัฒน์ สระแพงแก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300172026472565-09-1036400.006132412006นางสาวอรอมล สุวรานนท์นิติศาสตร์
300173026462565-09-1066400.006132412043สิบตำรวจตรีสพล บางชะวงษ์นิติศาสตร์
300174026452565-09-1026400.006032405020นายทักษ์ดนัย บัวนุชรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300175026442565-09-103900.006312404015นางสาวปาริฉัตร พรหมมีเนตรรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300176026432565-09-103900.006312404001นางสาวกมลพรรณ หลิมวิลัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300177022602565-09-10128000.006132405038นางสาวอนุชนา ศรีจันทับรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300178022562565-09-1066400.006132405036นางสาวศิรภัสสร มากดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300179026672565-09-1551600.006232412009นางสาวพรทิพย์ หมื่นบำรุงนิติศาสตร์
300180026662565-09-15128700.006432412013สิบตำรวจตรีธนภูมิ วิจิตรพงษานิติศาสตร์
300181026652565-09-1591600.006132412006นางสาวอรอมล สุวรานนท์นิติศาสตร์
300182026642565-09-1520.006132412038สิบตรีวิชชากร เพชรกระจ่างนิติศาสตร์
300183026092565-09-1566400.006232412037นายศิวณัฐ ทองม่วงนิติศาสตร์
300184026102565-09-1536400.006232412009นางสาวพรทิพย์ หมื่นบำรุงนิติศาสตร์
300185026062565-09-1588000.006032412046สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมีนิติศาสตร์
300186026712565-09-1788000.006032405025นายพิเชฐ กล่อมกล่ำนุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300187026722565-09-173900.006212426039นายรัตนชัย พันทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300188026742565-09-173900.006212426005นางสาวกัลยารัตน์ ทองศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300189026772565-09-173900.006212426013นางสาวนริศรา ไผ่เรืองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300190026752565-09-1761600.006132412043สิบตำรวจตรีสพล บางชะวงษ์นิติศาสตร์
300192023812565-09-173900.006312412011นางสาววรัญญา เกิดแดงนิติศาสตร์
300193026782565-09-1798000.006012426016นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง