มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 19 ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6067101001
นางสาวนลินี วรวงษ์ 
2
6067101002
นางสาววนิดา คุณสิน 
3
6067101003
นางสาววิไล อ่อนตานา 
4
6067101004
นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง 
5
6067101005
นายบุญชนะ บุญโตนด 
6
6067101006
นายพัชรพงษ์ เพชรโก 
7
6067101007
นายสนามชัย ม่วงมี 
8
6067101008
นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์ 
9
6067101009
นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี 
10
6067101010
นางตุลา สุขสัมพันธ์ 
11
6067101011
นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก 
12
6067101012
นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์ 
13
6067101013
นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค 
14
6067101014
นายชิโนรส จันทร์บุญนาค 
15
6067101015
นายนพพร กลิ่นเจริญ 
16
6067101016
นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์ 
17
6067101017
นายสกลกริต วรรณสวาท 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................