มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง ประจำปีการศึกษา 2566

2. สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (สมัครได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น)

แก้ไขการสมัครเรียน