ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
300002007882563-05-023810.005912412067นางสาวอรัญญา แปลงไธสงค์นิติศาสตร์
300003009362563-05-09127200.005632606016นางสาวพุทธรักษา อ่อนละมูลการตลาด
300005008892563-05-0935760.005732419043นายกษิดิศ รอดกลางภาษาอังกฤษ
300007012042563-05-09127200.005832408016สิบตรีธนาธิป ใจเที่ยงธรรมการเมืองการปกครอง
300008009202563-05-0997200.005832602009นางสาวพวงผกา สภาพักการจัดการ
300009010802563-05-0997200.005932404003นางสาวเกวรินทร์ คงมั่นรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300010010912563-05-0997200.005932404007นางสาวปภาวี กลิ่นหอมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300011010862563-05-0935760.005932404010นายกิตติพงศ์ ถิ่นวงษ์แยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300013013492563-05-0935760.005932408005นางสาวปนัดดา พลอยแสงการเมืองการปกครอง
300014013502563-05-0935760.005932408011นางสาวสุธาทิพย์ อ่ำสำลีการเมืองการปกครอง
300015014552563-05-0935760.005932408017นายกิตติศักดิ์ สิทธาการเมืองการปกครอง
300016013512563-05-09127200.005932408024นายดร เรืองเดชการเมืองการปกครอง
300017014212563-05-0965760.005932408025สิบตรีทัชชานนท์ เงี้ยวเกิดการเมืองการปกครอง
300018008472563-05-0965760.005932408029นายธวัชชัย มากชุ่มการเมืองการปกครอง
300019013522563-05-0935760.005932408037สิบตรีพีระพล คำจิตรการเมืองการปกครอง
300020013532563-05-0935760.005932408039สิบโทภาคภูมิ เพิ่มพลการเมืองการปกครอง
300021013542563-05-0965760.005932408043สิบโทวิชญ์ยุตม์ เลื่องเชื่องการเมืองการปกครอง
300022013562563-05-0997200.005932408044สิบเอกวีรชน นุชชมการเมืองการปกครอง
300023013572563-05-0997200.005932408046สิบเอกศราวุธ บุญมีการเมืองการปกครอง
300024013582563-05-0965760.005932408054นายสุทัศน์ แก้วมณีการเมืองการปกครอง
300025014192563-05-0997200.005932408059นายชัยยา แลรุญการเมืองการปกครอง
300026013482563-05-09113960.005932412097ร้อยตำรวจโทอุเทน จันคีรีนิติศาสตร์
300027013472563-05-0961440.005932412010นางสาวสุธิพร คงรอดนิติศาสตร์
300028014242563-05-09123960.005932412011นางสาวสุวรรณา รอดเขียนนิติศาสตร์
300029014172563-05-0993960.005932412021สิบโทไชยวัฒน์ แพงขะนิติศาสตร์
300030014232563-05-09123960.005932412025สิบตรีธนบดี ธิมะสารนิติศาสตร์
300031014182563-05-09123960.005932412037นายภาณุพงศ์ จังประเสริฐนิติศาสตร์
300033014472563-05-0931440.005932419001นางสาวกนิษฐา จับแก้วภาษาอังกฤษ
300034014162563-05-0993960.005932419002นางกรกนก จันทร์อินภาษาอังกฤษ
300035012452563-05-0961440.005932419012นางสาวเนตนภา สุขสวาทภาษาอังกฤษ
300036014452563-05-0962520.005932411001นางสาวนันทวัน มากรดนตรีสากล
300037010242563-05-09127200.005932602055นายวันชัย นาคเจือทองการจัดการ
300038014502563-05-0935580.005932602066นางสาวบัวแก้ว วันทนเงาการจัดการ
300040014542563-05-0997200.005932612012นางสาวสุจิตรา เนียมแสงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300041011162563-05-09127200.005932612040นายอธิโชติ ศรีสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300042010302563-05-0935580.006035603012นางสาววริศรา วรรณศรีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300043013622563-05-0997200.006035602053นางสาวอนุตรา เพชรอ่อนการจัดการ
300045014082563-05-09123240.006032412021นายณชรัฐ แหลงจายนิติศาสตร์
300046013612563-05-0983960.006032412027นายปัญญา เกรียงศักดิ์ศรีนิติศาสตร์
300047014152563-05-0997200.006032426053จ่าอากาศโทหญิงธมนวรรณ โตษยานนท์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300048014112563-05-09127200.006032426099พันจ่าโทณัฎฐพล รอดเลิศรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300049014142563-05-09127200.006032426133พันจ่าอากาศเอกเอกรัฐ อยู่ยังรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300050011382563-05-0965760.006132426024สิบเอกพีระพล ใยนิรัตน์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300051013092563-05-0965760.006132426055สิบโทภัคพัฒน์ พงษ์ภู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300052011882563-05-0965760.006132426063นายสุรเชษฐ์ รักวันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300053011432563-05-0997200.006132426065นายอติพร ชะนะภัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300054012052563-05-0930.006132418001นางกาญจนา เทียมศรภาษาไทย
300056012062563-05-0965760.006132418013นายณัฐนนท์ เสือคล้ายภาษาไทย
300057011872563-05-0961440.006132418018นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ภาษาไทย
300058009262563-05-0930.006132419016นางสาวโศภิษฐ์ ฉิมพุฒภาษาอังกฤษ
300059004732563-05-0930.006235602056ร้อยโทวันชนะ วังคำการจัดการ
300060008462563-05-0991530.006232224015นายภาคินัย ม่วงมันเทคโนโลยีสารสนเทศ
300061008272563-05-0991530.006232224021นายอุกฤษฏ์ สุรวาศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
300063007312563-05-09127200.006232422041นางสาวมัตติกา ล่วงลือรัฐประศาสนศาสตร์
300064011332563-05-0991440.006232426004นางสาวมัสลิน อนันต์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300065012832563-05-0991440.006232426011จ่าอากาศตรีณัฐพงศ์ สานฟองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300066014442563-05-0930.006232412001นางสาวชุติมน บัวบานนิติศาสตร์
300067014332563-05-0991440.006232418005นางสาวนวพร ธุระภาษาไทย
300068014382563-05-0991440.006232418009นางสาวปองสุข จันดาหารภาษาไทย
300069014352563-05-0991440.006232418010นางสาวเพ็ญนภา นิลบุญเรืองภาษาไทย
300070014342563-05-0991440.006232418013นางสุภาภรณ์ ศรีปรางค์ภาษาไทย
300071014362563-05-0991440.006232418015นายปรัชชา ราชอ่องภาษาไทย
300072014372563-05-0991440.006232418018นางสาวสุวพิชชา แจ้งแล้วภาษาไทย
300073010012563-05-0930.006232419002นางสาวกุลนิษฐ์ ณ ระนองภาษาอังกฤษ
300074012962563-05-0930.006232419012นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เกษมภาษาอังกฤษ
300075009042563-05-0930.006232419014นางสาววรรณนิภา ปานหนูภาษาอังกฤษ
300076008342563-05-0930.006232419036นางสาววราพร ขจรศรีภาษาอังกฤษ
300077007732563-05-0930.006232614005นางสาวทวีพร คำสุกดีนิเทศศาสตร์
300078010562563-05-0930.006232614009นางสาวสุชาดา เปรมปรีนิเทศศาสตร์
300079012172563-05-09149720.005612403016นางสาวผณิวัลลิ์ จันทร์ตาวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300080012142563-05-0997200.005812419097นางสาวสุกานดา สีหล้าภาษาอังกฤษ
300081008162563-05-09117200.005912412001นางสาวกนกกานต์ บุญกอนิติศาสตร์
300082006192563-05-0955760.005912412003นางสาวกัลยกร ศรีทองนิติศาสตร์
300084014222563-05-0951350.005912412013นางสาวพนิตพิชา จุลพันธ์นิติศาสตร์
300086007262563-05-09107200.005912412024นางสาวโสรยา สายทองนิติศาสตร์
300087008852563-05-09107200.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
300089006582563-05-09107200.005912412039นายพีรวัฒน์ คงรอดนิติศาสตร์
300090010462563-05-09117200.005912412040นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตรนิติศาสตร์
300093004762563-05-0977200.005912412058นางสาวมาริสา ปั้นสุขนิติศาสตร์
300095008072563-05-092540.005912412060นางสาวรัญชนา นนทมาลย์นิติศาสตร์
300096005082563-05-09107200.005912412066นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทองนิติศาสตร์
300097012002563-05-0977200.005912412068นางสาวอาภัสรา นาคหวังนิติศาสตร์
300098013642563-05-09107200.005912412070นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บนิติศาสตร์
300100008522563-05-0935760.005912412089นายสรวิทย์ แซ่ลิ่มนิติศาสตร์
300101008722563-05-09117200.005912412092นางสาวจิตรลดา หุ่นอินทร์นิติศาสตร์
300102003692563-05-0987200.005912412093นางสาวจีระนันท์ ทองแพงนิติศาสตร์
300103006842563-05-0987200.005912412104นางสาวลักษิกา เสือครุฑนิติศาสตร์
300104008622563-05-0987200.005912412109นางสาวสุดารัตน์ สุดชารีนิติศาสตร์
300105009782563-05-09107200.005912412113นางสาวอภิชญา พิมวงษ์นิติศาสตร์
300106013652563-05-0955760.005912412116นายจิรัฏฐ์ สิงห์ชานิติศาสตร์
300107002312563-05-0955760.005912412117นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์นิติศาสตร์
300109008882563-05-0955760.005912419034นางสาวยลดา เรืองรักษาภาษาอังกฤษ
300110008992563-05-0955760.005912419037นางสาววนิดา โมเฟื่องภาษาอังกฤษ
300111009582563-05-0935760.005912419067นางสาวเพ็ญนภา อุราราษฎร์ภาษาอังกฤษ
300112003452563-05-0965760.005912419068นางสาวชัญญานุช อุดชาชนภาษาอังกฤษ
300115008452563-05-0965760.005912407015นางสาวนิลยา นิวาเก้าการพัฒนาชุมชน
300116013932563-05-0965760.005912408012นางสาวณัฏฐริกา พุ่มเกตุการเมืองการปกครอง
300117008532563-05-0997200.005912408021นางสาวพิชญ์สินี บัณฑิตการเมืองการปกครอง
300118013942563-05-093810.005912408073นางสาวปริยากร สุมาสาการเมืองการปกครอง
300119013952563-05-0935760.005912409003นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อยการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300120014002563-05-093810.005912409039นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาดการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300121014012563-05-0935760.005912409050นางสาวธันยธรณ์ มณีวรรณ์การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300122014022563-05-0935760.005912409053นางสาวน้ำทิพย์ โคหาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300123014032563-05-0935760.005912409056นางสาวปรีณาพรรณ กฐินพัฒน์การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300124014042563-05-0935760.005912409074นายธนาวรรณ ดวงสุดาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300125014052563-05-0935760.005912409076นายเมธาสิทธิ์ ทองแจ่มการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300128006162563-05-0935760.005912614141นายบุรินทร์ สอนเวียงนิเทศศาสตร์
300129000302563-05-0935760.005912602189นายออมสิน อ่ำทองการจัดการ
300130012532563-05-0935760.005915603018นางสาวสุดารัตน์ อ่อนเกตุการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300131011512563-05-0935760.005912612109นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300132013802563-05-0935760.006112412002นางสาวจันจิรา ปานเกิดนิติศาสตร์
300133013042563-05-0955760.006012412025นางสาววรรณนิภา มาสีนิติศาสตร์
300134014532563-05-0935760.006012412031นางสาวสุกัญญา ประศาสตร์ศิลป์นิติศาสตร์
300138007522563-05-092540.006012412067นายกฤดนัย พรหมเมศนิติศาสตร์
300139006382563-05-0961620.006012412068นายกฤษณะ ตรีสาตร์นิติศาสตร์
300140010102563-05-093810.006012412072นายนครินทร์ น่วมนุ้ยนิติศาสตร์
300141013672563-05-0987200.006012412076นายศุภณัฐ แตงเกษมนิติศาสตร์
300142013682563-05-0955760.006012412079นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตรนิติศาสตร์
300144013712563-05-0965760.006012412087นางสาวนิภาพร กุยุคำนิติศาสตร์
300146013742563-05-0987200.006012412094นางสาววันวิสาข์ คนใหญ่นิติศาสตร์
300147013752563-05-0992430.006012412095นางสาววิจิตรา แก้วฤทธิ์นิติศาสตร์
300148013762563-05-0935760.006012412096นางสาววิไลวรรณ สุวรรณรัตน์นิติศาสตร์
300149013772563-05-0925760.006012412097นางสาวศันศนีย์ เทียนอยู่นิติศาสตร์
300150013782563-05-0935760.006012412098นางสาวศิรินาถ โคนพันธ์นิติศาสตร์
300152010592563-05-093810.006012426001นางสาวกนกวรรณ พันทัพรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300153008562563-05-0935760.006012404068นายปฏิภาณ หลักแหลมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300156013812563-05-0965760.006112412013นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจรนิติศาสตร์
300157013822563-05-0965760.006112412017นางสาวพรรัตน์ พารีตานิติศาสตร์
300158013832563-05-0965760.006112412020นางสาวรสริน จันทร์แก้วนิติศาสตร์
300159013842563-05-0965760.006112412021นางสาววันวิสาข์ วรามิตรนิติศาสตร์
300160007902563-05-0935760.006112412024นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์นิติศาสตร์
300161009132563-05-0965760.006112412035นายไชยวัฒน์ แสนเสนานิติศาสตร์
300162007512563-05-0935760.006112412036นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
300163011452563-05-0965760.006112412038นายพันธวัช กิมากรณ์นิติศาสตร์
300164012882563-05-0935760.006112412080นายวุฒิชัย ประสงค์สุขนิติศาสตร์
300165012872563-05-0935760.006112412083นายอนุพงษ์ น้อยเขียวนิติศาสตร์
300167013852563-05-09127200.006112404037นายภควัฒน์ โคตรน้อยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300168008672563-05-0965760.006112426084นางสาวศุภลักษณ์ คำสอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300169012732563-05-0935760.006112426088นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300170012762563-05-0935760.006112426089นายขวัญชัย เผือกนาครัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300171014522563-05-0937470.006115248003นายกฤษฎา จาอินต๊ะเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
300172007812563-05-09129000.006115250006นายจักรพงษ์ สินหมี่เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300175013872563-05-0951350.006212412003นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์นิติศาสตร์
300177013892563-05-0951350.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจนิติศาสตร์
300180013902563-05-09102700.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
300181013962563-05-0965760.005912409029นางสาวอาภาภรณ์ สิงหะการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300182013972563-05-093810.005912409030นายกิตติภัฎ ศรีวงษาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300183014772563-05-0965760.005912419010นางสาวฐิตินันท์ ปานมีภาษาอังกฤษ
300184014782563-05-09127200.005912419024นางสาวปิยกุล กองไทยภาษาอังกฤษ
300186014872563-05-0965580.005932602068นางสาวชนิดาภา คลังเอี่ยมการจัดการ
300187014882563-05-09139720.005932412001นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำนิติศาสตร์
300188014132563-05-0965760.005932408003นางสาวณิชกานต์ เหลือลาการเมืองการปกครอง
300190014582563-05-0930.005932404003นางสาวเกวรินทร์ คงมั่นรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300191014432563-05-0997200.005932606015นางสาวสุวรรณา ดอนไพรอ่อนการตลาด
300192014572563-05-0961440.006032426006นางสาวรัชนก ประทีปทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300193014272563-05-0930.006032426093นายบุญฤทธิ์ ยิ้มฤทธิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300194013252563-05-0937470.006115250010นายณัฐพงษ์ เงินมงคลเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300195013262563-05-0937470.006115250014นายธวัชชัย เทพสุธรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300196013702563-05-0965760.006112404087นางสาวแพรไหม ยุงทองรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300197013722563-05-0965760.006112404088นางสาวนฤภร ครุฑเกิดรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300198013732563-05-0965760.006112404089นายธนกฤต ตังประดิษฐกุลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300199014612563-05-09108100.006212224014นายธนารัตน์ ลาพึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
300200014652563-05-0935760.005912409033นายนัฐพงศ์ ปรังกิจการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300201014662563-05-0987200.005912412077นายทศพร ดวงเดชนิติศาสตร์
300202014672563-05-093810.005912412135นายจิรพงษ์ จูมะโรงนิติศาสตร์
