มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ข.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6267101011
นายชนะชัย คงมั่น 
2
6267101017
นางสาวขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง 
3
6267101018
นางสาวชญานิศ ปวงกาวี 
4
6267101019
นางชนัญชิดา อินทร์สุ่ม 
5
6267101020
นางณัฐปภัสร์ มาเวหา 
6
6267101021
นางสาวธัญนันท์ ชาวส้าน 
7
6267101022
นางสาวธัญลักษณ์ ลือยศ 
8
6267101023
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ 
9
6267101024
นางสาวพิริยา บุญเย็น 
10
6267101025
นางสาวลักษณาภรณ์ ทองสุข 
11
6267101026
นางสาวสุวนี เมฆพัฒน์ 
12
6267101027
นายธีรวัต เอี่ยมมา 
13
6267101028
นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา 
14
6267101029
นายร่มไทร ไมตระรัตน์ 
15
6267101030
นายวิษณุ หนูแย้ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................