มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 2
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5915249029
นายภาณุมาศ วิสัยยาส 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................