มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม 1
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6215253001
นางสาววิมลศิริ คงเจริญการ 
2
6215253002
นายกิตติพศ พานจันทร์ 
3
6215253003
นายธนพงษ์ ทองพิมพ์ 
4
6215253004
นายธนพล ทับแผลง 
5
6215253005
นายปราบปราม อ่อนตา 
6
6215253006
นายกฤษณะ ธรรมมา 
7
6215253007
นายชนาวัฒน์ ตรงต่อกิจ 
8
6215253008
นายธนายุทธ อ้นอิน 
9
6215253010
นายนัฐพร ปาคำวัง 
10
6215253011
นายประสพโชค เรืองวงษ์ 
11
6215253012
นายวรวุฒิ ประสพสิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................