ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100001103522564-06-29155670.005912419015นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญาภาษาอังกฤษ
100003092982564-06-2935400.006012224015นายนิจเทศน์ เถื่อนเป้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
100004093772564-06-2996300.006012224026นายอภิสิทธิ์ หินอ่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ
100005123362564-06-2975850.006013118026นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์ชุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100006108162564-06-2934770.006012617025นายเอกมีชัย เอี่ยมแก้วเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100010114132564-06-2964770.006012407120นางสาวอรจิรา สีสอนการการพัฒนาชุมชน
100011116682564-06-2964770.006012407034นายพงศกร เบญจมรังสรรค์การพัฒนาชุมชน
100012116702564-06-2934770.006012407036นายภาณุพงศ์ ชาวใต้การพัฒนาชุมชน
100014108842564-06-2934770.006012612084นายอธิวัชญ์ บุญโสภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100015117572564-06-296900.006012612084นายอธิวัชญ์ บุญโสภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100016108892564-06-2964770.006012612082นายสรวิศ แงะสัมฤทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100017120542564-06-293900.006012612082นายสรวิศ แงะสัมฤทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100018127642564-06-2930.006112213003นางสาวกันยารัตน์ สาวงค์ตุ้ยชีววิทยา
100019127632564-06-2930.006112213004นางสาวกัลย์สุดา หมื่นยศชีววิทยา
100020096712564-06-2930.006112242005นางสาวขวัญนภา จันทร์หาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100021095442564-06-2930.006112242009นางสาวชยาภรณ์ ศรีเพชรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100022097232564-06-293900.006112242017นางสาวพฤกษา ขุนศรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100023094462564-06-2930.006112242018นางสาวภณิดา สุวรรณสุขสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100024096852564-06-296900.006112242022นางสาววิจักขณา วันพุธสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100025123242564-06-2930.006112242032นางสาวกนกอร คชพงษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100026123222564-06-2930.006112242047นางสาวมนทิราวรรณ จิตรีรัตน์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100027123232564-06-2930.006112242049นางสาวรุ่งนภา ทองเพชรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100028123252564-06-2930.006112242062นายสุทธิพงษ์ เครือมีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100029123022564-06-293900.006112417025นายอภิสิทธิ์ แนบเนียนภาษาญี่ปุ่น
100030089622564-06-2930.006112419023นางสาวเปรมประภา ลิมปกุลภาษาอังกฤษ
100031120182564-06-293900.006112419024นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรพงษ์ภาษาอังกฤษ
100032089702564-06-2930.006112419032นางสาวสุรัตน์ติกาญจน์ อ่าวศรีภาษาอังกฤษ
100033087272564-06-2930.006112419046นางสาวกุลธิดา พรมมาภาษาอังกฤษ
100034068542564-06-2930.006112419048นางสาวงามใจ ตะเฆ้ทองภาษาอังกฤษ
100035068722564-06-2930.006112419059นางสาวประวันรัตน์ เอี่ยมอิ่มภาษาอังกฤษ
100036068822564-06-2930.006112419057นางสาวบุษกร ฤทธิ์อ่องรักภาษาอังกฤษ
100037069302564-06-2930.006112419060นางสาวปาณิสรา ศรีท้วมภาษาอังกฤษ
100039069242564-06-2930.006112419069นางสาววนิดา เงินจันทร์ภาษาอังกฤษ
100040097332564-06-2930.006112419084นางสาวธารินทร์ ไชยเดชภาษาอังกฤษ
100041108662564-06-293900.006112606001นายกิตติพงษ์ จันทร์อินทร์การตลาด
100043123732564-06-293900.006112614037นางสาวกัลยกร ชาญเชี่ยวนิเทศศาสตร์
100044123802564-06-293900.006112614047นางสาววรรณิดา เสืออ่ำนิเทศศาสตร์
100045077632564-06-2930.006112247003นางสาวเกวลิน ใจเพ็ชรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100046078062564-06-2930.006112247010นางสาวสุธาสินี ปั้นเกี้ยววิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100047099972564-06-2930.006112247017นายตะวัน เสริมสุขวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100048099962564-06-2930.006112247021นายนรเศษฐ์ ธนธัญกุลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100049099982564-06-2930.006112247024นายเมธานันท์ เนียมเปี่ยมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100050121762564-06-2930.006112247025นายโยธการ พันธุ์พุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100051067282564-06-2930.006112239005นางสาวชมพูนุช เขียวแก้ววิศวกรรมโลจิสติกส์
100052108592564-06-293900.006112407025นายเฉลิมชัย เหรียญทองการพัฒนาชุมชน
100053120352564-06-2930.006112426029นางสาวอติกร ไชยขันธุ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100054118132564-06-293900.006112404044นายสิทธิพล พยัคฆ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100056125982564-06-2930.006212224036นายธีรกานต์ สุพรหมเทคโนโลยีสารสนเทศ
100057080862564-06-2930.006212106009นางสาวฐิติพร หามาคณิตศาสตร์
100058111102564-06-2930.006212106019นางสาวศุภากร สิงห์ทองคณิตศาสตร์
100059111192564-06-2930.006212106020นางสาวสาริศา แจ่มหะไทยคณิตศาสตร์
100060122592564-06-2930.006212118039นางสาวจีรนันท์ สีแดงวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100061122602564-06-2930.006212118041นางสาวธมลวรรณ ตัณฑมาสน์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
100062123352564-06-2930.006212118058นางสาวสุทธิดา สุทธิดีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100063118482564-06-29216570.006212208012นางสาวปริชญา คำเฝ้าคหกรรมศาสตร์
100064110692564-06-2930.006212267001นางสาวพิมพ์ใจ คำวางบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
100065110712564-06-2930.006212267002นางสาวเมฆขลา พรมสมบัติบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
100066110652564-06-2930.006212267003นายณัฐวุฒิ ขวัญวงศ์บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
100067062132564-06-2930.006212419021นางสาวภัทราวรรณ เลิศวิศรุตภาษาอังกฤษ
100069067252564-06-2930.006212239007นางสาวทิพย์สุดา บุญอุ้มวิศวกรรมโลจิสติกส์
100070067492564-06-2930.006212239010นางสาวแพรวา รักชาวนาวิศวกรรมโลจิสติกส์
100072111652564-06-293900.006212405012นางสาวบุษยากร จันทร์แก้วรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100075112932564-06-293900.006212405026นายกิตติศักดิ์ เมฆีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100076100402564-06-293900.006212426011นางสาวทิพย์เกสร สายบุญเตียงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100077101942564-06-293900.006212426016นางสาวปัทมา คำเก่ารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100078099792564-06-293900.006212426040นายวิชานนท์ พฤกษะวันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100079100492564-06-293900.006212426047นางสาวกุลธิดา หวังเอื้ออัตตชนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100080101282564-06-293900.006212426069นางสาวสุปรียา ผ่อนพักรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100081099892564-06-293900.006212426072นางสาวอารยา ทานผดุงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100082128182564-06-2930.006212614017นายไตรภพ จงจิตรนิเทศศาสตร์
100083099052564-06-293900.006212614002นางสาวชุติกาญจน์ จันทนาประเสริฐนิเทศศาสตร์
100084113502564-06-2930.006315248015นายพิษณุ เพชรเอืองเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
100085093742564-06-2930.006312405001นางสาวกมลฉัตร บุญวังทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100086093642564-06-2930.006312405017นางสาวสิริวิมล บุญศรีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100087086522564-06-2930.006312405055นางสาวศรุตา อินเกิดรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100088088482564-06-2930.006312405079นายปวรุตม์ บุตสิโมงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100089125142564-06-2930.006112247018นายทิวัตถ์ สีทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100090125072564-06-2930.006112247028นายศรัณย์ ไวยธัญญกิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100091121792564-06-2930.006112247028นายศรัณย์ ไวยธัญญกิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100093125762564-06-2930.006112407008นางสาวธัญรดา น้อยดิษฐ์การพัฒนาชุมชน
100094115052564-06-2930.006112426107นางสาวชนิดา ท้าวจันทร์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100095115072564-06-2930.006112426108นางสาวปิยรัตน์ อินทะศรีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100096093492564-06-2930.006212429043นายชัยวัฒน์ คำสิบการท่องเที่ยวและบริการ
100097096132564-06-2930.006212429044นายทนุธรรม มณีโชติการท่องเที่ยวและบริการ
100098096372564-06-2930.006212429045นายปริญญา คุ้มชูการท่องเที่ยวและบริการ
100099094582564-06-2930.006212429046นายผดุงเกียรติ สิงห์ธนะการท่องเที่ยวและบริการ
100100096722564-06-2930.006212429024นางสาวพลอยไพลิน พันโสภาการท่องเที่ยวและบริการ
100101096152564-06-2930.006212429027นางสาวรุจิกาญจน์ บุญช่วยการท่องเที่ยวและบริการ
100102125182564-06-2930.006212404036นายภาณุวัฒน์ พาต่อรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100103110702564-06-2930.006212120013นางสาวพิมทอง อาจปาสังคมศึกษา
100104122662564-06-2995670.006013113036นางสาวธัญวรัตน์ ชูสงฆ์ภาษาอังกฤษ
100106127742564-06-2930.006112213029นายศตวรรษ ช่วยกลิ่นชีววิทยา
100108128962564-06-2930.006112242002นางสาวกรพินธุ์ เสียงสูงสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100109095422564-06-2930.006112242025นางสาวสมฤทัย จันทร์แย้มสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100110108852564-06-2930.006112242061นายเมฆเพชร พัฒนพูนผลสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100111129372564-06-2930.006113113003นางสาวกุลปรียา คงคารัตน์ภาษาอังกฤษ
100112130132564-06-29186570.006113103006นางสาวดวงกมล เทียมหลีการศึกษาปฐมวัย
100116112912564-06-2930.006113103061นางสาวกิตติยา มีห่วงการศึกษาปฐมวัย
100117119852564-06-296900.006112419086นางสาวอมรรัตน์ จันทรสุขาภาษาอังกฤษ
100119129822564-06-293900.006112606016นายอนุวัฒน์ นรษีการตลาด
100120129572564-06-29135670.006112602004นางสาวณัฐณิชา ไชยยาการจัดการ
100121129612564-06-29166570.006112602030นายภาณุวัฒน์ เสนาชัยการจัดการ
100122129622564-06-29216570.006112602032นายวรัชญ์ ทองสุขการจัดการ
100123130452564-06-293900.006112201018นายธนโชติ พิมพ์พุฒิการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100124130422564-06-293900.006112201022นายสิทธิชาติ เผ่ากลิ่นการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100125119862564-06-2930.006112247001นางสาวกนกวรรณ ชื่นรอดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100126128592564-06-299900.006112426105นายเอกชัย เอี่ยมโอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100127128742564-06-299900.006112405006นางสาวนฤพร ขำทุ่งรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100128128752564-06-2912900.006112405007นางสาวนันทพร ปิ่นดวงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100129128762564-06-299900.006112405009นางสาวนิรภัย ทรงวุฒิรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100130104122564-06-2930.006212208060นางสาวชนิสรา ใจแข็งคหกรรมศาสตร์
100131104232564-06-2930.006212208061นางสาวมนัสวี อร่ามศรีคหกรรมศาสตร์
100132104322564-06-2930.006212208062นางสาวสายฝน สินเช้าคหกรรมศาสตร์
100133128732564-06-2930.006212208063นางสาวอมรภัค กลิ่นแขคหกรรมศาสตร์
100134103332564-06-2930.006212208064นายวุฒิชัย สุฤทธิ์คหกรรมศาสตร์
100136129002564-06-293900.006212420001นางสาวกรรลดา ปัตถาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100137129012564-06-296900.006212420002นางสาวกัลยาณี ภู่มูลภาษาอังกฤษธุรกิจ
100138129032564-06-2930.006212420008นางสาวณัฐมน จันทร์สันต์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100139127692564-06-293900.006212420026นางสาววรรณิภา พุ่มเขียวภาษาอังกฤษธุรกิจ
100140066732564-06-293900.006212420036นางสาวสุวิมล แก้วมีภาษาอังกฤษธุรกิจ
100141129082564-06-2930.006212420038นางสาวอัฏฐพร ชุ่มฟองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100142129062564-06-293900.006212420052นางสาวญาณิศา นุ่มด้วงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100143128872564-06-2930.006212420052นางสาวญาณิศา นุ่มด้วงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100144084082564-06-296900.006212420053นางสาวพรพิมล แสงจันทร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100145130712564-06-29186570.006212606056นายเจษฎาภรณ์ ประชันการตลาด
100146130702564-06-29186570.006212606057นายณัฐพสิษฐ์ สุริยนต์การตลาด
100147103702564-06-2930.006212603034นายพีระพัฒน์ สระแพงแก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100149103772564-06-2930.006212602044นางสาวกาญจนา คงหิรัญการจัดการ
100150104042564-06-2930.006212602048นางสาวทิพยรัตน์ คำมามีการจัดการ
100152086782564-06-293900.006212617002นางสาวปรียากร แอ๊ดออนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100153086812564-06-293900.006212617003นางสาวปิยะรัตน์ จันคราเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100154086622564-06-293900.006212617004นางสาวเพ็ญพิชชา อะฮีร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100157127412564-06-2930.006212614056นายสุวัฒน์ แพงศรีนิเทศศาสตร์
100158128772564-06-2930.006212614060นางสาวนภัส วงศาไพสิฐนิเทศศาสตร์
100160121862564-06-2930.006212614061นางสาวธัญญาภรณ์ ธัญญผลนิเทศศาสตร์
100161128792564-06-2930.006212614063นางสาวภิญญดา จันทร์ช้างนิเทศศาสตร์
100162130202564-06-293900.006212247006นายฐานิต หงษ์สุวรรณวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100163130212564-06-293900.006212247012นายปารณัท สิงหเดชวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100164117792564-06-2930.006212407042นางสาวชุตินันท์ สมบูรณ์เหมาะสมการพัฒนาชุมชน
100165117872564-06-2930.006212407043นางสาวฤทัยรัตน์ รัชดานนท์การพัฒนาชุมชน
100166128812564-06-2930.006212405069นายภูมิพัฒน์ แสวงทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100167130292564-06-293900.006315253018นายธนทัต ดอนไพรเมืองเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100168130272564-06-293900.006315253021นายจิรัฏฐ์ ศรีบางเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100170117472564-06-2930.006312404058นางสาวสิริยาพร เด็ดดอกฟ้ารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100171102422564-06-299900.006112231021นายฤชัย โมงขุนทดวิทยาการคอมพิวเตอร์
100173122992564-06-2930.006113113006นางสาวนฤมล เพิ่มพูลภาษาอังกฤษ
100174123002564-06-2930.006113113020นางสาวสิริยากร พุทธพันธ์ภาษาอังกฤษ
100175123782564-06-293900.006112614039นางสาวชลาลัย ศรีสุวรรณนิเทศศาสตร์
100176127702564-06-2930.006212419014นางสาวนัฐพร อินทร์วงศ์ภาษาอังกฤษ
100177125002564-06-2964770.006212112008นางสาวคมรวี กองศรีภาษาไทย
100179131502564-06-293900.006212112034นายพงศพัศ สุขเกษมภาษาไทย
100180133782564-07-0165400.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100182134382564-07-0164950.005913118032นางสาวนิตยา สาทศรีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100185125972564-07-0195670.005912602021นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญการจัดการ
100186130962564-07-0195670.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100187128902564-07-0134770.005912409039นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาดการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100188133882564-07-0130.005912409039นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาดการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100190123642564-07-01186570.006012208052นางสาวพัชรินทร์ ศรีสกุลคหกรรมศาสตร์
100191133772564-07-016900.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100192134232564-07-0120.006013113036นางสาวธัญวรัตน์ ชูสงฆ์ภาษาอังกฤษ
100193133892564-07-0134770.006012417004นางสาวชัญญา แซ่หลอภาษาญี่ปุ่น
100194116482564-07-01125670.006012411015นายพงศ์ภัค เด่นจันทึกดนตรีสากล
100195133702564-07-0130.006012411015นายพงศ์ภัค เด่นจันทึกดนตรีสากล
100197115982564-07-0134770.006012606007นางสาวฑุลิกา กิจวรรณการตลาด
100198112922564-07-0134770.006012612025นายถิรายุ สนั่นนามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100199134152564-07-0130.006012620005นางสาวเมธาพร คุณอุยการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100200110762564-07-0134770.006012602048นายธนกฤต เพื่อนประเสริฐการจัดการ
100201067892564-07-01155670.006012602174นายธีรศักดิ์ อยู่หลายการจัดการ
100203133832564-07-0164770.006012607022นายนิรุต แตงบางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100204133812564-07-0130.006012607024นายวิศวชิต ศรีวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100208133852564-07-0154770.006012405071นายวีรพล ประทุมดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100209133862564-07-0154770.006012405072นายอนุรักษ์ สุขคงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100210112782564-07-0195670.006012426049นายพีรวิชญ์ เมฆเสือรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100211098692564-07-016900.006112242041นางสาวนุชนิสา เย็นขันสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100212097882564-07-016900.006112242053นางสาววิไลวรรณ ประทุมมาทสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100213132142564-07-016900.006112257001นางสาวกิตติมา สาสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100215114172564-07-0130.006113103072นางสาวนันทพร ถ่องตะคุการศึกษาปฐมวัย
100216132892564-07-013900.006112614025นายธีรินทร์ เมืองทองนิเทศศาสตร์
100218133962564-07-013900.006112602038นายเศรษฐวุฒิ แสงปานการจัดการ
100219131602564-07-0130.006112602109นายสุรชาติ เดโชเม้งการจัดการ
100221133632564-07-0130.006112606046นายนิธิภัทร์ กองเพ็งการตลาด
100222070392564-07-0130.006112622008นางสาวพัชราภา อยู่คอนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100223115342564-07-0130.006112622017นางสาวอนันตญา มณทาทองการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100224070562564-07-0130.006112622017นางสาวอนันตญา มณทาทองการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100225070252564-07-0130.006112622021นายดรัณภพ คำแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100226070222564-07-0130.006112622024นายธนกร เจือจานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100227070322564-07-0130.006112622034นายอลงกรณ์ ชาคิมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100228131022564-07-0130.006112260001นางสาวชลธิชา สุวรรณรัตน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
100229131002564-07-0130.006112260005นางสาวสุชานรี สิงห์พัฒน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
100230132062564-07-0130.006112247004นางสาวจุฬาลักษณ์ ช้างทองวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100231134032564-07-013900.006112412080นายวุฒิชัย ประสงค์สุขนิติศาสตร์
100232133952564-07-013900.006112412083นายอนุพงษ์ น้อยเขียวนิติศาสตร์
100233110722564-07-0130.006212411009นายธนกร ก้อนจะราดนตรีสากล
100234100502564-07-013900.006212420024นางสาววรดา พวงบุตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100235133282564-07-016900.006212420054นายธนกฤต สระทองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100236131862564-07-016900.006212420055นายธนภพ จันทรวงศ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100237062082564-07-0130.006212419050นางสาวจิตติมา โสมณวัฒน์ภาษาอังกฤษ
100240065662564-07-01216570.006212602066นางสาวอลิชา เสี่ยงโชคการจัดการ
100241132572564-07-0130.006212603004นางสาวจิฬาภรณ์ คุรุวนาภรณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100242104202564-07-0130.006212603031นายปฏิวัติ นันทพืชอุดมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100243132932564-07-016900.006212614052นายวรัญชิต เป้าเพชรนิเทศศาสตร์
100244133592564-07-0130.006212429004นางสาวจิราภรณ์ นามนาการท่องเที่ยวและบริการ
100245133582564-07-0130.006212429006นางสาวชณิดา ลาตะคุการท่องเที่ยวและบริการ
100246133602564-07-0130.006212429016นางสาวบีแกน รัตนบุญโนการท่องเที่ยวและบริการ
100248130762564-07-013900.006212405051นางสาวปลายฝน สโมสรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100249130772564-07-013900.006212405053นางสาวพรรษมน ตีชายรัมย์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100250101292564-07-0130.006212426001นางสาวกนกวรรณ ทองทุมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100251100512564-07-0130.006212426008นางสาวจุฑามาศ อิ่มบู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100252132262564-07-016900.006312412068นางสาวปนัดดา มังสานิติศาสตร์
100254134112564-07-0130.006315253004นางสาวณัฐวิภา เงินทองเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100255134222564-07-0130.006315253007นางสาวเบญจรัตน์ โนนจุ้ยเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100256134082564-07-0130.006315253011นางสาวภาวินี เกตุณรงค์เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100260134502564-07-0130.006112620025นายธีรภัทร์ อินปานการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100261132692564-07-0130.006112620026นายนัฐธีร์ กันเพ็งการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100264130682564-07-0130.006212238002นางสาวชาลิสา สอนสระคูวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100265130632564-07-0130.006212238003นางสาววรินทร ยศปัญญาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100266134372564-07-0130.006212238006นายธีระภัทร มีทั่งวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100268134092564-07-013900.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100269134102564-07-0130.006312272006นายธนภัทร ดวงแก้ววิศวกรรมเครื่องกล
100270134132564-07-0130.006312272008นายปณิธาน มีรอดวิศวกรรมเครื่องกล
100273130512564-07-0265400.006012224029นายอัศรา คล้ายนิยมเทคโนโลยีสารสนเทศ
100275129162564-07-0264770.006012416006นางสาวจารุวรรณ คำโภภาษาจีน
100276129142564-07-0234770.006012416012นางสาวณัชชา เหม่นแหลมภาษาจีน
100277129182564-07-0264770.006012416022นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์ภาษาจีน
100278132382564-07-023900.006012416022นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์ภาษาจีน
100279129202564-07-0234770.006012416031นางสาวยุวดี แซ่หลอภาษาจีน
100280135272564-07-0234770.006012617027นายกฤติยกรณ์ อินมีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100281135852564-07-0237200.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100282126282564-07-02188100.006012244065นายนัทธพงศ์ ไม้ส้มซ่าออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100283132582564-07-0230.006112257011นางสาวอรัญญา พุ่มน้อยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100284133102564-07-02187200.006112231011นายณัฐพล ไถหว่านวิทยาการคอมพิวเตอร์
100285113062564-07-0230.006113103062นางสาวจิราพร ปัญโญอ้ายการศึกษาปฐมวัย
100286113092564-07-0230.006113103064นางสาวชณกมล พึ่งศักดิ์การศึกษาปฐมวัย
100288080432564-07-023900.006113109030นางสาวทิพรัตน์ เกยเมืองดนตรีศึกษา
100289086392564-07-0230.006112419078นายกรกช ทองชมพูนุชภาษาอังกฤษ
100290129302564-07-023900.006112411001นางสาวกนกวรรณ แสงรูจีดนตรีสากล
100292134642564-07-026900.006112411018นายธนวัฒน์ นรชาญดนตรีสากล
100293132042564-07-025900.006112411019นายธัญวรัตม์ วิริยะบัณฑิตดนตรีสากล
100294131212564-07-026900.006112411031นายอดิเทพ อ่อนเมืองดนตรีสากล
100295075282564-07-0230.006112622019นายณัชนันท์ สังขนันท์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100296099722564-07-0230.006112622030นายธีรวัฒน์ ศรีดีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100297134792564-07-0230.006112603014นางสาววันวิสาข์ เพ็ญนาคีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100298127142564-07-023900.006112602052นางสาวเบญจพร นิลเนาวรัตน์โชติการจัดการ
100299128942564-07-02135670.006112602080นางสาวเกวลิน พันมากการจัดการ
100301090402564-07-026900.006112602092นางสาววิมลวรรณ มีกลิ่นการจัดการ
100302128642564-07-02105670.006112602102นายณัฐกานต์ นิ่มนวลการจัดการ
100303128662564-07-0230.006112602102นายณัฐกานต์ นิ่มนวลการจัดการ
100304128702564-07-026900.006112602116นายจตุรงค์ เงินคำการจัดการ
100305086772564-07-02145670.006112405030นายนนทภูมิ มะโนนึกรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100306135162564-07-0230.006212103024นางสาววรัญญา สุภาษิการศึกษาปฐมวัย
100307122342564-07-023900.006212120052นางสาวภัทรจาริน พิมพัฒน์สังคมศึกษา
100308135062564-07-0230.006212411001นางสาวชนนิกานต์ เกตุสกุลณีดนตรีสากล
100309134912564-07-0230.006212420007นางสาวณัฐชยา สุกใสภาษาอังกฤษธุรกิจ
100310134882564-07-0230.006212420017นางสาวภัคจีรา หอมตลบภาษาอังกฤษธุรกิจ
100311134902564-07-0230.006212420020นางสาวมัลลิกา ศรีภูธรภาษาอังกฤษธุรกิจ
100312134892564-07-0230.006212420027นางสาวศศิธร เทศทองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100313134932564-07-0230.006212420030นางสาวศุภิสรา วัฒนประสิทธิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100314103042564-07-0230.006212426061นางสาวมีนธิตา พุฒธรรมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100315079442564-07-0230.006312211003นางสาวจินดารัตน์ น้อยนันตาเคมี
100316124052564-07-0212900.006312415005นางสาววรกมล นาคพันธ์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
100317133992564-07-0230.006312234004นางสาววรานุช จีนเพชรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100318092002564-07-0230.006312405011นางสาวนิรัชพร สีกุมรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100319136312564-07-023900.006112606055นางสาวกัสสรา จันทร์รอดการตลาด
100320136332564-07-023900.006112606057นางสาวธัญลักษณ์ พุ่มใบศรีการตลาด
100321134342564-07-023900.006112429036นายบัณฑูล สุวรรณพจน์การท่องเที่ยวและบริการ
100322134322564-07-023900.006112429039นายภราดร ประยูรการท่องเที่ยวและบริการ
100323123482564-07-0230.006112622062นายพีรพัฒน์ กล่ำคำการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100324132762564-07-023900.006212614031นางสาวกนกวรรณ นามบุตรนิเทศศาสตร์
100325135962564-07-023900.006212614062นายปิติฤกษ์ บุสรานิเทศศาสตร์
100326135872564-07-0234770.005912411010นายณัฐภัทร พุ่มพันธ์ไพบูลย์ดนตรีสากล
100327126682564-07-0298100.006012247043นายสุรพศ นาทามวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100328134822564-07-023900.006112220003นางสาวศศิประภา หน่ายชาวนาเทคโนโลยีชีวภาพ
100329111832564-07-0230.006113106010นางสาวเพ็ญนภา คุ้มสาคณิตศาสตร์
100330107952564-07-0230.006112622022นายทิวากร ศรีสุขการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100331136202564-07-0230.006112244012นายกิตตินันท์ ดีดน้อยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100332136112564-07-0230.006212420040นายกฤษฎา ศรีคำภาษาอังกฤษธุรกิจ
100333136102564-07-0230.006212420042นายธีรพงศ์ ประโคมภาษาอังกฤษธุรกิจ
100334136192564-07-0230.006212420047นายศราวุธ อยู่นิ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ
100335135692564-07-0230.006212420049นายสิรวิชญ์ อรุณแจ้งภาษาอังกฤษธุรกิจ
100336135552564-07-023900.006212614013นายเจษฎากร เพิ่มความประเสริฐนิเทศศาสตร์
100337135542564-07-023900.006212614049นายพงษ์ศักดิ์ คำจีนนิเทศศาสตร์
100338135582564-07-0230.006212614049นายพงษ์ศักดิ์ คำจีนนิเทศศาสตร์
100339136082564-07-0230.006212429053นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอการท่องเที่ยวและบริการ
100340104452564-07-023900.006112231013นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์ดีวิทยาการคอมพิวเตอร์
100341128922564-07-0254770.005912417040นายปฐพล อ่อนศรีภาษาญี่ปุ่น
100342136572564-07-026900.005912417040นายปฐพล อ่อนศรีภาษาญี่ปุ่น
100344136602564-07-0230.006012417004นางสาวชัญญา แซ่หลอภาษาญี่ปุ่น
100347136622564-07-0230.005912419036นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึกภาษาอังกฤษ
100348105772564-07-0264770.005812419091นางสาววรัมพร บรรทัดทองภาษาอังกฤษ
100349136632564-07-023900.005812419091นางสาววรัมพร บรรทัดทองภาษาอังกฤษ
100351129992564-07-0295670.006012411014นายพงศกร จีนเขียวดนตรีสากล
100352122462564-07-0264770.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100353136582564-07-023900.005912607029นางสาวกรรณิกา มาสะอาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100354128352564-07-0234770.005713109022นายมนต์มนัส อัจฉริยากุลดนตรีศึกษา
100355133912564-07-0212900.005713109022นายมนต์มนัส อัจฉริยากุลดนตรีศึกษา
100357135392564-07-05155670.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100358137512564-07-053900.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100359137572564-07-0534770.005812602126นายภูเบศร์ เพ็ชรมากการจัดการ
100360136712564-07-0565400.005912231001นางสาวนันทนัช ถาวรวิทยาการคอมพิวเตอร์
100361137562564-07-055900.005912417039นายจักรพงศ์ บงการณ์ภาษาญี่ปุ่น
100363120262564-07-05145670.006012417020นางสาวอริสรา จงทองภาษาญี่ปุ่น
100364137522564-07-0554770.006012417025นายพสธร โพธิ์คำภาษาญี่ปุ่น
100365119242564-07-05115670.006012417031นางสาวกัลยาณี สำรีภาษาญี่ปุ่น
100366116902564-07-05115670.006012417034นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูลภาษาญี่ปุ่น
100367137352564-07-0530.006012411024นายสุรชฏ คำดำดนตรีสากล
100368119412564-07-0534770.006012607024นายวิศวชิต ศรีวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100369119432564-07-0564770.006012607030นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100370135802564-07-05125670.006012602184นางสาวมีนา มาลัยการจัดการ
100371135602564-07-05186570.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100372135622564-07-0530.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100373112132564-07-0535400.006012229010นายพัชรพล ตงเท่งเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100374096182564-07-0547200.006012239044นายฤทธิพร ศรีใจวิศวกรรมโลจิสติกส์
100376131962564-07-056900.006112419065นางสาวพิชญาณี มาจันทร์ภาษาอังกฤษ
100377101932564-07-053900.006112231016นายภูชิต วิกรัยพัฒน์วิทยาการคอมพิวเตอร์
100379137482564-07-053900.006112242010นางสาวณัฐธิดา กันธุสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100380104602564-07-053900.006112242031นายสุวินัย ทองทิพย์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100381137462564-07-053900.006112242055นางสาวศิรินธรณ์ ธรรมรังสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100382137472564-07-053900.006112242062นายสุทธิพงษ์ เครือมีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100384136542564-07-0530.006113113055นายชัชวาลย์ ศรีเวียงธวัชภาษาอังกฤษ
100385123162564-07-053900.006112417003นางสาวธัญลักษณ์ สุทธศิริภาษาญี่ปุ่น
100386129682564-07-053900.006112411004นางสาวภัคจิรา ไสยาดนตรีสากล
100387127332564-07-053900.006112411005นางสาววรารัตน์ พรมมาอินทร์ดนตรีสากล
100388135632564-07-054900.006112411006นางสาวชนาภา ลาสิงห์ทองดนตรีสากล
100389129642564-07-057900.006112411025นายรักษพล แก่นจันทร์ดนตรีสากล
100390129692564-07-053900.006112411027นายศุภกิจ พ้นภัยดนตรีสากล
100391127092564-07-051900.006112411028นายศุภจักร ทิใจดนตรีสากล
100392129592564-07-0530.006112411028นายศุภจักร ทิใจดนตรีสากล
100393133442564-07-053900.006112411029นายสถาพร ยศปัญญาดนตรีสากล
100394127112564-07-051900.006112411030นายสุขเกษม จันทร์คูณดนตรีสากล
100395128822564-07-0530.006112411030นายสุขเกษม จันทร์คูณดนตรีสากล
100396129712564-07-0530.006112411030นายสุขเกษม จันทร์คูณดนตรีสากล
100397129652564-07-056900.006112411032นายอภินันท์ บุคำดนตรีสากล
100398127252564-07-053900.006112602042นางสาวจินตนา แจ่มจันทร์การจัดการ
100399127202564-07-056900.006112602071นายมณฑล เขียวสอาดการจัดการ
100400136002564-07-0530.006112602106นายประสิทธิชัย น้ำนุชการจัดการ
100401136012564-07-0530.006112602114นายธวัชชัย อินทร์คำการจัดการ
100402136722564-07-0537200.006115247024นายวชิรวิชญ์ อิ่มเกิดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100403137552564-07-0530.006112426008นางสาวณัฐกมล ครองระวะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100405136982564-07-053900.006112428029นายธนพล โมหะกิจสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100406136802564-07-0512900.006112405087นางสาวจินตนา เหลืองหิรัญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100407136822564-07-0512900.006112405088นางสาวนริศรา วงค์สวัสดิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100408132752564-07-053900.006112405016นางสาววดีรัตนา จันทร์ประสิทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100409132872564-07-053900.006112405012นางสาวพัทธ์ธีรา ด่านประเสริฐชัยรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100410118172564-07-053900.006212224006นายการัณญู ยอดเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ
100411114242564-07-05207200.006212242036นายเดโช คุณพระรักษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100412135932564-07-053900.006212120035นายอโนทัย โพธิ์ศรีสังคมศึกษา
100413122352564-07-053900.006212120049นางสาวประภาศิริ วงศ์ประทุมสังคมศึกษา
100414135942564-07-053900.006212120063นายณรงค์กร ทะสวัสดิ์สังคมศึกษา
100415136142564-07-0530.006212420050นายสุฌาพงศ์ ไชยมิ่งภาษาอังกฤษธุรกิจ
100416136692564-07-0530.006212602001นางสาวเขมิกา สุริยวงศ์การจัดการ
100417137412564-07-0530.006212266001นายนภดล ปักดำสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100418137252564-07-0530.006212428003นางสาวจารุวรรณ ยอดบุตรดีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100419069042564-07-05145670.006212407011นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นแตงการพัฒนาชุมชน
100420128462564-07-0530.006212426017นางสาวพาฝัน แดงอ่องรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100421121122564-07-0530.006212426026นางสาวสุนิสา รัตนวิชัยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100422111142564-07-0530.006312211002นางสาวกาญจนา วันทองสุขเคมี
100424134832564-07-0530.006312247001นางสาวจันทกานต์ จรรยหาญวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100425134862564-07-0530.006312247002นางสาวณัชภัค สุขหมอนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100426134772564-07-0530.006312247005นางสาวนิจพร บุญมาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100427134712564-07-0530.006312247010นายณัฏฐชัย อัจฉริยากุลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100428134702564-07-0530.006312247012นายนรากุล กะมุทาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100429134722564-07-0530.006312247013นายบุญญลิต สิงห์ลอวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100430134732564-07-0530.006312247015นายพันธกานต์ พาริตาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100431135712564-07-0530.006315250022นายปัณณวัฒน์ สุขสวัสดิ์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100432138622564-07-0764770.005812416046นางสาวสุพรรษา บัวแก้วภาษาจีน
100433138632564-07-0764770.005912416006นางสาวณัฐวิภา บุญเกิดภาษาจีน
100435129912564-07-0764770.006012411013นายปาริวัฒน์ ปัญญาคำดนตรีสากล
100436129402564-07-0734770.006012411018นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ขวัญดนตรีสากล
100437129982564-07-0730.006012411018นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ขวัญดนตรีสากล
100438119182564-07-07115670.006012417014นางสาวสาวิตรี ทัศวงศ์ภาษาญี่ปุ่น
100439138442564-07-0734770.006012416029นางสาวภัทราวดี นิ่งนึกภาษาจีน
100440138452564-07-0734770.006012416033นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึกภาษาจีน
100441138462564-07-0734770.006012416045นางสาวสุปรียา เล้งคำภาษาจีน
100442138472564-07-0734770.006012416054นายปิยะภัทร วังคีรีภาษาจีน
100443092832564-07-0734770.006012602040นายกิตติภณ เขียวต่ายการจัดการ
100444124122564-07-0795670.006012427028นายพีรวัส พรหมสวาสดิ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100445124292564-07-0795670.006012427032นายอัษฎายุธ ปิ่นณรงค์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
100446138652564-07-0760.006012416022นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์ภาษาจีน
100447138642564-07-076900.006012416006นางสาวจารุวรรณ คำโภภาษาจีน
100448097162564-07-073900.006112242056นางสาวหฤทัย วัฒนวงษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100449097202564-07-073900.006112242059นายธรรณธร วรรณวงษ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100450137622564-07-073900.006113109006นางสาวปัญญพัฒน์ สิงห์เรืองดนตรีศึกษา
100451128002564-07-0730.006113103063นางสาวเจนจิรา ยมจันทร์การศึกษาปฐมวัย
100452135422564-07-0730.006112419024นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรพงษ์ภาษาอังกฤษ
100453125902564-07-0730.006112419074นางสาวสุธาสินี เผือกชาวนาภาษาอังกฤษ
100454137822564-07-076900.006112411016นายทีปกร ชาญชวพันธ์ดนตรีสากล
100456138492564-07-0730.006112416004นางสาวจิตราภรณ์ หม่อมศักดิ์ภาษาจีน
100458137302564-07-0730.006112247031นายสิริโชค เมฆโตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100459132712564-07-073900.006112405004นางสาวชโรชัย ชัยวิลาศรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100460137102564-07-073900.006112405005นางสาวณัฐฐาพร สุขแย้มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100461131522564-07-073900.006112405052นางสาวธิดารัตน์ แผลงไพรีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100462131792564-07-073900.006112426106นางสาวกุลสตรี กรรณิการัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100463131782564-07-0730.006112426106นางสาวกุลสตรี กรรณิการัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100464131762564-07-0730.006112426106นางสาวกุลสตรี กรรณิการัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100465122682564-07-0730.006212106039นางสาวจณัสตา จาดมีคณิตศาสตร์
100466122642564-07-0730.006212106054นางสาวสิรภัทร เที่ยงอยู่คณิตศาสตร์
100467134672564-07-0730.006212106056นางสาวสุนิสา แซ่ว้านคณิตศาสตร์
100468096812564-07-0730.006212429002นางสาวคริฐา ตันประคองสุขการท่องเที่ยวและบริการ
100469134802564-07-073900.006212405077นางสาวนัฐภา เนียมคล้ายรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100470138662564-07-0760.006312416080นางสาวจตุพร นามโคตรภาษาจีน
100471138742564-07-073900.006315250001นางสาวกันยากร สุดสรรศ์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100472138732564-07-073900.006315250006นายคชาพล ยอดโค้นเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100473138802564-07-073900.006315250013นายธนกร อุ่นวงศ์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100474138792564-07-073900.006315250015นายธนพล เงื่องจันทองเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100476138782564-07-073900.006315250027นายพิธิวัฒน์ คำจำปาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100477138752564-07-073900.006315250035นายศักดิ์สิทธิ์ สุกเละเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100478138762564-07-073900.006315250044นายธีระพงษ์ เพ็ชรรัตน์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100481139092564-07-0730.006013118026นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์ชุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100482139072564-07-0730.006112244012นายกิตตินันท์ ดีดน้อยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100483139122564-07-0730.006112244026นายอิสระ เพ็ชรงามออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100484139132564-07-0730.006112244018นายพชร ใจตระหนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100485139082564-07-076900.006112201010นางสาวอัญชลี จันทร์คีรีการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100486139142564-07-076900.006112201009นางสาวสุรีย์รัตน์ มากมีการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100487139152564-07-076900.006112201007นางสาวยมลพร พรมฟูการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100488139162564-07-076900.006112201008นางสาววรรณวลี ทีน้อยการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100489139172564-07-076900.006112262004นายชญานนท์ มณีแก้วการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
100490139112564-07-0730.006312272001นางสาวธนภรณ์ อินชูใจวิศวกรรมเครื่องกล
100491139052564-07-0730.006312272005นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์วิศวกรรมเครื่องกล
100492139102564-07-0730.006312272010นายสมศักดิ์ วงษ์สังข์วิศวกรรมเครื่องกล
100493115012564-07-07199630.006312272010นายสมศักดิ์ วงษ์สังข์วิศวกรรมเครื่องกล
100494140322564-07-1030.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100495132192564-07-1034770.005912416038นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผาภาษาจีน
100496140022564-07-109900.005912416038นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผาภาษาจีน
100497106332564-07-10146300.006012242003นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100498116742564-07-1064770.006012602110นายภัทราภรณ์ เขียนเมืองปักการจัดการ
100499117492564-07-10155670.006012602179นายธนา เนตรอิ่มการจัดการ
100500140352564-07-103900.006012607024นายวิศวชิต ศรีวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100501140332564-07-103900.006012607030นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100502140342564-07-103900.006012607044นายสืบวงศ์ คงสวัสดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100503116302564-07-10128100.006012247047นายธนัญชัย จันทร์ส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100504108012564-07-1034770.006012407090นางสาวพรรณิชา ประเสริฐพัสกรการพัฒนาชุมชน
100505140012564-07-1030.006012407090นางสาวพรรณิชา ประเสริฐพัสกรการพัฒนาชุมชน
100506110412564-07-103900.006112207022นายทวีโชค มากรักชาติคณิตศาสตร์
100507140292564-07-103900.006112242026นางสาวสุกัญญา นุชบ้านป่าสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100508140192564-07-103900.006113103035นางสาวดนยา พูลผลการศึกษาปฐมวัย
100509140202564-07-103900.006113103052นางสาววรยา วงค์นอกการศึกษาปฐมวัย
100510120242564-07-1030.006112419007นางสาวฉนัดดา โสแก้วภาษาอังกฤษ
100511102942564-07-1034770.006112417017นายชยรพ แก้วสระแสนภาษาญี่ปุ่น
100512117772564-07-10151800.006112417017นายชยรพ แก้วสระแสนภาษาญี่ปุ่น
100513140082564-07-1030.006112416002นางสาวศิริกัลยา มาสะอาดภาษาจีน
100514140072564-07-1030.006112416011นางสาวชนนิกาต์ สายจันทร์ภาษาจีน
100515125152564-07-103900.006112614059นายภูมิรพี เริงธรรมนิเทศศาสตร์
100516139992564-07-1030.006112606033นางสาวสาวิตรี สายใจการตลาด
100517139262564-07-106900.006112606069นางสาววาทินี สิงห์พรามการตลาด
100518139272564-07-1030.006112606069นางสาววาทินี สิงห์พรามการตลาด
100519117022564-07-103900.006112622057นายณัฐพล ยิ่งนอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100520117132564-07-103900.006112622067นายสุรศักดิ์ ใจโปทาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100521138942564-07-103900.006112602118นางสาวณัฏฐณิชา ลาพึงการจัดการ
100522138932564-07-1030.006112602119นางสาวรติญา ยุดรัมย์การจัดการ
100523139422564-07-103900.006112229006นางสาวศศิประภา กันทิยะเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100524139412564-07-103900.006112229005นางสาววิลาวัลย์ มีใจเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100526139442564-07-1030.006112201022นายสิทธิชาติ เผ่ากลิ่นการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100527135292564-07-1030.006112239024นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์ศรีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100528133062564-07-1030.006112239062นายต้น พลบำรุงวิศวกรรมโลจิสติกส์
100529123472564-07-103900.006112428028นายชนกันต์ ศิริเวชสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100530133652564-07-103900.006112404090นางสาวพิชญา อ่ำเนินกุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100531140312564-07-1030.006212109014นายกฤษฎา ศรสุรินทร์ดนตรีศึกษา
100532139312564-07-106900.006212420041นายชาญชล รัตนโพธิ์ทองภาษาอังกฤษธุรกิจ
100533120032564-07-1030.006212602070นายนนทพัทธ์ เเสงโพธิ์การจัดการ
100534120042564-07-1030.006212602079นายอภิเศก คุ้มเที่ยงการจัดการ
100535135302564-07-1034770.006215603027นายภาณุเดช เขียวแก้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100536121672564-07-1030.006212426054นางสาวปฏิมา เทพราชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100537102852564-07-1030.006212426066นางสาวศิริลักษณ์ หลวงขันรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100538140062564-07-103900.006315250007นายจิรายุ ทองเสริฐเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100539140042564-07-103900.006315250037นายสรเชษฐ์ ใจช่วยเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100540140052564-07-103900.006315250040นายอภิวัตร นิลขาวเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100541140032564-07-103900.006315250045นายณัฐพงศ์ บุญล้ำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100542134752564-07-1030.006312247017นายรัชชานนท์ คำเกิดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100543093522564-07-1030.006312405023นายกิตติศักดิ์ ภิระบรรณ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100544138852564-07-1030.006312405024นายไกรวิชญ์ ซ้อนเพชรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100545138672564-07-1030.006312405027นายณัฐนัย กองตันรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100546100242564-07-1030.006112412008นางสาวฑิฆัมพร บานแย้มนิติศาสตร์
100547095512564-07-1030.006112412011นางสาวทิพภวัญร์ มะนาวหวานนิติศาสตร์
100548129502564-07-1030.006112412033นายเกริกเกียรติ แสงจันทร์ผ่องนิติศาสตร์
100549129522564-07-1030.006112412043นายสุรกิจ อยู่คำนิติศาสตร์
100550094732564-07-1091800.006112412046นางสาวชื่นกมล มีสานิติศาสตร์
100551094792564-07-1091800.006112412057นางสาวพรสุดา สงแจ้งนิติศาสตร์
100552094892564-07-1030.006112412061นางสาวภาฝัน สมใจนิติศาสตร์
100553128312564-07-1030.006112412062นางสาววันวิสา กันเหม็นนิติศาสตร์
100554135492564-07-1030.006112412066นางสาวศาลิศรา ศูนย์กลางนิติศาสตร์
100555126802564-07-10126300.006312412071นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตรนิติศาสตร์
100556126842564-07-10177200.006312412073นางสาวพรทิพา ยังเพ็งนิติศาสตร์
100557129562564-07-10167200.006312412074นายศุภณัฐ แตงเกษมนิติศาสตร์
100558124872564-07-10136300.006312412076นางสาวปิยะธิดา ทุยคำนิติศาสตร์
100559124862564-07-1096300.006312412077นางสาวปิยพร เพ็งปอภารนิติศาสตร์
100560126862564-07-10217200.006312412079นายอนุสรณ์ เสือสีนาคนิติศาสตร์
100561125632564-07-10156300.006312412086นางสาววิจิตรา แก้วฤทธิ์นิติศาสตร์
100562140362564-07-1034770.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100563095322564-07-1034770.005912614095นายวิรัช พุทธสานิเทศศาสตร์
100564139362564-07-106900.005912614095นายวิรัช พุทธสานิเทศศาสตร์
100565140642564-07-106900.005912614095นายวิรัช พุทธสานิเทศศาสตร์
100566121842564-07-1030.005912614095นายวิรัช พุทธสานิเทศศาสตร์
100567140632564-07-1034950.006013118058นายสยาม ท่วมประจักษ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป
100568140452564-07-1095670.006012411007นายทรงศักดิ์ ไข่สอนดนตรีสากล
100569138692564-07-10125670.006012428007นางสาวรมิดา นวลคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100570140532564-07-1030.006012428007นางสาวรมิดา นวลคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100571140252564-07-10125670.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100572140552564-07-103900.006113109037นายชยพล สุทธิดนตรีศึกษา
100573140492564-07-103900.006113103059นางสาวอรณัส ศิริผ่องการศึกษาปฐมวัย
100574140512564-07-1030.006112417007นางสาวพัชรพรรณ พูลโห้ภาษาญี่ปุ่น
100575098172564-07-103900.006112614056นายธีรดนย์ ชาหว้านิเทศศาสตร์
100576140172564-07-103900.006112622038นางสาวเกตุวดี คมขำการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100577140152564-07-103900.006112622046นางสาวสุจิตรา บุญจันทร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100578126612564-07-103900.006112622051นายจรรยวรรธ สินทรัพย์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100579140092564-07-106900.006112606074นางสาวรัชนก น่วมนุ้ยการตลาด
100580139292564-07-1030.006112602118นางสาวณัฏฐณิชา ลาพึงการจัดการ
100581127362564-07-1030.006112244004นางสาวเพ็ญรัศมี บุญเพ็ญออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100582139402564-07-106900.006112404033นายธนาธิป พิมโพธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100583138312564-07-1030.006112405052นางสาวธิดารัตน์ แผลงไพรีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100584140662564-07-103900.006212103030นางสาวสุภารัตน์ แก้ววันการศึกษาปฐมวัย
100585140622564-07-103900.006212103036นางสาวกรองกมล แพงทองการศึกษาปฐมวัย
100586140652564-07-103900.006212103058นางสาวพิราวรรณ คำพวงการศึกษาปฐมวัย
100587113102564-07-1030.006212606015นางสาววรพร สวัสดีการตลาด
100588113112564-07-1030.006212606016นางสาววิภาวดี พลายวงษ์การตลาด
100589140392564-07-1030.006212606061นายศิริประภัสสร แก้วทองการตลาด
100590129132564-07-1030.006212426032นายไกรวิชญ์ ศรีเมืองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100591137802564-07-1010.006312239006นางสาวปัญญาพร เนียมน่วมวิศวกรรมโลจิสติกส์
100592135862564-07-1234770.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100593091882564-07-1265400.006012224018นายวรรธนะ จันสุตะเทคโนโลยีสารสนเทศ
100594126882564-07-1235400.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100595134662564-07-1260.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100596140902564-07-1234770.006012420060นายวีรวุฒิ เข็มลาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100597114412564-07-1234770.006012614003นางสาวกุลรัตน์ แผนสุวรรณนิเทศศาสตร์
100598114382564-07-1264770.006012614041นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทยนิเทศศาสตร์
100599093192564-07-1234770.006012602142นางสาวเมย์ ศรสุวรรณการจัดการ
100600135012564-07-1235400.006012201017นายภควัต โตเอี่ยมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100601130592564-07-1235400.006312430008นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภูภาษาจีนธุรกิจ
100603128092564-07-123900.006315602055นางสาวกฤตพร ปานหลายการจัดการ
100604141392564-07-126900.006012602174นายธีรศักดิ์ อยู่หลายการจัดการ
100605141402564-07-1230.006012602184นางสาวมีนา มาลัยการจัดการ
100606139702564-07-1230.006112242026นางสาวสุกัญญา นุชบ้านป่าสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100607120882564-07-129900.006112242051นางสาววรมล โตมาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100608137172564-07-129900.006112224050นายปรีชา ขำรักษ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
100609140872564-07-1230.006112224059นายสิทธิชัย ช้างแก้วเทคโนโลยีสารสนเทศ
100610140692564-07-123900.006112208024นายแทนธรรม สมโภชพิสุทธิ์คหกรรมศาสตร์
100613141152564-07-123900.006113109010นายจีรวัฒน์ แสงขันตีดนตรีศึกษา
100614141122564-07-123900.006113109014นายธนากร ศรีนวลดนตรีศึกษา
100615141092564-07-123900.006113109018นายพงศ์ปณต ดอนชมไพรดนตรีศึกษา
100616123122564-07-1212900.006112417016นายจิราวัฒน์ เงาศรีภาษาญี่ปุ่น
100617126492564-07-123900.006112417016นายจิราวัฒน์ เงาศรีภาษาญี่ปุ่น
100618132462564-07-123900.006112418039นายสิทธิชัย โหกลัดภาษาไทย
100619128992564-07-121900.006112411023นายยุทธนา ปลื้มบัวดนตรีสากล
100620140472564-07-126900.006112411026นายวุฒิกร ศรีทองดนตรีสากล
100621135792564-07-12166570.006112606048นายภูวดล สัมพันธ์แพรการตลาด
100622140542564-07-123900.006112606059นางสาวเบ็ญจวรรณ วงวิสารการตลาด
100623141002564-07-1230.006112603022นายกฤตยชญ์ ยมจันทร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100624140972564-07-1230.006112603023นายกษิดิศ กลิ่นทุ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100625141222564-07-1230.006112603024นายเกียรติภูมิ เพ็งศรีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100626140962564-07-1230.006112603033นายภานุวิทย์ ผ่องคณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100627141042564-07-1230.006112603039นายศุภวัฒน์ ครุธจูการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100628140892564-07-1230.006112603041นางสาววิภาวี พุ่มสดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100629140952564-07-1230.006112603042นายปกรณ์ แก่นจันทร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
100630139322564-07-123900.006112602024นางสาวอรวรรณ สุทัศน์การจัดการ
100631139252564-07-1230.006112602024นางสาวอรวรรณ สุทัศน์การจัดการ
100632141212564-07-1230.006112602066นายจิรายุส จันทนาประเสริฐการจัดการ
100633140912564-07-1230.006112602068นายนัทพงศ์ ฟ้าคะนองการจัดการ
100634140942564-07-1230.006112602069นายปรวัตน์ ดวงชุมภูการจัดการ
100635141202564-07-1230.006112602072นายวิทวัส ธรรมโชติการจัดการ
100636140932564-07-1230.006112602073นายชนกันต์ บัวเขียวการจัดการ
100637141312564-07-126900.006112229003นางสาวปาริชาติ พรมจันทร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100638141332564-07-126900.006112229008นางสาวอิสรา คุณสมบัติเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100639141382564-07-126900.006112201003นางสาวฐิตินันท์ นนทพจน์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100640141372564-07-126900.006112201011นางสาวอาริยา ทองมั้นการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100641141362564-07-126900.006112201012นางสาวเอมมิกา สามารถการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100642141342564-07-126900.006112201014นายจรัญ โปร่งตุ้มการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100643141322564-07-126900.006112201018นายธนโชติ พิมพ์พุฒิการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100644141352564-07-126900.006112201019นายธนโชติ เอมสารการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100645141302564-07-126900.006112262002นางสาวปวีณา สีเมืองสำนักการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
