ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100004152922563-07-0454770.005812419117นายภูมิธนพัต ศิวเวทพิกุลโชติภาษาอังกฤษ
100005152912563-07-0464770.005813120009นางสาวทิพวรรณ คนคล่องสังคมศึกษา
100008152212563-07-0434770.005812606122นายวุฒิชัย พัดจันทร์หอมการตลาด
100009146372563-07-0434770.005912607008นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100010146362563-07-0434770.005912607023นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100013151552563-07-04108100.005912247051นายธวัชชัย เพ็ชรนิลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100014152832563-07-0430.005912247051นายธวัชชัย เพ็ชรนิลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100015152942563-07-0466300.005912244030นายศุภมิตร อยู่เกตุออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100016138742563-07-0435400.005912215010นายภูวดล พงษ์ปรีชาเซรามิกส์
100017138732563-07-0435400.005912215007นายบวรรัฐ พานประศรีเซรามิกส์
100018147992563-07-0435400.005912227002นางสาวเกศราภรณ์ คำรุ่นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100019148092563-07-0435400.005912227015นางสาวอรณิช กวินวาณิชผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100023153092563-07-0430.006012242072นางสาวสุชัญญา พลบุตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100024146992563-07-04177200.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100025153082563-07-0430.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100026146082563-07-0430.006012242011นางสาวปนัดดา หนองหลวงสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100027146052563-07-0430.006012242014นางสาวพนิตพร อ้ายเขียวสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100028146762563-07-0430.006012257022นายธนกร โพธิ์เงินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100029147172563-07-0460.006012257012นางสาวนุชจรีย์ จีนมะเริงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100030148032563-07-0430.006012257015นางสาววรรณิษา สุขเกษมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100031148782563-07-0460.006012257024นายวิชาวุธ จันเตื่อยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100032148752563-07-0460.006012257007นางสาวฐิติวรดา บำเพ็ญรัตน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100035152882563-07-0460.006012606007นางสาวฑุลิกา กิจวรรณการตลาด
100036147262563-07-0430.006012615018นางสาวประทุมพร คมหาการบัญชีบัณฑิต
100037147022563-07-046900.006012615099นางสาวมุทิตา โพธิ์วังการบัญชีบัณฑิต
100038147152563-07-0430.006012615041นางสาวสุนันทา แสงอบการบัญชีบัณฑิต
100039153022563-07-043900.006012607036นางสาวสุภาพร นิยมสุขการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100040153012563-07-043900.006012607029นางสาวฐานิกา ตุลาทองการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100044153032563-07-043900.006012607042นายรัฐศักดิ์ ปะโพชะนังการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100045154362563-07-0410.006012227014นางสาวอลิสา บุญเลิศผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100046154332563-07-0430.006012227002นางสาวจิราพร รังแก้วผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
100048149422563-07-043900.006012201011นายจารุกิตติ์ กลิ่นหอมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100049149442563-07-043900.006012201001นางสาวณัฐชยา สิงห์โตการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100050149272563-07-043900.006012201006นางสาวพัชรีพร เพลินภูเขียวการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100052149862563-07-043900.006013120029นายอนุชา บุญถิ่นสังคมศึกษา
100053142562563-07-0430.006012215001นางสาววิริยา จันทะแพงเซรามิกส์
100056143162563-07-04186570.006112602004นางสาวชนิตา ไชยยาการจัดการ
100057143012563-07-04186570.006112602032นายวรัชญ์ ทองสุขการจัดการ
100058143782563-07-0430.006112602032นายวรัชญ์ ทองสุขการจัดการ
100059142032563-07-049900.006112606072นางสาวนฤภัทร อินทรชิตการตลาด
100064144872563-07-0430.006112428036นายเสกข์ สอนปานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100065144482563-07-0430.006112428038นายอนุรักษ์ จันทร์รอดสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100066151482563-07-043900.006112405027นายเทพพิทักษ์ ทองเจริญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100068144422563-07-0430.006112428031นายรามิน เคหะวัฒนานนท์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100069141412563-07-0430.006113106031นางสาวกรพิน ยามาอูชิคณิตศาสตร์
100070141682563-07-0430.006113106047นางสาวสุกัญญา เดชนิ่มคณิตศาสตร์
100071141672563-07-0430.006113106044นางสาววัณวิสา อยู่เบิกคณิตศาสตร์
100072141632563-07-0430.006113106016นางสาวสิริวิมล ทักท้วงคณิตศาสตร์
100073141942563-07-0430.006113106010นางสาวเพ็ญนภา คุ้มสาคณิตศาสตร์
100075147442563-07-04186570.006212606057นายณัฐพสิษฐ์ สุริยนต์การตลาด
100076146912563-07-046900.006212606065นางสาวธัญชนก บุญมาการตลาด
100077146822563-07-046900.006212606066นางสาวอนุสรา แก้วสงขลาการตลาด
100078143512563-07-04166570.006215622021นางสาวเสาวลักษณ์ หอมหวานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100079146132563-07-04166570.006215622056นางสาวพิมพ์พิไล สีโอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100080146142563-07-0430.006212405077นางสาวนัฐภา เนียมคล้ายรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100081152902563-07-0454770.006212412003นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์นิติศาสตร์
100082153132563-07-0454770.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจนิติศาสตร์
100083152962563-07-0454770.006212412052นางสาวเบญจมาภรณ์ กันตงนิติศาสตร์
100084146802563-07-0430.006212238006นายธีระภัทร มีทั่งวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100085149412563-07-04186570.006212208012นางสาวปริชญา คำเฝ้าคหกรรมศาสตร์
100087154772563-07-04176570.005812403006นางสาวจารุวรรณ เทศกุลรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100089145892563-07-0434770.005912607036นางสาวปัณฑิตา ทิมขลิบการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100091148042563-07-04155670.005912602021นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญการจัดการ
100092148072563-07-0495670.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100093148122563-07-0460.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100094155382563-07-04115670.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100095144462563-07-04115670.005912403056นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโนรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100096155732563-07-04168100.005912244027นายวัชรพงษ์ รักธรรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100098140912563-07-04179000.005912239024นายนราวิชญ์ บำรุงดีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100101154262563-07-0430.006012247018นายศิวกร มณีรัตน์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100102153942563-07-0460.006012427032นายอัษฎายุธ ปิ่นณรงค์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100103148512563-07-0430.006012224062นายณพงศ์ ศรีงามดีเทคโนโลยีสารสนเทศ
100104148442563-07-0430.006012224061นายพรรณกร ซื่อผาสุขเทคโนโลยีสารสนเทศ
100105147162563-07-0430.006012257004นางสาวกำไลทิพย์ คำป้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100106147602563-07-0430.006012257014นางสาวมณฑการ อุดมโชติเดชากุลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100107140762563-07-046900.006012255015นายณภัทร พรมดวงคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
100108140742563-07-043900.006012255014นายจุลพัฒน์ จุลโยธาคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
100109151842563-07-0430.006012615024นางสาวเพ็ญพร เลอเลิศกุลการบัญชีบัณฑิต
100110149002563-07-0430.006012615037นางสาวศศิธร ฮี้เกษมการบัญชีบัณฑิต
100111150542563-07-0430.006012615028นางสาวลักษมณ เป็นพุ่มการบัญชีบัณฑิต
100112153142563-07-0430.006012615047นายภัทรพล แซ่โค้วการบัญชีบัณฑิต
100113150532563-07-0430.006012615030นางสาววรรณวลี ราพานิชการบัญชีบัณฑิต
100114147072563-07-043900.006012602127นางสาวฐิติมา สุขสุวรรณ์การจัดการ
100115147092563-07-043900.006012602140นางสาวพิยดา เพ็งโข้การจัดการ
100116147032563-07-043900.006012602135นางสาวนิภาพร สายคำติ่งการจัดการ
100117148012563-07-04166570.006012602070นางสาวฐิติรัตน์ มอญจิ๋วการจัดการ
100118155672563-07-043900.006012612063นายขจรวิทย์ เกตุคงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100119155632563-07-043900.006012612061นายกิตติ ปราบหว่างคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100121155642563-07-043900.006012612076นายพงศ์พล พิมลบุตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100124155662563-07-043900.006012612053นางสาวศศิวิมล อินทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100125155692563-07-043900.006012612064นายจรัณธร ศรีดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100126155622563-07-043900.006012612081นายศุภชัย เพชรใจดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100127155602563-07-043900.006012612069นายณัฐภัทร ม่วงศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100128154632563-07-04216570.006112606041นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์การตลาด
