มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6269124001
นางสาวกุสิมา เกล็บจุ 
2
6269124002
นายจตุพร เสือมี 
3
6269124003
นางสาวภาวิณี เดชเทศ 
4
6269124004
นายน้อย คันชั่งทอง 
5
6269124005
พระพบธรรม เพ็ชรสมัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................