กรุณารอสักครู่...
ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำแนะนำ   โปรดกรอกใบสมัครด้วยความรอบคอบ เพราะข้อมูลที่ท่านให้จะมีส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณาสำหรับการคัดเลือก
 
เลขที่อ้างอิง (ไม่ต้องใส่)
วันที่ (ไม่ต้องใส่)
 
1. ชื่อผู้สมัคร
 
ชื่อ - สกุล     นามสกุล
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ
เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล *กรุณากรอกอีเมลเพื่อรับรหัส clearing house จาก TCAS
ความพิการ ไม่มีความพิการ มีความพิการ ด้าน
 
2. ชื่อสถานศึกษา
 
* ชื่อสถานศึกษาจะต้องใส่ให้ถูกต้องครบถ้วน (ให้พิมพ์ชื่อสถานศึกษาอย่างน้อย 4 ตัวอักษรและเลือกจากระบบ ไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียน!)
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์โทรที่สามารถติอต่อได้)
แผนการเรียน
ผลการเรียนสะสม (GPA) เท่ากับ (กรอกตัวเลขให้ตรงกับเอกสารแนบ)
วุฒิที่ใช้สมัคร ม.6,กศน. ปวช. ปวส.,อนุปริญญา
 
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระเรียนรู้ (เฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิ ม.6 สายสามัญ สมัคร เท่านั้น)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
 
3. สมัครเรียนในประเภท
 
* เลือกได้ 1 ประเภทเท่านั้น
3.1 ประเภทคัดเลือกเรียนดี
3.2 ประเภทคัดเลือกความสามารถพิเศษ เลือกด้าน * เลือกได้ 1 ด้านเท่านั้น และกรุณากรอกรายละเอียดประเภทที่เลือกด้วยค่ะ
             ด้านกีฬา ชนิดกีฬา
             ด้านดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)
             ด้านศิลปะ
             ด้านผู้นำ   
             ด้านนาฏศิลป์   
3.3 ประเภททุนพัฒนากีฬา
 
4. สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาต่อไปนี้
 
* ระดับปริญญาตรี เลือกได้ 3 อันดับ และ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน , ต่อเนื่อง) เลือกได้ 1 อันดับ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี                  ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน )
ลำดับที่ สาขาวิชา ระดับ รหัสวิชา
 
5. หลักฐานที่ใช้แนบใบสมัคร
 
สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ติดใบสมัคร)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี
 
หมายเหตุ
 

1) สมัครทุกสาขาวิชาผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดและเกณฑ์คุณสมบัติการรับให้เข้าใจ
2) ผู้สมัครทุกสาขาวิชารอบแฟ้มสะสมผลงาน ให้ส่งใบสมัครเอกสารการสมัครพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
3) สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
4) หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ต้องลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
5) หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงใบสมัครนี้ถือว่าเป็นโมฆะ