100129154642563-07-0430.006112606007นายธีระศักดิ์ เจริญพรการตลาด
100130149362563-07-0430.006112620019นายกฤตภาส อินนารีการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100131149392563-07-0430.006112620005นางสาวธนธรณ์ มีคำการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100132149482563-07-0430.006112620027นายภานุพงษ์ อ่ำพรมการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100133149352563-07-0430.006112620029นายวุฒินันท์ สิงห์จันทร์การจัดการธุรกิจค้าปลีก
100134149322563-07-0430.006112620012นางสาวภูษิตา กิจคะวงศการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100135149342563-07-0430.006112620024นายธีรนัย พบประสาทการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100136154902563-07-0430.006112416045นายวทัญญู เกตุมีฤทธิ์ภาษาจีน
100137154912563-07-0430.006112416033นางสาวสุจิตรา อินเฉลิมภาษาจีน
100138154962563-07-0430.006112416021นางสาวปาลิดา แซ่หาภาษาจีน
100139153542563-07-0430.006112428023นางสาวเหมือนฝัน ต๊วนพานิชสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100140139562563-07-0485670.006112426084นางสาวศุภลักษณ์ คำสอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100142145422563-07-0430.006212405001นางสาวกัลยรัตน์ ปิ่นสกุลรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100143145682563-07-0430.006212405006นางสาวธนัชภรณ์ ชูสายรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100144145262563-07-0430.006212405004นางสาวฉัตรแก้ว แหม่มสอดรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100145154992563-07-0495670.005912420031นางสาววรรณพร เมฆดินแดงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100146157932563-07-0460.005912420031นางสาววรรณพร เมฆดินแดงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100147157892563-07-0454770.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
100148157862563-07-0434770.005912412098นางสาวปัสสนา ดอนไพรกานิติศาสตร์
100149157882563-07-0454770.005912412059นางสาวมิณธิรา พริกนาคนิติศาสตร์
100155146452563-07-04106300.005912207020นายฉัตริน ปานศิลาคณิตศาสตร์
100156154982563-07-04186570.005912405089นางสาวณัฐกฤตา โตทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100157159832563-07-0430.005912405089นางสาวณัฐกฤตา โตทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100158150592563-07-0464770.005912404026นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100159160502563-07-0454770.005912420046นายนพัตธร ขลุ่ยนาคภาษาอังกฤษธุรกิจ
100161155682563-07-04125670.005912419015นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญาภาษาอังกฤษ
100164160662563-07-0460.005912407156นายวัชรากร ทองรอดการพัฒนาชุมชน
100165147872563-07-0495670.005912407155นายนิมิต ขุนพิลึกการพัฒนาชุมชน
100166160672563-07-049900.005912407155นายนิมิต ขุนพิลึกการพัฒนาชุมชน
100167148602563-07-043900.006013112007นางสาวณัฐธิดา ทองประกอบภาษาไทย
100168150512563-07-0430.006012615021นางสาวพรชนก สุริยะคำวงค์การบัญชีบัณฑิต
100169153552563-07-0430.006012606024นางสาววราภรณ์ ประจำวงษ์การตลาด
100170156942563-07-0460.006012606004นางสาวจุฑาทิพย์ วานแก้วการตลาด
100171146952563-07-043900.006012602119นางสาวกรรญวีร์ เกตุคงการจัดการ
100172147252563-07-043900.006012602131นางสาวธิติมา ท้วมเลิศการจัดการ
100175152632563-07-043900.006012238003นางสาวดารารัตน์ คำบุญมาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100176152622563-07-043900.006012238012นางสาวอภิชยา คล้ายผาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100177152602563-07-043900.006012238011นางสาวสิริวิมล สมแหยมวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100178152652563-07-043900.006012238008นางสาวมาริษา จันทร์ทองวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100179152642563-07-043900.006012238002นางสาวชลดา ปิ่นทองวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100180155482563-07-043900.006012238001นางสาวเกษวิภา ฤดีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100181155492563-07-043900.006012238015นายตนุชา ดวงประทีปวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100182155512563-07-043900.006012238007นางสาวภัทรภร ปักโคทานังวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100183155502563-07-043900.006012238021นายอนุวัฒน์ บดีรัฐวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100184155522563-07-0430.006012238009นางสาวมาลินี เบ้าชารีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100186139432563-07-043900.006012417022นายกฤตยชญ์ น้อยใจมั่นสกุลภาษาญี่ปุ่น
100188145152563-07-043900.006012417035นางสาวธัญญาเรศ พิเชฐถาวรภาษาญี่ปุ่น
100189153952563-07-0460.006012427028นายพีรวัส พรหมสวาสดิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100190158062563-07-043900.006012405053นางสาวศศิปรียา เกตุจ้อยรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100191157872563-07-043900.006012405045นางสาวนภาพร คำตุ้มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100192139002563-07-0430.006012230012นายภควรรต มั่นหลำฟิสิกส์
100193154502563-07-0430.006012230013นายภูวนัย มาชูฟิสิกส์
100194139312563-07-0430.006012230004นางสาวปรียาภรณ์ ภักดีสอนฟิสิกส์
100195146292563-07-0430.006012211002นางสาวปรางทิพย์ สารีพรมเคมี
100196146282563-07-0430.006012211008นางสาวศุภวดี อาจหาญเคมี
100197146402563-07-0430.006012211004นางสาวพรธิดา แก้วทาสีเคมี
100198146202563-07-0430.006012211005นางสาวพัชรินทร์ กุนกิ่งเคมี
100199146242563-07-0430.006012211007นางสาวศิริรัตน์ แพทย์ไชโยเคมี
100200150932563-07-048900.006012257023นายปิยวัฒน์ ศรีละออวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100201147672563-07-0430.006012257019นางสาวสรัสวดี ฉิมชั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100202147642563-07-0430.006012257005นางสาวกุลธิดา คงเพชรศักดิ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100203145182563-07-0430.006012231019นายศุภวัทน์ สีปานวิทยาการคอมพิวเตอร์
100204145192563-07-0430.006012231020นายสมพงษ์ สอนกลิ่นวิทยาการคอมพิวเตอร์
100205145362563-07-0430.006012231013นายนครินทร์ เสือเหลืองวิทยาการคอมพิวเตอร์
100206148592563-07-043900.006013112006นางสาวณัฐณิชา วรชินาภาษาไทย
100207146972563-07-043900.006013103084นางสาวอาทิตยา กันนะราชการศึกษาปฐมวัย
100211141162563-07-0430.006013106055นายธนทัต ขุนชุ่มคณิตศาสตร์
100212153172563-07-047900.006013118001นางสาวกันตนา โพธิทนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100214147242563-07-043900.006013120020นายณัฐดนัย ไชยพละสังคมศึกษา
100215159852563-07-0430.006012247020นายหรินทร์ จันทร์วิลัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100216159842563-07-0430.006012247009นายกษิดิ์เดช สุกากิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100217159892563-07-0430.006012247042นายสัณหณัฐ คำเรืองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100218159862563-07-0430.006012247024นายเอกวัฒน์ ปานสอนดีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100219159872563-07-0430.006012247036นายนวพล วิชัยดิษฐวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100220159822563-07-0460.006012244019นายชานนท์ แก้วเกตศรีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100221153222563-07-0430.006012244056นายรังสิมันต์ ยิ้มดีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100222159812563-07-0430.006012244056นายรังสิมันต์ ยิ้มดีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100223159782563-07-0430.006012244054นายพิสิฐ สำราญพิศออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100224159802563-07-0460.006012244064นายเอกภพ สังข์ยังออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100225159752563-07-0430.006012244031นายวิทวัส ด้วงสุวรรณออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100226159772563-07-0460.006012244050นายธิบดี ดีกองสินออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100228150292563-07-043900.006012256001นางสาวศิริวรรณ นามมานะสุขคณิตศาสตร์ วิชาเอกสถิติประยุกต์
100229140792563-07-043900.006012255008นางสาวศศิประภา พาพันธ์คณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
100230149042563-07-0430.006012213035นางสาววรรณิษา โวหารชีววิทยา
100231159732563-07-0430.006012238010นางสาวศุภธิดา วงค์คำวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100232158642563-07-0430.006012615002นางสาวกฤษณา ดวงอุปะการบัญชีบัณฑิต
100233158042563-07-0430.006012416004นางสาวเกวลิน ประชันภาษาจีน
100234158092563-07-0430.006012416056นายยุทธการ คำอินทร์ภาษาจีน
100235158022563-07-0430.006012416021นางสาวนฤมล ทิมภูภาษาจีน
100236158082563-07-0430.006012416029นางสาวภัทราวดี นิ่งนึกภาษาจีน
100237158072563-07-0430.006012416052นายจุรินทร์ สายสร้อยจีนภาษาจีน
100238158382563-07-0430.006012416049นางสาวอาภากร แซ่วื่อภาษาจีน
100239158112563-07-0430.006012416026นางสาวพรรณกร ประกิตธรรังษีภาษาจีน
100240158132563-07-0430.006012416020นางสาวนภาพร สุขหร่องภาษาจีน
100241158152563-07-0430.006012416018นางสาวธัญสิริ เพชรหาญภาษาจีน
100242158212563-07-0430.006012416022นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์ภาษาจีน
100243158162563-07-0430.006012416006นางสาวจารุวรรณ คำโภภาษาจีน
100244158122563-07-0430.006012416048นางสาวอัมพร นสินกรภาษาจีน
100245158142563-07-0430.006012416033นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึกภาษาจีน
100246158192563-07-0430.006012416054นายปิยะภัทร วังคีรีภาษาจีน
100247158312563-07-0430.006012416034นางสาวลลิตา เนียมหอมภาษาจีน
100248158332563-07-0430.006012416031นางสาวยุวดี แซ่หลอภาษาจีน
100249158222563-07-0430.006012416007นางสาวจิราวรรณ เที่ยงธรรมโมภาษาจีน
100250153322563-07-048900.006013109041นางสาวศิริวรรณ์ ริดดนตรีศึกษา
100251160652563-07-042900.006013109041นางสาวศิริวรรณ์ ริดดนตรีศึกษา
100252160682563-07-043900.006012607007นางสาวพรพรรณ ภู่ประดับเพ็ชรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100253160692563-07-043900.006012607022นายนิรุต แตงบางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100254160702563-07-046900.006012215002นายชาญกิจ ศิริเซรามิกส์
100257151932563-07-0430.006112614044นางสาวเบญจรัตน์ ดีกองสินนิเทศศาสตร์
100258152022563-07-0430.006112614048นางสาวสนิธาน ส่งศรีนิเทศศาสตร์
100259151952563-07-0430.006112614041นางสาวดวงฤทัย เพ็งบ้านไร่นิเทศศาสตร์
100260151972563-07-0430.006112614005นางสาวธัญญาภรณ์ ทองแดงนิเทศศาสตร์
100261157612563-07-0430.006112429024นางสาวศาธิดา ผาสุขการท่องเที่ยวและบริการ
100263157622563-07-0430.006112429005นางสาวเกษริน แสนคำการท่องเที่ยวและบริการ
100264157552563-07-0430.006112429036นายบัณฑูล สุวรรณพจน์การท่องเที่ยวและบริการ
100265157522563-07-0430.006112429039นายภราดร ประยูรการท่องเที่ยวและบริการ
100266157782563-07-043900.006112622006นางสาวพรสวรรค์ ฤาษีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100267157852563-07-043900.006112622007นางสาวพัชราพร จันทะคุณการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100271156892563-07-0430.006112404043นายสรัช สัณฑกุลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100272156902563-07-0430.006112404045นายเอื้ออังกูร อรรถาผลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100273156822563-07-0430.006112404029นางสาววิภาดา เทพมาศรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100274157382563-07-0430.006112428027นายจิตรรัฐิภาคย์ เกิดคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100275147962563-07-0430.006112428025นางสาวอาริยา พุ่มมาลาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100276149142563-07-0430.006112428014นางสาวพรญาณี ปานนิยมสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100277153532563-07-0430.006112428032นายวชิรวิทย์ บัวชุมสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100278154052563-07-0430.006112428001นางสาวกัญญาภัค เดชอิ่มสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100279153482563-07-0430.006112428016นางสาวเพ็ญนภา จะเจนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100280153492563-07-0430.006112428015นางสาวพิมพิกา มะริดสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100281153522563-07-0430.006112428009นางสาวนันฐวดี คำโพล้งสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100282153502563-07-0430.006112428017นางสาวภัสสร พันธุ์จงกลสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100283153442563-07-0430.006112428018นางสาววาสนา จินดาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100284151712563-07-043900.006112405089นางสาวสริตา เสือทัพรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100285151652563-07-043900.006112405090นายสิทธิโชค สิทธิเจริญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100286160422563-07-0430.006112404001นางสาวกรรณิการ์ หมอนจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100287160002563-07-043900.006112418071นายกรวิชญ์ บุญจันทร์ภาษาไทย
100288159992563-07-043900.006112418075นายพรเทพ ม่วงคำภาษาไทย
100289159682563-07-043900.006112622022นายทิวากร ศรีสุขการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100290159662563-07-043900.006112622008นางสาวพัชราภา อยู่คอนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100291159652563-07-043900.006112622021นายดรัณภพ คำแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100292159642563-07-043900.006112622017นางสาวอนันตญา มณทาทองการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100293159722563-07-0434770.006115606017นางสาววัลวลี คำโรยการตลาด
100294157832563-07-0430.006212234008นางสาวนิยดา ท้าวสูงเนินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100295157822563-07-0430.006212234013นางสาวลลิตา สุติวงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100296157802563-07-0430.006212234010นางสาวเปรมฤทัย เหล่ารอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100297157842563-07-0430.006212234002นางสาวณัฏธิดา ฟุ้งถือทรัพย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100298146842563-07-0430.006212405038นายอนุวัตร จันทร์พุฒรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100299147392563-07-0430.006212405029นายธนานันต์ ภูมิดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100300145812563-07-0430.006212405018นางสาวเพ็ญนภา พุฒบางรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100301147422563-07-0430.006212405027นายธณาธาร ช่างคิดรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100302143342563-07-0412900.006212407011นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นแตงการพัฒนาชุมชน
100303158962563-07-043900.006212265004นายณัฐพงศ์ จันทร์ตรีสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100304141232563-07-0430.006215622004นางสาวณัฐ์นรี แก้วมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100305150172563-07-0430.006215622025นายกฤษณะ ทันลาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100306139112563-07-043900.006012602068นางสาวชลันดา แตงจุ้ยการจัดการ
100307139132563-07-043900.006012602077นางสาวเบญจลักษณ์ แฟงแย้มการจัดการ
100308139152563-07-043900.006012602082นางสาวพนิตตา แก้วอ้นการจัดการ
100310152522563-07-0430.006012614005นางสาวณัชชา นุสวัสดิ์นิเทศศาสตร์
100311159502563-07-0430.006012614017นางสาวสิราวรรณ จิตรบรรเทานิเทศศาสตร์
100312152512563-07-0430.006012614017นางสาวสิราวรรณ จิตรบรรเทานิเทศศาสตร์
100313139032563-07-043900.006012602100นายกิติภูมิ บุญรอดการจัดการ
100314139102563-07-043900.006012602061นางสาวกนกวรรณ กองรสการจัดการ
100316155092563-07-0430.006012238002นางสาวชลดา ปิ่นทองวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100317154542563-07-0430.006012230007นางสาวศิริลักษณ์ สุภาษิฟิสิกส์
100318154522563-07-0430.006012230006นางสาววชิราภรณ์ แสงศรีฟิสิกส์
100319160882563-07-043900.006012215007นายโสภนัฐ คำยันต์เซรามิกส์
100320160892563-07-043900.006012215004นายณัฐพล กรรเจียกเซรามิกส์
100321158712563-07-043900.006112405043นายศราวุฒิ คุ่ยเฉี๊ยะรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100322158572563-07-046900.006112405088นางสาวนริศรา วงค์สวัสดิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100323158492563-07-043900.006112405044นายศุภณัฐ รุ่งอินทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100325158592563-07-046900.006112405087นางสาวจินตนา เหลืองหิรัญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100326158512563-07-043900.006112405086นายณัฐดนัย นาคชัยวัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100327158672563-07-043900.006112405042นายวีระพล มั่นประสงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100328158562563-07-043900.006112405032นายนันทพงค์ แดนสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100329160952563-07-04226570.005912602052นายธรากร ไชยวิเศษการจัดการ
100330147302563-07-045900.006013109007นางสาวศรัญญา เชื้อพรมมาดนตรีศึกษา
100331140592563-07-0430.006012417002นางสาวกาญจนา บางทับภาษาญี่ปุ่น
100332147632563-07-0434770.005912409003นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อยการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100333156862563-07-043900.006112427032นายณัฐวุฒิ โชคชัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100335156842563-07-043900.006112427041นายวัชรากร ทาหว่างกันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100338161032563-07-0430.006012244011นายกิตติศักดิ์ เวียงนาคออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100339161042563-07-0430.006012244037นางสาวพรพิมล คงสุขออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100345162442563-07-0930.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100346162452563-07-0930.005912403056นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโนรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100347144052563-07-0934770.005912614107นางสาวธนัญญา หอมสอาดนิเทศศาสตร์
100348153602563-07-0934770.005912614066นางสาววิภาพรรณ จาดเปรมนิเทศศาสตร์
100349144082563-07-0934770.005912614109นางสาวนัทธมล ภักดีเงินนิเทศศาสตร์
100350148552563-07-09196570.006012602110นายภัทราภรณ์ เขียนเมืองปักการจัดการ
100351162312563-07-0930.006012602183นางสาวพรไพลิน คำแก้วการจัดการ
100352162282563-07-093900.006012602180นางสาวแววอุษา สุขเกษมการจัดการ
100353162292563-07-096900.006012602181นางสาวภัทรภรณ์ คงวอนการจัดการ
100354158452563-07-0960.006012602113นายวัชรพล นะรารัตน์การจัดการ
100355162822563-07-0960.006012603058นางสาวฐณิชชา เย็นสุขการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100356162762563-07-0960.006012603059นางสาวปนิตา ชตางามการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100359150272563-07-0930.006012620013นายณัฐภัทร สุวรรณศรีการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100361141292563-07-0930.006012620015นายสุชัจจ์ บุญวิสุทธานนท์การจัดการธุรกิจค้าปลีก
100362159742563-07-0930.006012412014นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทยนิติศาสตร์
100363159692563-07-0930.006012412015นางสาวเนตรนภา กะสวยนิติศาสตร์
100364156122563-07-096900.006013106036นางสาวนเรศ ติ๊บตองคณิตศาสตร์
100365157442563-07-093900.006013103035นางสาวกัลยาณี รุ่งฉัตรการศึกษาปฐมวัย
100366157452563-07-093900.006013103053นางสาวภัททราภรณ์ พุ่มเพ็ชรการศึกษาปฐมวัย
100367145282563-07-0930.006012411025นายอภิวัฒน์ จันขุนดนตรีสากล
100368142332563-07-093900.006012417032นางสาวจันทิมา โค่นดอนขวางภาษาญี่ปุ่น
100369140682563-07-093900.006012417029นางสาวกมลวรรณ เนื่องพืชภาษาญี่ปุ่น
100370149052563-07-0960.006012257009นางสาวธิดารัตน์ พรมขันตีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100372148462563-07-0930.006012224060นางสาวธัญญาลักษณ์ เถยสูงเนินเทคโนโลยีสารสนเทศ
100373143412563-07-095900.006112426088นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100374161952563-07-0930.006112426088นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100375143432563-07-0954770.006112426089นายขวัญชัย เผือกนาครัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100376161962563-07-093900.006112426089นายขวัญชัย เผือกนาครัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100379150232563-07-096900.006112426108นางสาวปิยรัตน์ อินทะศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100380163322563-07-093900.006112426108นางสาวปิยรัตน์ อินทะศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100381162862563-07-093900.006112405052นางสาวธิดารัตน์ แผลงไพรีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100382162842563-07-093900.006112405053นางสาวนัชชา ภูอองทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100383162852563-07-093900.006112405059นางสาวสาวิตรี บิดาทุมรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100384139352563-07-0930.006113106058นายศตานนท์ แสงทองคณิตศาสตร์
100386162362563-07-093900.006112614025นายธีรินทร์ เมืองทองนิเทศศาสตร์
100387156282563-07-0930.006112622026นายธนาธิป พิกุลเงินการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100388149912563-07-09186570.006112602080นางสาวเกวลิน พันมากการจัดการ
100390148962563-07-0930.006212207001นางสาวกมนนุช จันอักษรคณิตศาสตร์
100391151292563-07-0930.006212207010นางสาวศศิธร ผดุงฤทธิชัยคณิตศาสตร์
100392149842563-07-0930.006212207018นายวรภัทร บวบขมคณิตศาสตร์
100393149812563-07-0930.006212207014นางสาวอรชุดา โรจน์แก้วคณิตศาสตร์
100394149162563-07-0930.006212207005นางสาวจิราภรณ์ วรรณศิริคณิตศาสตร์
100395160732563-07-0930.006212207023นายธนารัตน์ ลาพึงคณิตศาสตร์
100396162592563-07-09151800.006212602089นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์การจัดการ
100397147912563-07-0960.006212603040นางสาวเสาวลักษณ์ นกพึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100398163382563-07-096900.006012229009นายฐิติพงศ์ พะลังเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100399163392563-07-096900.006012229011นายสุเทพ คำสุขเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100401163412563-07-0965400.005812201024นายศิวกร คงเจริญการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100402163422563-07-0965400.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100403163442563-07-0965400.005812201027นายประวุฒิ จันทร์เชื้อการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100404163462563-07-0930.006013113003นางสาวกิติวรรณ บุตรคุณภาษาอังกฤษ
100405163472563-07-0930.006013113013นางสาวปณิตา มูลเฉลิมภาษาอังกฤษ
100406163482563-07-0930.006013113019นางสาววิยะดา บัวชุมภาษาอังกฤษ
100407163492563-07-0930.006013113020นางสาวศรศิลป์ ศรแก้วภาษาอังกฤษ
100408163512563-07-0930.006013113035นางสาวธนัฏฐา ศิลากุลภาษาอังกฤษ
100409163522563-07-0930.006013113052นางสาวอนุสรา แจ่มชาวนาภาษาอังกฤษ
100410163532563-07-0930.006013113056นายปรเมศวร์ เอี่ยมโอดภาษาอังกฤษ
100411163542563-07-0930.006013113058นายสิทธิศักดิ์ ทิพาภาษาอังกฤษ
100412163552563-07-0930.006013113059นายสุริยะ ศาลพันลำภาษาอังกฤษ
100413163162563-07-0954770.005812407132นายอภิรักษ์ นาคเอมการพัฒนาชุมชน
100414163732563-07-0964770.005912607026นายศักดิ์ชัย สังข์ทองการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100415163722563-07-0930.005912607008นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100416163712563-07-0930.005912607023นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100418139282563-07-0930.006012615069นางสาวประนอม จันดีสารการบัญชีบัณฑิต
100419151072563-07-0930.006012615070นางสาวพรนภา ทับทองการบัญชีบัณฑิต
100420139172563-07-0930.006012615078นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมาการบัญชีบัณฑิต
100421153412563-07-093900.006012238016นายธนวัต ฤทธิ์เม้าวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100422163692563-07-093900.006013111036นางสาวนฤมล ผลสันต์พลศึกษา
100423143642563-07-0930.006112213019นางสาววรัญญา กำมาทองชีววิทยา
100424152722563-07-09226570.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
100425163302563-07-093900.006012404032นายธีรภัทร ลาภบำรุงรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100426162732563-07-1135400.005812210014นายภัทรพล คำสกลคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100427162162563-07-1155400.005812231018นายนันทวัฒน์ แสนสบายวิทยาการคอมพิวเตอร์
100428165042563-07-1195670.005812407080นางสาวนภัสกร รังษิมาศการพัฒนาชุมชน
100429148732563-07-1130.006012244023นายธีรศักดิ์ ขุนค้ำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100430146222563-07-1135400.005912231023นายวชิรวิทย์ ฟักทองวิทยาการคอมพิวเตอร์
100431146712563-07-1137200.005912247050นายธนาคม ศรีสุขวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100434156182563-07-1195670.005912417034นางสาวสุพิชชา สิตานนท์ภาษาญี่ปุ่น
100435165112563-07-1160.005912417034นางสาวสุพิชชา สิตานนท์ภาษาญี่ปุ่น
100436165102563-07-1130.005912419067นางสาวเพ็ญนภา อุราราษฎร์ภาษาอังกฤษ
100437149502563-07-1134770.005912411020นายพุทธิกร เจียมสันต์ดนตรีสากล
100438163662563-07-113900.005912420031นางสาววรรณพร เมฆดินแดงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100439159292563-07-1164770.005912416038นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผาภาษาจีน
100440155332563-07-1134770.005912416006นางสาวณัฐวิภา บุญเกิดภาษาจีน
100441164792563-07-1195670.005912607001นางสาวกมลวรรณ งามทวีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100442165122563-07-1130.005912607057นายกฤตนัย จันทรฤทธิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100443164842563-07-1130.005912607051นายเชษฐกิตติ์ ทุนมากการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100444165052563-07-1195670.005912607024นายธีรดนย์ จูห้องการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100447164112563-07-1134770.005912614106นางสาวณัฐนรี แป้นน้อยนิเทศศาสตร์
100448144312563-07-113900.006013106026นายวรุดม บุตรสารคณิตศาสตร์
100449144272563-07-113900.006013106020นางสาวอารีย์ญา แจ้งจีนคณิตศาสตร์
100451156672563-07-113900.006012412035นายดนุพล โกมลนาถสิรินิติศาสตร์
100452163612563-07-116900.006012412029นางสาวสกุลณา ยังเพ็งนิติศาสตร์
100453160102563-07-1130.006012412005นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนครนิติศาสตร์
100454160092563-07-1130.006012412017นางสาวเบญจรัตน์ อินทร์คล้ายนิติศาสตร์
100455151702563-07-1130.006012428032นางสาวมานิตา ทองหล่องสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100456162272563-07-1112900.006012428007นางสาวธวัลหทัย นวลคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100457164172563-07-1112900.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100458162642563-07-11176570.006012411015นายพงศ์ภัค เด่นจันทึกดนตรีสากล
100460154282563-07-113900.006012238020นายสุรชัย ม่วงมันวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100462164862563-07-1130.006012244043นางสาวอนงค์นาฎ โมอ่อนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100463148762563-07-1130.006012244028นายเพทาย อยู่ทัพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100464163582563-07-1160.006012247044นายอนันตศักดิ์ การภักดีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100465164812563-07-116900.006012607030นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100466164992563-07-116900.006012607044นายสืบวงศ์ คงสวัสดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100467159262563-07-1130.006012602174นายธีรศักดิ์ อยู่หลายการจัดการ
100468144162563-07-1130.006012602174นายธีรศักดิ์ อยู่หลายการจัดการ
100469160852563-07-1130.006012602059นายอชิตพล โฆษิตฤทธิเดชการจัดการ
100470152482563-07-116900.006012602059นายอชิตพล โฆษิตฤทธิเดชการจัดการ
100471164232563-07-119900.006012602184นางสาวมีนา มาลัยการจัดการ
100474146262563-07-113900.006012602027นางสาวศริญยา ชนะโตการจัดการ
100475158662563-07-1130.006012602105นายธีรชัย สายทนการจัดการ
100476158322563-07-1130.006012602105นายธีรชัย สายทนการจัดการ
100477158392563-07-113900.006012602114นายศรัณย์พงศ์ ธนกุลชัยภัทรการจัดการ
100478147812563-07-1130.006112234017นายรวีโรจน์ เกตุทิมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100479147802563-07-1130.006112234016นายนิพนธ์ พูนแสนรักษ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100480164702563-07-1130.006112429045นางสาวอาริยาพร หิรัญรัตน์การท่องเที่ยวและบริการ
100481153992563-07-1130.006112429011นางสาวฐิติกาญจน์ เหลืองวุฒิวงษ์การท่องเที่ยวและบริการ
100482158612563-07-1130.006112429007นางสาวจินตนา ตันเสนการท่องเที่ยวและบริการ
100483157122563-07-1130.006112220003นางสาวศศิประภา หน่ายชาวนาเทคโนโลยีชีวภาพ
100484160572563-07-11105670.006212412085นางสาวดวงตา นุวัตดีนิติศาสตร์
100485155712563-07-1130.006212420055นายธนภพ จันทรวงศ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100486155312563-07-116900.006212420052นางสาวญาณิศา นุ่มด้วงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100487155302563-07-116900.006212420053นางสาวพรพิมล แสงจันทร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100488157042563-07-1130.006215622076นายธิติ รักศักดิ์สยามการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100490164932563-07-113900.006212111037นางสาวเจนจิรา จำธรรมพลศึกษา
100493164902563-07-113900.006212111036นางสาวจิระประภา ดวงเทียนพลศึกษา
100494164882563-07-113900.006212111056นายพงศกร ฟักตั้งพลศึกษา
100496145952563-07-1130.006212426134นางสาวปรีญารัตน์ ปิ่นดอกไม้รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100497165402563-07-1286300.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100499159382563-07-1264770.005812415004นางสาวกิตติยาภรณ์ จันอินทร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100501162142563-07-1285670.005912417001นางสาวกนกวรรณ พรเจริญภาษาญี่ปุ่น
100502162212563-07-1285670.005912417031นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมาภาษาญี่ปุ่น
100503165682563-07-1296300.005912224044นายธิชากรณ์ ต้นคำเทคโนโลยีสารสนเทศ
100505164552563-07-1235400.005912224051นายสหรัฐ ทับทองเทคโนโลยีสารสนเทศ
100506150112563-07-1264770.005912614087นายนัทธพงศ์ หลิมประเสริฐนิเทศศาสตร์
100507150092563-07-1264770.005912614086นายนนทพัทธ์ กฤษดาเดชากุลนิเทศศาสตร์
100508161092563-07-1264770.005912606056นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้วการตลาด
100509165522563-07-1264770.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100511164032563-07-12115670.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
100512164732563-07-1295670.005912412017นางสาววราภรณ์ จันทร์สีนิติศาสตร์
100514164752563-07-1295670.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
100515163912563-07-1234770.005912412040นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตรนิติศาสตร์
100516163772563-07-1285670.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
100517164592563-07-1230.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
100518164042563-07-1234770.005912412004นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียรนิติศาสตร์
100519163822563-07-1230.006212404040นายศุภฤกษ์ รุจิระพงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100520148202563-07-1255400.006212230011นายพรรณณา วังคีรีฟิสิกส์
100521150862563-07-126900.006212417024นายพรพรหม นันทพรมภาษาญี่ปุ่น
100524157112563-07-1230.006215622080นายพีรพล วิรุณพันธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100525157102563-07-1230.006215622084นายอภิสิทธิ์ จันทร์จ๋อยการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100526157302563-07-1230.006215622019นางสาวสุพัตรา จีนวงค์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100527157272563-07-1230.006215622046นางสาวณัฐพร โพธิ์น้อยการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100528157232563-07-1260.006215622057นางสาวมณฑาทิพย์ พุฒิกานนท์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100529156922563-07-1230.006215622040นายวิวัฒน์ โสภาใจการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100530159542563-07-1230.006215622071นายณัฐพล นาคพันธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100531157282563-07-1230.006215622071นายณัฐพล นาคพันธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100532163842563-07-1230.006212614025นายพชรพล รอดเขียวนิเทศศาสตร์
100533154882563-07-1230.006112234008นางสาวพิชากร ขำทองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100534165782563-07-1230.006112241015นายพิชัย การเกตุสัตวศาสตร์
100539164892563-07-123900.006112213012นางสาวเบญจมาศ ภูมิอินทร์ชีววิทยา
100540165062563-07-123900.006112213008นางสาวดลนภา โสพรมชีววิทยา
100541165002563-07-123900.006112213021นางสาวศยามล ถนอมผลชีววิทยา
100542139342563-07-1230.006112404091นางสาวปณิตา มุ่งฝอยกลางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100543139762563-07-1230.006112404090นางสาวพิชญา อ่ำเนินกุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100544165152563-07-123900.006112426085นางสาวสุชาดา อรุณเพ็งรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100546163022563-07-123900.006112420046นายธนชัย สังข์รุ่งเรืองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100548163072563-07-123900.006112420052นายนัทธพงศ์ ทิพเพนฮาเวอภาษาอังกฤษธุรกิจ
100549163112563-07-123900.006112420055นายประณิธาน ทัพชุมพลภาษาอังกฤษธุรกิจ
100550163152563-07-123900.006112420061นายอัษฎาวุฒิ นิลาวรรณภาษาอังกฤษธุรกิจ
100551163002563-07-123900.006112420060นายอธิปพงศ์ พุ่มชะบาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100552165462563-07-123900.006112418045นางสาวณัฐณิชา ฝั้นคำสายภาษาไทย
100554165572563-07-123900.006112418065นางสาวสุนิสา กัลเกตุภาษาไทย
100555165562563-07-123900.006112418068นางสาวอรณัฐ ลุสนธิภาษาไทย
100556165192563-07-123900.006112418026นางสาวสุทัตตา บวบมีภาษาไทย
100557165202563-07-123900.006112418019นางสาวรุ่งนภา คชแก้วภาษาไทย
100559143882563-07-1230.006112417017นายชยรพ แก้วสระแสนภาษาญี่ปุ่น
100560162692563-07-123900.006112417016นายจิราวัฒน์ เงาศรีภาษาญี่ปุ่น
100561164782563-07-1230.006112606069นางสาววาทินี สิงห์พรามการตลาด
100562165842563-07-1260.006012614043นายอชิตพล ปรีกมลนิเทศศาสตร์
100563165832563-07-1230.006012614033นายธนากร อำรุงนิเทศศาสตร์
100565148382563-07-1230.006112602119นางสาวรติญา ยุดรัมย์การจัดการ
100566150582563-07-1230.006112602010นางสาวน้ำฝน แสงทองการจัดการ
100567141172563-07-129900.006112602017นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์การจัดการ
100568145572563-07-1230.006112602114นายธวัชชัย อินทร์คำการจัดการ
100569145622563-07-1230.006112602106นายประสิทธิชัย น้ำนุชการจัดการ
100570145662563-07-1230.006112602113นายอานนท์ เซิบกลางการจัดการ
100571164072563-07-12216570.006112602102นายณัฐกานต์ นิ่มนวลการจัดการ
100572156432563-07-1230.006112602071นายมณฑล เขียวสอาดการจัดการ
100573156372563-07-1230.006112602116นายจตุรงค์ เงินคำการจัดการ
100574156382563-07-1230.006112602072นายวิทวัส ธรรมโชติการจัดการ
100575156362563-07-1230.006112602066นายจิรายุส จันทนาประเสริฐการจัดการ
100576164492563-07-123900.006012229005นางสาวรัชนีภรณ์ ใจดีเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100577162802563-07-1230.006212207016นายธีรเมธ ไชยศรีสงครามคณิตศาสตร์
100578164272563-07-1237200.005912238005นายกฤษดา ทองดอนกลิ้งวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100579163672563-07-1298100.005915247031นายสิทธิพงษ์ สันตะโภควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100580164262563-07-1267200.005912238002นางสาวจุฑาลักษณ์ คำกลิ่นวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100581153272563-07-129900.006012244065นายนัทธพงศ์ ไม้ส้มซ่าออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100582156242563-07-1230.006012428033นายสมภูมิ รักปรางค์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100583142172563-07-1230.006112419024นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรพงษ์ภาษาอังกฤษ
100584162482563-07-123900.006112405054นางสาวนารีรัตน์ คงเนียมรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100586158842563-07-123900.006112405055นางสาวพัชรีภรณ์ จิ๋วพุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100587158832563-07-123900.006112405050นางสาวณัฐพร ธงสันเที้ยะรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100589158702563-07-123900.006112405080นายยุทธณุชิต แจ้งสวะรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100590158922563-07-123900.006112404060นางสาวแพรพรรณ แก้วคุ้มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100592158872563-07-123900.006112404047นางสาวกวิสรา หุ่นสิงห์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100593158772563-07-123900.006112404053นางสาวพิชชาภา บุญชุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100595159042563-07-123900.006112405051นางสาวดวงนภา ธรรมขันคำรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100596145452563-07-129900.006212602123นางสาวสุทธิดา ถนอมกายการจัดการ
100597144982563-07-12217200.006212242036นายเดโช คุณพระรักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100599157662563-07-1230.006215622041นายสุทัศน์ มุกดาอ่อนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100600165722563-07-12186570.006212602066นางสาวอลิชา เสี่ยงโชคการจัดการ
100601165892563-07-1230.006112429043นายสิรภพ พาปานการท่องเที่ยวและบริการ
100602154412563-07-123900.006012255016นายทวิชัย มากรักชาติคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
100603165872563-07-1230.006112602052นางสาวเบญจพร นิลเนาวรัตน์โชติการจัดการ
100604165882563-07-1230.006112602042นางสาวจินตนา แจ่มจันทร์การจัดการ
100606162262563-07-126900.006012242019นางสาวรัชนก ทองทาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100607160252563-07-1230.006112620028นายมงคลรัตน์ สุขชื่นการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100608160272563-07-1230.006112620025นายธีรภัทร์ อินปานการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100609160602563-07-1230.006112620026นายนัฐธีร์ กันเพ็งการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100610163852563-07-1230.006013118026นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์ชุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100611141022563-07-123900.006012405020นางสาวเหมือนชนก ด้วงฝิ่นรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100612140972563-07-123900.006012405073นางสาวพรกนก ด้วงฝิ่นรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100613158352563-07-123900.006012405018นางสาวสุวนันท์ สุขชังรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100614160132563-07-1230.006012412025นางสาววรรณนิภา มาสีนิติศาสตร์
100615160992563-07-12186570.006012417034นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูลภาษาญี่ปุ่น
100616162522563-07-12155670.006012417031นางสาวกัลยาณี สำรีภาษาญี่ปุ่น
100617155222563-07-12186570.006012417014นางสาวสาวิตรี ทัศวงศ์ภาษาญี่ปุ่น
100618155192563-07-12186570.006012417020นางสาวอริสรา จงทองภาษาญี่ปุ่น
100619161462563-07-1260.006012417027นายสุวพงษ์ สายจันทราภาษาญี่ปุ่น
100620161112563-07-129900.006012417053นายสยามรัฐ ปานบุญภาษาญี่ปุ่น
100621160452563-07-1230.006012201004นางสาวน้ำเพชร ชื่นบุญชูการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100622142002563-07-123900.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100623147112563-07-126900.006012241030นางสาววรินทร รัตนกรรภิรมย์สัตวศาสตร์
100624165352563-07-123900.006012206003นางสาวรุจิรดา แซ่หลอเกษตรอินทรีย์
100625160382563-07-123900.006012229004นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมคำจันทร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100626160322563-07-123900.006012229003นางสาวณิชกมล ไกรกิจราษฎร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100627160342563-07-123900.006012229009นายฐิติพงศ์ พะลังเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100628160222563-07-123900.006012229001นางสาวกุลจิรา จำนงค์ภักดิ์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100629160312563-07-123900.006012229011นายสุเทพ คำสุขเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100630160332563-07-123900.006012229006นางสาวศศิธร ฟักโตเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100631160372563-07-123900.006012229007นางสาวศิริรัตน์ วงษาเคนเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100632148772563-07-1210.006012229007นางสาวศิริรัตน์ วงษาเคนเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100633147562563-07-1230.006012211009นางสาวสุพัตรา ดาหอมเคมี
100634163202563-07-1260.006012211011นายวชิรวิทย์ แก้วทองดีเคมี
100635162432563-07-123900.006012242081นายพิสิษฐ์ บุญยังสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100636157222563-07-1230.006012242048นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์หารีย์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100637158982563-07-1230.006012242090นางสาวชุติมา ผองคำสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100638159022563-07-1230.006012242094นางสาวทติยา แคล้วคล่องสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100639159002563-07-1230.006012242087นางสาวคณิตา คงเฟื่องสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100641164622563-07-123900.006012242030นางสาวอชิรยา สระแก้วสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100642164632563-07-123900.006012242026นางสาวศิรภัสสร หวังสวาสดิ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100643164662563-07-12151800.006012242003นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100644149572563-07-1230.006012242046นางสาวจันจิรา ดอกจำปาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100645149542563-07-1230.006012242061นางสาวพิณนิสา ศิริพูลสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100646149612563-07-1230.006012242067นางสาววรรณนิภา มุสิกสารสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100647149462563-07-1230.006012242062นางสาวภัทสร จิโนสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100648145912563-07-129900.006012242072นางสาวสุชัญญา พลบุตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100649165172563-07-126900.006012242123นางสาวฑิตฐิตา ชาอุ่นสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100650162542563-07-123900.006012242134นางสาวจินดารัตน์ แหวนพรมสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100651165162563-07-126900.006012242127นางสาวสุพัตรา ภักดีโตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100652165182563-07-129900.006012242132นางสาวสุดารัตน์ ช้างเขียวสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100653162402563-07-123900.006012242005นางสาวณฤทัย ย้อมแอ่นสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100655162322563-07-123900.006012242016นางสาวพัสตราภรณ์ แก่นสารีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100659162712563-07-123900.006012242136นางสาวปนัดดา บานเย็นสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100660162702563-07-123900.006012242137นางสาววันทนา จันทร์สำเภาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100661162612563-07-123900.006012242135นางสาวชลธิชา ศรีคำทาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100662162922563-07-123900.006012242074นางสาวโสรญา แก้วปาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100664154702563-07-1230.006012614035นายปทวี ปานกลิ่นนิเทศศาสตร์
100665165622563-07-1210900.006012614006นางสาวณัฐวิภา เทียนคำนิเทศศาสตร์
100666159512563-07-1230.006012614010นางสาวพัชรินทร์ คำเหล็กนิเทศศาสตร์
100667148332563-07-1230.006012614060นางสาวอักษราภัค มานุวงษ์นิเทศศาสตร์
100668159152563-07-1230.006012614056นางสาวศลิลทิพย์ คำคละนิเทศศาสตร์
100669159302563-07-1230.006012614010นางสาวพัชรินทร์ คำเหล็กนิเทศศาสตร์
100670159162563-07-1230.006012614021นางสาวอารีรัตน์ ยอดน้อยนิเทศศาสตร์
100671159312563-07-1230.006012614042นายสิทธิพล สิงหานิเทศศาสตร์
100672159142563-07-1230.006012614051นางสาวปัทมา ด้วงมูลนิเทศศาสตร์
100673159172563-07-1230.006012614048นางสาวทัศนีวรรณ พาสีนิเทศศาสตร์
100674163342563-07-123900.006012612019นายจิรพนธ์ บุญเกิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100675163352563-07-123900.006012612036นายวุฒิชัย อินยมณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100676163432563-07-1230.006012612036นายวุฒิชัย อินยมณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100678164322563-07-1230.006012615043นางสาวแสงรวี เอื้อเฟื้อพันธ์การบัญชีบัณฑิต
100679164282563-07-1230.006012615035นางสาววิภาวี การะเกตุการบัญชีบัณฑิต
100680160242563-07-1230.006012602154นางสาวอาภัสรา สีปานการจัดการ
100681164722563-07-129900.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100682143192563-07-1230.006012602161นายธงชัย คงประยูรการจัดการ
100683147722563-07-1230.006012602056นายศรัณยู สิงหาการจัดการ
100684146252563-07-1260.006012602179นายธนา เนตรอิ่มการจัดการ
100685143212563-07-1230.006012602163นายปานเทพ ปั้นทองการจัดการ
100686144182563-07-1230.006012602058นายสิรภัทร มิ่งประเสริฐการจัดการ
100687160832563-07-126900.006012602109นายไพบูลย์ ชนกนำชัยการจัดการ
100688165502563-07-1260.006012602055นายวินัย หอมเจริญการจัดการ
100689152442563-07-12186570.006012602158นายชนินทร์ เขียวปั้นการจัดการ
100690165472563-07-126900.006012602175นายภิสิทธิ์ นากแก้วการจัดการ
100691155772563-07-1230.006012614070นายธีรเดช คำภูเมืองนิเทศศาสตร์
100692148132563-07-1230.006012614070นายธีรเดช คำภูเมืองนิเทศศาสตร์
100693147902563-07-129900.006012602021นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาทการจัดการ
100694148062563-07-12196570.006012602062นางสาวกฤตติยา พานเงินการจัดการ
100695144252563-07-123900.006012602008นางสาวณัฐนรี ส่งศรีการจัดการ
100696148162563-07-1230.006012602008นางสาวณัฐนรี ส่งศรีการจัดการ
100697147732563-07-123900.006012602036นางสาวอภิสมัย อู่ไทยการจัดการ
100698147792563-07-1230.006012602036นางสาวอภิสมัย อู่ไทยการจัดการ
100699152742563-07-123900.006012606077นายณัฐพงค์ ปิตาระคะการตลาด
100700159362563-07-1230.006012606023นางสาววรรณภักสร วิทยารุ่งโรจน์การตลาด
100701162252563-07-1230.006012606058นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอมการตลาด
100705166732563-07-1287200.005912244002นางสาวณัฐมน สอาดออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100706166542563-07-1230.005912238005นายกฤษดา ทองดอนกลิ้งวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100707166532563-07-123900.005912238002นางสาวจุฑาลักษณ์ คำกลิ่นวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100708166292563-07-126900.005912416006นางสาวณัฐวิภา บุญเกิดภาษาจีน
100711166432563-07-126900.005912416038นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผาภาษาจีน
100712166272563-07-1234770.005912419036นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึกภาษาอังกฤษ
100714155122563-07-1234770.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100715166332563-07-124900.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100716156192563-07-1230.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100717166392563-07-1234770.005912607037นางสาวปาริชาติ ฉิมเกตุการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100718166412563-07-1234770.005912607020นางสาวสุนิษา วงศ์ตาผาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100719166672563-07-1264770.005912614095นายวิรัช พุทธสานิเทศศาสตร์
100720166762563-07-129900.005912614034นายชัยวัฒน์ ราชวัตรนิเทศศาสตร์
100721163222563-07-1234770.005912407090นายณัฐนนท์ ดาวลายการพัฒนาชุมชน
100722166252563-07-1230.005912407090นายณัฐนนท์ ดาวลายการพัฒนาชุมชน
100724166242563-07-1230.005912407157นายชัยรัช มณีทัศน์การพัฒนาชุมชน
100725150472563-07-1295670.005912403078นายณัฐวุฒิ ไผ่ตรงรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100726166722563-07-1260.005912403078นายณัฐวุฒิ ไผ่ตรงรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100731164432563-07-1230.005912412011นางสาวประภัสสร เทพนาคินนิติศาสตร์
100736166362563-07-1230.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
100737166372563-07-1234770.005912412039นายพีรวัฒน์ คงรอดนิติศาสตร์
100738166742563-07-1234770.005912412058นางสาวมาริสา ปั้นสุขนิติศาสตร์
100739166702563-07-12105670.005912412060นางสาวรัญชนา นนทมาลย์นิติศาสตร์
100741165552563-07-129900.006012426051นายสิรภัทร ธงสันเทียะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100742166782563-07-1285670.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
100743166602563-07-1230.006013113013นางสาวปณิตา มูลเฉลิมภาษาอังกฤษ
100744166582563-07-1230.006012602114นายศรัณย์พงศ์ ธนกุลชัยภัทรการจัดการ
100745165422563-07-123900.006012206002นางสาวมนต์นภา แซ่สงเกษตรอินทรีย์
100746166522563-07-1230.006012206002นางสาวมนต์นภา แซ่สงเกษตรอินทรีย์
100747166492563-07-126900.006012201014นายธนพล แย้มบัวการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100748166502563-07-126900.006012201010นายจตุรพงศ์ สมัยสมบัติการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100749166472563-07-126900.006012201017นายภควัต โตเอี่ยมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100750166512563-07-126900.006012201020นายศุกร์ชัย ชัยภูมิการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100751160412563-07-123900.006012229010นายพัชรพล ตงเท่งเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100752166482563-07-1230.006012229010นายพัชรพล ตงเท่งเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100753156112563-07-1210.006012229010นายพัชรพล ตงเท่งเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100754166462563-07-1230.006012244011นายกิตติศักดิ์ เวียงนาคออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100755166232563-07-1230.006012244037นางสาวพรพิมล คงสุขออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100756166632563-07-1230.006112201002นางสาวจิราวรรณ มากบางแก้วการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100757166612563-07-123900.006112622030นายธีรวัฒน์ ศรีดีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100758166642563-07-123900.006212111006นางสาวภาวิษา ทองคำนุชพลศึกษา
100759166652563-07-123900.006212111010นางสาวอรุณรัตน์ เรือนคำพลศึกษา
100760166662563-07-123900.006212111008นางสาววิชญา เรืองรัตน์พลศึกษา
100761166592563-07-123900.006212111024นายธนายุ สีม่วงพลศึกษา
100764166572563-07-1230.006212234001นางสาวณัฏฐ์ณิชา พั่วทัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100766160842563-07-1235400.005712207026นายวรวิช เจียรรัตนสวัสดิ์คณิตศาสตร์
100767166622563-07-126900.005712207026นายวรวิช เจียรรัตนสวัสดิ์คณิตศาสตร์
100768166712563-07-1285670.005812417033นางสาวสุฑาทิพย์ จันสนภาษาญี่ปุ่น
100769166452563-07-1234770.005812419091นางสาววรัมพร บรรทัดทองภาษาอังกฤษ
100770166422563-07-1234770.005812607035นางสาวเจนจิรา ช้างคุ้มการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100771166402563-07-1234770.005812607010นางสาวธันธิชา วันเย็นการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100772166092563-07-123900.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100773166322563-07-1260.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100774144432563-07-12125670.005812419095นางสาวสโรชา แสนธิภาษาอังกฤษ
100775165732563-07-1235400.005812206001นายชวัลวิทย์ อาจหาญเกษตรอินทรีย์
100776165952563-07-1230.006112412057นางสาวพรสุดา สงแจ้งนิติศาสตร์
100777165992563-07-1230.006112412069นางสาวสุนันทา ลอยมณีนิติศาสตร์
100778166062563-07-1230.006112412080นายวุฒิชัย ประสงค์สุขนิติศาสตร์
100779166872563-07-1230.005812210014นายภัทรพล คำสกลคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100780166862563-07-1230.006012244057นายวรัญญู สาสนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100781166852563-07-1230.006012244052นายปฏิคม นาพุกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100782166842563-07-1230.006012244043นางสาวอนงค์นาฎ โมอ่อนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100783162342563-07-18115670.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100784167342563-07-1830.005712417046นายสุพจน์ จันทร์ประเทืองภาษาญี่ปุ่น
100785167782563-07-1810900.005813109031นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมาดนตรีศึกษา
100786165692563-07-1834770.005813109031นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมาดนตรีศึกษา
100787165772563-07-18197200.005812230001นางสาวกฤษศิกาญจ์ กลิ่นหอมฟิสิกส์
100788151732563-07-18105670.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100789167772563-07-1850.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100790149902563-07-18115670.005812417039นางสาวอภิษวนันท์ คำยอดภาษาญี่ปุ่น
100792167592563-07-1854770.006212412002นางสาวกาญจนา ยอดสละนิติศาสตร์
100794167752563-07-183900.006212412003นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์นิติศาสตร์
