มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912238002
นางสาวจุฑาลักษณ์ คำกลิ่น 
2
5912238004
นางสาวสุวัชรี ยาทยืนยง 
3
5912238005
นายกฤษดา ทองดอนกลิ้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................