มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 20/38
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932407001
นางสาวขัติยาภรณ์ เวียงสุวรรณ 
2
5932407003
นางสาวชนิดา อยู่นิ่ม 
3
5932407004
นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมมงคล 
4
5932407005
นางสาวเยาวลักษณ์ พานทอง 
5
5932407006
นางสาวรัตนทอง อาศนสถิตย์ 
6
5932407012
สิบตรีณัฐวุฒิ รัตนเลิศไพศาล 
7
5932407013
นายธนวันต์ เพ็งสิน 
8
5932407014
นายนคร โพธิ์นิล 
9
5932407015
นายนเรศ หอมชื่น 
10
5932407016
นายพงศภัค เนียมน่วม 
11
5932407017
สิบโทศรายุทธ โตพังเทียม 
12
5932407018
สิบโทศุภชัย ก้อนเพ็ชร์ 
13
5932407019
นายอนุวัฒน์ อุปนันท์ 
14
5932407020
นายอภิวรรธน์ ชุมสายญาติ 
15
5932407021
นายอำนวย เคยเห็น 
16
5932407022
นายปัญญากร พรามนาค 
17
5932407023
นายอมรเกียรติ มีประกอบ 
18
5932407024
นายกิตตินันท์ อ้นมี 
19
5932407025
นายเจษฎา ทองดี 
20
5932407026
นางพิชญ์สินี ศรีบุญรอด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................