ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100001006202566-04-2332650.005912614114นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์นิเทศศาสตร์
100002003472566-04-2332650.006212420048นายสนธยา ศรีเครือแก้วภาษาอังกฤษธุรกิจ
100003002962566-04-2332650.006212420051นายอภินัทธ์ ยศปัญญาภาษาอังกฤษธุรกิจ
100007005862566-04-2332650.006212208062นางสาวสายฝน สินเช้าคหกรรมศาสตร์
100009006212566-04-2332650.006212105016นางสาวรุ่งอรุณ สาแก้วการศึกษาพิเศษ
100011002952566-04-2332650.006212420029นางสาวศิวพร เสาใยภาษาอังกฤษธุรกิจ
100019001242566-04-2332650.006212412056นางสาวภาสินี เพชรก้อนนิติศาสตร์
100020006222566-04-2332650.006212412059นางสาววันทนีย์ มีอินทร์นิติศาสตร์
100022001192566-04-2332650.006212412068นายกิตติพงษ์ ศรีหะวงษ์นิติศาสตร์
100023006242566-04-2333000.006312416043นางสาวจุฑารัตน์ รู้ธรรมภาษาจีน
100024006292566-04-2333000.006312416045นางสาวญาณันธร เกิดบึงพร้าวภาษาจีน
100025006312566-04-2333000.006312416048นางสาวปัณณพร ไกรศรภาษาจีน
100026006272566-04-2333000.006312416050นางสาวพรธิภา มงคลพันธ์ภาษาจีน
100027006332566-04-2333000.006312416051นางสาวพรนภัส ชังคะนากภาษาจีน
100028006302566-04-2333000.006312416059นางสาวภัทราวดี ยิ้มดีภาษาจีน
100029006322566-04-2333000.006312416060นางสาวมัตติกา ทองคำมาภาษาจีน
100031006342566-04-2333000.006312416066นางสาวศุภิสรา ทองอินทร์ภาษาจีน
100038006872566-04-2430.006212412047นางสาวทิพวัลย์ พุ่มสนนิติศาสตร์
100039006882566-04-2420.006212412033นายนิยมชัย ท่อศิริโภควัฒน์นิติศาสตร์
100040006892566-04-2420.006312412085นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
100046004802566-04-2432650.006212412042นางสาวกัญญารัตน์ จันจวงนิติศาสตร์
100048001182566-04-2493150.006212412073นายณัฏฐพล มีชินนิติศาสตร์
100052002702566-04-2932650.006212411001นางสาวชนนิกานต์ เกตุสกุลณีดนตรีสากล
100053003132566-04-2932650.006212420032นางสาวสิริวิมล จันทร์ประสิทธิ์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100056007922566-04-2962650.006212417033นางสาวภันญ์ทิลาภ์ ดอนดีภาษาญี่ปุ่น
100057007802566-04-2962650.006212416036นางสาวกัญสุชญา ทัศนาภาษาจีน
100062007842566-04-2952650.006212614027นายภูมิภัทร ภุมรินทร์นิเทศศาสตร์
100064007872566-04-2952650.006212614041นายชัยธวัช สุขโชตินิเทศศาสตร์
100067002672566-04-2932650.006212412020นางสาวมินตรา ทองพันธ์นิติศาสตร์
100068001252566-04-2993150.006212412025นางสาวสุนิตรา แจงทองนิติศาสตร์
100069007892566-04-2930.006212412029นายกฤษณพงค์ งามพรมนิติศาสตร์
100070002062566-04-2932650.006212412055นางสาวภัทราวดี จันทร์มีนิติศาสตร์
100074006382566-04-2930.006212412059นางสาววันทนีย์ มีอินทร์นิติศาสตร์
100075006922566-04-2933400.006312106017นางสาวสุภาพร แซ่ย่างคณิตศาสตร์
100076004982566-04-2933400.006312106037นางสาวชลธิชา ดวงตะขบคณิตศาสตร์
100078005092566-04-2933400.006312106047นางสาวรัชนีพร วังคีรีคณิตศาสตร์
100079004912566-04-2933400.006312106049นางสาววทันยา แก้วมีคณิตศาสตร์
100083000572566-04-2953000.006312412008นางสาวพิยาดา สร้อยมีนิติศาสตร์
100084000062566-04-2923000.006312412010นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์นิติศาสตร์
100085001872566-04-2953000.006312412013นางสาวสุทธิดา เกิดแสงนิติศาสตร์
100086006792566-04-2953000.006312412019นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เทวีนิติศาสตร์
100087000052566-04-2943000.006312412015นางสาวอาทิตยา รอดน้อยนิติศาสตร์
100088006802566-04-2983500.006312412024นายปรินทร โพธิ์ศรีนิติศาสตร์
100089004212566-04-2923000.006312412031นายสุชล บุตรนามดีนิติศาสตร์
100090007452566-04-2963000.006312412033นายอดิสร กุนากุลนิติศาสตร์
100091003052566-04-2953000.006312412034นางสาวกัญญารัตน์ โสภานิติศาสตร์
100096007462566-04-2943000.006312412053นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณนิติศาสตร์
100097005512566-04-2973500.006312412054นายธนพล วงษานิติศาสตร์
100098000512566-04-2923000.006312412060นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์นิติศาสตร์
100099007082566-04-2943000.006312412063นายศุภกิตติ์ กาวิละบุตรนิติศาสตร์
100102004562566-04-2933000.006312412085นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
100104000372566-04-2930.006412207006นายภัคพล เฝ้าหนองคู่คณิตศาสตร์
100105004902566-04-2933000.006412412009นางสาวธันย์ชนก มั่นคงนิติศาสตร์
100106002022566-04-2933000.006412412014นางสาวพิกุลทอง แช่มช้างนิติศาสตร์
100107007782566-04-2993950.006512108037นายปัญญาพล พงษ์ชัยสิทธิ์จิตวิทยาและการแนะแนว
100108007902566-04-2933400.006512108025นางสาวเรืองลักษณ์ บุตรทิพย์สกุลจิตวิทยาและการแนะแนว
100110006552566-04-2934350.006515272007นายจิรวัฒน์ แสงปัญญาวิศวกรรมเครื่องกล
100111006572566-04-2934350.006515272015นายณัฐวุฒิ ดีแจ่มวิศวกรรมเครื่องกล
100112006612566-04-2934350.006515272016นายทีปกรณ์ วันหาวิศวกรรมเครื่องกล
100113006422566-04-2934350.006515272023นายภัทรพล ครุธวิเศษวิศวกรรมเครื่องกล
100115002772566-05-0232650.006212411013นายนิธิกร ทรงอยู่ดนตรีสากล
100116006012566-05-0232650.006212411015นายวีรภัทร ทองเชื้อดนตรีสากล
100117002692566-05-0232650.006212411002นางสาวนิธิกานต์ เชฐสิงห์ดนตรีสากล
100118005262566-05-0232650.006212602036นายไพฑูรย์ ทองสนการจัดการ
100119005202566-05-0232650.006212602123นางสาวสุทธิดา ถนอมกายการจัดการ
100120007942566-05-0262650.005712416016นางสาวปภาวดี สุขจิตรภาษาจีน
100121002762566-05-0232650.006212411007นายณฐพงศ์ คำภาแก้วดนตรีสากล
100125006192566-05-0262650.006212429053นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอการท่องเที่ยวและบริการ
100126008112566-05-023500.006212429053นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอการท่องเที่ยวและบริการ
100127008102566-05-0252650.006212614014นายณัฏฐกร อ่อนนาเมืองนิเทศศาสตร์
100128008092566-05-0252650.006212614016นายณัฐวัตร เวชไทยนิเทศศาสตร์
100129008082566-05-0232650.006212614021นายนันทกานต์ เอียยะบุตรนิเทศศาสตร์
100131002372566-05-1153000.006312412028นายวิทวัส จันทร์ขำนิติศาสตร์
100132008272566-05-1132650.006112603044นางสาวพิมพ์ประภา วงศ์หล้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100133008292566-05-1113000.006212266004นายวีระพงษ์ นาครักสุดสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100134008282566-05-1113000.006212265009นายปฏิภาณ มีแสงสินสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
100135008302566-05-1133500.005812244063นายวินิจ เพชรดีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100136008352566-05-1520.006212412034นายภูวนาท ภูตะเวชนิติศาสตร์
100137007152566-05-1573500.006312412020นายคณพศ ชาญวศิลป์นิติศาสตร์
100138007862566-05-1552650.006212614039นายจักรพงศ์ บุตรลีนิเทศศาสตร์
100141006252566-05-1562650.006212429036นางสาวสุพัตรา นาดอนการท่องเที่ยวและบริการ
100142006262566-05-1562650.006212429006นางสาวชณิดา ลาตะคุการท่องเที่ยวและบริการ
100144008362566-05-152500.006212412034นายภูวนาท ภูตะเวชนิติศาสตร์
100146008432566-05-2232650.006112606041นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์การตลาด
100148006912566-05-2852650.006212419087นายวันชนะ อุ่นแก้วภาษาอังกฤษ
300001007322566-05-1131600.006232419001นางสาวกรองแก้ว อนงค์ภาษาอังกฤษ
300003007162566-05-1161600.006432422013นายเก่ง ศิริวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์
300004007182566-05-1161600.006432422003นางสาวชลธิชา บัวงามรัฐประศาสนศาสตร์
300005007232566-05-1131600.006532419002นางสาวกาญจนา จันทรมณีภาษาอังกฤษ
300006007582566-05-1137100.006332418002นางสาวดลญา พุดทองภาษาไทย
300007007072566-05-1130.006535602043นายปรีชา ปลูกเนียมการจัดการ
300008007152566-05-1166400.006232426088นางสาวนภัสวรรณ ศรีเมืองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300009009362566-05-1132800.006435602011นางสาวนิชาภัทร สระทองคำการจัดการ
300010009412566-05-1131600.006232419004นางสาวชุติมา จุมพลภาษาอังกฤษ
300011009382566-05-1162800.006232419001นางสาวกรองแก้ว อนงค์ภาษาอังกฤษ
300012009422566-05-1130.006232419001นางสาวกรองแก้ว อนงค์ภาษาอังกฤษ
300014009452566-05-1131600.006232419034นายอนุชาติ วาจาสัจกุลภาษาอังกฤษ
300015007282566-05-1136400.006232418019นางสาวปิยะวรรณ พาพันธ์ภาษาไทย
300016009392566-05-11124400.006232418019นางสาวปิยะวรรณ พาพันธ์ภาษาไทย
300018009442566-05-1131600.006232419042นางสุภัค ชินคำภาษาอังกฤษ
300020006862566-05-15108900.006435615025นางสาววราภรณ์ สิงหเดชการบัญชีบัณฑิต
300021009992566-05-1537100.006335615055นางสาววรกมล โคกทองการบัญชีบัณฑิต
300022010002566-05-1530.006332412029นายธเนศ อาพัดนิติศาสตร์
300023010012566-05-1530.006232412008นางสาวพชรมณี จิราพงษ์นิติศาสตร์
300024010022566-05-1530.006232412006นางสาวปนิตดา ตาคำนิติศาสตร์
300025010032566-05-153900.006212412034นายภูวนาท ภูตะเวชนิติศาสตร์
300027010052566-05-153900.006312412034นางสาวกัญญารัตน์ โสภานิติศาสตร์
300028010072566-05-153900.006312412038นางสาวทิพวรรณ ทวีทรัพย์นิติศาสตร์
300029010082566-05-153900.006312412044นางสาววรินธร คำใจงามนิติศาสตร์
300030010162566-05-1598000.006132412044สิบตรีสมาพันธ์ ทาหลีนิติศาสตร์
300031010172566-05-153900.006312412008นางสาวพิยาดา สร้อยมีนิติศาสตร์
300032010182566-05-1537300.006312412041นางสาวนันทิชา กองแก้วนิติศาสตร์
300033010202566-05-1537300.006312412048นางสาวสายฝน เล่ายีนิติศาสตร์
300034010212566-05-153900.006312412044นางสาววรินธร คำใจงามนิติศาสตร์
300035009252566-05-2236400.005832408016สิบตรีธนาธิป ใจเที่ยงธรรมการเมืองการปกครอง
300036011212566-05-2266200.006032603011นายนันทพงศ์ ภูทวีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300037008472566-05-2231700.006232224009นายณัฐภัทร สุวรรณศิลป์เทคโนโลยีสารสนเทศ
300038008022566-05-2266400.006232422010นางสาววงศ์พรรณ บุญนวลรัฐประศาสนศาสตร์
300039011262566-05-2231600.006232422010นางสาววงศ์พรรณ บุญนวลรัฐประศาสนศาสตร์
300040011282566-05-2230.006232412023นายธรรมรัตน์ ติณะคัตนิติศาสตร์
300041010812566-05-2230.006332412007นางสาววิภาดา ด่อนแผ้วนิติศาสตร์
300042006892566-05-2230.006332602001นางสาวรณพร ภู่ยิ้มการจัดการ
300043010912566-05-2298900.006332602038นางสาวทิพวัลย์ การัมย์การจัดการ
300044009482566-05-2298700.006432412008นางสาวพิมพ์ชนก สุรวัฒน์มนตรีนิติศาสตร์
300045010492566-05-2230.006432426025นายวิวรรธน์ ขัติวงษ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300046008332566-05-2230.006435252029นายณัฐกฤต องอาจเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
300047008172566-05-22128700.006432412013สิบตำรวจตรีธนภูมิ วิจิตรพงษานิติศาสตร์
300048008632566-05-22108900.006435615011นางสาวธัญญารัตน์ บัวสิงห์คำการบัญชีบัณฑิต
300049010602566-05-2261800.006432602034นายธนัชพงศ์ ศรีเบญจมาศการจัดการ
300050011232566-05-2232800.006435622038นางสาวจิรประภา อ่องแดงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
300052011272566-05-2233000.006435224008นายกษิด์เดช กันนะพันธุ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
300053011242566-05-2232800.006435622002นางสาวกฤติยา พรหมจันทร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
300054006872566-05-2230.006532422021นายสุภฤกษ์ คำแสงรัฐประศาสนศาสตร์
300055007142566-05-2291600.006532422009นายชณัฐ ข่ายทองรัฐประศาสนศาสตร์
300056008812566-05-2298000.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300058010692566-05-2236400.006012426016นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300059007782566-05-2236400.006212606026นายทรงพล แผลงศรการตลาด
300061007562566-05-2236400.006212426060นางสาวภาวดี ฉายแป๊ะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300062010362566-05-222600.006212412070นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นิติศาสตร์
300063006932566-05-2298000.006212407043นางสาวฤทัยรัตน์ รัชดานนท์การพัฒนาชุมชน
300064006922566-05-2298000.006212407042นางสาวชุตินันท์ สมบูรณ์เหมาะสมการพัฒนาชุมชน
300065010552566-05-222600.006212412073นายณัฏฐพล มีชินนิติศาสตร์
300066011312566-05-22128000.006212419095นางสาวอนันตญา นันตาภาษาอังกฤษ
300067011202566-05-2237300.006312419005นางสาวเขมณัฏฐ์ พรอนันท์ธนกุลภาษาอังกฤษ
300068010702566-05-2267300.006312419015นางสาวธัญญารัตน์ โอภาสภาษาอังกฤษ
300069010352566-05-2237300.006312419108นายมูฮำมัดฮาฟีส บอนองภาษาอังกฤษ
300070010712566-05-2237300.006312419019นางสาวเบญจพร เกษรจรุงภาษาอังกฤษ
300071010682566-05-2237300.006312419024นางสาวพัชราภรณ์ สิบผุดภาษาอังกฤษ
300072009832566-05-2237300.006312405071นายมงคล เจริญสุขรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300074006902566-05-2237300.006312412072นางสาวสิริวิมล พลเดชนิติศาสตร์
300075007592566-05-2267300.006312426082นายพลวัต ปานโตรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300076010922566-05-2237300.006312426060นางสาวลลิตา คล่ำคงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300077010852566-05-2267300.006312426059นางสาวลดาวัลย์ วัยพัททารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300078007602566-05-2267300.006312426053นางสาวธนพร จุลพันธ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300079006942566-05-2299000.006312407078นางสาวจุฑารัตน์ คงสุจริตการพัฒนาชุมชน
300080006992566-05-2299000.006312407079นายสธัสชัย การสุทธิการพัฒนาชุมชน
300081007002566-05-2299000.006312407081นางสาวญาดา วงษ์จำปาการพัฒนาชุมชน
300082008412566-05-2299000.006312407074นางสาวพรปวีณ์ หนองคายการพัฒนาชุมชน
300083007412566-05-2237300.006312416063นางสาววราลักษณ์ ชุ่มมาภาษาจีน
300084007542566-05-2237300.006312416040นางสาวกิตติยาภา บัวประทุมภาษาจีน
300085007472566-05-223900.006312416051นางสาวพรนภัส ชังคะนากภาษาจีน
300086011302566-05-223900.006312412010นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์นิติศาสตร์
300087007462566-05-223900.006312416045นางสาวญาณันธร เกิดบึงพร้าวภาษาจีน
300088007192566-05-223900.006412412012นางสาวประภัสรา เขียวแก้วนิติศาสตร์
300089011372566-05-2332800.006435622025นายคงคา ทองพานเหล็กการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
300090011362566-05-2332800.006435622022นางสาวอุทุมพร หนองทรายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
300091011152566-05-2356400.006032412006นางสาววิรมณ มาผึ้งนิติศาสตร์
300092011142566-05-2356400.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
300115011842566-05-28124400.005832408016สิบตรีธนาธิป ใจเที่ยงธรรมการเมืองการปกครอง
300116011092566-06-043900.006312412066นายอดิเทพ รินถานิติศาสตร์
300117008962566-06-0467100.006432418005นางสาวธิชาภัทร หล่องตากล้าภาษาไทย
300118008902566-06-0467100.006432418003นางสาวณัฐปภัสร์ ถานีภาษาไทย
300119008872566-06-0467100.006432418006นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะภาษาไทย
300120008912566-06-0467100.006432418002นางสาวกวินทรา คุณยศยิ่งภาษาไทย
300121010562566-06-0467100.006432418009นายประเสริฐ จันทะคุณภาษาไทย
300122008922566-06-0467100.006432418001นางกรรณิกา อยู่คงภาษาไทย
400001000052566-05-1567100.006435405011นายภัคพล ปรางค์ทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400002000062566-05-1567100.006435405007นางสาววิลาสินี นิ่มสุวรรณรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400003000072566-05-1567100.006435405006นางสาวยุพดี ใจประดิษฐ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400004000082566-05-1567100.006435405002นางสาวจุรีภรณ์ พลอาษารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400005000092566-05-1567100.006435405004นางสาวนัยนา อยู่นุ้ยรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400006000102566-05-1567100.006435405013นายสาธิต นิ่มพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400007000112566-05-1567100.006435405016นางสาวลูกน้ำ เอี่ยมชัยรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400008000122566-05-1567100.006435405017นางพงษ์ศรี ปั่นเกิดรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400009000132566-05-1567100.006435405019นางสาวจันทรา ปั้นทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400010000142566-05-1567100.006435405018นางสาวสุกัญญา ปานรุ่งรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400011000152566-05-1567100.006435405021นางภูวรีรัตน์ ตระกูลทิพย์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
400012000162566-05-1567100.006435405001นางสาวจิราพร ห้าวหาญรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
0117731600.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
0117830.006332412007นางสาววิภาดา ด่อนแผ้วนิติศาสตร์
0117930.006332412048สิบตำรวจตรีธนชิต รักเสนาะนิติศาสตร์
0118032800.006332412029นายธเนศ อาพัดนิติศาสตร์
0118131600.006032412006นางสาววิรมณ มาผึ้งนิติศาสตร์
011823900.006212412070นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นิติศาสตร์
011833900.006212412034นายภูวนาท ภูตะเวชนิติศาสตร์
0117032800.006432422001นางสาวกชพรรณ กันจูรัฐประศาสนศาสตร์
0116832800.006432422015สิบเอกจักรภาพ ประทุมศรีรัฐประศาสนศาสตร์
0116732800.006432422014นายจักรพรรณ เพชรพลรัฐประศาสนศาสตร์
0116631600.006432422011นายกตัญญู ชุษณานันท์รัฐประศาสนศาสตร์
0116532800.006432422009นางสาววริศรา วัฒนกุลชัยรัฐประศาสนศาสตร์
011643900.006212412059นางสาววันทนีย์ มีอินทร์นิติศาสตร์
0116356400.006012427020นายธนวัฒน์ สาดอ่ำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
011621410800.006132405033นายศุภกิจ เครือสุขรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
0116932800.006432422002นางสาวจิราภรณ์ เขตรกันรัฐประศาสนศาสตร์
0117132800.006332412007นางสาววิภาดา ด่อนแผ้วนิติศาสตร์
011743900.006312412060นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์นิติศาสตร์
011753900.006312412031นายสุชล บุตรนามดีนิติศาสตร์
0117632800.006232412006นางสาวปนิตดา ตาคำนิติศาสตร์