มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6015603005
นางสาวณิชากร วงษ์จำปา 
2
6015603030
นายมารุต ไก่แก้ว 
3
6015603031
นายวัชรพงศ์ ทองพลับ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................