มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212606001
นางสาวกัณฐิกา เนียมเสวก 
2
6212606002
นางสาวเกตุวดี ศรีโคตร 
3
6212606003
นางสาวขวัญจิรา ใหญ่ยอด 
4
6212606004
นางสาวจิรวรรณ ลาโภ 
5
6212606005
นางสาวดวงนภา ยาภิรมย์ 
6
6212606006
นางสาวธนพร ศรีประเสริฐรัตน์ 
7
6212606007
นางสาวธัญลักษณ์ เนื่องอุดม 
8
6212606008
นางสาวธิดารัตน์ ดิษสวน 
9
6212606009
นางสาวนริศากรณ์ ขำวิจิตราภรณ์ 
10
6212606010
นางสาวใบบุญ ใบภักดี 
11
6212606011
นางสาวปรารถนา สายสวาท 
12
6212606012
นางสาวพฤกษา ศรีสวัสดิ์ 
13
6212606013
นางสาวรศินันต์ ทับเงิน 
14
6212606014
นางสาววชิราภรณ์ คล้ายสกุล 
15
6212606015
นางสาววรพร สวัสดี 
16
6212606016
นางสาววิภาวดี พลายวงษ์ 
17
6212606017
นางสาวศศิวิมล ขำรอด 
18
6212606018
นางสาวสมฤทัย ดีภา 
19
6212606019
นางสาวสุกัญญา จิตรเกษม 
20
6212606020
นางสาวสุธาสินี แสนคำเรือง 
21
6212606022
นางสาวอัจฉรา เชิดชู 
22
6212606023
นายชญานิน โมลาศาล 
23
6212606024
นายชลนที สร้อยระย้า 
24
6212606025
นายณัฐดนัย ขยันกิจ 
25
6212606026
นายทรงพล แผลงศร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6212606027
นายธนกร ไทยกล้า 
27
6212606028
นายวชิรภัทร วิภวฤกษ์มงคล 
28
6212606029
นายวัชรากร สิงห์เพ็ชร 
29
6212606030
นายวัฒนพัฒน์ โสดา 
30
6212606031
นายวีรพล วิวัฒน์รัตนากร 
31
6212606032
นายศตวรรษ นาคศรี 
32
6212606033
นายศักรินทร์ คำเบิก 
33
6212606034
นายอาคม ใจกาวิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................