มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5915603004
นางสาวจุฑามาศ ระมั่งทอง 
2
5915603012
นางสาวพัชรินทร์ อรัญญิก 
3
5915603018
นางสาวสุดารัตน์ อ่อนเกตุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................