มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212111001
นางสาวกรพันธ์ เจริญสุข 
2
6212111002
นางสาวกิตติยาภรณ์ พูนรัมย์ 
3
6212111003
นางสาวจรินทิพย์ เลี่ยมวิลัย 
4
6212111004
นางสาวธัญญารัตน์ บัวสุข 
5
6212111005
นางสาวน้ำทิพย์ อร่ามศรี 
6
6212111006
นางสาวภาวิษา ทองคำนุช 
7
6212111007
นางสาวเมธาวลัย พิทักศรี 
8
6212111008
นางสาววิชญา เรืองรัตน์ 
9
6212111009
นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง 
10
6212111010
นางสาวอรุณรัตน์ เรือนคำ 
11
6212111011
นายกฤตภาส เพชรทอง 
12
6212111012
นายเกียรติศักดิ์ คำพินเศษ 
13
6212111013
นายคณิน แก่นสา 
14
6212111014
นายคมเพชร ทองไทย 
15
6212111015
นายจิรายุ ธรรมมะ 
16
6212111016
นายจิรายุศ กองดิน 
17
6212111017
นายเจนรบ บุญมา 
18
6212111018
นายชยุต แก้วกัลยา 
19
6212111020
นายไชยเชษฐ์ ฉ่ำเกตุ 
20
6212111021
นายญาณวัฒน์ เนียมเอม 
21
6212111022
นายธนภัทร สุขทั่ง 
22
6212111024
นายธนายุ สีม่วง 
23
6212111026
นายธีรวุฒิ กลิ่นกรุด 
24
6212111027
นายประดิษฐ์ อยู่ทิพย์ 
25
6212111028
นายพิพัฒน์ คงเจริญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6212111029
นายเมฆิน เกตุชาวนา 
27
6212111030
นายยศพล พรมขัน 
28
6212111031
นายรณกร กองศัก 
29
6212111032
นายสุทธิ สมศรี 
30
6212111033
นายสุริยะกานต์ สร้อยระย้า 
31
6212111034
นายอรรถพร แสนสิงห์ 
32
6212111035
นายอานนท์ อรรถอินทรีย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................