มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

แก้ไขการสมัครเรียน
เข้าสู่ระบบ
รหัสบัตรประชาชน รหัสผ่าน  
*รหัสผ่านคือ วัน เดือน ปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2537 ให้ป้อนเป็น 02012537
กลับหน้าแรก