ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100001005032567-04-1733000.006212242036นายเดโช คุณพระรักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100003003832567-04-1733850.006515253010นางสาวพิมธิดา พรมมาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100004003842567-04-1733850.006515253016นางสาวสุดารัตน์ เกตุเมฆเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100005003822567-04-1733850.006515253007นางสาวนิตยสัภย์ แสนโฮมเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100006003862567-04-1733850.006515253032นางสาวพันพัสสา เวิงแห่วเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100008006162567-04-1732650.006212426120นายธนา ผิวบางรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100010006182567-04-1753000.006312404081นางสาวลลิตา สุวรรณศรรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100011006192567-04-1753000.006312404080นางสาวชลธิชา เพชรเดชรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100013006212567-04-1763000.006312416066นางสาวศุภิสรา ทองอินทร์ภาษาจีน
100014006222567-04-1763000.006312416065นางสาวศุภาลัย จูนิยมภาษาจีน
100015006232567-04-1763000.006312416078นายนัฐวุฒ เมฆเจริญภาษาจีน
100016006242567-04-1763000.006312416051นางสาวพรนภัส ชังคะนากภาษาจีน
100017006252567-04-1733100.006312429026นายแทนคุณ จันทร์น้ำคบการท่องเที่ยวและบริการ
100018006262567-04-1733050.006312614030นายศรัณย์ ตั๋นก้อนนิเทศศาสตร์
100019006272567-04-1733050.006312614031นายณัฏฐณัฏฐ์ อ้นอินทร์นิเทศศาสตร์
100020006282567-04-1733000.006312412066นายอดิเทพ รินถานิติศาสตร์
100021006292567-04-1763000.006312416048นางสาวปัณณพร ไกรศรภาษาจีน
100022006302567-04-1763000.006312416059นางสาวภัทราวดี ยิ้มดีภาษาจีน
100023006312567-04-1763000.006312416047นางสาวปรียาภรณ์ วังคีรีภาษาจีน
100024006322567-04-1763000.006312416012นางสาวณัฐวดี หว่างเชื้อภาษาจีน
100025006332567-04-1763000.006312416063นางสาววราลักษณ์ ชุ่มมาภาษาจีน
100027006362567-04-1733000.006312419016นางสาวนันทกานต์ อบเชยภาษาอังกฤษ
100028006382567-04-1732650.006212418039นางสาวกฤติญาณี เพชรสุขภาษาไทย
100031006412567-04-1730.006412426054นางสาวกมลรัตน์ เลขะสันต์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100032006422567-04-1733000.006312418020นางสาววศินี มั่นยิ้มภาษาไทย
100033006432567-04-1733000.006312418007นางสาวทิพรดา น้ำกระจายภาษาไทย
100034006442567-04-1733000.006312418011นางสาวนันทกา อ่ำสิงห์ภาษาไทย
100035006452567-04-1733000.006312418023นางสาวสุกัญญา สว่างอารมย์ภาษาไทย
100036006462567-04-1733000.006312412011นางสาววรัญญา เกิดแดงนิติศาสตร์
100037006472567-04-1730.006312412011นางสาววรัญญา เกิดแดงนิติศาสตร์
100039006492567-04-1793500.006312412034นางสาวกัญญารัตน์ โสภานิติศาสตร์
100040006502567-04-1733000.006312412047นางสาวสริดา บุญสอาดนิติศาสตร์
100041006512567-04-1733000.006312412053นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณนิติศาสตร์
100042006532567-04-1733000.006312412054นายธนพล วงษานิติศาสตร์
100043006542567-04-1733000.006312412055นายธนวัฒน์ เจนบ้านผือนิติศาสตร์
100044006552567-04-1763000.006312412060นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์นิติศาสตร์
100045006562567-04-1730.006312412066นายอดิเทพ รินถานิติศาสตร์
100047006582567-04-1733550.006312411017นายเศรษฐสรร นัดประสพดนตรีสากล
100048006592567-04-1753000.006312417004นางสาวเกษราภรณ์ ขุมทองภาษาญี่ปุ่น
100049006602567-04-1733550.006312411010นายณัฐวุฒิ ร่วมสิงห์ทองดนตรีสากล
100050006622567-04-1733550.006312411013นายพีระพล พรมทองดนตรีสากล
