มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212266001
นายนภดล ปักดำ 
2
6212266002
นายมธุรส เพ็งที 
3
6212266003
นายเริงชัย อินสิงห์ 
4
6212266004
นายวีระพงษ์ นาครักสุด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................