ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100001105662565-04-0733900.006312207005นางสาววาลิณีย์ แสงพระจันทร์คณิตศาสตร์
100003105692565-04-0733900.006312207006นางสาวอรณิชา บุตรดีคณิตศาสตร์
100006105722565-04-0762650.006212429053นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอการท่องเที่ยวและบริการ
100007105732565-04-0732650.006112420002นางสาวเขมอัปสร พานทองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100008105742565-04-0732650.006112420003นางสาวจริยาภรณ์ ทองพรมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100009105752565-04-0793150.006112420007นางสาวชลธิชา ดอนดีไพรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100010105762565-04-0732650.006112420015นางสาวนวลฤทัย หลวงอินทิมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100012105782565-04-0762650.006112420020นางสาวปาลิตา ทิพย์คูนอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
100013105792565-04-0732650.006112420044นายณภัทร หิรัญกุลภาษาอังกฤษธุรกิจ
100014105802565-04-0732650.006112420054นายปณิธาน อินทมาตย์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100015105812565-04-0732650.006112420056นายพิชญุตม์ อยู่รอดธนกุลภาษาอังกฤษธุรกิจ
100016105822565-04-0762650.006112420031นางสาววิชาพร ไกรแก้วภาษาอังกฤษธุรกิจ
100017105832565-04-0762650.006212420042นายธีรพงศ์ ประโคมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100018105852565-04-0762650.006212420054นายธนกฤต สระทองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100019105872565-04-0733000.006312420002นางสาวกมลทิพย์ ทิพโสตภาษาอังกฤษธุรกิจ
100020105882565-04-0733000.006312420004นางสาวจันทราทิพย์ กาฬภักดีภาษาอังกฤษธุรกิจ
100021105892565-04-0733000.006312420006นางสาวจุฑารัตน์ ขำทองดีภาษาอังกฤษธุรกิจ
100026105942565-04-0733000.006312420021นางสาวปรารถนา พิมปานภาษาอังกฤษธุรกิจ
100027105952565-04-0733000.006312420028นางสาวพัชรภรน์ ทัศนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100029105972565-04-0733000.006312420033นางสาวภรภัทร เย็นขันภาษาอังกฤษธุรกิจ
100030105982565-04-0733000.006312420035นางสาวเมธาพร เฟื่องมณีภาษาอังกฤษธุรกิจ
100031105992565-04-0733000.006312420037นางสาวรัตนาวดี ทับทวีภาษาอังกฤษธุรกิจ
100032106002565-04-0733000.006312420038นางสาววชิรญาณ์ เพ็ชรรัตน์ทองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100033106012565-04-0733000.006312420042นางสาวศรัณยา พรมมาอินทร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100034106022565-04-0733000.006312420044นางสาวสุนิสา ทับเงินภาษาอังกฤษธุรกิจ
100035106042565-04-0733000.006312420045นางสาวสุพัตรา น้อยแก้วภาษาอังกฤษธุรกิจ
100037106062565-04-0733000.006312420059นายจตุรวิทย์ ศรีศุภลักษณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100040106522565-04-0952650.006112614037นางสาวกัลยกร ชาญเชี่ยวนิเทศศาสตร์
100041106532565-04-0952650.006112419086นางสาวอมรรัตน์ จันทรสุขาภาษาอังกฤษ
100042106542565-04-0952650.006112419075นายณัฐพงษ์ ลาอาภัยภาษาอังกฤษ
100044102982565-04-0933000.006212242013นางสาวพิมนภัทร์ เที่ยนสถิตย์กลสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100047101392565-04-0962650.006212208059นางสาวขวัญใจ ชอบธรรมคหกรรมศาสตร์
100050106592565-04-0922650.006112411019นายธัญวรัตม์ วิริยะบัณฑิตดนตรีสากล
100052106792565-04-0932650.006112411006นางสาวชนาภา ลาสิงห์ทองดนตรีสากล
100054106812565-04-0932650.006112411022นายพชร ฟักเจริญดนตรีสากล
100057106742565-04-0952650.006112614050นางสาวสุภาพร ทรัพย์ปราโมทย์นิเทศศาสตร์
100059106762565-04-0952650.006112614016นางสาวอนัตตา กาญจนประเทศนิเทศศาสตร์
100064106862565-04-1062650.006112416002นางสาวศิริกัลยา มาสะอาดภาษาจีน
100066106822565-04-1032650.006112427018นางสาวรมณีย์ สมวงษ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100067107042565-04-1830.006112426017นางสาวแพรพลอย มาอยู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100068107012565-04-1832650.006112602080นางสาวเกวลิน พันมากการจัดการ
100070107332565-04-1852650.006112614072นางสาวทิวาพร ฉิมเฉลิมนิเทศศาสตร์
100072107352565-04-1852650.006112411005นางสาววรารัตน์ พรมมาอินทร์ดนตรีสากล
100073103952565-04-2132650.006112404090นางสาวพิชญา อ่ำเนินกุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100074103942565-04-2132650.006112404091นางสาวปณิตา มุ่งฝอยกลางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100075107572565-04-2152650.006112411032นายอภินันท์ บุคำดนตรีสากล
100076107562565-04-2132650.006112427013นางสาวณัฐพร อุทัยรัตน์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100082107742565-04-2362650.006112426106นางสาวกุลสตรี กรรณิการัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100083105092565-04-2333900.006312242091นางสาวอัจฉราพร อ่อนจิ๋วสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100084107752565-04-2322650.006112411004นางสาวภัคจิรา ไสยาดนตรีสากล
100085107652565-04-2933000.006312412074นายศุภณัฐ แตงเกษมนิติศาสตร์
100086107622565-04-2962650.006012412005นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนครนิติศาสตร์
100087107662565-04-2933000.006312412071นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตรนิติศาสตร์
100088107682565-04-2933000.006312412073นางสาวพรทิพา ยังเพ็งนิติศาสตร์
100089107632565-04-2933000.006312412075นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ทีนิติศาสตร์
100090107702565-04-2933000.006312412076นางสาวปิยะธิดา ทุยคำนิติศาสตร์
100091107672565-04-2933000.006312412077นางสาวปิยพร เพ็งปอภารนิติศาสตร์
100092107642565-04-2932650.006012412082นางสาวจิราภา แก้วนิ่มนิติศาสตร์
100094106192565-04-2932650.006113109011นายโชควารินทร์ สายวารินดนตรีศึกษา
100095106182565-04-2933050.006312614009นางสาวรสนันท์ มากพันธ์นิเทศศาสตร์
100096107932565-04-2932650.006113109022นายวิทวัส เจริญสุขดนตรีศึกษา
100097107722565-04-2934000.006112239062นายต้น พลบำรุงวิศวกรรมโลจิสติกส์
100099107952565-04-2953000.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100101107972565-04-2924000.006115247027นายสรวิชญ์ แก่นเมืองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100102107982565-04-2964000.006115247024นายวชิรวิชญ์ อิ่มเกิดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100104108262565-05-0952650.006112411027นายศุภกิจ พ้นภัยดนตรีสากล
300003009572565-04-25128000.006132426054นายพงศธร เผื่อนยิ้มรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300005006212565-04-2584400.006132412008นายไกรวิชญ์ บ้านสระนิติศาสตร์
300006004712565-04-2556400.006132412056สิบเอกปฐมพงศ์ นาคีสถิตย์นิติศาสตร์
300007002082565-04-25128000.006132602062นางสาวศกลวรรณ พันธุรีการจัดการ
300010010372565-04-2561700.006232224015นายภาคินัย ม่วงมันเทคโนโลยีสารสนเทศ
300011009952565-04-2561700.006232224021นายอุกฤษฏ์ สุรวาศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
300012010442565-04-25128000.006232422041นางสาวมัตติกา ล่วงลือรัฐประศาสนศาสตร์
300016009242565-04-2531600.006332418002นางสาวดลญา พุดทองภาษาไทย
300018006422565-04-2531700.006435252004นายกิตติพงษ์ ทับทิมเขียวเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
300019011152565-04-2511700.006435252029นายณัฐกฤต องอาจเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
300020005812565-04-2530.006432422003นางสาวชลธิชา บัวงามรัฐประศาสนศาสตร์
300021005832565-04-2530.006432422013นายเก่ง ศิริวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์
300022011852565-04-2530.006432426014นายดลพิษิฐ บัวผันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300023002312565-04-2530.006432426056สิบโทพนธกร แก้วจิตรรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300024009622565-04-2591600.006432418001นางกรรณิกา อยู่คงภาษาไทย
300025009642565-04-2591600.006432418002นางสาวกวินทรา คุณยศยิ่งภาษาไทย
300026009602565-04-2591600.006432418003นางสาวณัฐปภัสร์ ถานีภาษาไทย
300027009592565-04-2591600.006432418005นางสาวธิชาภัทร หล่องตากล้าภาษาไทย
300028009612565-04-2591600.006432418006นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะภาษาไทย
300029009582565-04-2591600.006432418009นายประเสริฐ จันทะคุณภาษาไทย
300032010322565-04-2566400.006112603014นางสาววันวิสาข์ เพ็ญนาคีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300033005602565-04-2598000.006112602099นางสาวอาฐิติยา แพงน้อยการจัดการ
300034010712565-04-2566400.006112426008นางสาวณัฐกมล ครองระวะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300035004012565-04-253900.006112426017นางสาวแพรพลอย มาอยู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300036008472565-04-2536400.006112426029นางสาวอติกร ไชยขันธุ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300039007182565-04-2539300.006112247012นายกฤษฎา วงศ์ไชยาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
300040006852565-04-2539300.006112247015นายณรงค์ บุญประเสริฐวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
300041006892565-04-2539300.006112247019นายธีรภัทร ธูปกลิ่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
300042006912565-04-2539300.006112247020นายนภัส มาทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
300043006922565-04-2539300.006112247028นายศรัณย์ ไวยธัญญกิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
300044007222565-04-251110000.006215250018นายพงศ์ศิริ อังกาบเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300046008342565-04-252600.006312412073นางสาวพรทิพา ยังเพ็งนิติศาสตร์
300047008362565-04-2572100.006312412075นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ทีนิติศาสตร์
300048010192565-04-2988000.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
300052009972565-04-2966400.006132405017นางสาวศิรินาถ มินรินทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300053012472565-04-2931600.006132405017นางสาวศิรินาถ มินรินทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300054006742565-04-2921600.006132412006นางสาวอรอมล สุวรานนท์นิติศาสตร์
300055012352565-04-2931600.006132412038สิบตรีวิชชากร เพชรกระจ่างนิติศาสตร์
300056006662565-04-2921600.006132412043สิบตำรวจตรีสพล บางชะวงษ์นิติศาสตร์
300057000282565-04-2988000.006132412065สิบตำรวจตรีพันธกานต์ อาสนเรืองรองนิติศาสตร์
300058010862565-04-2952800.006132412065สิบตำรวจตรีพันธกานต์ อาสนเรืองรองนิติศาสตร์
300059012702565-04-2950.006132412065สิบตำรวจตรีพันธกานต์ อาสนเรืองรองนิติศาสตร์
300060008302565-04-2931600.006132419024นายภูวดล ยศกลางภาษาอังกฤษ
300063011772565-04-2936200.006132602044นายมนต์สิทธิ์ ชะอุ้มการจัดการ
300064012722565-04-2936200.006235615104นางสาวกนิษฐิกา ผลสอนการบัญชีบัณฑิต
300065011632565-04-2930.006232426023สิบโทภานุวัฒน์ พลสวัสดิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300066011622565-04-2930.006232426025สิบโทวรัญญู ต๊ะแก้วรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300067011652565-04-2930.006232426030สิบโทสมพล อิ่มเพ็งรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300068009352565-04-2962800.006232412014พันตำรวจโทกฤติกร ปานผลนิติศาสตร์
300069011062565-04-2940.006232412014พันตำรวจโทกฤติกร ปานผลนิติศาสตร์
300071012692565-04-2932800.006335606018นายไพศาล จิ่นสุทธิ์การตลาด
300072012052565-04-2991600.006432418008นายนราวิชญ์ นรถีภาษาไทย
300073010112565-04-2991600.006432418012นายภาคภูมิ ศรีอ๊อดภาษาไทย
300074011352565-04-2991600.006432426025นายวิวรรธน์ ขัติวงษ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300075012232565-04-2966400.005912404059นายรุ่งเพชร ตันเจริญรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300076009692565-04-2936400.005912412018นางสาวศศิวิมล พิลึกนิติศาสตร์
300077003802565-04-2956400.006112412002นางสาวจันจิรา ปานเกิดนิติศาสตร์
300078003772565-04-2956400.006112412013นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจรนิติศาสตร์
300079003792565-04-2956400.006112412014นางสาวนภาฝัน นาคำนิติศาสตร์
300080008632565-04-2926400.006112412019นางสาวเยาวรัตน์ ทวนธงนิติศาสตร์
300081003782565-04-2956400.006112412020นางสาวรสริน จันทร์แก้วนิติศาสตร์
300082003702565-04-2956400.006112412021นางสาววันวิสาข์ วรามิตรนิติศาสตร์
300083004462565-04-2956400.006112412022นางสาววีรนุช จินโจนิติศาสตร์
300084010742565-04-2978000.006112412024นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์นิติศาสตร์
300085003682565-04-2956400.006112412025นางสาวสิรินยา ทับทองนิติศาสตร์
300086000472565-04-2956400.006112412027นางสาวอรวรรณ ยังเจริญนิติศาสตร์
300087004052565-04-2956400.006112412033นายเกริกเกียรติ แสงจันทร์ผ่องนิติศาสตร์
300088003912565-04-2956400.006112412037นายพันธกร จันทร์เหมือนนิติศาสตร์
300089003842565-04-2956400.006112412041นายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายแก้วนิติศาสตร์
300090003752565-04-2956400.006112412042นายศักย์ศรณ์ พิทาคำนิติศาสตร์
300091012382565-04-2956400.006112412043นายสุรกิจ อยู่คำนิติศาสตร์
300094000692565-04-2956400.006112412057นางสาวพรสุดา สงแจ้งนิติศาสตร์
300095011342565-04-2956400.006112412061นางสาวภาฝัน สมใจนิติศาสตร์
300096000992565-04-2956400.006112412062นางสาววันวิสา กันเหม็นนิติศาสตร์
300097000962565-04-2956400.006112412064นางสาววีรนุช คุ้ยต่วนนิติศาสตร์
300098008892565-04-2956400.006112412066นางสาวศาลิศรา ศูนย์กลางนิติศาสตร์
300099002272565-04-2988000.006112412080นายวุฒิชัย ประสงค์สุขนิติศาสตร์
300101011872565-04-2927300.006312412013นางสาวสุทธิดา เกิดแสงนิติศาสตร์
300102008332565-04-2951500.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
300103011552565-04-2927300.006312412079นายอนุสรณ์ เสือสีนาคนิติศาสตร์
300104012752565-04-2930.006232412027นายประสิทธิ์ วิชัยนิติศาสตร์
300105008782565-05-0336400.006212412037นายศกลวัฒน์ ปานศรีนิติศาสตร์
300106013462565-05-0330.005932412003นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำนิติศาสตร์
300107013472565-05-0331600.005932412005นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญนิติศาสตร์
300108013392565-05-0330.006132405004นางสาวจิรภิญญา โพพึ่งรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300109013482565-05-0382800.006132412006นางสาวอรอมล สุวรานนท์นิติศาสตร์
300110013442565-05-03124400.006132412007สิบตำรวจตรีกิตติขจร รุ่งธิติธรรมนิติศาสตร์
300111013512565-05-0320.006132412008นายไกรวิชญ์ บ้านสระนิติศาสตร์
300112013402565-05-0330.006132405017นางสาวศิรินาถ มินรินทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300113013492565-05-0382800.006132412043สิบตำรวจตรีสพล บางชะวงษ์นิติศาสตร์
300114013502565-05-0320.006132412044สิบตรีสมาพันธ์ ทาหลีนิติศาสตร์
300115013422565-05-0361600.006132412056สิบเอกปฐมพงศ์ นาคีสถิตย์นิติศาสตร์
300116010972565-05-0336200.006132602057นางสาวนาฎนภางค์ ยศสุวรรณ์การจัดการ
300117013522565-05-0321600.006132412067นางสาวนภสร รักชาตินิติศาสตร์
300118013362565-05-0330.006232426034สิบโทสิริราช คำเชื้อรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300119013352565-05-0330.006232426068สิบโทภูริณัฐ อภัยภักดิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300120013162565-05-0361600.006332405029นายกิตติศักดิ์ ภิระบรรณ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300121012612565-05-03108700.006332412051นายอิศวร นนทะโคตรนิติศาสตร์
300122013532565-05-0320.006332412051นายอิศวร นนทะโคตรนิติศาสตร์
300123011572565-05-03128700.006432412013สิบตำรวจตรีธนภูมิ วิจิตรพงษานิติศาสตร์
300124013332565-05-0336400.006012426070นางสาวปาริฉัตร สดมีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300125013432565-05-0366400.006012412069นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์นิติศาสตร์
300126011332565-05-03118000.006112419019นางสาวปรียาพร สร้อยสอภาษาอังกฤษ
300127012882565-05-0330.006112412024นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์นิติศาสตร์
300128013272565-05-0356400.006112412051นางสาวธิดา คงรอดนิติศาสตร์
300129012772565-05-0336400.006112208023นายณัชพล เพ็ญพันธุ์คหกรรมศาสตร์
300130012782565-05-0336400.006112208028นายวัชระพล พิชญ์ณัฐภพคหกรรมศาสตร์
300131012652565-05-0398000.006112208019นายคณาบุญ เพ็งสาคหกรรมศาสตร์
300132008542565-05-0337300.006312242093นายอนุกูล แก่นสารีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300133008522565-05-033900.006312242091นางสาวอัจฉราพร อ่อนจิ๋วสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300134013452565-05-0331600.006112412020นางสาวรสริน จันทร์แก้วนิติศาสตร์
300135013412565-05-0351600.006112412037นายพันธกร จันทร์เหมือนนิติศาสตร์
300136013782565-05-0931600.005912404059นายรุ่งเพชร ตันเจริญรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300137013832565-05-0920.006112412024นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์นิติศาสตร์
300138013822565-05-0992800.006132412038สิบตรีวิชชากร เพชรกระจ่างนิติศาสตร์
300139013812565-05-093900.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
300140013802565-05-093900.006312412074นายศุภณัฐ แตงเกษมนิติศาสตร์
300141011722565-05-0956400.005832412068นายณรงค์ชัย ผสมผลนิติศาสตร์
300142013792565-05-0931600.005832412068นายณรงค์ชัย ผสมผลนิติศาสตร์
300144013732565-05-0936400.006215603019นายกฤษฎา สินสอาดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300145012712565-05-0930.006332412027สิบตำรวจตรีธนะกฤษณ์ พลอาจนิติศาสตร์
300146012282565-05-0947300.006312412085นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
300147002152565-05-091310800.006112412049นางสาวณัฐมณ บุญรอดนิติศาสตร์
300148011202565-05-0988000.005932412003นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำนิติศาสตร์
300149012402565-05-0966400.006132426077สิบตรีจิรวัฒน์ เกษมรัติรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300151013022565-05-1056400.006112419078นายกรกช ทองชมพูนุชภาษาอังกฤษ
300152006822565-05-1056400.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
300154012842565-05-1036400.006112404033นายธนาธิป พิมโพธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300156008652565-05-1736400.005932412005นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญนิติศาสตร์
300157011182565-05-1730.005932412005นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญนิติศาสตร์
300158012932565-05-1788000.006032412006นางสาววิรมณ มาผึ้งนิติศาสตร์
300159014102565-05-1866400.006112603039นายศุภวัฒน์ ครุธจูการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300160014122565-05-1930.006432412028สิบโทอนุวัตน์ คงสุขนิติศาสตร์