มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012620001
นางสาวกนกวรรณ แก้วเบี่ยง 
2
6012620002
นางสาวจรัญญา รุ่งเรืองรัศมี 
3
6012620003
นางสาวดาวฝน พนมบันดาลสุข 
4
6012620004
นางสาวนิลาวัลย์ หนูหริ่ง 
5
6012620005
นางสาวเมธาพร คุณอุย 
6
6012620006
นางสาวรัชฎาภรณ์ ด่อนแผ้ว 
7
6012620007
นางสาวเววิกา วิชัย 
8
6012620008
นางสาวสวรรยา ขุนทองนุ่ม 
9
6012620009
นางสาวสิริยา บุญยิ้ม 
10
6012620010
นางสาวสุพรรษา อินทร์วังคู่ 
11
6012620011
นางสาวอัมภิกา เชิดชู 
12
6012620012
นายจิรายุส แพรปรี 
13
6012620013
นายณัฐภัทร สุวรรณศรี 
14
6012620014
นายธนาวุฒิ ประจักษ์เทียม 
15
6012620015
นายสุชัจจ์ บุญวิสุทธานนท์ 
16
6012620016
นายอภิ อัครขจรไชย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................