มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่น 12/2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5967203002
นางสาววรรณภักสร ป้องภาษิตพิศุทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................