มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112234001
นางสาวจีรานันท์ บุญสาร 
2
6112234002
นางสาวณริษา สิงห์พันธุ์ 
3
6112234003
นางสาวทะเลหมอก จงกลกลาง 
4
6112234004
นางสาวนลิน หาคูณ 
5
6112234005
นางสาวนุชจรินทร์ ภักดีโต 
6
6112234007
นางสาวปิยฉัตร เตือนสติ 
7
6112234008
นางสาวพิชากร ขำทอง 
8
6112234009
นางสาววิมพ์วิภา พุ่มมะลิ 
9
6112234010
นางสาวศิรประภา พุทธิมา 
10
6112234011
นางสาวสิรินยา มาพันนะ 
11
6112234012
นางสาวโสภิศ เพชรสุข 
12
6112234013
นางสาวอารียา คลังเงิน 
13
6112234014
นายกิตติพศ เต็งสุวรรณ์ 
14
6112234015
นายนัฐพงศ์ คชเถื่อน 
15
6112234016
นายนิพนธ์ พูนแสนรักษ์ 
16
6112234017
นายรวีโรจน์ เกตุทิม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................