มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912202002
นายสายสัมพันธ์ จอมธง 
2
5912202003
นายสุรชาติ ราชา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................