มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22/04
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6135247002
นางสาวศศิภา ดวงจินดา 
2
6135247004
นายจักราชัย ขอบเหลือง 
3
6135247005
นายชินาวุธ หลูสุริยา 
4
6135247006
นายณรรถภพ สราญรมย์ 
5
6135247007
นายณัฐพล เฟื่องฟุ้ง 
6
6135247008
นายดิเรก พรมเมือง 
7
6135247009
นายถาวร แสงสร้อย 
8
6135247010
นายเทวินทร์ วรรธนะวาสิน 
9
6135247011
นายธีรเดช นาทาม 
10
6135247012
นายบุญญฤทธิ์ กุศลธนสาร 
11
6135247013
นายปริเมธ โลหะบริสุทธิ์ 
12
6135247014
นายพศวีร์ โพธิ์พยอม 
13
6135247016
พันจ่าอากาศตรีรนกฤต มะโนนัย 
14
6135247018
จ่าอากาศตรีรัชพล พยอมหวล 
15
6135247019
สิบตรีศรัณย์ มุกดา 
16
6135247020
นายศราวุธ โชคลาภ 
17
6135247022
นายเอกชัย บุตรดา 
18
6135247023
นายธนพงศ์ หอมสะอาด 
19
6135247024
สิบโทปิยังกูร ออสุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................