มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 23/38
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232614001
นางสาวกนกนิภา อินเมฆ 
2
6232614002
นางสาวกนกพร สืบไทย 
3
6232614005
นางสาวทวีพร คำสุกดี 
4
6232614007
นางสาวปรียาภรณ์ เย็นขัน 
5
6232614009
นางสาวสุชาดา เปรมปรี 
6
6232614011
นายกฤษบวร มณีสุโข 
7
6232614012
นายคีรีรัฐ สุรรัตน์ 
8
6232614013
นายณัฐพล บวบหอม 
9
6232614014
นายธีรภัทร์ หาญประกาศ 
10
6232614015
นายธีรศักดิ์ จุลการ 
11
6232614016
นายประสิทธิชัย โตเครือดี 
12
6232614017
นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทรคณา 
13
6232614018
นายพันธชา คุ้มคำ 
14
6232614019
นายภูมิมินทร์ ศรีแสน 
15
6232614020
นายวชิรวิทย์ เกิดผล 
16
6232614021
นายศุภรดา ธัญญผล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................