300203006802563-05-09107200.005912412004นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียรนิติศาสตร์
300204007762563-05-09107200.005912412019นางสาวศิรินภา เขียวงามนิติศาสตร์
300205007672563-05-09107200.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
300206006462563-05-09107200.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
300207012752563-05-0935760.005912412074นายโชคชัย สมศรีนิติศาสตร์
300208013202563-05-0935760.005912412087นายสรยุทธ สุภาพจน์นิติศาสตร์
300209015452563-05-0961620.005912409037นายศิวกร สอนดิษฐ์การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300210011802563-05-0997200.005932614025นางสาวณัฐธยาน์ ดำสนิทนิเทศศาสตร์
300211015492563-05-0965580.005932602012นางสาวศิริพร ศิริศรีวรนันท์การจัดการ
300212015482563-05-09159720.005932404036นายนพดล แสงอรุณรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300213015012563-05-09127200.005932602065สิบโทกฤษฎา ประทับช้างการจัดการ
300214015502563-05-0951350.005912412050นางสาวณัฐชา ธิดานิติศาสตร์
300215014902563-05-0955760.006012412014นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทยนิติศาสตร์
300216014992563-05-0955760.006012412090นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ทีนิติศาสตร์
300217014952563-05-0955760.006012412101นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
300218010772563-05-0965760.006012412113นายศรัณย์ จิตรสินีนิติศาสตร์
300219015512563-05-0930.006012412097นางสาวศันศนีย์ เทียนอยู่นิติศาสตร์
300220015522563-05-0930.006012412098นางสาวศิรินาถ โคนพันธ์นิติศาสตร์
300221011002563-05-093810.005912408049นายนพดล ศรีทองการเมืองการปกครอง
300222014822563-05-0935760.005912403034นายทนงศักดิ์ บุญประสพรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300223014642563-05-0935760.005912612043นายปฐมชัย ขัยระย้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300225017332563-05-1397200.005732408010นางสาวอริสา คงทันการเมืองการปกครอง
300226015912563-05-1397200.005832404017นายธีระภัทร์ บุญยงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300227017342563-05-1397200.005832408033สิบโทสุวิจักขณ์ เฟื่องปรางค์การเมืองการปกครอง
300228017352563-05-1335760.005832412076นายพิษณุ เชยกิจนิติศาสตร์
300229017362563-05-1335760.005832412068นายณรงค์ชัย ผสมผลนิติศาสตร์
300230017372563-05-1335760.005832412091นายวันพิทักษ์ วงค์มูลนิติศาสตร์
300231017382563-05-13117200.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300232017392563-05-13127200.005932408026สิบตรีธนชิต บุญหล่อการเมืองการปกครอง
300233017402563-05-13127200.005932408045สิบโทศราวุฒิ สารนอกการเมืองการปกครอง
300234014932563-05-1335760.005932408069สิบตำรวจตรีเฉลิมชาติ ปานฤทธิ์การเมืองการปกครอง
300235017432563-05-1397200.005932412046นายสายฟ้า ม่วงคำนิติศาสตร์
300236017462563-05-1321440.005932412088นายศุภฤกษ์ พัฒนะโชตไชยวงษานิติศาสตร์
300237017472563-05-1361440.005932419035นายจิรศักดิ์ ไกรเกรียงศรีภาษาอังกฤษ
300238014422563-05-1397200.005932606011นางสาวสุชาดา บุญประเสริฐการตลาด
300239017482563-05-1365580.006035615058นางสาวบุณฑิกา แพร่น่านการบัญชีบัณฑิต
300240017492563-05-1365580.006035615090นางสาวอำนวยพร จิ๋วอยู่การบัญชีบัณฑิต
300241017502563-05-1330.006032426144นายณัฐพงศ์ ถมทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300242016082563-05-1330.006032426134นายสุพจน์ ดวงอุปะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300243016012563-05-1331440.006032419042นางขวัญหทัย สุรินทรามนต์ภาษาอังกฤษ
300244009102563-05-1397200.006132405034นายณัฐพงษ์ อ่อนสีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300245009222563-05-1330.006132419015นางสาวศิริพร อู่ทองภาษาอังกฤษ
300246007802563-05-1330.006232426039นางสาวจุฑามาศ อินทร์สุขรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300247009442563-05-1330.006232602023นางสาวสุภาสินี กลํ่ามอญการจัดการ
