มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพครู 21/53
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6036116087
นางสาววรากร เพียรรุ่งเรือง 
2
6036116088
นายกิติพงษ์ เกตุวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................