100795167632563-07-1830.006215603023นายธวัชชัย ทับทิมทองการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100797167852563-07-1830.006012244065นายนัทธพงศ์ ไม้ส้มซ่าออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100798167832563-07-186900.006012615098นางสาวชลนิภา แซ่โค้วการบัญชีบัณฑิต
100799162602563-07-183900.006012242020นางสาวรัตนา การุญบริรักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100800162902563-07-1830.006012242020นางสาวรัตนา การุญบริรักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100801162872563-07-186900.006012242018นางสาวเมธีรัตน์ เขียวขำสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100802163102563-07-186900.006012242015นางสาวพวงทอง บัวระพาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100803162832563-07-183900.006012242129นางสาวกนกภรณ์ เจษฎากวีกุลสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100804162742563-07-183900.006012242131นางสาวลักษมี แก้วจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100805143862563-07-183900.006012231005นางสาวฐิติมา พันธ์เพ็งวิทยาการคอมพิวเตอร์
100807163932563-07-1830.006013113022นางสาวสิตานัน แดงชาวนาภาษาอังกฤษ
100808163742563-07-1830.006013113002นางสาวกมลพรรณ รักวุ่นภาษาอังกฤษ
100809167732563-07-183900.006013111005นางสาวรวีวรรณ บุญช่วยพลศึกษา
100810167842563-07-183900.006013111014นายดลวัฒน์ โวหารพลศึกษา
100812167802563-07-1830.006012411013นายปาริวัฒน์ ปัญญาคำดนตรีสากล
100813167642563-07-1830.006012411024นายสุรชฏ คำดำดนตรีสากล
100814167672563-07-1830.006012419006นางสาวเจนจิรา กัญเชียงภาษาอังกฤษ
100815167682563-07-1830.006012419027นางสาวพิชญ์สินี อ้ายวงค์ภาษาอังกฤษ
100816167692563-07-1830.006012419032นางสาวยอแสง พินชะนะภาษาอังกฤษ
100817167702563-07-1830.006012419007นางสาวเฉลิมชนม์ นพคุณภาษาอังกฤษ
100818167532563-07-1830.006012419029นางสาวภาวิณี กุลนอกภาษาอังกฤษ
100819167522563-07-1830.006012419043นางสาวโสรยา ทองคตภาษาอังกฤษ
100820167512563-07-183900.006012419010นางสาวชุติมา ประจวบสุขภาษาอังกฤษ
100821167502563-07-183900.006012419025นางสาวพรรณิภา ผาสุขภาษาอังกฤษ
100822167862563-07-183900.006012417025นายพสธร โพธิ์คำภาษาญี่ปุ่น
100824146532563-07-18151800.006112405030นายนนทภูมิ มะโนนึกรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100826167542563-07-1820.006112411019นายธัญวรัตม์ วิริยะบัณฑิตดนตรีสากล
100827167712563-07-1830.006112411001นางสาวกนกวรรณ แสงรูจีดนตรีสากล
100828167332563-07-1830.006112201022นายสิทธิชาติ เผ่ากลิ่นการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100829167322563-07-1830.006112201018นายธนโชติ พิมพ์พุฒิการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100830164052563-07-1830.006112602115นายจิรายุส พูลทรัพย์การจัดการ
100831164062563-07-1830.006112602101นายฐิติกร พุ่มไม้การจัดการ
100832153972563-07-1830.006112429030นางสาวไอรินลดา พุทธาการท่องเที่ยวและบริการ
100833167662563-07-186900.006112614021นายชัชธร รัตนประภานิเทศศาสตร์
100834155052563-07-1835400.005912224026นายสุรเดช นาใจคงเทคโนโลยีสารสนเทศ
100836167582563-07-18188100.005912244074นายชุติพนธ์ ปิยชื่นวจีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100837167572563-07-18218100.005912244075นางสาวภคพร โพธิ์ศรีทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100843167762563-07-186900.005912412004นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียรนิติศาสตร์
100844167622563-07-1830.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
100845167612563-07-1830.005912412113นางสาวอภิชญา พิมวงษ์นิติศาสตร์
100848167872563-07-186900.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100849167882563-07-1834770.005912607028นายสัณหภาพ ดวงอาทิตย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100850149882563-07-1834770.005912620013นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100851167792563-07-18101800.005912614095นายวิรัช พุทธสานิเทศศาสตร์
100852157242563-07-1830.006012239040นายกิตติธัช อุตบัววงศ์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100853157162563-07-1830.006012239044นายฤทธิพร ศรีใจวิศวกรรมโลจิสติกส์
100854157182563-07-1830.006012239048นายอภิวิชญ์ ชูทองวิศวกรรมโลจิสติกส์
100855167362563-07-1830.006012603001นางสาวกิ่งกาญจน์ นาคแก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100856167372563-07-1830.006012603003นางสาวเขมนิฒท์ เกิดเกตุการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100857167382563-07-1830.006012603010นางสาวณัฐมน อินหาดกรวดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100858167392563-07-1830.006012603014นางสาวเมธาวี จันทร์ทองการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100859167402563-07-1830.006012603023นางสาวสุนิสา ผึ่งสุขการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100860167412563-07-1830.006012603024นางสาวสุภาวิตา ชนุดรัมย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100861167432563-07-1830.006012603027นายธีรนัย ไตรปิฎกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100862167442563-07-1830.006012603029นายธีระ คำลือการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100863167422563-07-1830.006012603026นายจิรวัฒน์ ใจวิสุทธิ์หรรษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100864138112563-07-293900.006012606087นางสาวกานต์ธีรา ปานแจ้งการตลาด
100866157142563-07-293900.006012419033นางสาวรัตนมน อ่อนบึงพร้าวภาษาอังกฤษ
100869168412563-07-293900.005912403056นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโนรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100870168422563-07-2934770.005912412001นางสาวกนกกานต์ บุญกอนิติศาสตร์
100871168442563-07-293900.005912417040นายปฐพล อ่อนศรีภาษาญี่ปุ่น
100872168452563-07-293900.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100873168462563-07-293900.006012419039นางสาวสิริกมล สุทธิรัตน์ภาษาอังกฤษ
100874168472563-07-2930.006012419030นางสาวมลฐิฬา คุ้มสุพรรณภาษาอังกฤษ
100875168482563-07-2930.006012419014นางสาวธนภรณ์ ฟอร์สทภาษาอังกฤษ
100876168492563-07-2930.006012419033นางสาวรัตนมน อ่อนบึงพร้าวภาษาอังกฤษ
100877168502563-07-2930.006012419013นางสาวณัฐวดี เฉลิมผาภาษาอังกฤษ
100878168512563-07-2930.006012419002นางสาวกันย์สุดา บวบมีภาษาอังกฤษ
100879168522563-07-2930.005912244074นายชุติพนธ์ ปิยชื่นวจีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100880168532563-07-293900.005912244075นางสาวภคพร โพธิ์ศรีทองออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100881168542563-07-2934770.005812407063นายสันติชัย บำเพ็ญการพัฒนาชุมชน
100882168602563-07-2930.006012419056นายนันทิพัฒน์ มนตะราชภาษาอังกฤษ
100883168702563-07-3164770.005813103066นางสาวพิชญา ชมภูษาการศึกษาปฐมวัย
100884168682563-07-3130.006013106026นายวรุดม บุตรสารคณิตศาสตร์
100885158622563-07-3130.006013106004นางสาวชยาภรณ์ ไชยวงศ์คณิตศาสตร์
100886158552563-07-3130.006013106002นางสาวจินตนา ประทุมวันคณิตศาสตร์
100887158942563-07-3130.006013106007นางสาวณัฏฐิกุล บุญจิตรคณิตศาสตร์
100888160582563-07-3130.006013106042นางสาวพักตร์จิรา ทิวงษ์คณิตศาสตร์
100889146432563-08-073900.006112213003นางสาวกันยารัตน์ สาวงค์ตุ้ยชีววิทยา
100890146422563-08-073900.006112213004นางสาวกัลย์สุดา หมื่นยศชีววิทยา
100891146412563-08-073900.006013103059นางสาวอรญา พรมพินิจการศึกษาปฐมวัย
100892141462563-08-076900.006012412043นางสาวณิชานันท์ เฉลยสารนิติศาสตร์
100893168892563-08-076900.006012229005นางสาวรัชนีภรณ์ ใจดีเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100894168882563-08-0730.006212109014นายกฤษฎา ศรสุรินทร์ดนตรีศึกษา
100895162062563-08-0730.006012412058นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุลนิติศาสตร์
100896141742563-08-1430.006012412059นางสาวศิรินภา ฉลองชนนิติศาสตร์
100897145532563-08-1430.006013111030นายสุรเชษฐ์ มีกายพลศึกษา
100898145472563-08-1430.006013111017นายธนิก ใจยงพลศึกษา
100899158602563-08-1430.006112244012นายกิตตินันท์ ดีดน้อยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100900158582563-08-1430.006112244026นายอิสระ เพ็ชรงามออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100901158652563-08-1430.006112244039นายจิรภัทร์ สงขัยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100902158632563-08-1430.006112244018นายพชร ใจตระหนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100903168972563-08-14105670.005912412064นางสาวศิรามณี หย่อนดีนิติศาสตร์
100904168962563-08-14186570.006112606048นายภูวดล สัมพันธ์แพรการตลาด
100905168982563-08-1430.006012247031นายกฤติน วะชังเงินวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100906168992563-08-1430.006012247010นายโกศล เกตุทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100907169002563-08-1430.006215252027นายมหาสมุทร วิใจยาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
155083900.006012238009นางสาวมาลินี เบ้าชารีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร