ลำดับเลขที่ใบลงทะเบียนวันที่จำนวนหน่วยกิตจำนวนเงินรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาสาขาวิชา
100008152212563-07-0434770.005812606122นายวุฒิชัย พัดจันทร์หอมการตลาด
100024146992563-07-04177200.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100025153082563-07-0430.006012242002นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภูสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
100052149862563-07-043900.006013120029นายอนุชา บุญถิ่นสังคมศึกษา
100057143012563-07-04186570.006112602032นายวรัชญ์ ทองสุขการจัดการ
100058143782563-07-0430.006112602032นายวรัชญ์ ทองสุขการจัดการ
100087154772563-07-04176570.005812403006นางสาวจารุวรรณ เทศกุลรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100093148122563-07-0460.005912602036นางสาวสุธิมา โหกลัดการจัดการ
100094155382563-07-04115670.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100146157932563-07-0460.005912420031นางสาววรรณพร เมฆดินแดงภาษาอังกฤษธุรกิจ
100157159832563-07-0430.005912405089นางสาวณัฐกฤตา โตทองรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100161155682563-07-04125670.005912419015นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญาภาษาอังกฤษ
100190158062563-07-043900.006012405053นางสาวศศิปรียา เกตุจ้อยรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100191157872563-07-043900.006012405045นางสาวนภาพร คำตุ้มรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100200150932563-07-048900.006012257023นายปิยวัฒน์ ศรีละออวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
100216159842563-07-0430.006012247009นายกษิดิ์เดช สุกากิจวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100240158132563-07-0430.006012416020นางสาวนภาพร สุขหร่องภาษาจีน
100245158142563-07-0430.006012416033นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึกภาษาจีน
100264157552563-07-0430.006112429036นายบัณฑูล สุวรรณพจน์การท่องเที่ยวและบริการ
100293159722563-07-0434770.006115606017นางสาววัลวลี คำโรยการตลาด
100321158712563-07-043900.006112405043นายศราวุฒิ คุ่ยเฉี๊ยะรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100326158512563-07-043900.006112405086นายณัฐดนัย นาคชัยวัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100327158672563-07-043900.006112405042นายวีระพล มั่นประสงค์รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100332147632563-07-0434770.005912409003นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อยการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
100345162442563-07-0930.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100346162452563-07-0930.005912403056นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโนรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100362159742563-07-0930.006012412014นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทยนิติศาสตร์
100365157442563-07-093900.006013103035นางสาวกัลยาณี รุ่งฉัตรการศึกษาปฐมวัย
100401163412563-07-0965400.005812201024นายศิวกร คงเจริญการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100402163422563-07-0965400.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100403163442563-07-0965400.005812201027นายประวุฒิ จันทร์เชื้อการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100427162162563-07-1155400.005812231018นายนันทวัฒน์ แสนสบายวิทยาการคอมพิวเตอร์
100436165102563-07-1130.005912419067นางสาวเพ็ญนภา อุราราษฎร์ภาษาอังกฤษ
100440155332563-07-1134770.005912416006นางสาวณัฐวิภา บุญเกิดภาษาจีน
100457164172563-07-1112900.006012428034นายสิรดนัย โอโสทองสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100469160852563-07-1130.006012602059นายอชิตพล โฆษิตฤทธิเดชการจัดการ
100470152482563-07-116900.006012602059นายอชิตพล โฆษิตฤทธิเดชการจัดการ
100484160572563-07-11105670.006212412085นางสาวดวงตา นุวัตดีนิติศาสตร์
100503165682563-07-1296300.005912224044นายธิชากรณ์ ต้นคำเทคโนโลยีสารสนเทศ
100508161092563-07-1264770.005912606056นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้วการตลาด
100524157112563-07-1230.006215622080นายพีรพล วิรุณพันธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100528157232563-07-1260.006215622057นางสาวมณฑาทิพย์ พุฒิกานนท์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100534165782563-07-1230.006112241015นายพิชัย การเกตุสัตวศาสตร์
100552165462563-07-123900.006112418045นางสาวณัฐณิชา ฝั้นคำสายภาษาไทย
100554165572563-07-123900.006112418065นางสาวสุนิสา กัลเกตุภาษาไทย
100555165562563-07-123900.006112418068นางสาวอรณัฐ ลุสนธิภาษาไทย
100566150582563-07-1230.006112602010นางสาวน้ำฝน แสงทองการจัดการ
100579163672563-07-1298100.005915247031นายสิทธิพงษ์ สันตะโภควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100622142002563-07-123900.006012238004นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100623147112563-07-126900.006012241030นางสาววรินทร รัตนกรรภิรมย์สัตวศาสตร์
100665165622563-07-1210900.006012614006นางสาวณัฐวิภา เทียนคำนิเทศศาสตร์
100674163342563-07-123900.006012612019นายจิรพนธ์ บุญเกิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100681164722563-07-129900.006012602107นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุขการจัดการ
100683147722563-07-1230.006012602056นายศรัณยู สิงหาการจัดการ
100685143212563-07-1230.006012602163นายปานเทพ ปั้นทองการจัดการ
100688165502563-07-1260.006012602055นายวินัย หอมเจริญการจัดการ
100690165472563-07-126900.006012602175นายภิสิทธิ์ นากแก้วการจัดการ
100693147902563-07-129900.006012602021นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาทการจัดการ
100694148062563-07-12196570.006012602062นางสาวกฤตติยา พานเงินการจัดการ
100705166732563-07-1287200.005912244002นางสาวณัฐมน สอาดออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100706166542563-07-1230.005912238005นายกฤษดา ทองดอนกลิ้งวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100707166532563-07-123900.005912238002นางสาวจุฑาลักษณ์ คำกลิ่นวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100708166292563-07-126900.005912416006นางสาวณัฐวิภา บุญเกิดภาษาจีน
100714155122563-07-1234770.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100715166332563-07-124900.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100716156192563-07-1230.005912411013นายทักษิณ สุดาจันทร์ดนตรีสากล
100719166672563-07-1264770.005912614095นายวิรัช พุทธสานิเทศศาสตร์
100720166762563-07-129900.005912614034นายชัยวัฒน์ ราชวัตรนิเทศศาสตร์
100721163222563-07-1234770.005912407090นายณัฐนนท์ ดาวลายการพัฒนาชุมชน
100722166252563-07-1230.005912407090นายณัฐนนท์ ดาวลายการพัฒนาชุมชน
100724166242563-07-1230.005912407157นายชัยรัช มณีทัศน์การพัฒนาชุมชน
100725150472563-07-1295670.005912403078นายณัฐวุฒิ ไผ่ตรงรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100726166722563-07-1260.005912403078นายณัฐวุฒิ ไผ่ตรงรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100736166362563-07-1230.005912412026นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์นิติศาสตร์
100738166742563-07-1234770.005912412058นางสาวมาริสา ปั้นสุขนิติศาสตร์
100764166572563-07-1230.006212234001นางสาวณัฏฐ์ณิชา พั่วทัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100772166092563-07-123900.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100773166322563-07-1260.005812201025นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
100775165732563-07-1235400.005812206001นายชวัลวิทย์ อาจหาญเกษตรอินทรีย์
100779166872563-07-1230.005812210014นายภัทรพล คำสกลคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
100785167782563-07-1810900.005813109031นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมาดนตรีศึกษา
100786165692563-07-1834770.005813109031นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมาดนตรีศึกษา
100788151732563-07-18105670.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100789167772563-07-1850.005812411045นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญดนตรีสากล
100822167862563-07-183900.006012417025นายพสธร โพธิ์คำภาษาญี่ปุ่น
100834155052563-07-1835400.005912224026นายสุรเดช นาใจคงเทคโนโลยีสารสนเทศ
100844167622563-07-1830.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
100845167612563-07-1830.005912412113นางสาวอภิชญา พิมวงษ์นิติศาสตร์
100851167792563-07-18101800.005912614095นายวิรัช พุทธสานิเทศศาสตร์
100864138112563-07-293900.006012606087นางสาวกานต์ธีรา ปานแจ้งการตลาด
100869168412563-07-293900.005912403056นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโนรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100870168422563-07-2934770.005912412001นางสาวกนกกานต์ บุญกอนิติศาสตร์
100872168452563-07-293900.005912403094นางสาวทอฝัน กันธวังรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
100879168522563-07-2930.005912244074นายชุติพนธ์ ปิยชื่นวจีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100904168962563-08-14186570.006112606048นายภูวดล สัมพันธ์แพรการตลาด
100927169142563-09-1434770.006212412086นางสาวอรทัย นุชจุ้ยนิติศาสตร์
100928169182563-09-243900.006012419001นางสาวกันต์กมล เทพอำนวยภาษาอังกฤษ
100929169192563-09-243900.006012419005นางสาวขวัญหทัย ใจสะอาดภาษาอังกฤษ
100930169202563-09-243900.006012419009นางสาวชลธิชา เมฆสุวรรณ์ภาษาอังกฤษ
100932169222563-09-243900.006012419011นางสาวฐานิตาพัชร์ เอี่ยมชูภาษาอังกฤษ
100933169232563-09-243900.006012419017นางสาวธันยกานต์ สุวรรณปัญโญภาษาอังกฤษ
100934169242563-09-243900.006012419023นางสาวปรียาภรณ์ พูลเกษมภาษาอังกฤษ
100936169262563-09-243900.006012419026นางสาวพัทธนันท์ สีสุทำภาษาอังกฤษ
100940169302563-09-243900.006012419044นางสาวอธิกา โยพันดุงภาษาอังกฤษ
100942169322563-09-243900.006012419063นายอนาวิล นิเวศนาภาษาอังกฤษ
100963169402563-10-193900.006012418041นางสาวสุวารี รุ่งเรืองภาษาไทย
100974164132563-10-2834770.005912614034นายชัยวัฒน์ ราชวัตรนิเทศศาสตร์
100977164102563-10-296900.006012238013นายณัฐวุฒิ ดีหลีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
100978169432563-10-303900.006012208079นายสมาธิ อินหันต์คหกรรมศาสตร์
300003022422563-09-0199000.005832231007นายยศนนท์ ปิ่นหอมวิทยาการคอมพิวเตอร์
300004021242563-09-0136400.005832407018นายวีรภัทร โมทิมการพัฒนาชุมชน
300005021262563-09-0136400.005832407021นายอิสรา คำประเสริฐการพัฒนาชุมชน
300010022212563-09-0161600.005932408024นายดร เรืองเดชการเมืองการปกครอง
300013022222563-09-0188000.005932412024นายธนกฤต เพ็ชรสุวรรณนิติศาสตร์
300014022262563-09-0130.005932412025สิบตรีธนบดี ธิมะสารนิติศาสตร์
300015022192563-09-0166400.005932418045นายกฤษฎา หวังมีสุขภาษาไทย
300017018722563-09-0136400.005932419002นางกรกนก จันทร์อินภาษาอังกฤษ
300020019162563-09-0130.006032602043สิบโทศุภมิต ศิขินารัมย์การจัดการ
300028020152563-09-0126400.006132418013นายณัฐนนท์ เสือคล้ายภาษาไทย
300031019872563-09-0121600.006132418018นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ภาษาไทย
300032019902563-09-0130.006132418018นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ภาษาไทย
300035018812563-09-0161800.006312416081นางสาววรรณภาภรณ์ นามเชื้อภาษาจีน
300036022172563-09-0136400.005812607057นายดนุวัชร ทับทองดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม
300037022162563-09-0136400.005812607060นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
300038018582563-09-013900.005812242125นางสาวธัญชนก ยอดจันทร์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
300043022442563-09-0166400.005912412109นางสาวสุดารัตน์ สุดชารีนิติศาสตร์
300044019372563-09-0136400.005912412117นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์นิติศาสตร์
300045018932563-09-0166400.005912412121นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจูนิติศาสตร์
300047019132563-09-013900.006012606066นางสาวมณีรัตน์ แสงทรัพย์การตลาด
300066018602563-09-013900.006012412096นางสาววิไลวรรณ สุวรรณรัตน์นิติศาสตร์
300069021382563-09-013900.006012412110นายปฏิภาณ เฉยเมล์นิติศาสตร์
300070019722563-09-013900.006012412111นายพงศกร ขำขมนิติศาสตร์
300075020302563-09-013900.006112418045นางสาวณัฐณิชา ฝั้นคำสายภาษาไทย
300083020002563-09-013900.006112426020นางสาวรุ่งธิดา สีวงวาดรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300085020702563-09-013900.006112426039นายณัฐพงศ์ เอี่ยมต่อรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300089018792563-09-0161800.006112426084นางสาวศุภลักษณ์ คำสอนรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300098018782563-09-013900.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจนิติศาสตร์
300099022342563-09-012600.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจนิติศาสตร์
300111022922563-09-0331600.006032426006นางสาวรัชนก ประทีปทองรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300113022962563-09-0332800.006032412021นายณชรัฐ แหลงจายนิติศาสตร์
300114018522563-09-0391600.006032412021นายณชรัฐ แหลงจายนิติศาสตร์
300125021462563-09-0391700.006232224015นายภาคินัย ม่วงมันเทคโนโลยีสารสนเทศ
300127018442563-09-0361600.006232422018นายฐานิศร์ ผ่องใสรัฐประศาสนศาสตร์
300129023482563-09-0366400.005832412068นายณรงค์ชัย ผสมผลนิติศาสตร์
300130023762563-09-0336400.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300133023532563-09-031310800.005932412005นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญนิติศาสตร์
300134023732563-09-0320.005932412005นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญนิติศาสตร์
300135023392563-09-0362800.005932412024นายธนกฤต เพ็ชรสุวรรณนิติศาสตร์
300137019732563-09-03128000.005932602057นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงินการจัดการ
300138023772563-09-0332700.005932602057นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงินการจัดการ
300140023352563-09-0330.005932602065สิบโทกฤษฎา ประทับช้างการจัดการ
300143023272563-09-0361600.006032418022นายอภิสิทธิ์ ผึ้งสุขภาษาไทย
300148021832563-09-0330.006232422026นายภีระวัตร บุญมีรัฐประศาสนศาสตร์
300153019592563-09-0361600.006232418005นางสาวนวพร ธุระภาษาไทย
300159021752563-09-0366400.005612403016นางสาวผณิวัลลิ์ จันทร์ตาวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300160022972563-09-0331600.005612403016นางสาวผณิวัลลิ์ จันทร์ตาวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
300164023142563-09-0351500.005912412011นางสาวประภัสสร เทพนาคินนิติศาสตร์
300165023192563-09-032600.005912412014นางสาวภาวิณี เขียวงามนิติศาสตร์
300166021362563-09-0382400.005912412017นางสาววราภรณ์ จันทร์สีนิติศาสตร์
300169023152563-09-0351500.005912412024นางสาวโสรยา สายทองนิติศาสตร์
300170021792563-09-033900.005912412024นางสาวโสรยา สายทองนิติศาสตร์
300174021812563-09-0336400.005912412092นางสาวจิตรลดา หุ่นอินทร์นิติศาสตร์
300175019522563-09-033900.006012412072นายนครินทร์ น่วมนุ้ยนิติศาสตร์
300184023572563-09-0366400.005912408100นายณัฐพร แสนสิทธิ์การเมืองการปกครอง
300185023742563-09-0361600.005912408100นายณัฐพร แสนสิทธิ์การเมืองการปกครอง
300186021772563-09-0351500.005912412042นายยอดขวัญ วิลาพังนิติศาสตร์
300188021332563-09-0366400.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
300189021522563-09-0321600.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
300194023832563-09-0336400.005912412066นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทองนิติศาสตร์
300195023862563-09-033900.005912412070นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บนิติศาสตร์
300196023842563-09-0331600.005912412083นายวิโรจน์ มีกลิ่นนิติศาสตร์
300197020082563-09-03118000.005912412074นายโชคชัย สมศรีนิติศาสตร์
300198023812563-09-0332800.005912412074นายโชคชัย สมศรีนิติศาสตร์
300199018242563-09-033900.006012412006นางสาวชุติมา เพ็ชรพลนิติศาสตร์
300200023752563-09-033900.006012412014นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทยนิติศาสตร์
300201023822563-09-033900.006012412096นางสาววิไลวรรณ สุวรรณรัตน์นิติศาสตร์
300202021482563-09-033900.006112418079นางสาวเนธิตา อินนาคภาษาไทย
300205020672563-09-0361800.006112426017นางสาวแพรพลอย มาอยู่รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300206021682563-09-03113300.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
300208024032563-09-0830.005832614018สิบตรีพชร ทองเพิ่มนิเทศศาสตร์
300209023312563-09-08118000.005932404003นางสาวเกวรินทร์ คงมั่นรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
300224024052563-09-0832700.006135615097นางสาวณัฐวรา ผ่องศรีการบัญชีบัณฑิต
300225024492563-09-0874400.006032412046สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมีนิติศาสตร์
300227024172563-09-0836400.005912409010นางสาวนิตยา แฝงจันดาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
300228024132563-09-0852800.005912412052นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิดนิติศาสตร์
300234024362563-09-083900.006012603035นางสาวจารุวรรณ เปพะนัสการจัดการทรัพยากรมนุษย์
300235024372563-09-083900.006012603057นายยุทธภูมิ ชาญสมาธิ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
300239024012563-09-083900.006212412016นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจนิติศาสตร์
300241024142563-09-083900.006212412081นางสาวกาญจนา ครุฑธานิติศาสตร์
300249024272563-09-083900.006215250040นายสหกิจ แก้วขุนน้าเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300251024292563-09-083900.006215250013นายนัฐพล กลิ่นดีเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300254024322563-09-083900.006215250006นายเจษฎา กนกสิงห์เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
300261024542563-09-0930.005832419038สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำภาษาอังกฤษ
300264024582563-09-143900.006012224056นายอนุวัฒน์ มณฑาเทคโนโลยีสารสนเทศ
300267024742563-09-14128000.006135602044นางสาวปรียาภัทร เครือสารการจัดการ
300270021642563-09-293900.006012224058นายอรรถพล สุขทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
300275024922563-10-0351600.006032412040นายสิทธิธรรม บัวเขียวนิติศาสตร์
300277022562563-10-0566400.005912612036นายธนภัทร โชติรักษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300278022552563-10-0566400.005912612039นายปัญญาโชติ โคมบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300281024802563-10-1136400.005812408022นางสาวสุรีรัตน์ พุดฉิมการเมืองการปกครอง
300285025042563-10-2566400.005912408012นางสาวณัฏฐริกา พุ่มเกตุการเมืองการปกครอง
300288021672563-10-293900.006012224020นายวัสสการ อุลนรุตเทคโนโลยีสารสนเทศ
300289021102563-10-303900.006012426092นายนนทวัฒน์ งามโสภารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300290021092563-10-303900.006012426066นางสาวนวรัตน์ ทองอินทร์รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
300291021082563-10-303900.006012426025นางสาวลลนา การะทักรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง