มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212620001
นางสาวจารุวรรณ มะลิพรม 
2
6212620002
นางสาวเจษฎาภรณ์ ขยันเยี่ยม 
3
6212620003
นางสาวณัชฌา ทับบุญมี 
4
6212620004
นางสาวนิศารัตน์ คงสุข 
5
6212620006
นางสาวปนัดดา รวมญาติ 
6
6212620007
นางสาวประณัฐดา อภิพุทธิกุล 
7
6212620008
นางสาวพรทิพย์ มาน้อย 
8
6212620009
นางสาวศิริกาญจน์ ดอนตุ้มไพร 
9
6212620010
นางสาวสิเรียม แก้วทุ่ง 
10
6212620012
นางสาวอินทุอร วงศ์วาศ 
11
6212620013
นายคุณากร ทองประเสริฐ 
12
6212620014
นายจีรภัทร ชินดีสุวรรณ 
13
6212620015
นายธีรภัทร์ จันทร์อี่ 
14
6212620016
นายวรเชษฐ์ รอดสิน 
15
6212620017
นายศศิวงศ์ หมู่มาก 
16
6212620018
นางสาวธินันดา มั่นเจริญ 
17
6212620020
นางสาวชลกร งามสม 
18
6212620021
นายวิรวรรธน์ รุ่งเรืองรัศมี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................