ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100004093772564-06-2996300.006012224026นายอภิสิทธิ์ หินอ่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ
100043123732564-06-293900.006112614037นางสาวกัลยกร ชาญเชี่ยวนิเทศศาสตร์
100054118132564-06-293900.006112404044นายสิทธิพล พยัคฆ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100065110712564-06-2930.006212267002นางสาวเมฆขลา พรมสมบัติบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
100080101282564-06-293900.006212426069นางสาวสุปรียา ผ่อนพักรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100088088482564-06-2930.006312405079นายปวรุตม์ บุตสิโมงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100106127742564-06-2930.006112213029นายศตวรรษ ช่วยกลิ่นชีววิทยา
100121129612564-06-29166570.006112602030นายภาณุวัฒน์ เสนาชัยการจัดการ
100122129622564-06-29216570.006112602032นายวรัชญ์ ทองสุขการจัดการ
100125119862564-06-2930.006112247001นางสาวกนกวรรณ ชื่นรอดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100167130292564-06-293900.006315253018นายธนทัต ดอนไพรเมืองเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
100180133782564-07-0165400.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100187128902564-07-0134770.005912409039นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาดการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100188133882564-07-0130.005912409039นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาดการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100194116482564-07-01125670.006012411015นายพงศ์ภัค เด่นจันทึกดนตรีสากล
100195133702564-07-0130.006012411015นายพงศ์ภัค เด่นจันทึกดนตรีสากล
100197115982564-07-0134770.006012606007นางสาวฑุลิกา กิจวรรณการตลาด
100203133832564-07-0164770.006012607022นายนิรุต แตงบางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100208133852564-07-0154770.006012405071นายวีรพล ประทุมดีรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100209133862564-07-0154770.006012405072นายอนุรักษ์ สุขคงรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100218133962564-07-013900.006112602038นายเศรษฐวุฒิ แสงปานการจัดการ
100225070252564-07-0130.006112622021นายดรัณภพ คำแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100226070222564-07-0130.006112622024นายธนกร เจือจานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100233110722564-07-0130.006212411009นายธนกร ก้อนจะราดนตรีสากล
100243132932564-07-016900.006212614052นายวรัญชิต เป้าเพชรนิเทศศาสตร์
100260134502564-07-0130.006112620025นายธีรภัทร์ อินปานการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100261132692564-07-0130.006112620026นายนัฐธีร์ กันเพ็งการจัดการธุรกิจค้าปลีก
100288080432564-07-023900.006113109030นางสาวทิพรัตน์ เกยเมืองดนตรีศึกษา
100290129302564-07-023900.006112411001นางสาวกนกวรรณ แสงรูจีดนตรีสากล
100297134792564-07-0230.006112603014นางสาววันวิสาข์ เพ็ญนาคีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100301090402564-07-026900.006112602092นางสาววิมลวรรณ มีกลิ่นการจัดการ
100303128662564-07-0230.006112602102นายณัฐกานต์ นิ่มนวลการจัดการ
100307122342564-07-023900.006212120052นางสาวภัทรจาริน พิมพัฒน์สังคมศึกษา
100318092002564-07-0230.006312405011นางสาวนิรัชพร สีกุมรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100321134342564-07-023900.006112429036นายบัณฑูล สุวรรณพจน์การท่องเที่ยวและบริการ
100325135962564-07-023900.006212614062นายปิติฤกษ์ บุสรานิเทศศาสตร์
100326135872564-07-0234770.005912411010นายณัฐภัทร พุ่มพันธ์ไพบูลย์ดนตรีสากล
100344136602564-07-0230.006012417004นางสาวชัญญา แซ่หลอภาษาญี่ปุ่น
100347136622564-07-0230.005912419036นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึกภาษาอังกฤษ
100357135392564-07-05155670.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100358137512564-07-053900.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100359137572564-07-0534770.005812602126นายภูเบศร์ เพ็ชรมากการจัดการ
100360136712564-07-0565400.005912231001นางสาวนันทนัช ถาวรวิทยาการคอมพิวเตอร์
100366116902564-07-05115670.006012417034นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูลภาษาญี่ปุ่น
100367137352564-07-0530.006012411024นายสุรชฏ คำดำดนตรีสากล
100371135602564-07-05186570.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100372135622564-07-0530.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100374096182564-07-0547200.006012239044นายฤทธิพร ศรีใจวิศวกรรมโลจิสติกส์
100380104602564-07-053900.006112242031นายสุวินัย ทองทิพย์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100397129652564-07-056900.006112411032นายอภินันท์ บุคำดนตรีสากล
100401136012564-07-0530.006112602114นายธวัชชัย อินทร์คำการจัดการ
100409132872564-07-053900.006112405012นางสาวพัทธ์ธีรา ด่านประเสริฐชัยรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100433138632564-07-0764770.005912416006นางสาวณัฐวิภา บุญเกิดภาษาจีน
100437129982564-07-0730.006012411018นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ขวัญดนตรีสากล
100440138452564-07-0734770.006012416033นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึกภาษาจีน
100443092832564-07-0734770.006012602040นายกิตติภณ เขียวต่ายการจัดการ
100446138652564-07-0760.006012416022นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์ภาษาจีน
100454137822564-07-076900.006112411016นายทีปกร ชาญชวพันธ์ดนตรีสากล
100460137102564-07-073900.006112405005นางสาวณัฐฐาพร สุขแย้มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100470138662564-07-0760.006312416080นางสาวจตุพร นามโคตรภาษาจีน
100471138742564-07-073900.006315250001นางสาวกันยากร สุดสรรศ์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100474138792564-07-073900.006315250015นายธนพล เงื่องจันทองเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100489139172564-07-076900.006112262004นายชญานนท์ มณีแก้วการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
100494140322564-07-1030.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100503116302564-07-10128100.006012247047นายธนัญชัย จันทร์ส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100520117132564-07-103900.006112622067นายสุรศักดิ์ ใจโปทาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100527135292564-07-1030.006112239024นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์ศรีวิศวกรรมโลจิสติกส์
100534120042564-07-1030.006212602079นายอภิเศก คุ้มเที่ยงการจัดการ
100539140042564-07-103900.006315250037นายสรเชษฐ์ ใจช่วยเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100541140032564-07-103900.006315250045นายณัฐพงศ์ บุญล้ำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100544138852564-07-1030.006312405024นายไกรวิชญ์ ซ้อนเพชรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100545138672564-07-1030.006312405027นายณัฐนัย กองตันรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100561125632564-07-10156300.006312412086นางสาววิจิตรา แก้วฤทธิ์นิติศาสตร์
100562140362564-07-1034770.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100569138692564-07-10125670.006012428007นางสาวรมิดา นวลคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100570140532564-07-1030.006012428007นางสาวรมิดา นวลคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100571140252564-07-10125670.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100582139402564-07-106900.006112404033นายธนาธิป พิมโพธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100588113112564-07-1030.006212606016นางสาววิภาวดี พลายวงษ์การตลาด
100589140392564-07-1030.006212606061นายศิริประภัสสร แก้วทองการตลาด
100592135862564-07-1234770.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100593091882564-07-1265400.006012224018นายวรรธนะ จันสุตะเทคโนโลยีสารสนเทศ
100595134662564-07-1260.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100600135012564-07-1235400.006012201017นายภควัต โตเอี่ยมการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100605141402564-07-1230.006012602184นางสาวมีนา มาลัยการจัดการ
100609140872564-07-1230.006112224059นายสิทธิชัย ช้างแก้วเทคโนโลยีสารสนเทศ
100621135792564-07-12166570.006112606048นายภูวดล สัมพันธ์แพรการตลาด
100626140962564-07-1230.006112603033นายภานุวิทย์ ผ่องคณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100630139322564-07-123900.006112602024นางสาวอรวรรณ สุทัศน์การจัดการ
100631139252564-07-1230.006112602024นางสาวอรวรรณ สุทัศน์การจัดการ
100637141312564-07-126900.006112229003นางสาวปาริชาติ พรมจันทร์เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
100639141382564-07-126900.006112201003นางสาวฐิตินันท์ นนทพจน์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100641141362564-07-126900.006112201012นางสาวเอมมิกา สามารถการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100646140672564-07-126900.006112404001นางสาวกรรณิการ์ หมอนจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100647140612564-07-126900.006112404043นายสรัช สัณฑกุลรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
100653141162564-07-12125670.006215615044นางสาวสุนิสา ดอนไพรการบัญชีบัณฑิต
100658124232564-07-1230.006212407039นายนพนัส ใจดุการพัฒนาชุมชน
100659122212564-07-1230.006212407040นายประชา จี้เพ็ชรการพัฒนาชุมชน
100669138562564-07-153900.006112208028นายวัชระพล พิชญ์ณัฐภพคหกรรมศาสตร์
100671141902564-07-153900.006112208049นายชนันธร รังสิยานนท์คหกรรมศาสตร์
100673141882564-07-1530.006112606041นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์การตลาด
100674141812564-07-153900.006112244003นางสาวพรพรรณ แย้มอ้นออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100675141782564-07-156900.006112244004นางสาวเพ็ญรัศมี บุญเพ็ญออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100678141832564-07-1536300.006215250006นายเจษฎา กนกสิงห์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
100680141752564-07-1564770.005712416016นางสาวปภาวดี สุขจิตรภาษาจีน
100685141742564-07-1530.006012607030นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100687141762564-07-153900.006012428007นางสาวรมิดา นวลคำสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100688141772564-07-156900.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100698142052564-07-184900.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100713138592564-07-1834770.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
100719142312564-07-20125670.006012426101นายภูวนัย เอี่ยมมารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100731143702564-08-012900.006112234008นางสาวพิชากร ขำทองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100732143692564-08-012900.006112234017นายรวีโรจน์ เกตุทิมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100734143672564-08-0130.005712405071นางสาวนฤมล เพชรวาวรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100735143712564-08-013900.006212426119นายณัฐกร กัลปนาทรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
100737143732564-08-01217200.006312412085นายนันทิศ ด้วงมั่นนิติศาสตร์
100740143842564-08-0366300.006112244012นายกิตตินันท์ ดีดน้อยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100741141172564-08-0564770.005812419097นางสาวสุกานดา สีหล้าภาษาอังกฤษ
100742143972564-08-053900.005812419097นางสาวสุกานดา สีหล้าภาษาอังกฤษ
100752132942564-08-1434770.006012420054นายปฏิภาณ อ่ำเจริญภาษาอังกฤษธุรกิจ
100753123402564-08-1434770.006012420049นายจิระพงศ์ พัดแดงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100756144372564-08-1430.006012607044นายสืบวงศ์ คงสวัสดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
100758130792564-08-196900.006112411022นายพชร ฟักเจริญดนตรีสากล
100763144772564-08-2530.006112606048นายภูวดล สัมพันธ์แพรการตลาด
100783126572564-10-15126300.006112224009นางสาวสุชานันท์ บุญโสภาเทคโนโลยีสารสนเทศ
100784138502564-10-1534770.005912603042นายโยธิน แสนคำการจัดการทรัพยากรมนุษย์
100793110402564-10-203900.006212418073นายอภิสิทธิ์ สุขชัยสงค์ภาษาไทย
300001027082564-09-0366200.005632606016นางสาวพุทธรักษา อ่อนละมูลการตลาด
300002034812564-09-03128000.005932405022สิบโทณัฐพล ณ วิเชียรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300003033132564-09-0336400.006032404005นางสาวนราวดี เกตุพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300004035192564-09-0398000.006032405002นางสาวภัทรสุดา ดอนดาไพรรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300006036112564-09-0336200.006032612023สิบเอกภูมมินทร์ บ่อแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300007026552564-09-0336200.006135602048นางสาววรรณพร คำร่วงการจัดการ
300008036162564-09-0332800.006132426069สิบตรีอิทธิภัทร์ ปัตโตรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300010023772564-09-0330.006232422018นายฐานิศร์ ผ่องใสรัฐประศาสนศาสตร์
300011034852564-09-03118000.006232422041นางสาวมัตติกา ล่วงลือรัฐประศาสนศาสตร์
300012021722564-09-0388000.006232426004นางสาวมัสลิน อนันต์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300014033842564-09-0371700.006232224021นายอุกฤษฏ์ สุรวาศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
300018026282564-09-0388000.006232418015นายปรัชชา ราชอ่องภาษาไทย
300020020662564-09-0381600.006232614005นางสาวทวีพร คำสุกดีนิเทศศาสตร์
300021022642564-09-0331600.006232614009นางสาวสุชาดา เปรมปรีนิเทศศาสตร์
300024024402564-09-0361600.006332418002นางสาวดลญา พุดทองภาษาไทย
300025024562564-09-0361600.006332418008นางสาววาสิณี หมื่นจิตรภาษาไทย
300026024462564-09-0361600.006332418010นางสาวสุกัญญา น้อยลาภาษาไทย
300027024412564-09-0361600.006332418018ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาวภาษาไทย
300030035152564-09-0336400.006012426008นางสาวชุติภา เอี่ยมปานรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300031034822564-09-0336400.006012426014นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชรรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300032034992564-09-0336400.006012426017นางสาวบุศรินทร์ ทะลารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300033034892564-09-0336400.006012426028นางสาววิภาวี สิงห์รักษ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300034033912564-09-0336400.006012617010นางสาวมณฑาทิพย์ บำรุงสินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
300035034192564-09-033900.006112418007นางสาวชนัญณิศา พูลสวัสดิ์ภาษาไทย
300036026612564-09-033900.006112419018นางสาวปทิตตา ชุมจังหรีดภาษาอังกฤษ
300037026582564-09-033900.006112419023นางสาวเปรมประภา ลิมปกุลภาษาอังกฤษ
300038027762564-09-033900.006112419024นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรพงษ์ภาษาอังกฤษ
300039026572564-09-033900.006112419032นางสาวสุรัตน์ติกาญจน์ อ่าวศรีภาษาอังกฤษ
300040026602564-09-033900.006112419041นายวัชระ โถงโฉมภาษาอังกฤษ
300041034212564-09-033900.006112602099นางสาวอาฐิติยา แพงน้อยการจัดการ
300043037162564-09-033900.006112426007นางสาวฐิติมา น้อยต่วนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300044035612564-09-033900.006112426008นางสาวณัฐกมล ครองระวะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300045036042564-09-033900.006112426029นางสาวอติกร ไชยขันธุ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300047031202564-09-033900.006112426096นายภานุวัฒน์ ชูบุญวงศ์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300048033542564-09-033900.006112426105นายเอกชัย เอี่ยมโอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300054035912564-09-0336400.005912403035นายธเนศ ใจไทยรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300056036302564-09-0336200.006235602023นายธนกร เลิศวิลัยการจัดการ
300057024082564-09-033900.006112420057นายภูมน มีอาชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
300059036462564-09-033900.006112426038นายณัฐพงศ์ ฉิมพลีรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300060036472564-09-033900.006112426039นายณัฐพงศ์ เอี่ยมต่อรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300063033192564-09-0598000.005912412040นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตรนิติศาสตร์
300064026512564-09-0546400.006012412066นางสาวอรสา จันทร์เล็กนิติศาสตร์
300065025872564-09-0561800.006112412004นางสาวฉัตรฤดี จาดศรีนิติศาสตร์
300067025862564-09-0561800.006112412009นางสาวณัฐวดี เขียวเครือนิติศาสตร์
300068025822564-09-053900.006112412013นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจรนิติศาสตร์
300069024772564-09-053900.006112412020นางสาวรสริน จันทร์แก้วนิติศาสตร์
300070026122564-09-0551500.006112412024นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์นิติศาสตร์
300071033662564-09-053900.006112412025นางสาวสิรินยา ทับทองนิติศาสตร์
300073035982564-09-053900.006112412041นายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายแก้วนิติศาสตร์
300075034162564-09-053900.006112412061นางสาวภาฝัน สมใจนิติศาสตร์
300076025712564-09-053900.006112412062นางสาววันวิสา กันเหม็นนิติศาสตร์
300077032352564-09-0561800.006112412064นางสาววีรนุช คุ้ยต่วนนิติศาสตร์
300078035562564-09-053900.006112412066นางสาวศาลิศรา ศูนย์กลางนิติศาสตร์
300083020992564-09-05118000.005932412017สิบเอกจิรวัฒน์ ชื่นอะลวยนิติศาสตร์
300084025432564-09-0536400.006132412059สิบตำรวจตรีวรเชษฐ์ ประกาศนิติศาสตร์
300085025422564-09-0556400.006132412058นายยุทธนา หอมเนียมนิติศาสตร์
300087038462564-09-0530.006132412056สิบเอกปฐมพงศ์ นาคีสถิตย์นิติศาสตร์
300088038472564-09-0530.006132412059สิบตำรวจตรีวรเชษฐ์ ประกาศนิติศาสตร์
300089038482564-09-0530.006032412018นายชัยธวัช เรืองสังข์นิติศาสตร์
300092038522564-09-0551600.006132412058นายยุทธนา หอมเนียมนิติศาสตร์
300093034492564-09-0566400.005932412001นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำนิติศาสตร์
300094038532564-09-0531600.005932412001นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำนิติศาสตร์
300095026652564-09-0592700.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
300096038542564-09-053900.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
300098038182564-09-073900.006112404037นายภควัฒน์ โคตรน้อยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300099038152564-09-0792700.006112426033นายคมสัน จันทร์พะโยมรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300100037562564-09-0761800.006112426017นางสาวแพรพลอย มาอยู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300102038362564-09-0736400.005912612109นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300103038672564-09-0766200.005932602055นายวันชัย นาคเจือทองการจัดการ
300104032282564-09-0736400.006032405011นายกิตติกานต์ ใสยาติรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300105038682564-09-0732800.006132426037นางสาวฐาปนีย์ ปัดถารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300107038722564-09-0732800.006132426066นายอภิทักษ์ แสงไชยรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300108038652564-09-0736400.005932404007นางสาวปภาวี กลิ่นหอมรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300109038642564-09-0766200.006032606016นายชาญณรงค์ สากลบรรเจิดการตลาด
300110038662564-09-0711800.006032606016นายชาญณรงค์ สากลบรรเจิดการตลาด
300112036432564-09-0736200.005932606011นางสาวสุชาดา บุญประเสริฐการตลาด
300113036442564-09-0730.005932606011นางสาวสุชาดา บุญประเสริฐการตลาด
300114026522564-09-0766400.006032405014นายจักรพันธ์ ทะมูการัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300116038042564-09-0788000.006032426010นางสาวสโรชา เรือนคำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300119038902564-09-0931600.006032405014นายจักรพันธ์ ทะมูการัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300121038882564-09-0930.006235239005นายจำรัส แหลมทองหลางวิศวกรรมโลจิสติกส์
300126039042564-09-1032800.006232614005นางสาวทวีพร คำสุกดีนิเทศศาสตร์
300129039012564-09-1026400.005932411001นางสาวนันทวัน มากรดนตรีสากล
300131039002564-09-1030.006032426143สิบตำรวจโทณัฏฐชัย เฉลิมธนาภิรมย์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300135025892564-09-1061800.006112412014นางสาวนภาฝัน นาคำนิติศาสตร์
300138034722564-09-1098000.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
300139034732564-09-1030.006032412002นางสาวจุฑารัตน์ โคกทองนิติศาสตร์
300140026162564-09-103900.006112412055นางสาวพชรพร บุญมีนิติศาสตร์
300142038272564-09-1098000.005832412068นายณรงค์ชัย ผสมผลนิติศาสตร์
300145039092564-09-113900.006112420006นางสาวชนิกานต์ กองแกนภาษาอังกฤษธุรกิจ
300149037982564-09-1536400.006012412082นางสาวจิราภา แก้วนิ่มนิติศาสตร์
300150038632564-09-1598000.006012412046นางสาวนลิน พันวัฒนากาจีนิติศาสตร์
300151038232564-09-1556400.006012412069นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์นิติศาสตร์
300153038842564-09-1598000.006032412046สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมีนิติศาสตร์
300154039142564-09-1531500.006235250003จ่าโทณัฐพงศ์ เกี่ยวพันธุ์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300155038982564-09-2066400.006032426136นายรังสรรค์ ละม้ายรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300156039232564-09-2061600.006032426136นายรังสรรค์ ละม้ายรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300157039242564-09-201210000.006135250016นายคูณทวี ต่ำต้อเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300159020502564-09-29108000.006035615049นายทศพร พ่วงกระแสร์การบัญชีบัณฑิต
300161039452564-10-0236400.006012426016นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300163039502564-10-0636200.006032612020นายธวัชชัย แซ่เล้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300167035432564-10-2088000.006012412111นายพงศกร ขำขมนิติศาสตร์
300168038312564-10-2066200.006235602057นายอุกฤษฏ์ บุญยะรัตน์การจัดการ
039161211700.006432247011สิบโทศุภชัย เปรมปรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14123187200.005912224019นายพิพรรธน์ ทองดีเทคโนโลยีสารสนเทศ
0350398700.006432416009นายชินกฤต จ่านาคภาษาจีน
03510128700.006432426058นายพิชญานิน หนองหลวงรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง