มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20/04
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5935603001
นางสาวกรรณิการ์ วัชระสุภัทร 
2
5935603006
นางสาวลัดดาวัลย์ ภู่สวัสดิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................