ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100001004712564-04-1693150.005812420051นายศุภวิชญ์ พูลหน่ายภาษาอังกฤษธุรกิจ
100003004732564-04-1662650.006012420005นางสาวคณิศร วังคีรีภาษาอังกฤษธุรกิจ
100004004742564-04-1662650.006012420006นางสาวคัทลียา เวลาสิงห์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100005004752564-04-1632650.006012420007นางสาวจันศิกา นาคอ่องภาษาอังกฤษธุรกิจ
100006004762564-04-1632650.006012420008นางสาวจินต์จุฑา พุ่มแพรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100007004772564-04-1662650.006012420015นางสาวธนพร สุขอำพรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100009004792564-04-1632650.006012420022นางสาวนุสบา ราชทรัพย์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100011004812564-04-1632650.006012420030นางสาวพิมพ์วิภา ผลโพธิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100012004822564-04-1632650.006012420033นางสาวรุ่งฤดี ถากาศภาษาอังกฤษธุรกิจ
100014004842564-04-1632650.006012420039นางสาววิไลวรรณ กองจวงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100015004852564-04-1632650.006012420041นางสาวศิวพร นาคมีภาษาอังกฤษธุรกิจ
100016004862564-04-1632650.006012420048นายกุญช์คเณศ ลิ้มน้ำคำภาษาอังกฤษธุรกิจ
100017004872564-04-1632650.006012420049นายจิระพงศ์ พัดแดงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100018004882564-04-1632650.006012420050นายชินโชติ แจ่มกระจ่างภาษาอังกฤษธุรกิจ
100019004892564-04-1632650.006012420051นายธนกฤต สุต๋าภาษาอังกฤษธุรกิจ
100020004902564-04-1632650.006012420052นายธนาดล เร่งเจริญภาษาอังกฤษธุรกิจ
100021004912564-04-1632650.006012420054นายปฏิภาณ อ่ำเจริญภาษาอังกฤษธุรกิจ
100022004922564-04-1632650.006012420059นายวัชริศ สุขฤทธิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100023004932564-04-1632650.006012420060นายวีรวุฒิ เข็มลาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100024004942564-04-1632650.006012420063นางสาวโศภิดา ปัญญาสาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100025004952564-04-1632650.006012420035นางสาวพรรณิภาญ์ ดีมั่นภาษาอังกฤษธุรกิจ
100031005012564-04-1634000.006112247027นายวัชรพงษ์ เนียมพาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100033005032564-04-1644000.006112239020นางสาวสิริญญา จาจีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100034005042564-04-1644000.006112239028นายนวมินทร์ พรมนันวิศวกรรมโลจิสติกส์
100035005052564-04-1644000.006112239054นางสาวศุภรักษ์ บุญรักษ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100036005062564-04-1644000.006112239063นายทินกฤตพงศ์ คงเนตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
100037005072564-04-1634000.006112239066นายธนวัฒน์ เกตุจีนวิศวกรรมโลจิสติกส์
100038005082564-04-1634000.006112239067นายนครินทร์ ทับทิมวิศวกรรมโลจิสติกส์
100039005092564-04-1634000.006112239069นายยศวริศ เงาฉายวิศวกรรมโลจิสติกส์
100041005112564-04-1634000.006212239003นางสาวเก็จมณี มหาพรหมวิศวกรรมโลจิสติกส์
100042005122564-04-1634000.006212239019นายก้องเกียรติ ชมภูนุชวิศวกรรมโลจิสติกส์
100043005132564-04-1634000.006215239005นายชตินนท์ สวนดอกไม้วิศวกรรมโลจิสติกส์
100044005142564-04-1634000.006215239011นายทัตเทพ โตจริงวิศวกรรมโลจิสติกส์
100045005152564-04-1634000.006215239015นายธีรพงค์ น้อยท่าทองวิศวกรรมโลจิสติกส์
100046005162564-04-1634000.006215239023นายศรายุธ หอมเย็นวิศวกรรมโลจิสติกส์
100047005172564-04-1633900.006312242002นางสาวกนิษฐา จันทร์นาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100048005182564-04-1633900.006312242020นางสาวมณฑาทิพย์ บุญชินสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100049005192564-04-1633900.006312242022นางสาวลิสา คามพินิจสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100050005202564-04-1633900.006312242024นางสาวศรุตา ต่วนโตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100052005222564-04-1633900.006312242061นางสาวอารียา รุ่งอินทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100053005232564-04-1663900.006312242005นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ฉายสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100054005242564-04-1633900.006312242038นางสาวช่อผกา กอกล่อมสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100056005262564-04-1633900.006312242081นางสาวรัชนก พิริยะสุทธิ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100057005272564-04-1633900.006312242036นางสาวจิรัฐิพร ประกอบกิจสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100059005292564-04-1633900.006312242043นางสาวเนตรนภา สีเลื่อมสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100060005302564-04-1633900.006312242083นางสาววิลาสินี กระฐินเทศสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100061005312564-04-1633900.006312242068นางสาวจิตราพร สิงห์รักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100062005322564-04-1633900.006312242071นางสาวณัฐณิชา สุธงษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100063005332564-04-1633900.006312242085นางสาวสุภนิดา ภูมีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100064005342564-04-1633900.006312242091นางสาวอัจฉราพร อ่อนจิ๋วสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100065005352564-04-1633900.006312242093นายอนุกูล แก่นสารีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100066005362564-04-1633900.006312242035นางสาวจิรพร เหม็นแดงสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100067004642564-04-1632650.005712614127นายพงศธร อ่ำแก่นนิเทศศาสตร์
100068004692564-04-1632650.005812419091นางสาววรัมพร บรรทัดทองภาษาอังกฤษ
100069004702564-04-1632650.005912419036นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึกภาษาอังกฤษ
100070004662564-04-1662650.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100072003272564-04-1632650.006012602163นายปานเทพ ปั้นทองการจัดการ
100075005422564-04-1632650.006012607007นางสาวพรพรรณ ภู่ประดับเพ็ชรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100076005412564-04-1632650.006012607022นายนิรุต แตงบางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100077005402564-04-1632650.006012614041นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทยนิเทศศาสตร์
100079004452564-04-1632650.006012614026นายชนาธิป เกษาพรนิเทศศาสตร์
100080004612564-04-1632650.006012614024นายจิรพงศ์ จุลจันทร์นิเทศศาสตร์
100081004622564-04-1632650.006012614037นายพิธิภัทร เมืองเหลือนิเทศศาสตร์
100082004632564-04-1632650.006012614082นายสุทธิชน น้อยแสงนิเทศศาสตร์
100087005582564-04-1733400.006312109061นายศุภกร ปักษีดนตรีศึกษา
100088005592564-04-1733400.006312109064นายอรรถชัย ปรีเอี่ยมดนตรีศึกษา
100089005602564-04-1762650.006012416049นางสาวอาภากร แซ่วื่อภาษาจีน
100090005612564-04-1762650.006012416048นางสาวอัมพร นสินกรภาษาจีน
100091005622564-04-1762650.006012416045นางสาวสุปรียา เล้งคำภาษาจีน
100092005632564-04-1762650.006012416013นางสาวดรุณี ร่มกลางภาษาจีน
100093005642564-04-1762650.006012416026นางสาวพรรณกร ประกิตธรรังษีภาษาจีน
100094005652564-04-1762650.006012416004นางสาวเกวลิน ประชันภาษาจีน
100095005662564-04-1762650.006012416029นางสาวภัทราวดี นิ่งนึกภาษาจีน
100096005672564-04-1762650.006012416042นางสาวสวรินทร์ อุ่นแก้วภาษาจีน
100097005682564-04-1732650.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100098005692564-04-1762650.006012417004นางสาวชัญญา แซ่หลอภาษาญี่ปุ่น
100099005702564-04-1752650.005912417043นายศุภฤกษ์ ตันติอำนวยภาษาญี่ปุ่น
100100005712564-04-1730.006012607022นายนิรุต แตงบางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100101005722564-04-1730.006012607007นางสาวพรพรรณ ภู่ประดับเพ็ชรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100102005732564-04-173500.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100103005742564-04-1732650.005912607028นายสัณหภาพ ดวงอาทิตย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100104005482564-04-1732750.006113106058นายศตานนท์ แสงทองคณิตศาสตร์
100105002602564-04-1732650.006012612019นายจิรพนธ์ บุญเกิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100106001732564-04-2032650.005812612095นายภูมรินทร์ ภูแขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100107005822564-04-2044350.006312272001นางสาวธนภรณ์ อินชูใจวิศวกรรมเครื่องกล
100108005832564-04-2044350.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100109005852564-04-2044000.006112239003นางสาวจันทกานต์ แหวนจีนวิศวกรรมโลจิสติกส์
100110005862564-04-2033900.006312242019นางสาวพิมพ์ประภา เขียวน้อยสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100111005872564-04-2030.006312242091นางสาวอัจฉราพร อ่อนจิ๋วสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100112005812564-04-2044000.006112239074นางสาวปาจรีย์ โพธิ์ปลัดวิศวกรรมโลจิสติกส์
100113005992564-04-2034350.006312239007นางสาวปุณยาพร นิกรกุลวิศวกรรมโลจิสติกส์
100114005902564-04-2033500.005812244063นายวินิจ เพชรดีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100115005982564-04-2034350.006312247009นายฉัตรมงคล อุตบัววงศ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100116005972564-04-2034350.006312239013นางสาววธิดา แก้วทองแท้วิศวกรรมโลจิสติกส์
100117005962564-04-2030.006112239067นายนครินทร์ ทับทิมวิศวกรรมโลจิสติกส์
100118006002564-04-2012650.006013109052นายปุญญพัฒน์ พุทธโกศลดนตรีศึกษา