มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212238001
นางสาวกัลยารัตน์ เครือมี 
2
6212238002
นางสาวชาลิสา สอนสระคู 
3
6212238003
นางสาววรินทร ยศปัญญา 
4
6212238004
นายจิรวัฒน์ วรรณา 
5
6212238005
นายธีรภัทร์ พลาพล 
6
6212238006
นายธีระภัทร มีทั่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................