300248017572563-05-1335760.005932614015นายชลธี ถิรชยันต์นิเทศศาสตร์
300249015382563-05-1397200.005932602057นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงินการจัดการ
300250017412563-05-13123960.005932412005นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญนิติศาสตร์
300251017422563-05-13123960.005932412003นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำนิติศาสตร์
300252017452563-05-13123960.005932412024นายธนกฤต เพ็ชรสุวรรณนิติศาสตร์
300253017592563-05-1397200.005832408012นายชาญณรงค์ ฤทธิ์สกุลการเมืองการปกครอง
300254006572563-05-13107200.005912412002นางสาวกัญญารัตน์ บุญมานิติศาสตร์
300255012612563-05-13117200.005912412017นางสาววราภรณ์ จันทร์สีนิติศาสตร์
300256012632563-05-13107200.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
300257015472563-05-13127200.005912412045นายอิศวร นนทะโคตรนิติศาสตร์
300258017512563-05-13107200.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
300260015552563-05-1355760.006012412020นางสาวพรทิพา ยังเพ็งนิติศาสตร์
300261017532563-05-1351350.006012412061นางสาวสุจิณณา ใจกว้างนิติศาสตร์
300263015372563-05-1365760.006012412114นายศรัณย์ ด้วงฉิมนิติศาสตร์
300264017032563-05-1335760.006112412026นางสาวสุวลีรัตน์ นิลขาวนิติศาสตร์
300265017542563-05-133810.006112603021นายกรวิชญ์ ภัทรดำรงการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300266014692563-05-1365760.006112602017นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์การจัดการ
300267017552563-05-13127200.006212419003นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจมูลภาษาอังกฤษ
300268014702563-05-1365760.006212602089นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์การจัดการ
300269015602563-05-133810.006115250025นายวัชรพงษ์ พรมสงเคราะห์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300270015772563-05-1397200.005912419015นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญาภาษาอังกฤษ
300271017252563-05-1330.006012412031นางสาวสุกัญญา ประศาสตร์ศิลป์นิติศาสตร์
300272017522563-05-1310.005912612043นายปฐมชัย ขัยระย้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300273015882563-05-1331440.005912412117นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์นิติศาสตร์
300274017582563-05-1362520.005912412083นายวิโรจน์ มีกลิ่นนิติศาสตร์
300275017632563-05-133810.006012412061นางสาวสุจิณณา ใจกว้างนิติศาสตร์
300276017702563-05-1430.006032426031สิบโทธนะรัตน์ สมานทรัพย์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300277017722563-05-1565580.006035612016นางสาวหทัยภัทร กรานสำราญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300278017732563-05-1535580.006035602050นางสาวฝนทิพย์ หงษ์ทองการจัดการ
300279004012563-05-1530.006235252020นายสิทธิพล ทิน้อยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
300280011212563-05-1555760.005912412128นายปิยโชติ อุดธานิติศาสตร์
300281015572563-05-1531440.005912412128นายปิยโชติ อุดธานิติศาสตร์
300282005992563-05-1555760.005912412121นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจูนิติศาสตร์
300283015562563-05-1531440.005912412121นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจูนิติศาสตร์
300284017922563-05-2161440.006032412046สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมีนิติศาสตร์
300286017962563-05-2261440.006032412040นายสิทธิธรรม บัวเขียวนิติศาสตร์
300287002442563-05-2261440.006032412012สิบเอกกฤติเดช ธัชพันธุ์นิติศาสตร์
300288002392563-05-2261440.006032412038จ่าอากาศโทศิวกร เพชรทองนิติศาสตร์
300289011232563-05-2261440.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
300290010942563-05-2281440.006032412018นายชัยธวัช เรืองสังข์นิติศาสตร์