มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212244001
นางสาวกชกร เกษกลางดอน 
2
6212244002
นางสาวกรรณิกา มากพา 
3
6212244003
นางสาวกาญจนา กันน้อย 
4
6212244004
นางสาวกุลจิรา จิตรมั่น 
5
6212244005
นางสาวจันทนา ชาติบุตร 
6
6212244006
นางสาวจิรัชญา ถนัดค้า 
7
6212244007
นางสาวฑนัญญา ทรัพย์สอาด 
8
6212244008
นางสาวณฐนน กลัดจำนงค์ 
9
6212244009
นางสาวทรรศนีย์ ใจรักษ์ 
10
6212244010
นางสาวนารถรนี สุบิน 
11
6212244011
นางสาวเบญญาดา พุทธแผ้ว 
12
6212244013
นางสาวพิชญาภรณ์ ม่วงเฟื่อง 
13
6212244014
นางสาวศิริลักษณ์ สายทองทวี 
14
6212244015
นางสาวสมวรรณ เข็มทอง 
15
6212244016
นางสาวอฐิติยา ทองคำมูล 
16
6212244017
นางสาวอมรรัตน์ อุบลบาน 
17
6212244018
นายเจริญโชค ปะกะตัง 
18
6212244019
นายนเรศ เพชรคง 
19
6212244020
นายพงศธร ฤทธิยงค์ 
20
6212244021
นายภาคภูมิ คำดง 
21
6212244022
นายภูมิพัชร บุญยะกา 
22
6212244023
นายวรายุทธ สังข์ทอง 
23
6212244024
นายศาตนันทน์ เพชรชิต 
24
6212244025
นายอาณัฐชัย เสาร์แก้วคำ 
25
6212244026
นายปภาวิน อยู่คอน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................