มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 3
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5915247015
นายธนพนธ์ สอนผึ้ง 
2
5915247016
นายธนลภย์ กล้าสาริกิจ 
3
5915247031
นายสิทธิพงษ์ สันตะโภค 
4
5915247032
นายสุริยา ปกป้อง 
5
5915247037
นายอินสวัสดิ์ เลี้ยงเชื้อ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................