100646140672564-07-126900.006112404001นางสาวกรรณิการ์ หมอนจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100647140612564-07-126900.006112404043นายสรัช สัณฑกุลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100648137122564-07-123900.006112405051นางสาวดวงนภา ธรรมขันคำรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100649118972564-07-124900.006212207023นายธนารัตน์ ลาพึงคณิตศาสตร์
100650140882564-07-123900.006212120013นางสาวพิมทอง อาจปาสังคมศึกษา
100651139242564-07-1230.006212418056นางสาวพัชรีพร คำเกิดภาษาไทย
100652139642564-07-1230.006212418070นายณัฐดนัย สาโทภาษาไทย
100653141162564-07-12125670.006215615044นางสาวสุนิสา ดอนไพรการบัญชีบัณฑิต
100654065622564-07-1230.006212602083นางสาวเกศวริน ทองก่อการจัดการ
100655140502564-07-1230.006212404068นางสาวอภิญญา ศรีวรรณรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100656122882564-07-1230.006212407037นายจิรายุ ธรรมมะการพัฒนาชุมชน
100657120452564-07-1230.006212407038นายกฤษณะ ทองนุ่มการพัฒนาชุมชน
100658124232564-07-1230.006212407039นายนพนัส ใจดุการพัฒนาชุมชน
100659122212564-07-1230.006212407040นายประชา จี้เพ็ชรการพัฒนาชุมชน
100660120472564-07-1230.006212407041นายอธิวัฒน์ ฉิมสวัสดิ์การพัฒนาชุมชน
100661102782564-07-1230.006212426051นางสาวธนภรณ์ วนิชศิริรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100662118652564-07-1230.006212426077นายธีรศักดิ์ บามารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100663139622564-07-126900.006212426119นายณัฐกร กัลปนาทรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100664139612564-07-1230.006212426120นายธนา ผิวบางรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100665139632564-07-1230.006212426123นายพีรพัฒน์ จันทร์ทิมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100666113322564-07-1530.006113103085นางสาวสุธารัตน์ โพธิ์ใจการศึกษาปฐมวัย
100667138512564-07-153900.006112208022นายจุฬาพงษ์ มาตราวงค์คหกรรมศาสตร์
100668138532564-07-156900.006112208023นายณัชพล เพ็ญพันธุ์คหกรรมศาสตร์
100669138562564-07-153900.006112208028นายวัชระพล พิชญ์ณัฐภพคหกรรมศาสตร์
100670138522564-07-153900.006112208048นายจีรพงษ์ เรียบร้อยคหกรรมศาสตร์
100671141902564-07-153900.006112208049นายชนันธร รังสิยานนท์คหกรรมศาสตร์
100672140562564-07-15166570.006112606041นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์การตลาด
100673141882564-07-1530.006112606041นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์การตลาด
100674141812564-07-153900.006112244003นางสาวพรพรรณ แย้มอ้นออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100675141782564-07-156900.006112244004นางสาวเพ็ญรัศมี บุญเพ็ญออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100676141822564-07-153900.006112244011นางสาวอารีย์ญา กิ่งจ้อออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100677141802564-07-1530.006112244042นายเทพประธาน เนตรนิลออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100678141832564-07-1536300.006215250006นายเจษฎา กนกสิงห์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100679141892564-07-153900.006212426039นายรัตนชัย พันทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100680141752564-07-1564770.005712416016นางสาวปภาวดี สุขจิตรภาษาจีน
100681139662564-07-1530.005912417040นายปฐพล อ่อนศรีภาษาญี่ปุ่น
100682141852564-07-15125670.006012208002นางสาวกาญจนา ศรีผาคหกรรมศาสตร์
100683141862564-07-15186570.006012208035นายพงษ์นภัส สรรคชาคหกรรมศาสตร์
100684141872564-07-156900.006012420060นายวีรวุฒิ เข็มลาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100685141742564-07-1530.006012607030นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100686141792564-07-1536300.006012244059นายพุฒิพงศ์ ตาคำชัยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100687141762564-07-153900.006012428007นางสาวรมิดา นวลคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100688141772564-07-156900.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100689113542564-07-1530.006113103083นางสาวสุดารัตน์ ขุนสุริยะการศึกษาปฐมวัย
100690142132564-07-1845400.005712207026นายวรวิช เจียรรัตนสวัสดิ์คณิตศาสตร์
100691142112564-07-1830.006215239003นายคมกริช พรมณรงค์วิศวกรรมโลจิสติกส์
100692142102564-07-1830.006215239005นายชตินนท์ สวนดอกไม้วิศวกรรมโลจิสติกส์
100693142092564-07-1830.006215239015นายธีรพงค์ น้อยท่าทองวิศวกรรมโลจิสติกส์
100694142082564-07-1830.006215239011นายทัตเทพ โตจริงวิศวกรรมโลจิสติกส์
100695142072564-07-1830.006215239023นายศรายุธ หอมเย็นวิศวกรรมโลจิสติกส์
100696142062564-07-1830.006215239004นายคมสัน คำลือวิศวกรรมโลจิสติกส์
100697142042564-07-183900.006112429045นางสาวอาริยาพร หิรัญรัตน์การท่องเที่ยวและบริการ
100698142052564-07-184900.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100699136032564-07-1830.006112602039นายสุธีรศักดิ์ อ่อนเเก้วการจัดการ
100700136052564-07-1830.006112602037นายศราวุธ ทองสุขการจัดการ
100701136042564-07-1830.006112602033นายวรินทร์ อยู่คำการจัดการ
100702139732564-07-183900.006112412020นางสาวรสริน จันทร์แก้วนิติศาสตร์
100703139772564-07-186900.006112412021นางสาววันวิสาข์ วรามิตรนิติศาสตร์
100704139762564-07-186900.006112412025นางสาวสิรินยา ทับทองนิติศาสตร์
100705138882564-07-183900.006112412048นางสาวณัฐนรี กุลนานันท์นิติศาสตร์
100706140412564-07-1830.006112412048นางสาวณัฐนรี กุลนานันท์นิติศาสตร์
100707140592564-07-1830.006112412054นางสาวปวีณา ลดโตนิติศาสตร์
100708137892564-07-18141800.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
100709138912564-07-1830.006112412077นายปิยภพ กันทานิติศาสตร์
100710139212564-07-1830.006112412083นายอนุพงษ์ น้อยเขียวนิติศาสตร์
100711137922564-07-186900.006112412015นางสาวนิลาวัล จันทร์เปียนิติศาสตร์
100712139802564-07-186900.006112412013นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจรนิติศาสตร์
100713138592564-07-1834770.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
100714113382564-07-1895670.006012412006นางสาวชุติมา เพ็ชรพลนิติศาสตร์
100715136172564-07-1834770.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
100716131422564-07-18116300.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
100717140572564-07-1830.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
100718127352564-07-18177200.006312412075นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ทีนิติศาสตร์
100719142312564-07-20125670.006012426101นายภูวนัย เอี่ยมมารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100720120942564-07-2030.006212426037นายภัทรภูมิ พุทธโป้รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100721142322564-07-20186570.005712405071นางสาวนฤมล เพชรวาวรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100722142512564-07-216900.006112407010นางสาวนาถชิดา เสือคุ่ยการพัฒนาชุมชน
100723111962564-07-233900.006212112027นางสาวอภิชญา จันทร์เจาะภาษาไทย
100724092122564-07-23145670.006112405036นายพลกฤษณ์ ภักดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100725136402564-07-2364770.006013103043นางสาวดวงกมล วงศาทองการศึกษาปฐมวัย
100726142912564-07-23151800.006013103043นางสาวดวงกมล วงศาทองการศึกษาปฐมวัย
100727062802564-07-2530.006212106016นางสาวภัทราพร อินปันคณิตศาสตร์
139433900.006112229007นางสาวอจิรวดี ขำจันทร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
111293900.006212112029นางสาวอัญชนา พึ่งเรืองภาษาไทย