มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912620001
นางสาวบีระยา ปานเกตุ 
2
5912620002
นางสาวปลายฟ้า ธิปโชติ 
3
5912620003
นางสาวรสมณี พันท้วม 
4
5912620005
นางสาวสุพรรษา ขอสุข 
5
5912620009
นายสุทธิพงษ์ คำกองแก้ว 
6
5912620010
นายอร่าม ศรีพาลี 
7
5912620012
นายอาทิตย์ สิงห์สง่า 
8
5912620013
นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษ 
9
5912620014
นางสาวเมธากุล เชื้อเพ็ชร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................