มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012247026
นางสาวณัฐมล แสงอรุณ 
2
6012247027
นางสาวนิอร วัฒนคุปต์ 
3
6012247030
นางสาวสุชาดา แก้วสีไว 
4
6012247031
นายกฤติน วะชังเงิน 
5
6012247033
นายชญานนท์ สุกันทา 
6
6012247034
นายชินวัตร ปันดิ 
7
6012247035
นายฐิติวัฒน์ หอมชื่น 
8
6012247036
นายนวพล วิชัยดิษฐ 
9
6012247038
นายภาณุพัฒน์ ชาเนตร 
10
6012247039
นายรังสิมันตุ์ จันทร์สา 
11
6012247040
นายศิริโชค ทับทิมเกิด 
12
6012247042
นายสัณหณัฐ คำเรือง 
13
6012247044
นายอนันตศักดิ์ การภักดี 
14
6012247046
นายทรงเกียรติ เขียวไพรี 
15
6012247047
นายธนัญชัย จันทร์ส่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................