100051006652567-04-1733000.006312426139นายคุณากร เอกอินทร์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100052006662567-04-1733000.006312426047นางสาวกรรณิกา กุลบุตรดีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100053000032567-04-1734350.006415247011นายชัยวัฒน์ มีการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100054006672567-04-1733850.006312263001นายทวีศักดิ์ จิตรกำเหนิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
100055006682567-04-1730.006212242036นายเดโช คุณพระรักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100056006742567-04-1733000.006412416044นางสาววรรวี ศรีวะโรภาษาจีน
100057006702567-04-1733000.006312404074นายอนุวัฒน์ ตาลสุกรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100059006722567-04-1733000.006412416030นางสาวกัญญามาศ ด้วงฉิมภาษาจีน
100061006832567-04-1833500.006212263005นายธนวันต์ เพ็งสินเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
100062007422567-04-2064000.006012247047นายธนัญชัย จันทร์ส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100063007432567-04-2053000.006312419010นางสาวณัฐนรี สุทธิรักษ์ภาษาอังกฤษ
100064007442567-04-2033000.006312419030นางสาววรดา โสประดิษฐภาษาอังกฤษ
100065007452567-04-2033000.006312419005นางสาวเขมณัฏฐ์ พรอนันท์ธนกุลภาษาอังกฤษ
100066007462567-04-2033000.006312419009นางสาวณัฐนพิน เขื่อนเมืองภาษาอังกฤษ
100069003612567-04-2033900.006312207006นางสาวอรณิชา บุตรดีคณิตศาสตร์
100070002352567-04-2035300.006512271012นางสาวศันสนีย์ สุธรรมาวิทยาศาสตร์ศึกษา
100081001632567-04-2063900.006412207006นายภัคพล เฝ้าหนองคู่คณิตศาสตร์
100082003872567-04-2033850.006515253028นายราเชนทร์ ทองกรณ์เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100083007602567-04-2030.006515253032นางสาวพันพัสสา เวิงแห่วเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100084007592567-04-2030.006515253028นายราเชนทร์ ทองกรณ์เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100085007582567-04-2033850.006515253013นางสาวรุจจิรา ยมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100086007572567-04-2033850.006515253005นางสาวณัฏฐ์ฌา โชคชัยเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100087007562567-04-2034350.006612277004นายพงษ์พัฒน์ เฟื่องจรวิศวกรรมโยธา
100092007512567-04-2034350.006612277002นายชัยวัฒน์ บุญคอยวิศวกรรมโยธา
100093007502567-04-2033850.006515253004นางสาวจิรภิญญา ทิมบึงพร้าวเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100095008192567-04-2453050.006312614028นายวัชรพล บุตรเมืองนิเทศศาสตร์
100096008202567-04-2453050.006312614050นางสาวอภิสรา แจ่มศรีนิเทศศาสตร์
100097008212567-04-2453050.006312614041นางสาวปัทมพร อ่อนทานิเทศศาสตร์
100098008222567-04-2453050.006312614075นางสาวฐิตารีย์ ธรรมโชตินิเทศศาสตร์
100099008232567-04-2453000.006312419066นางสาวชลธิชา บุญผ่อนภาษาอังกฤษ
100100008242567-04-2493500.006312426087นายรชต มีชัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100101005192567-04-2433400.006512106050นางสาวอัญชลี ไวการไถคณิตศาสตร์
100102008372567-04-2663000.006312426022นางสาวอริสา ป่านไหมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100103008362567-04-2663000.006312412014นางสาวสุภัสสรา อ่อนจิ๋วนิติศาสตร์
100104008352567-04-2663000.006312412020นายคณพศ ชาญวศิลป์นิติศาสตร์
100105008342567-04-2693500.006312412024นายปรินทร โพธิ์ศรีนิติศาสตร์
100106008732567-05-0552650.006212614052นายวรัญชิต เป้าเพชรนิเทศศาสตร์
100107008722567-05-0553050.006312614002นางสาวณัฐมน ทองสว่างนิเทศศาสตร์
100109008782567-05-0763500.006212263004นายณัฐวุฒิ คำตุ้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
100110008892567-05-1532650.006112622053นายชัยวิวัฒน์ ขันตีมิตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