มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 20/05
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5935602028
นางสาวเกตุมนี ทับทิม 
2
5935602058
นางสาววิมลรัตน์ ศรีนรคุธ 
3
5935602062
นางสาวสุพัตรา ทิมแป้น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................